Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолянстраница1/9
Дата14.01.2019
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Подобряване условията за живот в Дом за стари хора в с. Фатово, Домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и вДневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр.Смолян
К Н И Г А І І І - „О Б Р А З Ц И”

ОБРАЗЕЦ № 1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.Наименование на участника ……………………..............................……………....……....

2.Координати: Адрес:…………………………………………….................…………………………...……
Телефон № ………………………….......................................................................................
Факс: ………………………...................................................................................………......
Е-mail: …………………..................................................................................…………...….


3.Лице, представляващо участника: ………………………………......................……...……

(трите имена)

…………………………………………...........……………………………….……….............

(данни по документ за самоличност)

…………………….………............…………………………………………….…..….………


(длъжност)

4.Лице за контакти:.……….……......................………………………………………..…

(трите имена)

…………………….……….………..............…………………………............…………


(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………….................….….……………….............…….…………….


5. Обслужваща банка…………………………………….......................….…………..

(наименование на обслужващата банка)


…………………............……………………………..............………………………………

(адрес на банката)

……….…….……………………………………………………………………………………


(IBAN сметка, BIC код на банката)
Титуляр на сметката:….....................………………............….………………………….…...
Дата: …………………. Подпис и печат: …………………


ОБРАЗЕЦ № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ...................................................................................

(трите имена)
……………………………………………......…………………………………………………

(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..………………………………….......................….…


(длъжност)
на участник: …………………………………………………….………………......

(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ,

че съм запознат с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян”.


Дата: ………………….. ДЕКЛАРАТОР: ..................................

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ № 3


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният ........................................................................................(трите имена)
………………………………………………………………………………….......………

(данни по документ за самоличност)
в качеството си на ………….………..…………………………………….….......................


(длъжност)
на участник: ……………………………………………......……………………….

(наименование на участника)
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на условията за живот в Дома за стари хора в с. Фатово, домовете за възрастни с психични разстройства в селата Ровино и Петково и в Дневния център за деца и възрастни с увреждания „Звънче”, гр. Смолян”.
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.
2. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ми бъде възложена.
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в откритата процедура.

Дата: ......................... ДЕКЛАРАТОР: ......................................

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
Подписаният ………………………….…………………………...........……….....……..


(трите имена)

л.к.№…………….....….…….….…..…издадена на…… ……...………………….……год.
от…………………..….,град………………………………………………………......………
адрес: гр…......……………………………..община …………………………………….……
ул.…….........…..…………………..№……бл. №…………, ап. ………, ет. ……………


В качеството си на ……….......................……….……………..............…....………….

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на Съвета на директорите и др.)
на ….....…………………………………………………………………………………………


(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

….....……………...…………………………………………………………………………


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3.Представляваният от мен участник не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по - горе обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница