„Ползване на воден обект река Дунав с цел изземване на наносни отложения от км 545. 800 до км 544. 400Дата26.09.2018
Размер35.62 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на “ДРАГАЖЕН ФЛОТ-ИСТЪР” АД, гр. Свищов за инвестиционно предложение за „Ползване на воден обект река Дунав с цел изземване на наносни отложения от км 545.800 до км 544.400”, участък попадащ в канала на с. Вардим, общ. Свищов, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Според представеното уведомление за горецитираното ИП предвижда изземване на наносни отложения от р. Дунав.

Добивът ще се осъществява с плаващи и закотвяни съоръжения. Драгирането ще се извършва с кофова дълбачка. Придвижващия кораб установява дълбачката и шлепа и тя се закотвя, а шлепа се прикрепя временно към борд на дълбачката, докато бъде натоварен. Ще се изземва равномерно, на ивици, без образуване на ями. Наноса ще се транспортира с шлепа и се разтоварва в пристанище Свищов.

Участъкa, предмет на ИП е разположен в коритото на река Дунав от км 545.800 до км 544.400. Предвижда се изземване на около 50 000 м3/г наноси. Обща използвана водна площ на полигона е 346 150 м2 със следните географски координати (WGS-84) на граничните точки:


Ширина-В

Дължина-L

1

43°37'50.74"

25°27'16.74"

2

43°38'15.62"

25°28'12.32"

3

43°38'08.51"

25°28'17.54"

4

43°37'44.24"

25°27'21.52"

Предвид характера на ИП и на основание чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, цялата информация свързана с ИП е изпратена в Басейнова дирекция Дунавски район за изразяване на становище относно допустимостта на ИП спрямо режимите определени в утвърдения План за управление на речните басейни - Дунавски район (ПУРБ-ДР). Според полученото становище, участъкът попада в Защитена зона BG 0002018 „Остров Вардим“ и дейностите в ИП са допустими спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите заложени в ПУРБ-ДР, при условиe, че:  • Местоположението на местообитания 91Е0*, 91F0, съгласно смекчаващите мерки за намаляване на въздействието върху природни местообитания предмет на опазване в ЗЗ BG 0002018 „Остров Вардим“ не попадат в определения участък за добив;

Дейностите няма да доведат до влошаване на Благоприятния природозащитен статус на местообитания и видове предмет на опазване.

По повод гореизложеното, РИОСВ - Велико Търново информира, че Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „в” – „изземване на инертни материали от реки, езера или море чрез драгиране” на Приложение №2 към чл.93, ал. 1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Избрания участък попада изцяло в защитени зони BG0002018 “Остров Вардим” за опазване на дивите птици и BG0002018 “Остров Вардим” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Защитена зона BG0002018 “Остров Вардим” за опазване на дивите птици е обявена със Заповед №РД-560/05.09.2008 г. (обн. ДВ бр. 84, 2008 г). При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС, спрямо режима на защитена зона BG0002018 “Остров Вардим”, определен със заповедта и за одобряване се установи, че дейностите предвидени в ИП не противоречат на въведените забрани.Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.
/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 16.10.2015 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница