Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница16/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

5. Доклад за оценката на въздействието върху околната среда (ДОВОС)


ДОВОС е характеризиран като документът, съдържащ информацията, изискуема по смисъла на чл. 5 и Приложение ІV от Директивата за ОВОС30, съответно чл. 96 от ЗООС и чл. 12 от Наредбата за ОВОС.

Изготвянето на ДОВОС обикновено е задължение на възложителя и в съответствие с чл. 3 от Директивата и чл. 81, ал. 4 от ЗООС трябва да съдържа определяне, описание и оценка по подходящ начин, с оглед всеки отделен случай на въздействията върху „човека, биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях.“ДОВОС трябва д следва елементите по Приложение ІV от ДОВОС, съответно по чл. 96 от ЗООС чл. 12 от Наредбата за ОВОС, които включват:

 • информация относно характеристиките на проекта и неговото местоположение;

 • представяне на основните проучени алтернативи, сравнение между алтернативите и причините за избора на текущата алтернатива за изпълнение на предлагания проект.

Проучените от възложителя алтернативи могат да включват алтернативи от гледна точка на местоположението и/или проектирането/технологиите за основните елементи на проекта. Освен това, се препоръчва да се разгледа по реда на Директивата за ОВОС и възможността предлаганият проект да не бъде изпълнен, т.нар. „базовия сценарий“ (baseline scenario).

ДОВОС следва да съдържа обосновка на избраната алтернатива чрез прилагането на повече критерии като:

 • екологични критерии: малки неблагоприятни въздействия (като се вземат предвид характеристиките като продължителност, значимост, магнитуд и т.н.);

 • технически критерии: поведение на дизайна, подобрени предлагани процеси/ технологии;

 • финансови и икономически критерии: инвестиции, цена на използваните материали и на тези, използвани за поправки и поддръжка.

Предложението за преглед на Директивата за ОВОС31 обръща особено внимание на оценката на базовия сценарий – „… съответните аспекти от настоящото състояние на околната среда и вероятната им еволюция, ако проектът не бъде осъществен“. Предлага се базовият сценарий да се превърне в неразделна част от ДОВОС и елемент на решението по ОВОС.

 • Описание на съществуващото състояние на околната среда (базови условия):

  • описанието на физическите компоненти на околната среда се отнася до данните и информацията, които са относими към територията на проекта. То може да бъде използвано за оценката на въздействията върху околната среда. Препоръчва се в ДОВОС да се включи обобщение на описанието на физическите компоненти на околната среда, като проучванията, документите и т.н. се представят като приложения към ДОВОС;

  • подробното отчитане на базовите условия ще помогне на възложителя адекватно да оцени и прогнозира потенциалните въздействия на предлагания проект върху околната среда. Освен това, събраните данни могат да осигурят подходяща и стабилна основа за екологичната оценка и за последващите етапи, например за мониторинга;

  • данните и информацията относно базовите условия често вече са налични от публичнодостъпната информация и данни относно състоянието на околната среда на територията на проекта, относно регионалния/местни мониторинг, проучванията и други стратегии и планове. Освен това, за някои аспекти на околната среда може да е необходимо да се извършват теренни проучвания за събиране на изискуемата информация, така че тя да бъде допълнена с горепосочената информация за целите на изготвянето на ДОВОС.

 • Описание на вероятните значителни въздействия върху околната среда на предлагания проект (за всички негови етапи) и на методите за прогнозиране, използвани за оценката на тези въздействия:

 • описание на количествените и качествените въздействия върху компонентите на околната среда;

 • количествено оценяване на бъдещите условия на факторите на околната среда чрез използването инструменти и методи и оценяване на значимостта на въздействието;

 • идентифициране на остатъчните въздействия върху компонентите на околната среда.

Оценката на неблагоприятните въздействия върху околната среда следва да разгледа преките и непреките въздействия върху компонентите на околната среда и взаимодействието между тях. Това изискване на Директивата е подчертано и от СЕС в Решение по Дело C-2/07 (Abraham и Others).

Каре 25. СЕС, Решение по Дело C-2/07 (Abraham и Others)

Освен това изброяването в член 3 от Директива 85/337 на елементите, които следва да бъдат взети предвид, като въздействието на проекта по-конкретно върху хората, фауната и флората, почвата, водата, въздуха или културното наследство, показва само по себе си, че въздействието върху околната среда, чиято оценка Директива 85/337 има за цел да позволи, е не само това от планираните работи, но и преди всичко въздействието от проекта, който ще бъде осъществен.“ (точка 44)
 • Управление на въздействията на мерките за предотвратяване/смекчаване

В хода на ОВОС следва да бъдат идентифицирани неблагоприятните въздействия на предлагания проект върху околната среда както на етапа на строителството така и при експлоатацията. В съответствие с разпоредбите на Директивата за ОВОС, чл. 96, ал. 1, т. 6 от ЗООС изисква в ДОВОС да се включи: „описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за изпълнението на тези мерки“. Тази разпоредба на ЗООС е допълнена с чл. 14, ал. 1, т. 5 от Наредбата за ОВОС, където се казва, че оценката на качеството на ДОВОС се прави inter alia въз основа на: „предлагане на мерки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия за осигуряване на съответствие с нормативната уредба по околна среда и разработен в табличен вид план за изпълнение на мерките съгласно образец, даден в приложение № 2а“.

Тази таблица по Приложение № 2а изглежда така:ОБРАЗЕЦ НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

№ по ред

Мерки

Период/фаза на изпълнение 

Резултат

 

 

 

 

 

 

 

 

За въздействията, които могат да бъдат значителни, следва да бъдат предложени мерки за предотвратяване/смекчаване с цел избягване или ограничаване на въздействията до допустими нива.

Препоръките за мерки за предотвратяване/смекчаване ще бъдат направени, като се взема предвид следното:

 • съществуващите условия на околната среда:

 • чувствителност на определени компоненти на околната среда;

 • тенденции за промяна на определени компоненти на околната среда;

 • техническите характеристики на проекта и свързаните с него дейности, включително и тези, свързани със строителството:

 • характеристики на проектирането;

 • техники, оборудване, използвани материали;

 • очаквани резултати от изпълнението на проекта:

 • ползи за околната среда и населението около територията на проекта.

Изборът на подходящи мерки за предотвратяване/смекчаване следва да бъде направен при спазване на следната йерархия на мерките:

 • прилагане на мерки за предотвратяване – избягване на неблагоприятните въздействия;

 • минимизиране или ограничаване на неблагоприятните въздействия.

Пример за това как извършването на ОВОС може да доведе до намаляване на въздействията до приемливи нива е представен в Каре 26.

Каре 26. Предотвратяване/смекчаване на въздействията върху околната среда – финландски проект за изграждане на магистралаФинландски проект за изграждане на магистрала32

Магистрала 1, която е част от трансевропейската пътна мрежа 8 и свързва северните столици с Русия и Централна Европа, не отговаряше на изискванията за капацитет и бе счетен за опасен при текущия дизайн на пътя. Интересът от изграждането на нова магистрала за решаването на тези проблеми доведе до провеждането на ОВОС с цел да се оценят различните възможности. Чрез извършването на ОВОС възложителите можаха да сравнят двете възможности – да се изгради нова магистрала или да се подобри състоянието на съществуващата вече. ОВОС беше изискуема, тъй като пътят преминава през важни за опазването на природата места и всяка промяна би довела до значителни въздействия върху околната среда.

Чрез разглеждането на потенциалните въздействия върху околната среда, възложителите можаха да определят кой дизайн да изберат, а именно да се изгради нова магистрала и да се избегнат негативните въздействия върху околната среда. Промените в дизайна на проекта включваха изграждането на тунел с цел опазване на важно за отдих място. Бяха направени и малки промени в дизайна, така че да се ограничат въздействията върху местообитание на летящата катерица, опазване на територии с подземни води. Теренните промени бяха свързани с контрола на шума. Строителството бе ограничено в периода на хвърлянето на хайвера на рибите и на гнездене на птиците. Поради факта, че бе извършена ОВОС, дизайнът на проекта бе възприет с по-малко резерви от заинтересованите страни и планът срещна слаба опозиция. Това проучване на казус е добър пример за това как извършването на ОВОС може да доведе до ограничаване на въздействията върху околната среда до приемливи нива.

Източник: http://ec.europa.eu/environment/integration/pdf/05_24_02_eai_case.pdf.“ • Отстраняване на неизбежните остатъчни неблагоприятни въздействия – компенсиране на въздействието

Когато остатъчните неблагоприятни въздействия на проекта не могат да бъдат избегнати, следва да бъдат препоръчани компенсаторни мерки. Пример за това е представен в Каре 27.

Каре 27. Мерки за предотвратяване и компенсиране – разработване на кариера в Германия

Разработване на нова кариера в Германия

Въздействието върху водните ресурси – повърхностни и подземни, бе оценено в хода на ОВОС. В резултат на ОВОС бе опазено водно течение, което бе пренасочено. Въздействията върху близкостоящи населени места бяха особено важен въпрос и представляваха значителна част от процеса на консултации и вземането на решението. Те включваха шума, праха и вибрациите от експлозиите, които бяха адресирани чрез условията за експлоатация на кариерата (напр. ограничени часове, през които могат да се извършват експлозии). Поради местоположението – на място с екологична стойност и важно за отдих, бяха адресирани и въздействията върху природата и ландшафта чрез мерки за предотвратяване и компенсиране, които обхващат ползването на територията около кариерата за отдих (чрез промени в трасетата на системите и засаждането на дървета).

Източник: Доклад „Събиране на информация и данни в подкрепа на проучването на оценката на въздействието за нуждите на Прегледа на Директивата за ОВОС“ (Collection of information and data to support the Impact Assessment study of the review of the EIA Directive). Документът е наличен на английски език на: http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/collection_data.pdf

Мерките за предотвратяване, смекчаване или отстраняване на неблагоприятните въздействия върху околната среда следва да бъдат ясно адресирани чрез посочването за всяка една от тях на: местоположението, продължителността, подробностите относно техниките, оборудване (ако е приложимо).


За всички предвидени мерки следва да бъде изготвен план за мониторинг на изпълнението им, включващ поне следните аспекти:

 • етап на проекта, когато се предвижда тяхното изпълнение;

 • описание на мерките и неблагоприятните въздействия, за които те се отнасят;

 • отговорности за изпълнение на всяка една от мерките.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница