Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница19/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

8. Вземане на решението


Този раздел от настоящето Ръководство се фокусира върху връзката на ОВОС с процеса на вземането на решението. Предлага се широк поглед върху този процес – от момента на инициирането на проекта до неговото изпълнение. В тази връзка се обръща особено внимание на етапа на окончателното одобряване или разрешаване на осъществяването на проекта.

Наръчникът на UNEP за обучение по оценка на въздействието върху околната среда (UNEP Environmental Impact Assessment Training Resource Manual) определя вземането на решението като процес на:  • политически избор между алтернативни възможности;

  • претегляне на разходите и ползите;

  • преговори, пазарене, отстъпки;

  • балансиране на икономическите, социалните и екологичните фактори.

Следва да се припомни, че ОВОС е част от един по-голям процес на вземане на решение относно проекта. Мястото на ОВОС в този процес е представено на Фигура 2 по-долу.Фигура 2. Мястото на ОВОС в цялостния процес на вземане на решенията38

8.1. Концепцията за „разрешение за осъществяване“


В чл. 1(2)(в) от Директивата за ОВОС, понятието „разрешение за осъществяване“ е дефинирано по следния начин:

„…решението на компетентния орган или органи, което дава право на възложителя да развива проекта.”

Съгласно чл. 2(1) от Директивата, държавите-членки са задължени да гарантират, че преди да е издадено разрешението за осъществяването на проекта по чл. 4, който е вероятно да окаже значително въздействие върху околната среда поради inter alia своя характер, мащаб или местоположение, е подложен на оценка на тези въздействия. Този подход е възприет от българското национално законодателство.

Концепцията за „разрешение за осъществяване“ е тълкувана от СЕС неколкократно. В Решение по Дело С-290/03 (The Queen, on the application of Diane Barker v London Borough of Bromley) Съдът постанови, че когато се преценява дали едно решение е или не е разрешение за осъществяване, държавата-членка следва да направи тази преценка на основата на собственото си право и това на ЕС. В случай на процедура, която преминава през няколко етапа, ОВОС може да бъде извършена след вземането на принципното решение, ако това е моментът, когато са установени значителните въздействия върху околната среда (за повече информация вж т. 41 и т. 49 от Решение на СЕС по Дело С-290/03 (The Queen, on the application of Diane Barker v London Borough of Bromley))39. Същият подход бе възприет от Съда и в решения по дела C-2/07 (Abraham и Others)40 and C-201/02 (Delena Wells)41.

Въпреки че българското национално законодателство не дефинира понятието „разрешение за осъществяване“ връзката между решението по ОВОС и това разрешение е видна от формулировката на чл. 20а и чл. 21, т. 1 от Наредбата за ОВОС:

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оповестява решението по ОВОС по реда на чл. 99, ал. 4 ЗООС и изпраща копие от постановеното решение за съобразяване на съответния компетентен орган, който по реда на специален закон одобрява/разрешава осъществяването на инвестиционното предложение.Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Решението по ОВОС по чл. 19, ал. 1 или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, е елемент от фактическия състав от процедурата за:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) издаване на акта за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон съгласно чл. 82, ал. 5 ЗООС и е приложение - неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение;”

8.2. Чл. 8 от Директивата за ОВОС


Вече бе споменато по-горе, че съгласно чл. 8 от Директивата, държавите-членки трябва при вземането на решението относно осъществяването на проекта да отчетат резултатите и информацията, събрани при консултациите. Директивата е ясна, че трябва да бъде взета предвид информацията, събрана на всеки етап от процедурата по ОВОС. Обръща се внимание на необходимостта от правилно и последователно документиране на резултатите от консултациите и включването им в документацията по ОВОС, която се предоставя на КО за вземане на решението.

Предложение на ЕК за преглед на Директивата за ОВОС

Член 8 е значително изменен и включва няколко нови разпоредби. На първо място, определен е срок за приключване на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда. На второ място, от компетентния орган се изисква да включи в самото решение за изпълнение на проект някои елементи, обосноваващи това решение; с това се отчита съдебната практика (напр. C-50/09). На трето място, задължително последващо наблюдение се въвежда само за проекти, които ще имат значителни вредни въздействия върху околната среда, в съответствие с проведените консултации и събраната информация (включително доклада за околната среда), с цел да се оценки прилагането и ефективността на мерките за смекчаване и компенсация на тези въздействия. Някои държави- членки вече имат изисквания за такова наблюдение, които не следва да дублират евентуални изисквания на други актове на законодателството на Съюза (например относно емисиите в промишлеността или качеството на водата), поради което е подходящо да се установят общи минимални изисквания. Това ново задължение ще подобри ефективността на разходите, тъй като може да спомогне за избягване на неблагоприятните въздействия върху околната среда, общественото здраве и причинените от това разходи за възстановяване, и е от значение за справянето с въздействията, свързани с нови предизвикателства като изменението на климата и риска от природни бедствия. На четвърто място, компетентният орган трябва да се увери, че информацията в доклада за околната среда е актуална, преди да бъде взето решение дали даден проект да получи разрешение за осъществяване или не.

Както вече бе споменато, съгласно чл. 99 от ЗООС и чл. 18, ал. 1, т.т. 2-4 от Наредбата за ОВОС, КО взема решението по ОВОС след отчитане на резултатите от проведените консултации с КО и обществеността.

8.3. Чл. 9 от Директивата за ОВОС


Видно е, че в чл. 9 на Директивата не се уреждат никакви специфични изисквания към процеса на вземане на решението, а е ориентиран към предоставяне на достъп до решението на обществеността и в случай на трансгранични консултации – на консултираните други държави-членки. В такава светлина СЕС тълкува разпоредбата на чл. 9, например в Решение по Дело С-332/04 (Комисия/Испания), т.т. 55-59.

Информацията, която следва да бъде предоставена обхваща:  • съдържанието на решението и всички свързани с него условия;

  • след като са прегледани опасенията и мненията, изразени от заинтересованата общественост, главните причини и съображения, върху които се основава решението, включително информация за процеса на участие на обществеността;

  • описание, където е необходимо, на основните мерки, за да се избегне, намали, и ако е възможно — премахне значителното неблагоприятно въздействие.

Доколкото Директивата за ОВОС не урежда специфични изисквания относно средствата за информиране на обществеността, то те трябва да бъдат определени от държавата-членка. В изпълнение чл. 9 следва да бъде информирана широката общественост, така както е дефинирана в чл. 1(2)(г). Начините за информиране на обществеността относно издаването или отказа от издаване на разрешението за осъществяване могат да са подобни на тези, използвани за целите на чл. 6, описани по-горе (вж подраздел 6.1).

Консултираните държавни органи могат да бъдат уведомени, като се използват средствата за информиране на обществеността или по други начини, например чрез нарочна кореспонденция. Начините за информиране на тези органи следва да бъдат дефинирани по един гъвкав начин, отчитащ различията между проектите. Например, органите, които ще участват в налагането на решението по ОВОС или в мониторинга, следва да получат цялата им необходима информация. Специфичен е случаят на прилагането на НДНТ, оценено заедно с ОВОС, където КО по издаването на комплексното разрешително следва да бъде съответно информиран.

Казаното по-горе се отнася и до засегнатите държави-членки, които са участвали в трансграничните консултации по ОВОС.

В Предложението за преглед на Директивата за ОВОС, се предлага основното изменение в чл. 9 да засегне включването на описание на мерките за мониторинг в информацията, която се предоставя на обществеността, когато даден проект бъде одобрен за изпълнение.

В съответствие с чл. 99, ал. 4 и 5 от ЗООС:

(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г.) В срок 7 дни от постановяване на решението по ОВОС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) предоставя решението по ОВОС на възложителя на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2;

2. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2008 г.) оповестява решението по ОВОС чрез централните средства за масово осведомяване, интернет страницата си и/или по друг подходящ начин.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 46 от 2010 г., в сила от 18.06.2010 г., доп. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) Компетентният орган по ал. 1 или оправомощено от него длъжностно лице осигурява достъп до съдържанието на решението по ОВОС след постановяването му, включително до приложенията към него, чрез интернет страницата си и по реда на Закона за достъп до обществена информация.”

Освен това, съгласно чл. 20а от Наредбата за ОВОС, КО оповестява решението по ОВОС по реда на чл. 99, ал. 4 ЗООС и изпраща копие от постановеното решение за съобразяване на съответния компетентен орган, който по реда на специален закон одобрява/разрешава осъществяването на инвестиционното предложение.

Единственото ограничение относно предоставяната на обществеността информация по смисъла на Директивата и съответно на ЗООС, е случаят на поверителност, ако тя е обоснована от законовите, подзаконовите и административните разпоредби и възприетите правни практики по отношение на търговската и промишлената поверителна информация, включително защитата на интелектуалната собственост и опазването на обществените интереси.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница