Поемане на системата нормално поемане на систематаДата30.06.2017
Размер83.7 Kb.
ESPRIT 728; 738; 748

Ръководство за потребителя

  1. ПОЕМАНЕ НА СИСТЕМАТА

НОРМАЛНО поемане на системата

(използва се за нормално, ежедневно опериране на системата)

За да поемете системата, зелената светлина “READY” на клавиатурата трябва да е включена. Тази светлина ще светне, ако всички защитени зони са затворени. Всички врати и прозорци трябва да са затворени и не трябва да има движение в районите, контролирани с датчици за движение. След като светне зелената светлина READY, въведете вашия код на потребител. Ако допуснете грешка при въвеждането на вашия код, прозвъняването за “КРАЙ/ОТХВЪРЛЯНЕ” на звуковото устройство на клавиатурата ще ви уведоми. Когато въведете правилно вашия код на потребител, ще светне червената светлина ARMED и вие ще чуете прозвъняването “ПОТВЪРЖДЕНИЕ” на клавиатурата. Светодиод READY”, ще мига (бутони [STAY] и [AWAY] също ще мигат ако системата е разделена на части) по време на отлагателния период за излизане.Важно: Моля обърнете внимание на това, че при въвеждането на кодовете на потребител клавишът [10] представлява цифрата “0”.

ЧАСТИЧНО поемане на системата

Ако вашият код има достъп само за система „А”: натиснете бутон [STAY] и въведете кода за достъп.Бутонът [STAY] ще мига. Светодиод READY”, ще мига по време на отлагателния период за излизане.

Ако вашият код има достъп само за система B”: натиснете бутон [AWAY] и въведете кода за достъп.Бутонът [AWAY] ще мига. Светодиод READY”, ще мига по време на отлагателния период за излизане.

Поемане на системата с оставане (“STAY”)

[STAY] + МАСТЪР КОД ИЛИ КОДОВЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 1, 2, 3

(частично поемане на системата)

Поемането на системата с оставане (“STAY”) ви позволява да останете на охраняваната територия, като едновременно с това “частично” поемате системата. Това означава, че можете да останете и да се движите вътре във вашето жилище или търговска сграда, като в същото време някои определени зони са поети и са защитени от вашата охранителна система. (Моля, запомнете, че на пожарната зона 7 и на зоната на клавиатурата 8 не може да се извършва байпас. Въвеждането на [STAY] + МАСТЪР КОД или [STAY] + КОД НА ПОТРЕБИТЕЛ 1 (2 ИЛИ 3) на клавиатурата ще активира командата “поемане с оставане”. Светодиод READY”, ще мига (бутони [STAY] и [AWAY] също ще мигат ако системата е разделена на части) по време на отлагателния период.

Поемането с оставане може да се активира и чрез ключ ( или дистанционно управление).

БЪРЗО поемане

Клавиш [10]

(Поемане на системата с едно докосване - не се изисква код)

Бързо поемане (нормален режим). Когато свети светлината READY, натискането и задържането на клавиш [10] в продължение на 2 секунди автоматично ще поеме системата. Не се изисква код на потребител. Тази характеристика може да се използва, за да се улеснят някои индивиди, като например обслужващия персонал (т.е. чистачи, хора по поддръжката), при поемането на системата, когато напускат охраняваната зона, без да им се дава достъп до нито една от операциите на контролния панел. (“БЪРЗОТО ПОЕМАНЕ” трябва да се активира от вашия инсталатор по време на програмирането на “опции на панела”.)

Бързо поемане (режим с оставане). Когато това е активирано, не е необходима светлината “READY”, за да се поеме системата, необходимо е да са затворени всички зони, които трябва да се включат под охрана в “режим с оставане”. Натискането на клавиш [STAY/11] в продължение на 2 секунди автоматично ще поеме системата “с оставане”. (Вижте характеристиките на поемането с оставане, описани по-горе.)

Поемане чрез РЪЧНО ИЗВЪРШВАНЕ НА БАЙПАС

[BYP] + МАСТЪР КОД ИЛИ КОДОВЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 1, 2, 3

(Поема системата като извършва байпас на дефектните зони и/или зоните, които желаете да оставите отворени)

Когато извършвате байпас на една зона, тя вече не е защитена от охранителната система. Тя няма да генерира аларма на контролния панел. Можете да извършите байпас само на зони, които вашият инсталатор е програмирал да са “разрешени за байпас”.

Моля забележете, че на пожарната зона и на зоната на клавиатурата 8 не може да се извършва байпас.

Натиснете клавиша [BYP], след което въведете вашия МАСТЪР КОД или КОД НА ПОТРЕБИТЕЛ 1 (2 или 3). Сега вече сте в “режим за извършване на байпас”. Ще светнат клавишите [BYP] и [ENTER]. Въведете номерата на клавишите, съответстващи на зоните, които желаете да оставите отворени (1-6, 8). Натиснете двукратно даден клавиш, ако желаете да отмените избора на дадена зона. Ако вече сте въвели правилната информация за извършването на байпаса, натиснете [ENTER]. клавишът [BYP] ще остане включен, за да показва че има зони, на които е извършен байпас. Ако допуснете грешка при въвеждането на номерата на зоните, натиснете [CLEAR] и въведете отново номерата на зоните. (Чрез повторното натискане на клавиша [CLEAR] ще излезете от режима за извършване на байпас без да са запаметени никакви записи за байпас в паметта.)

За да отмените направените току що записи за байпас на зони, натиснете [BYP] + КОД + [CLEAR] + [ENTER]. Всички байпаси на зони се отменят при всяко изключване на панела.

Сигнали за тревога (Паник аларми)

Ако трябва да сигнализирате за ситуация на “тревога”, едновременното натискане на бутоните [1] и [3] в продължение на 2 секунди ще генерира сигнал за “тревога”. Сигналите за тревога ще бъдат записани в паметта, но няма да се показват на клавиатурата.ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Въведете вашия потребителски код на клавиатурата преди да изтече времето за влизане. Ако допуснете грешка при въвеждането на този код, натиснете [CLEAR] и го въведете отново. Светлината “ARMED” ще изгасне и звуковият сигнал ще престане.ЧАСТИЧНО изключване на системата

Ако вашият код има достъп само за система „А”: натиснете бутон [STAY] и въведете вашия потребителски код на клавиатурата преди да изтече времето за влизане. Ако допуснете грешка при въвеждането на този код, натиснете [CLEAR] и го въведете отново. Светлината “ARMED” ще изгасне и звуковият сигнал ще престане.

Ако вашият код има достъп само за система B”: натиснете бутон [AWAY] и въведете вашия потребителски код на клавиатурата преди да изтече времето за влизане. Ако допуснете грешка при въвеждането на този код, натиснете [CLEAR] и го въведете отново. Светлината “ARMED” ще изгасне и звуковият сигнал ще престане.

Ако е генерирана аларма за пожар или за 24 ч. зона докато вашата система е била включена, с въвеждането на вашия потребителски код ще изключите сирената. Обаче, след това трябва да проверите зоната и да елиминирате причината за алармата, в противен случай зоната ще остане “отворена” и след 30 секунди сирената ще се активира повторно. Ако не сте в състояние да установите причината за алармата, обадете се незабавно на вашия инсталатор.Памет за аларми [MEM]

Светлината за паметта [MEM] на вашата клавиатура ще светне, ако възникнат някакви положения на аларма докато вашата система е включена. В паметта се запазва запис на всички положения на аларма, които са възникнали. След като изключите системата, натиснете еднократно клавиша [MEM] и ще видите първото “събитие на аларма”, показано на клавиатурата. (Едно “събитие на аларма” се състои от зоните, които са генерирали алармата, или които са били отворени при алармата.) В паметта могат да се съхраняват до 15 нива за историята на алармите. Всяко ниво от паметта се достига посредством повторното натискане на клавиша [MEM]. Ако се чуе сигналът “КРАЙ/ОТХВЪРЛЯНЕ”, това показва, че е достигнато последното записано ниво или максималното ниво от историята на алармите. Когато паметта се запълни, последното събитие заема мястото на най-старото в паметта. След натискането на клавиша [MEM], събитията ще се покажат, подредени в посока от най-новото към най-старото. За да разгледате отново историята на събитията, натиснете клавиша [MEM]. Излизането от режима на паметта се осъществява посредством натискането на [CLEAR] или [ENTER], което се последва от сигнала за “КРАЙ/ОТХВЪРЛЯНЕ”. Светлината [MEM] изгасва. Когато отново поемате контролния панел, системната памет не се изчиства и историята на алармите се запазва.Нощно осветяване на клавиатурата

Натискането на клавиша [MEM] в продължение на две секунди го променя в клавиш за осветеността на клавиатурата. Следователно, натискането на този клавиш променя нивото на осветеност от ниско, средно към високо и след това го изключва. Продължавайте да натискате клавиша [MEM] докато достигнете до желаното от вас ниво, след което натиснете [ENTER] или [CLEAR], за да запаметите настройката в системната памет.Зони със звънене

Зони от 1 до 6, както и локалните зони на клавиатурата, могат да се програмират като зони със звънене. Една зона със звънене ви “уведомява”, когато се отваря посредством издаването на бърз прекъсващ прозвъняващ тон. За да включите тази характеристика на зони със звънене, натиснете клавиша на избраната зона в продължение на три секунди докато чуете прекъсващият прозвъняващ тон. Това означава, че характеристиката на зона със звънене е активирана. Ако чуете продължително звънене, това означава, че характеристиката на зона със звънене е изключена. (Звъненето на зона от клавиатурата се разрешава посредством натискането на клавиш [8].)

Ако имате повече от една клавиатура във вашата система, моля програмирайте характеристиката на “звънене” на всяка клавиатура поотделно. Звъненето на клавиатурата трябва да се програмира, ако панелът претърпи пълен срив на захранването.

КЛАВИШИ ЗА ЗВЪНЕНЕ:

Клавиш [1] - [6] Включва или изключва звънеца в зони с номера от 1 до 6

Клавиш [8] Включва или изключва звънеца в зоната, свързана с тази клавиатура.

Всяка клавиатура трябва да се програмира независимо.ЗАГЛУШАВАНЕ ЗВЪНЕЦА НА ПАНЕЛА

Клавиш [9] Включва или изключва звуковото устройство на клавиатурата (прекъсващо звънене означава ЗАГЛУШАВАНЕТО е активирано и звуковото устройство на клавиатурата е изключено. Натиснете за две секунди, за да го забраните.

Показване на състоянията на тревога [TRBL]

Когато възникне състояние на тревога, бутонът [TBL] ще светне.Как да стигна до Показването на тревога?

1) Натиснете бутона [TBL]Бутонът [TBL] ще мига и всички цифри, съответстващи на съществуващо състояние на тревога, ще светнат.

2) Прочетете съответното обяснение на тревогата от Списъка с тревоги. Свържете се с вашата охранителна фирма, която да извърши поправката.

3) Натиснете бутона [CLEAR], за да излезете от този режим.

Списък с тревогиТревога за липса на захранване от акумулатор или изтощен акумулатор [1]

Когато бутонът [1] се освети, това означава, че резервният акумулатор е прекъснат или волтажът му е спаднал.Прекъсване на захранването [3]

Когато бутонът [3] се освети, това означава, че няма захранване с променлив ток (220V). Тази тревога обикновено възниква по време на прекъсване на захранването. Ако няма прекъсване на захранването във вашата сграда и тази тревога все пак се появи, свържете се с вашата охранителна фирма за сервизно обслужване.Тревога за прекъсване на сирена / PGM2 [4]

Когато бутонът [4] се освети, това означава, че звънецът, сирената или някое друго устройство, свързано към PGM2, вече не е свързано към вашата алармена система.Повреда в часовниковия механизъм [8]

Когато бутонът [8] се освети, това означава, че часовникът на вашата алармена система трябва да се препрограмира.За да препрограмирате часовника, Натиснете бутона [ENTER] + инсталаторски, главен или потребителски код [1] + [MEM] + 2 цифри (00-23) за час + 2 цифри (00-59) за минутите + [ENTER]

Прекъсване на кабел на тампер/зона [9]

Когато бутонът [9] се освети, това означава, че има кабелен проблем на една или повече зони.Тревога на пожарна зона [STAY/11]

Когато бутонът [STAY/11] се освети, това означава, че има кабелен проблем на пожарната зона.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница