Поръчка–спецификация № / гДата25.07.2016
Размер75.21 Kb.

проект! …………. г.ПОРЪЧКА–СПЕЦИФИКАЦИЯ № ...................../.............2012 г.към договор за борсово представителство № ........./......... г.

ДОВЕРИТЕЛЯТ упълномощава ДОВЕРЕНИКА да търгува съгласно условията на договора за борсово посредничество и при по-долу посочените условия, стоките както следва:

1. Вид на поръчката: покупка
2. Наименование на стоката и количества: доставка на дизелово гориво и автомобилен бензин А-95 за едногодишен период, необходими за нуждите на “Пристанище Бургас” ЕАД, съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както следва:

Евро дизел до 0,001 % сяра;

Автомобилен бензин А-95, както следва


Горива

Изисквания

Необходимо

количество

в литри


1

Автомобилен бензин А-95Н

- Октаново число по изследователски метод – минимум 95 съгл. БДС EN ISO 5164

- съдържание на сяра – не повече от – 10mg/kg съгл.БДС EN ISO 24260

- съдържание на олово – не повече от 5mg/l БДС EN 237


30000

/тридесет хиляди/2

Дизелово гориво

- цетаново число- не по ниско от 51 съгл. БДС EN ISO 5165

- съдържание на сяра – не повече от 10 mg/kg. съгл.БДС EN ISO 20846

- пламна температура – над 550 С съгл. БДС EN ISO 2719

- гранична температура на филтруемост при студен филтър – не по висока от минус 150 С/през зимата/ съгл. БДС EN 116500000

/петстотин хиляди/
Допълнителна опция за количество, замяна и стойност ± 50 %
3. Качество: да отговарят на разпоредбите на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и Наредба № 40/14.01.2004 г., за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари. Горивата да са сертифицирани за произход и качество от производителя и да отговарят на посочените стандарти.
4. Качеството на течните горива се удостоверява/гарантира с:

- Декларации за съответствие на качеството от производителя, по образец от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (оригинал или заверено копие);

- Анализни свидетелства за качество, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (оригинал или заверено копие);

- Комплекти информационни листи за безопасност в 4 екз. на български език за всяка стока поотделно.

Всички разходи за издаване на документите за качество са за сметка на Продавача.
5. Произход: производител.

Продавачите, които не са производители представят документ, доказващ правото им да предлагат продукция на производителя: дистрибуторски договор, заверена спецификация за 2012 - 2013 година или пълномощно за търговско посредничество (в оригинал или нотариално заверено копие).


6. Транспорт:

Транспортът се организира от Продавача, на основание писмена заявка от Купувача. Транспортните разходи са за сметка на Продавача. Горивата се доставят със специализирани превозни средства (цистерни), осигурени от Продавача, оборудвани със стандартни броячи за автоматично отчитане, замерени и пломбирани от Агенция по стандартизация и метрология.

Натовареното и експедирано количество течно гориво се придружава от:

- Декларации за съответствие на качеството от производителя, по образец от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (оригинал или заверено копие);

- Анализни свидетелства за качество, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (оригинал или заверено копие);

- Транспортни документи;

- Нареждане за експедиция;

- Акцизен данъчен документ;

- Комплекти информационни листи за безопасност в 4 екз. на български език за всяка стока поотделно.

7. Срок на доставка и място на предаване:

Една година от датата на подписване на договора; изпълнение чрез периодични доставки, извършени в светлата част на денонощието – до 15.00 ч. на база писмени заявки от страна на Купувача в рамките на договорените годишни количества в срок до 3 календарни дни, считано от датата на подаване на заявката; място на изпълнение - до склад на „Пристанище Бургас” ЕАД.8. Франкировка: Горивата се доставят съгласно конкретните заявки до ГСМ „Изток”, ГСМ „Запад”, ГСМ „Лозово” и мобилен кран „Фантуци” – район „Запад”

9. Модул на делимост: 1 договор; на партиди съобразно заявените количества.
10. Пределни (максимални) цени без ДДС, при плътност на горивата определена при 15 0 С:
Пределните максимални цени са: базова цена на Лукойл плюс не повече от 25 лв. на 1000 литра франко Пристанище Бургас.
След приключването на всяка сесия се предоставя писмена обосновка от Довереника, за причините и условията за непостигане на определените условия за сключване на сделка. Довереникът гарантира запазване интересите на Доверителя с цел постигане на максимално добри условия при участието на всяка БС, съгласно Закона за стоковите борси и тържищата.
11. Включени разходи в цената: транспортни и товаро-разтоварни разходи.
12. Начин и срок за плащане: по банков път, срещу представяне на данъчна фактура в оригинал по крайни получатели, приемно-предавателен протокол, в срок не по-кратък от 60 календарни дни, считано от датата на доставката, издадена фактура и проведен входящ контрол.

13. Начин на установяване на количеството

Предаването и приемането се удостоверява с приемно-предавателни протоколи, подписани от представители на Купувача и Продавача.

Отчитането на доставените количества в литри за ГСМ „Изток” и ГСМ „Запад”, се извършва по нивомерна система на Купувача, а в ГСМ „Лозово” – по кантарно тегло на автокантар в складова база „Лозово”. При неработеща нивомерна система количествата се установяват по кантарно тегло. Отчитане на горивото за мобилен кран „Фантуци” се извършва чрез броячи на автоцистерните, проверени и пломбирани от ДАМТН.

14. Акт, удостоверяващ предаването на стоката: транспортен документ, приемно-предавателен протокол, анализно свидетелство и декларация за съответствие на качеството на горивото, нареждане за експедиция, акцизен данъчен документ, комплекти информационни листи за безопасност в 4 екз. на български език за всяка стока поотделно.
15. Начин за приемане на качеството: по декларация за съответствие на качеството и анализно свидетелство за качество, издадено от производител за всяка отделна доставка; чрез вземане на проба от всяка доставка.
16. Рекламационнен срок, начин за уреждане на рекламациите:

При наличие на отклонения в качеството на течните горива, Купувачът писмено уведомява Продавача не по-късно от 120 дни от датата на получаването, установена от транспортните документи.

Рекламациите за качеството се извършват по реда определен в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
17. Гаранции и обезпечения (Депозит): Гаранция за изпълнение на договора - парична сума в размер на 3% от стойността на договора, платена ефективно по сметка:
BG07UNCR76301063999419 

BIC:UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк АД - клон Бургас в полза на “Пристанище Бургас” ЕАД.
18. Неустойки: за неизпълнение на задълженията по борсовия договор продавачът дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълнението с ДДС.

19. Документация на стоката:

- Декларации за съответствие на качеството от производителя, по образец от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (оригинал или заверено копие);

- Анализни свидетелства за качество, съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (оригинал или заверено копие);

- Транспортни документи;

- Нареждане за експедиция;

- Акцизен данъчен документ;

- Приемно-предавателен протокол;

- Комплекти информационни листи за безопасност в 4 екз. на български език за всяка стока поотделно.


20. Срок на валидност на поръчка–спецификацията: 365 (триста шестдесет и пет) дни от датата на сключване на договора.
21. Възнаграждение: основно ....... % от стойността на сделката без ДДС.
22. Стоката е освободена от претенции от и задължения към трети лица и фирми.
23. Продавачът предоставя следните документи, условие за сключване на договор:

(1) Документи за регистрация (заверени копия):

-Документ за първоначална съдебна регистрация;

- ЕИК / Удостоверение за актуално състояние (в оригинал или нотариално заверено копие);

(2) Документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП (в оригинал или нотариално заверени копия), издадени до един месец преди сключване на договора;

(3) Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП;

(4) Дистрибуторски договор, заверена спецификация за 2012 и 2013 година или пълномощно за търговско посредничество (в оригинал или нотариално заверено копие);

(5) Пълномощно от насрещната страна за представителната власт на брокера (в оригинал или нотариално заверено копие);

(6) Образец на анализни свидетелства за качество от производителя на дизеловото гориво и автомобилния бензин А-95;

(7) Документ, доказващ наличието на собствена лаборатория или сключен договор с акредитирана такава за контрол на качеството на течните горива (в оригинал или нотариално заверено копие);(8) Комплекти информационни листи за безопасност в 4 екз. на български език за всяка стока поотделно.

24. Довереникът е задължен да включи клаузите и номера на тази поръчка–спецификация в договора.


За Доверителя: За Довереника:Каталог: media -> uploads
uploads -> Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на
uploads -> № Приложение 1
uploads -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите
uploads -> Ч и с л е н о с т на ведомствените автомобили на “център за градска мобилност”еоод – управление и поделение „реализация на приходите”
uploads -> До „Симонас Кардс“ оод (Бенефициент- наименование)
uploads -> Приложение №1 Технически изисквания към


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница