Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница18/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

7. Преглед на качеството на процеса на ОВОС


Директивата за ОВОС не предвижда такова изискване.Все пак в световен мащаб прегледът на качеството на процеса на ОВОС се смята за добра практика и правнообвързващо в редица държави-членки на ЕС.

С прегледа на Директивата за ОВОС на ЕК предлага да се въведат промени, целящи повишаване качеството на ОВОС:

 • задължителен обхват и контрол на качеството на информацията за ОВОС;

 • да се уточни съдържанието на доклада за ОВОС (задължение за оценка на разумните алтернативи, обосновка на окончателните решения, задължително наблюдение след ОВОС на значителните неблагоприятни последици);

 • да се определят изисквания към лицата, извършващи ОВОС;

 • да се адаптира ОВОС към съществуващите предизвикателства (т.е. биологичното разнообразие, изменението на климата, рисковете от бедствия, достъпа до природни ресурси)

 • проверка на качеството на ОВОС.

Прегледът на качеството на процеса на ОВОС следва да отчете приключването на всички процедурни стъпки по изготвянето на ДОВОС.

Основни аспекти, които следва да бъдат взети предвид при преценката на качеството на процеса на ОВОС, в съответствие с етапите на процедурата по ОВОС:

 • Етап на преценка на необходимостта от извършване на ОВОС:

 • идентифициране на проектите, изискващи извършването на ОВОС;

 • консултации със заинтересуваните органи;

 • информиране относно това дали решението по преценката на необходимостта от извършване на ОВОС е било предоставено на заинтересуваните органи и обществеността;

 • Етап на определяне на обхвата на ОВОС:

 • идентифициране на относимите въздействия;

 • консултации със съответните органи;

 • определяне на разумните алтернативи;

 • доклади/ръководства или други документи, съдържащи препоръки на КО относно въпросите, разглеждани в ДОВОС (например доклада от определянето на обхвата на ОВОС);

 • информация за/от властите и обществеността.

 • Извършен анализ на въздействията и идентифицирани мерки за предотвратяване/смекчаване на въздействията:

   • оценка на въздействията и на тяхната значимост;

   • предотвратяване/смекчаване на въздействията;

   • изготвяне на ДОВОС;

 • Преглед на качеството на информацията относно проекта и съответстващото му въздействие – информацията, адресирана в ДОВОС;

 • Консултации със съответните органи и обществеността относно оценката на въздействието, мерките за неговото предотвратяване/смекчаване и т.н. – информацията, , адресирана в ДОВОС;

 • Решение по ОВОС;

 • Информация до обществеността относно решението по ОВОС.

ДОВОС следва да съдържа информацията по Приложение ІV от Директивата за ОВОС и да е фокусиран върху аспектите, за които е обърнато внимание и за които е поставено изискване на етапа на определяне на обхвата на ОВОС. Освен това, информацията в ДОВОС следва да представя подробно оценката на определени аспекти на проекта – технически характеристики, местоположение и въздействията му върху околната среда.

Аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при оценката на качеството на процеса на ОВОС:

 • съответствието с резултатите от етапа на определянето на обхвата на ОВОС и с консултациите, проведени в хода на ОВОС;

 • взети са предвид коментарите, получени от обществеността;

 • съдържа правилно описание на проекта;

 • изборът на алтернативата е направен при отчитане на критериите на околната среда;

 • описанието на съответните съществуващи условия на околната среда с оглед на адекватното прогнозиране на въздействията върху околната среда;

 • вероятните значителни въздействия на проекта върху околната среда са идентифицирани и тяхното описание е пълно;

 • разгледани са разумните мерки за предотвратяване/смекчаване на неблагоприятните въздействия върху околната среда;

 • информацията, включена в нетехническото резюме е адекватно представена с оглед информирането на обществеността относно установеното в ДОВОС.

Оценката на качеството на ДОВОС и приложенията към него е задължителен етап от процедурата по ОВОС в България (чл. 96, ал. 6 от ЗООС и Глава ІV от Наредбата за ОВОС). Критериите за оценка са уредени в чл. 14, ал. 1 от Наредбата:

 • съответствие с изработеното задание по чл. 10;

 • отразяване на резултатите от проведените консултации;

 • равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите;

 • оценка на значимостта на въздействията; описание на: преки и непреки; кумулативни; кратко-, средно- и дълготрайни; постоянни и временни; положителни и отрицателни въздействия върху човека и околната среда от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;

 • предлагане на мерки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия за осигуряване на съответствие с нормативната уредба по околна среда и разработен в табличен вид план за изпълнение на мерките съгласно образец, даден в приложение № 2а;

 • наличие на графични материали - карти, схеми, скици, диаграми и др.;

 • нетехническото резюме да не съдържа технически термини.

КО взема решение за това дали да даде положителна или отрицателна оценка на качеството на ДОВОС и приложенията към него след консултации с другите КО.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница