Понятие за гражданско право. Предмет и система на гражданското право като частно правостраница10/10
Дата06.05.2017
Размер1.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Видове


В зависимост от обема на представителната власт има общо пълномощно и специално пълномощно. При общото пълномощно пълномощникът има право да извършва всички правни действия, свързани с изпълнението на поставената му задача, то може да се ограничава само до определения обект. При специалното пълномощно, пълномощникът е овластен да извърши само изрично посочените в него действия. При превишаване на представителната власт от пълномощника задълженията, които той поема извън пределите на пълномощието, възникват само за него. Те не задължават упълномощителя, но той може да ги потвърди / чл. 42, ал. 2 от ЗЗД /.

Съобразно начина на учредяване пълномощното може да бъде изрично / когато дадената с генерално пълномощно представителна власт се разшири с изрично изброени действия / или конкретно / еднократно / за определено действия; или дадено чрез конклуденти действия.

Освен това то може да бъде срочно / издава се за определен срок / и безсрочно – без посочен срок относно неговото време на действия.

Пълномощното може да бъде еднократно или многократно – според това дали представителната власт се отнася до извършване на определени правни действия или за неопределен брой правни действия.

Според специалните изисквания, които законите поставят за извършването на някои правни действия от пълномощници, има разлика между упълномощаване за управление и за извършване на разпоредителни действия. Първото има предвид извършване на различни действия – като даване под наем, инкасиране на наеми, извършване на плащания, водене на процеси, извършване на ремонти и други. Упълномощаване за разпореждане изисква изрично да се даде представителна власт за извършване на определено или на всички разпоредителни действия, като например – продажба, дарение, ипотека, залог и други. То се схваща като вид специално пълномощно.
Форма

По принцип упълномощаването не е формална сделка и може да бъде извършено устно. Ако обаче упълномощаването включва извършването на правни действия, за които законът изисква определена форма като условие за тяхната действителност, то трябва да има същата форма; но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да бъде направено и писмено с нотариално заверен подпис / чл.37 от ЗЗД /. Неспазването на изискуемата за упълномощаването форма води до нищожност на сключената от пълномощника сделка, като сключена без представителна власт.

Относно формата на оттегляне на пълномощното и на потвърждаването на действия, извършени без предварителна власт, важат правилата на чл. 41, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 от ЗЗД. Според утвърдената практика в нотариалното производство вещни права върху недвижим имот да се учредяват или прехвърлят само със специално / изрично / пълномощно.

Действието на пълномощното не се ограничава по време, освен ако в него не е предвиден срок.

Представителната власт е ограничена в рамките на правоспособността на упълномощителя, не е изключителна по принцип :1. Не ограничава дееспособността на упълномощителя, който може и сам да извършва действията

2. Той може да упълномощава и други лица за същите действия.

Не възниква задължение за пълномощника да извърши действието. Възможностите за обвързването му са следните:

- с трудов договор;

- с договор за поръчка или производни на него / договор за адвокатска защита, за възлагане управлението на юридически лица и други/;

- в договора за дружество също може да се съдържа упълномощаване на някой от съдружниците да действат от името на останалите; Упълномощаването в тези случаи е самостоятелно, а не акцесорна сделка.

Упълномощителят има право винаги да оттегли пълномощието, а пълномощникът - да се откаже от него. Отказването от това право от страна на упълномощителя или пълномощника е недействително. Обемът на представителната власт на пълномощника спрямо третите лица се определя според това, което упълномощителят е изявил.

Пълномощието може да се упражнява от един или няколко пълномощници. Според чл. 32 от ЗЗД – “Когато за известно действие са били овластени неколцина, всеки от тях може да извърши сам действието, ако от овластяването не следва друго”. В случая законът предвижда по начало самостоятелно представляване. Когато страните са предвидили колективно пълномощие, правната дейност може да се извърши само съвместно от всички пълномощници. Ако липсва волеизявление или действие на един от тях, няма действителна сделка.

Ако представителят и лицето, с което той договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания.

Упълномощаването се извършва с едностранно волеизявление и затова може да се прекрати / оттегли / по същия начин. Оттеглянето може да се извърши по всяко време, то може да е пълно – при изцяло прекратяване на действието му, или частично – когато се ограничава само действието му. Това волеизявление може да бъде предадено както на пълномощника, така и на третото лице, с което подлежи да се извърши правната сделка, предмет на упълномощаването. Когато оттеглянето се извършва чрез предаване на волеизявление, последиците му настъпват от момента, в който адресатът на волеизявлението е бил в състояние да узнае съдържанието му. Освен това упълномощаването може да се прекрати и с отказ от него от страна на пълномощника. Отказът от представителна власт трябва да се свърже с основното правоотношение. Смъртта на една от страните също прекратява представителното правоотношение, а също и прекратяване дейността на юридическото лице. В процеса на ликвидация юридическото лице все още съществува, затова едва след пълното прекратяване отпада и пълномощието. Основание за прекратяване е и поставяне под запрещение на едната от двете страни по представителното правоотношение. Има и други основания за прекратяването като изтичане на срока, за който упълномощаването е извършено, сбъдване на уговореното прекратително условие или постигане на целта, за която упълномощаването е учредено.

Х. Пълномощникът може да преупълномощи друго лице, ако е овластен за това или ако преупълномощаването е станало необходимо за запазване интересите на упълномощителя. Пълномощникът е длъжен незабавно да извести упълномощителя за преупълномощаването и да му даде необходимите сведения за преупълномощения. Ако пълномощникът не изпълни това задължение, той отговаря за действията на това лице като за свои действия.

Преупълномощаването се придружава от същите правни действия като упълномощаването. То е едностранна сделка на пълномощника, с която овластвява трето лица да действа от името на упълномощителя и правните последици да настъпват пряко за него. То е допустимо, ако упълномощителят го е разрешил / изрично или с конклуденти действия / или ако е станало необходимо за запазване интересите на упълномощителя. Упълномощаването се извършва с едностранно волеизявление и затова може да се прекрати / оттегли / по същия начин

– от упълномощителя – само на основа на преупълномощаването, или оттегляне на пълномощното. Оттеглянето може да се извърши по всяко време, то може да е пълно – при изцяло прекратяване на действието му, или частично – когато се ограничава само действието му.

Освен това упълномощаването може да се прекрати и с отказ от него от страна на пълномощника. Това е отказ от представителна власт. Смъртта на една от страните също прекратява представителното правоотношение, а също и прекратяване дейността на физическото лице. Основание за прекратяване са и изтичането на посочения срок, постигането на целта; и поставяне под запрещение на едната от двете страни по представителното правоотношение.Представителството има широко приложение в областта на гражданското, търговското, изобщо в материалното право, както и в процеса. Прилага се при извършване на правни действия, насочени към пораждане, видоизменение, съхраняване, прекратяване или погасяване на права и задължения в областта на частното право. Чрез представител могат да се сключват правни сделки, да се упражняват субективни права и да се изпълняват задължения, които не са възникнали с оглед на личността на задълженото лице. Чрез представител може да се придобива собственост върху движими и недвижими вещи, въз основа на давностно владение. Изключително широко приложение има представителството в областта на облигационното право – за сключване на сделки, за извършване на действия, във връзка със сключване им и др.

Представителство не може да съществува за извършване на неправомерни действия. Отговорността е за този, който лично извършва правонарушението.  1. Действие от чуждо име без представителна власт - последици. Потвърждаване НА ДЕЙСТВИЯТА.

Те пораждат специфичното за представителството действие – чл. 36, ал.2 от ЗЗД, само когато са извършени при наличие на действително породена представителна власт и в нейните граници. Когато липсва представителна власт извършването на правни действия от чуждо име е неправомерно / когато тя не е възникнала, поради това, че не е осъществен или е нищожен юридическият акт, който е трябвало да я породи, напр. – нищожно пълномощно, поради липса на форма /.

При липса на представителна власт лицето, извършващо правни действия от чуждо име, действа като мним представител, лъже представител / falsus procurator /, независимо дали знае за липсата или се е заблудил, че е овластен. В този случай е възможно представителната власт да е отпаднала, упълномощаването може да е нищожно / напр. – неспазване на формата /, тя да е ограничена или представителят да не е я е имал.

Извършването на правни действия извън границите на учредената представителна власт е също неправомерно, независимо от субективното отношение на представителя. Това са случаите на превишаване на представителната власт / еxcessus mandati /.

Ако случаите се разграничат, според проф. д-р Ал. Джеров, те могат да се изброят както следва :

- едно лице се представя за такова, няма и не е имало представителна власт;

- едно лице е имало представителна власт, но тя е отпаднала /например – навършване на 14 или 18 годишна възраст, отпадане на запрещението, оттегляне на пълномощието и др./;

- нищожност на упълномощаването;

- унищожаване на упълномощаването, водещо до отпадане на пълномощното с обратно действие;

- надхвърляне на границите на представителната власт: дадено е пълномощно за определено правно действие, а с него се извършват действия, невключени в пълномощното;

По принцип правно действие, извършвано от чуждо име без представителна власт или при превишаване не нейния обем не поражда правни последици за мнимо представлявания. Тези действия могат да го обвържат, само ако той изяви воля за това, ако ги потвърди. В чл. 42, ал.2 от ЗЗД е уредена възможността лицето, от чието име е сключен договор без представителна власт да го потвърди. Потвърждаването /ратификация/ се извършва с едностранно волеизявление на мнимо представлявания /формално или с писмена форма с нотариална заверка на подписа /, с което изразява желание да приеме правните последици от действията, извършени от негово име без представителна власт. Потвърждаването с конклуденти действия е допустимо, само когато за правната норма не е предписана форма като условие за действителност.

При липса на задължение за упражняване на представителна власт за представителя, когато той започне да я упражнява и да извършва правни действия от името на представлявания, чрез тези си действия по конклудентен начин поема възложената му поръчка и следва да я изпълнява с грижата на добър стопанин, както изисква ЗЗД.

Във всички случаи представителят ще носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на представлявания. Според чл. 40 от ЗЗД, ако представителят и лицето, с което той се договаря, се споразумеят във вреда на представлявания, договорът не произвежда действие за представлявания.
  1. Косвено представителство. Защита на представлявания.  1. Погасителна давност - понятие, функции, приложно поле. Преклузивни и рекламационни срокове.
  1. Видове давностни срокове - критерии за разграничаване. Конкуренция на давностни срокове.  1. Начало на давностния срок. Броене и край на срока. Погасителна давност при правоприемство.
  1. Спиране и Прекъсване на давностните срокове - основания и действие. Прилагане на погасителната давност.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница