Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница15/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21

4. Анализ на въздействията


В хода на процедурата по ОВОС следва да бъдат определени, описани и оценени въздействията на предлагания за осъществяване проект върху (чл. 3 от Директивата за ОВОС и чл. 81, ал. 4 от ЗООС):

 • човека, флората и фауната;

 • почвите, водите, въздуха, климата и ландшафта;

 • материалните ценности и културното наследство;

 • взаимодействието между горните фактори.

Централният елемент на Директивата е отговорът на въпроса за това кои въздействия върху околната трябва да бъдат оценени. Те могат да различни по:

 • вид – биофизични, социални, здравни и икономически;

 • характер – преки, непреки, кумулативни и т.н.;

 • магнитуд и сериозност – висока, средна, малка;

 • мащаб – местни, регионални, трансгранични, глобални;

 • време – временно/дългосрочни;

 • продължителност – временни/постоянни;

 • несигурност – малко вероятни/много вероятни;

 • обратимост – обратими/необратими;

 • значимост* - маловажни/важни.

* Значимостта на въздействието не е задължително да бъде свързана с магнитуда на въздействието. Понякога много малки въздействия като безпокойството на гнездото на двойка застрашени птици може да бъде значително. Когато се определя значимостта на потенциалните въздействия на предлагания проект следва да бъдат взети предвид всички горепосочени фактори.

Съгласно чл. 5 и Приложение ІV от Директивата за ОВОС и чл. 96 от ЗООС и чл. 12 от Наредбата за ОВОС, ДОВОС трябва да осигури информация, inter alia, относно вероятните значителни въздействия на предлагания проект върху околната среда поради: (а) съществуването на проекта; (б) ползването на природни ресурси; (в) емисиите от замърсители, създаването на безпокойства и елиминирането на отпадъците. Формулировката на Директивата показва, че описанието следва да включва преките и непреките, вторичните, кумулативните, кратко-, средно-, дългосрочните, временните и постоянните, положителните и отрицателните въздействия на проекта. СЕС поясни в редица свои решения, че държавите-членки следва да гарантират, че всяка ОВОС осигурява оценка на всички въздействия и ако те не са оценени, то това следва да се счита за нарушение на директивата. В каретата по-долу са представени примери за решения за СЕС.Каре 23. СЕС, Решение по Дело C-142/07 (Ecologistas en Accion-CODA)

“… Директива 85/337 изменената директива предвижда обща преценка на въздействието на проектите или на промените в тях върху околната среда. Би било омаловажаващо и в противоречие с този подход, ако при оценката на въздействието на един проект или на промените в него върху околната среда се вземат предвид само преките последици от самите планирани строителни работи, без да се отчете въздействието върху околната среда, което може да бъде причинено от използването или експлоатацията на обекта, който е резултат от тези строителни работи…“ (точка 39)

Каре 24. СЕС, Решение по дело C-560/08 (Проекти за удвояване и/или благоустрояване на път M 501 в Испания)

Съдът декларира, че в случай, че не са оценени преките или всички непреки, вторичните, кумулативните, кратко-, средно-, дългосрочните, временните и постоянните, положителните и отрицателните въздействия на проекта (промяна на път М-501), Кралство Испания не е изпълнило задължението си по чл. 2(1), чл. 3, чл. 4(1)(2) и по чл. 5 от Директивата за ОВОС.“ (точка 106)Оценката на въздействията на проекта върху околната среда се извършва чрез разглеждане, което преминава през три стъпки:

 • идентифициране на въздействията;

 • прогнозиране на характеристиките на въздействията;

 • оценка на значимостта на въздействията.

При анализа на въздействията трябва да се разгледат както етапът на строителството така и този на експлоатацията на проекта. Адекватният анализ включва отчитането на преките, непреките и кумулативните въздействията на предлагания проект върху околната среда. Прогнозирането на въздействията зависи от съгласуваността на познаването на съществуващите условия на околната среда и тяхната оценка, включително и на тенденциите за промяна в бъдеще от отчитането на възможността на изпълнението/неизпълнението на предлагания проект.

Наличността на данни и информацията за определяне на съществуващите условия на околната среда трябва да бъде преценена на ранен етап от процеса на ОВОС (при определянето на обхвата на ОВОС). Ако наличните данни и информация не обхващат всички аспекти, необходими за правилната оценка на въздействията върху различните компоненти на околната среда, които е възможно да възникнат при изпълнението на предлагания проект, възложителят ще трябва да извърши допълнителни проучвания и/или обследвания. Резултатите от тях, заедно с вече наличната информацията, могат да бъдат една стабилна основа за анализа на въздействията.

Идентифицирането на вероятните значителни въздействия на предлагания проект върху различните компоненти на околната среда до голяма степен се извършва на етапа на преценката на необходимостта от ОВОС. На следващите етапи от процедурата се извършва прогнозирането на характеристиките на въздействията и оценката на тяхната значимост, като се прилагат определени методи и техники:

 • контролни листове, матрици, секторни ръководства, които обикновено се използват повече за прогнозирането на преките въздействия и по-малко за непреките и кумулативните и оценката на значимостта;

 • мрежи – полезни са при прогнозирането на преките и непреките въздействия, но резултатите от тях при оценката на значимостта са недостатъчни;

 • количествени математически модели – резултатите от тях предлагат възможност за поставянето на въздействията в скала, която може да бъде създадена например за базови екологични норми, специални гранични стойности и т.н.;

 • проучвания на казуси, които да се използват по аналогия или като източници за препращане, но те се нуждаят от допълнителна оценка в зависимост от конкретните съществуващи условия на околната среда на територията, където ще се изпълнява проектът.

Интензитетът на въздействията се определя, като се вземат предвид изпълнението и определени мерки за предотвратяване/смекчаване на прогнозираните въздействия.

Когато бъдат установени значителни неблагоприятни въздействия, следва да бъдат предложени подходящи мерки за тяхното избягване, ограничаване или отстраняване.

Последствията от въздействия след изпълнението на мерките за предотвратяване/ смекчаване представляват т.нар. „остатъчни въздействия“, които също трябва да бъдат разгледани подробно, което включва например:


 • описание на въздействия, включително и на кумулативните;

 • източници на неблагоприятните въздействия;

 • засегнати компоненти на околната среда ;

 • местоположение на възникването им;

 • значимост на въздействията.

Препоръчва се прилагането на няколко метода и техники за цялостна оценка на значимостта на въздействията.

Критериите за оценка на въздействията върху компонентите на околната среда включват:

 • пространствени измерения на въздействията: на площадката, местни, регионални, национални/международни;

 • времеви измерения на въздействията: кратко, следно-, дългосрочни;

 • интензитет на въздействията: пренебрежимо малки, малки, умерени и големи;

За определяне на значимостта на въздействията трябва да бъдат разгледани всички горепосочени критерии.

1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница