Показатели и относителната им тежест показателите за оценка на офертитеДата21.01.2018
Размер52.69 Kb.

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

  1. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

1. Показателите за оценка на офертите

Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите са:

2. Комплексна оценка на офертата

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = ОЦ 1 + ОЦ 2

3. Относителна тежест на показателите за оценяване:

ОЦ 1 - оценка на предлаганата цена - 40 точки макс. стойност;

ОЦ 2 - качество на техническото предложение - 60 точки макс. стойност,

  1. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВСЯКА ЕДНА ПОЗИЦИЯ


1. ОЦ 1 - Оценка на предлаганата цена

Оценката по този показател се формира, като най-ниската обща предложена цена, без вкл. ДДС от участник, допуснат до оценяване, се разделя на общата цена, без вкл. ДДС, предложена от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 40 (четиридесет точки).минимална предложена цена

ОЦ 1 = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− х 40 точки

цена, предложена от участника

,където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране в лева, без вкл. ДДС); „цената, предложена от участника” е цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева, без вкл. ДДС).2. ОЦ 2 - Качество на техническото предложение

Оценката по този показател е 60 точки максимална стойност, включваща оценка по следните критерии:

2.1. Тематично съдържание и програма на всяко обучение - до 15 т.

2.2. Разнообразие на използваните обучителни техники и подходи, свързани с ПРСР - до 15 т.

2.3. Използване на практически примери и казуси свързани с ПРСР. – 15 т.

2.4. Аргументация, показваща връзката между всяка от точките на програмата, предложените обучителни техники и подходи, практически примери и казуси, и очакваните умения и знания на участниците – 15т.


Гореописаните три критерия се оценяват по следнaтa скалa, която важи при оценката на всички позици:Показатели за оценка на техническото предложение

Точки

  1. Тематично съдържание и разработена тематична програма за провеждане на обучението, придружена от

15

Участникът е предложил учебна програма за провеждане на всяко от обученията, обхващаща всички аспекти посочени в Техническото задание относно: цели на обучението; компетенции, които обучаемите ще придобият; методите на обучение и подробно описание на съдържанието; продължителност и детайлна програма; очаквани резултати от обучението; предоставен е проект на материали за обучение, които ще се използват в обучението.
15

Участникът е предложил учебна програма за провеждане на всяко от обученията, която не обхваща всички аспекти посочени в Техническото задание и/или има предимно теоретична насоченост без да са засегнати практически аспекти на отделните теми.


5

Участникът не е предложил учебна програма за провеждане на всяко от обученията.


0

  1. Разнообразие на използваните обучителни техники и подходи.

15

Предвидени са три и повече интерактивни обучителни техники и подходи, чиято аргументация изцяло съвпада с постигане на целите на Възложителя относно обучението на участниците, зададени в техническото задание.
15

Предвидени са под три интерактивни обучителни техники и подходи, чиято аргументация изцяло съвпада с постигане на целите на Възложителя относно обучението на участниците, зададени в техническото задание.


5

Предвиден е само един вид интерактивна обучителна техника и подход, чиято аргументация съвпада с постигане на целите на Възложителя относно обучението на участниците, зададени в техническото задание.0

  1. Предложение за практически примери и казуси.

15

Приложено е предложение за запознаването на участниците с три и повече практически примери и казуси, свързани с прилагането на програмата на селските райони в предложения район на обучение;


15

Приложено е предложение за запознаването на участниците с под три практически примери и казуси, свързани с прилагането на програмата на селските райони в предложения район на обучение;


5

Приложено е предложение за запознаването на участниците с един практически пример или казус, свързан с прилагането на програмата на селските райони в предложения район на обучение;


0

  1. Аргументация, показваща връзката между всяка от точките на програмата (т.1), предложените методи на обучение (т.2) и практически примери и казуси (т.3) и очакваните умения и знания на участниците, вкл. аргументация за степен на сходност с дейността и целите на Възложителя, сходност на териториалния му район на действие и сходност на местните продукти.
15

Предложената тематична програма, методи на обучение и практически примери са придружени от ясна аргументация, показваща проследима връзка между всяка от точките на програмата (т.1), предложените методи на обучение (т.2) и практически примери и казуси (т.3) и очакваните умения и знания на участниците, вкл. но не само, аргументация за степен на сходност с дейността и целите на Възложителя, сходност на териториалния му район му на действие и сходност на местните продукти.


15

Предложената тематична програма, методи на обучение и практически примери не са придружени от ясна аргументация, което прави трудно проследима връзката между всяка от точките на програмата (т.1), предложените методи на обучение (т.2) и практически примери и казуси (т.3) и очакваните умения и знания на участниците, вкл. но не само, аргументация за степен на сходност с дейността и целите на Възложителя, сходност на териториалния му район му на действие и сходност на местните продукти.


5

Липсва аргументация относно една, две или повече от трите оси между всяка от точките на програмата (т.1), предложените методи на обучение (т.2) и практически примери и казуси (т.3) и очакваните умения и знания на участниците относно връзката с очакваните умения и знания на участниците, вкл. но не само, аргументация за степен на сходност с дейността и целите на Възложителя, сходност на териториалния му район му на действие и сходност на местните продукти.


0

3. Процедура при еднакви предложения

3.1. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.

3.2. При условие че и цените са еднакви, комисията провежда публично жребий за избор на изпълнителя.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница