Политика на „бокал” по качеството, збут и околната средаДата02.06.2018
Размер37.4 Kb.


ПОЛИТИКА НА „БОКАЛ”

ПО КАЧЕСТВОТО, ЗБУТ И ОКОЛНАТА СРЕДА
БОКАЛ” е дружество, осъществяващо строително-монтажна дейност.

Визията ни е да бъдем водеща фирма в сферата на дейността ни, отличаваща се с безкомпромисно качество, новаторски дух, коректност, професионализъм, партньорство, със здравословни и напълно безопасни условия на труд и с чиста околна среда.

Мисията ни е да бъдем благонадежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти и висококвалифицирано и професионално да откликваме на техните потребности.

Прецизното структуриране на фирмения екип, точното отразяване на процесите в Интегрираната система за управление и спазването на нейните принципи гарантират, че във всяка ситуация ще реагираме адекватно, за удовлетворим непрекъснато повишаващите се изисквания на нормативните документи и на нашите клиенти. Като ръководител на „БОКАЛ” поемам задължението да реализирам Политиката на фирмата по качеството, околната среда и ЗБУТ в следните направления:

1. Да осъществявам ефективен контрол за правилното приложение, поддържане и непрекъснато усъвършенстване на фирмената Интегрирана система за управление в съответствие със стандарти ISO 9001:2008, ОHSAS 18001:2007 и 14001:2004.

2. Да съдействам за оптимизиране на управленските и административни процеси за постигане на адекватност, целесъобразност и съответствие с регламентираните нормативни изисквания, за правилното разпределяне на отговорностите, задълженията и правомощията във фирмата.

3. Да изисквам от персонала прецизност при подготовката и реализацията на строително-монтажната дейност, носеща максимална полза на дружеството и заинтересовените страни.

4. Да осигурявам приоритет на качеството в дейността на „БОКАЛ” и да внедрявам индивидуален подход при спазване на поетите ангажименти към клиентите, с цялостната си дейност да удовлетворяваме техните изисквания, да проявяваме коректност и компетентност при изслушване, разбиране, предусещане и реализиране на техните желания.

5. Да следя за поддържането на стройна система за контрол, проследяване и координиране на процесите, които протичат във фирмата при спазване на нормативните изисквания за ЗБУТ и тези, възприети от организацията, при осъществяване на превантивна политика за здраве и безопасност, основана на оценката на професионалните рискове, при разрешаване на всички проблеми на работната среда, за да разполагаме със здрав, дееспособен и мотивиран човешки ресурс.

6. Да съдействам за определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда и постигане на измерими резултати при спазване на нормативните изисквания и тези, възприети от дружеството; да провеждам периодичен екологичен преглед, свързан с анализ и комплекс от дейности, насочени към предотвратяване на замърсяването, към възстановяване, запазване и подобряване на околната среда.

7. Със съзнанието за интегрирано опазване на околната среда да снабдяваме необходимите за дейността ни материали съгласно екологичните критерии, да използваме доставчици в близост до нас за ограничаване на вредните емисии от газове при транспорта на доставките.

8. Да управляваме опасните отпадъци по начин, който не застрашава човешкото здраве и околния растителен и животински свят като осъществяваме екологосъобразно разделно съхранение до тяхното предаване за обезвреждане. Да отстраним риска от замърсявания и да предприемаме мерки за почистване на стари замърсявания.

9. Да съдействам за внедряването на ново, високотехнологично оборудване за нашите дейности чрез осигуряване на ресурси, което ще спомогне за разширяването на конкурентните ни позиции на пазара, както и за нови решения за подобряването на условията на труд и опазването на околната среда.

10. Да осигурявам обучения на персонала, защото професионализмът, непрекъснатият процес на усвояване на новости, задълбочаването на степента на познания на новите материали, технологии, възможности и решения, както и на начините за опазване на здравето на работещите и околната среда, е фактор за постигането на отлични резултати.

Политиката по управление и целите, които си поставихме при създаването и внедряването на Интегрираната система за управление са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на фирмата.

Ръководството на „БОКАЛ” е убедено, че с мотивирани и квалифицирани професионалисти и спазвайки фирмените правила и ценности ще гарантираме качествено обслужване на клиентите, здравословни условия на труд на персонала и чиста, съхранена околна среда.КАТО УПРАВИТЕЛ НА „БОКАЛ”

ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО,

ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗБУТ
Инж. Б.Калчунков

София 1202, ул."Будапеща" №65, тел.: 02/ 931 80 17; 02/ 832 21 79; e-mail: office@bokal.bg

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница