Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овос


Етап на определяне на обхвата на ОВОСстраница14/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

3. Етап на определяне на обхвата на ОВОС


Определянето на обхвата на ОВОС (EIA scoping) е важен етап от процедурата по ОВОС, тъй като той представлява началният етап на ОВОС, когато се идентифицират въпросите, които следва да бъдат разгледани в ДОВОС и по този начин на следващите етапи от процедурата се осигурява вземането на обосновано решение.

Освен това, преминаването през този процедурен етап намалява случаите на исканията за допълнителна информация на по-нататъшните етапи от процедурата по ОВОС.

Този етап от процедурата по ОВОС е уреден в чл. 5 от Директивата за ОВОС:

 • информацията, предоставена от възложителя в съответствие с изискванията на Приложение ІV от Директивата – чл. 5(1);

 • консултации с възложителя и другите заинтересувани от проекта органи поради техните специфични отговорности в областта на околната среда относно информацията, която трябва да бъде предоставена от възложителя – чл. 5(2);

 • определяне на информацията, която следва да бъде предоставена с ДОВОС – чл. 5(3).

Следва да се има предвид, че въпреки че определянето на обхвата не е задължителен етап по смисъла на Директивата за ОВОС, то се смята за добра практика и представлява задължителен етап от процедурата по ОВОС по реда на българското национално законодателство.

На етапа на определяне на обхвата на ОВОС КО определя съдържанието на ДОВОС, като разглежда приоритетни въпроси, които трябва да бъдат взети предвид в хода на ОВОС и да бъдат включени детайлно в ДОВОС: • разглеждане на относимите съществуващи условия (baseline conditions);

 • потенциалните въздействия върху околната среда и кои от тези въздействия са най-важни и следователно се нуждаят от задълбочен анализ в ДОВОС;

 • вземане предвид на резултатите от консултациите (с обществеността и с останалите власти);

 • разглеждане на алтернативите.

3.1. Инструменти за определяне на обхвата на ОВОС


За да се определи обхватът на ОВОС на конкретния проект на КО трябва да бъде представен един минимум информация, която включва: описание на местоположението и формата на земеползване на мястото, където ще се изпълнява проектът, описание на дейностите преди стартиране на строителството, по време на строителството и в хода на експлоатацията на проект, основните дейности и вероятно свързаните с него замърсители и т.н.

За правилното определяне на обхвата трябва да се вземат предвид специфичните проектните дейности и специфичните характеристики на площадката във връзка с местоположението на проекта.На етапа на определяне обхвата на ОВОС могат да се използват (самостоятелно или комбинирано):

 • контролни листове;

 • матрици;

 • мрежови диаграми;

 • проучвания на съществуващото състояние (baseline studies);

 • наръчници и/или ръководства, разработени за сходни дейности;

 • консултации с експерти с техническа експертиза или такава в областта на околната среда;

 • консултации с КО по околна среда, обществеността и заинтересуваните организации.

Консултациите с различните страни (експерти, КО по околна среда, обществеността) ще бъдат проведени, като се премине през следните стъпки:

 • идентифициране на страните, които ще бъдат консултирани и които са заинтересувани от проекта;

 • осигуряване на информацията относно проекта в подходяща форма за консултациите със страните;

 • анализ на коментарите и/или предложенията, получени от консултираните страни и включването им в ОВОС на проекта.

Следва да се обърне внимание, че в случай на проект, който е вероятно да окаже трансгранично въздействие, засегнатата държава-членка трябва да бъде консултирана при определянето на обхвата на ОВОС.

3.2. Документ за определянето на обхвата


Писмен доклад относно резултатите от етапа на определянето на обхвата на ОВОС не се изисква от всички държави-членки на ЕС. Все пак, следва да се има предвид, че това е пример за добра практика, тъй като КО предоставя на възложителя полезен за него документ за изготвянето на ДОВОС. Структурата на този документ може да бъде подобна на тази на ДОВОС.

Съдържанието на документа за определянето на обхвата на ОВОС следва да включва информацията относно обхвата на ОВОС и ако това е приложимо – резултатите от проведените консултации с властите, обществеността и другите заинтересувани организации.

Аспекти, които следва да бъдат включени в документа за определяне на обхвата:

 • информацията относно възложителя;

 • относимите данни и информация относно проекта, които следва да бъдат разгледани в хода на ОВОС и при изготвянето на ДОВОС: описание на проекта, времеви рамки, съпътстващи дейности, планове/карти/схеми/диаграми;

 • съществуващото състояние на околната среда, което трябва да бъде взето предвид в хода на ОВОС на проекта;

 • алтернативите за осъществяването на проекта, които следва да бъдат оценени и които могат да се отнасят до: алтернативи на дизайна,местоположението,процесите/технологиите,методите/техниките за строителство;

 • връзката на предлагания проект с одобрени устройствени планове и други (свързани) дейности;

 • препоръките относно методологиите, които следва да бъдат приложени в хода на ОВОС;

 • основните въздействия (положителни и отрицателни), които следва да бъдат разгледани подробно в ДОВОС и съответстващите им мерки за предотвратяване/смекчаване;

 • изискванията за мониторинг на околната среда, които следва да бъдат включени в ДОВОС;

 • наименованието на органите, които следва да дадат своето становище във връзка с проекта (становищата, които трябва да бъдат разгледани в ДОВОС);

 • ангажираните заинтересовани страни в процеса по ОВОС;

 • графикът на процедурата по ОВОС: формални процедури, предвидени допълните консултации, дата за приключване и внасяне на ДОВОС и т.н.

В случай на установени празноти в информацията, свързана със съществуващото състояние на околната среда, на етапа на определянето на обхвата ОВОС КО може да поиска като част от ОВОС извършването на проучвания и/или изследвания на околната среда.

Освен това, ако в съответствие с чл. 6 от Директивата за местообитанията следва да бъде извършена и подходяща оценка за мястото на изпълнение на проекта, то в документа за определяне на обхвата на ОВОС следва да бъдат включени и препоръки за това как основните аспекти, установени в доклада за подходящата оценка, да бъдат включени в ДОВОС за предлагания проект. Възможно е националното законодателство на държавите-членки да позволява координирането/съвместното провеждане на двете процедури по оценка, когато и двете оценки са изискуеми. Тогава в документа за определянето на обхвата на ОВОС ще бъдат включени препоръки относно двете оценки, като вземат предвид специфичния предмет и елементи на тези оценки.


3.3. Процедура по определяне на обхвата по реда на българското национално законодателство


С българското национално законодателство и по-специално чл. 96 от ЗООС и Глава ІІІ от Наредбата за ОВОС са установени следните процедурни стъпки:

Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултациите за определянето на обхвата на ОВОС.

Съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС консултациите следва да обхванат следните аспекти:


 • специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или други планирани строителство, дейности и технологии;

 • характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти;

 • значимостта на предполагаемите въздействия;

 • заданието за обхват и съдържание на ОВОС;

 • границите на проучването във връзка с ОВОС;

 • алтернативите за инвестиционни предложения;

 • засегнатата общественост - интереси и мнения;

 • източниците на информация;

 • методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда;

 • мерките за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда.

Консултациите могат да се проведат чрез:

 • обявяване в средствата за масово осведомяване;

 • изпращане на съобщения до местните власти;

 • изготвяне и разпространение на проспект или брошура с кратка информация за инвестиционното предложение;

 • разпространяване на писма или въпросници до заинтересувани организации или лица, живеещи в непосредствена близост, с молба за информация и коментар по инвестиционното предложение;

 • поставяне на информационни табла или постери;

 • организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;

 • организиране на срещи със засегнатото население.

При консултациите възложителят предоставя достатъчна информация за изясняване на намеренията си и време на специализираните ведомства и засегнатата общественост за изразяване на становище. След приключване на консултациите възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки.

След това възложителят изготвя ТЗ за определянето на обхвата на ОВОС, като използва информацията, събрана в хода на консултациите. В чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС се определя съдържанието на ТЗ: • характеристика на инвестиционното предложение, включващо:

 • описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация;

 • описание на основните характеристики на производствения процес, например вид и количество на ползваните суровини и материали;

 • определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение;

 • алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение;

 • характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието;

 • значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС;

 • структура на доклада за ОВОС с описание на очаквано съдържание на включените в него точки;

 • списък на необходимите приложения, списъци и други;

 • етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС;

 • други условия или изисквания.

Възложителят задължително провежда консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда. Компетентният орган може да препоръча на възложителя да проведе консултации с други заинтересувани лица или органи извън вече определените. Ако е приложимо, възложителят писмено заявява намерението си към доклада за ОВОС да се приложи оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, която ще се разработи поотделно за съответните инсталации по приложение № 4 към ЗООС.

Каталог: files -> file -> Industry
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
Industry -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Industry -> Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспорта


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница