Поради спад в стойността на обезпечението по облигационния заем на „артекс инженеринг ад в размер на 6 000 000. 00 /шест милиона/ евро под 120 на Общо събрание на облигационерите на 24 август 2009 гДата25.10.2018
Размер20.57 Kb.
Поради спад в стойността на обезпечението по облигационния заем на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД в размер на 6 000 000.00 /шест милиона/ евро под 120 % на Общо събрание на облигационерите на 24 август 2009 г. беше взето решение и на 3 септември 2009 г. се учредиха допълнителни ипотеки върху следните собствени на дружеството-емитент имоти:
1.1. Поземлен имот, находящ се в гр. София, СО – район Красно село, бул. „Цар Борис ІІІ” № 141 /сто четиридесет и едно/, с графична площ от 700 представлява Поземлен имот с планоснимачен номер №112 /сто и дванадесет/, кв. 305а /триста и пет с индекс „а”/ по плана на гр. София, м. ”Бул. Цар Борис ІІІ”, при граници на Поземления имот: от север - бул. Цар Борис ІІІ, от изток, от юг и от запад – ПИ с пл. № 1651 /хиляда шестстотин петдесет и едно/, обезпечаващ сума в размер на 1 535 900 лв. /един милион петстотин тридесет и пет хиляди и деветстотин лева/.
1.2. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XХVII-586, 587 (двадесет и седми, отреден за имоти петстотин осемдесет и шест, петстотин осемдесет и седем), от квартал 231 /двеста тридесет и едно/ по плана на гр. София, местност „Гео Милев – Подуене-Редута”, одобрен със Заповед № РД-50-09-63/ 24.02.1984г., Заповед № РД-50-09-586/ 16.12.1993 г. и Заповед № РД-09-13/ 21.01.2008г., целият с площ от 279 (двеста седемдесет и девет) квадратни метра, който имот е идентичен с част от УПИ XV-587,586,585 /петнадесети, отреден за имоти петстотин осемдесет и седем, петстотин осемдесет и шест, петстотин осемдесет и пет/; при съседи за новообразувания УПИ: улица, УПИ XVII-588,589 /седемнадесети, отреден за имоти петстотин осемдесет и осем, петстотин осемдесет и девет/, УПИ ХVIII - 584 /осемнадесети, отреден за имот петстотин осемдесет и четири/, УПИ ХV - 586,585 /петнадесети, отреден за имоти петстотин осемдесет и шест, петстотин осемдесет и пет/, обезпечаващ сума в размер на 540 000лв. /петстотин и четиридесет хиляди лева/.
1.3. АПАРТАМЕНТ №100 /сто/ /Б008/, находящ се на трети етаж, на кота +8,55 м, със застроена площ от 47.20 /четиридесет и седем цяло и двадесет стотни квадратни метра/, ведно с 10,40 кв.м /десет цяло и четиридесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата, или целият с обща площ от 57.60 кв.м /петдесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра/, състоящ се от: спалня, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, коридор и тераса при съседи /граници/: от изток - апартамент 99/Б007/, от запад - апартамент 101/Б009/, от север - коридор, от юг - въздух- южна фасада на сградата, отдолу - апартамент 88 /Б008/, отгоре - апартамент 108/Б004/ на етаж 4/четвърти/ в Блок Б, в масивна жилищна сграда “Апартаментен хотел” – трета категория в гр. Банско, изградена в УПИ – 011039 /за имот с планоснимачен номер - нула, едно, едно, нула, три, девет/ по плана на гр. Банско, област Благоевград, изградена съгласно одобрените архитектурни книжа и Разрешение за строеж № 227 /двеста двадесет и седем/ от 26.08.2005г./двадесет и шести август две хиляди и пета година/, издадено от Община Банско, област Благоевград и Заповед № 01-01-26 / нула едно, нула едно, двадесет и шест/ от 30.05.2007г. /тридесети май две хиляди и седма година/, издадена от Община Банско, област Благоевград, обезпечаващ сума в размер на 122 800 лв. /сто двадесет и две хиляди и осемстотин лева/.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница