Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница5/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

3. Преценка на необходимостта от извършване на ЕО за планове и програми


Целта на процедурата е да се направи преценка на необходимостта от ЕО и възложителят на п/п да бъде информиран за това.

За да се определи дали п/п следва да бъде подложена на СЕО, основният момент, които трябва да бъде взет предвид, е свързан с възможността от възникването на значителни въздействия върху околната среда. Тази преценка следва да бъде направена в съответствие с чл. 3(5) от Директивата за СЕО: „разглеждане за всеки случай поотделно, или чрез уточняване на видовете планове и програми, или пък чрез комбиниране на двата подхода.“

За да се извърши преценката на необходимостта от СЕО (SEA screening) адекватно, е важно текстът на проекта на п/п да съдържа достатъчно информация относно всички онези аспекти, които биха улеснили идентифицирането на потенциалните им въздействия върху околната среда. КО, ангажирани в процеса по СЕО, трябва да решат дали получената информация е достатъчна за да се вземе обосновано решение за преценка на необходимостта.

Препоръчва се на етапа на преценката на необходимостта да се премине през следните стъпки: • Изключване на определени п/п:

 • такива, чиято единствена цел е да обслужват националната отбрана или гражданско извънредно положение и финансовите или бюджетни п/п – по смисъла на чл. 3(8) от Директивата за СЕО;

 • други п/п, като например програмите по линия на Европейския социален фонд – главно тези в областта на обучението и образованието, за които не се предвиждат бъдещи разрешения за осъществяване.

 • Преценка в зависимост от вида п/п, като за целта се използват определенията и критериите по чл. чл. 2 и 3 от Директивата за СЕО, а именно СЕО се извършва за следните п/п:

 • изготвени в секторите: селското и горското стопанство, риболова, енергетиката, промишлеността, транспорта, управлението на отпадъците, далекосъобщенията, туризма, градското и териториално планиране или земеползването и които определят рамката за даването на съгласие за бъдещо развитие на проектите по Приложение І и ІІ на Директивата за ОВОС;

 • за които се изисква оценка по смисъла на чл. чл. 6 и 7 от Директива 92/43/ЕИО с оглед на техните вероятни въздействия върху ЗЗ (чл. 3(2)(б) от Директивата за ОВОС). В този смисъл СЕО следва да се извърши само в случай на значителни въздействие върху територия по реда на Директивата за местообитанията.

В Каре 5 е представен пример за това.

Каре 5. СЕС, Решение по Дело C-177/11 (Eighth - Sillogos Ellinon Poleodomon и Khorotakton срещу Ipourgos Perivallontos, Khorotaxias и Dimosion Ergon и Others)

“… Чл. 3(2)(б) следва да бъде тълкуван в смисъл, че задължението за подлагане на определен план на екологична оценка зависи от предварителните условия, изискващи оценка по реда на Директивата за местообитанията, включително и наличието спрямо плана на условието, че той може да окаже значително въздействие върху въпросната територия. Преценката за това, дали последното условие е налице, е ограничена до въпроса за това дали то може да бъде изключено въз основа на обективна информация, че този план или проект няма да окаже значително въздействие върху въпросната територия“ (параграф 24).

 • Преценка на необходимостта от СЕО за п/п чрез преценка за всеки отделен случай, която се извършва в следните случаи:

 • п/п, определящи използването на малки площи на местно ниво;

 • незначителни изменения на п/п, които могат да променят характеристиките на въздействията и на засегнатата територия спрямо тези към момент на одобряването на п/п;

 • пълна или частична отмяна на п/п, при което трябва да бъдат взети предвид последващите въздействия върху околната среда, тъй като те могат да променят състоянието на околната среда спрямо установеното при одобряването на ревизирания п/п;

 • п/п, установяващи рамка за одобряване на осъществяването на бъдещи проекти, различни от тези по Приложение І и ІІ на Директивата за СЕО.

В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ЕО, необходимостта от ЕО се преценява за:

 • планове и програми и техните изменения по чл. 85, ал. 1 ЗООС (а именно тези разработвани в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, управление на водните ресурси и промишленост, включително добив на подземни богатства, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и 2), които определят ползване на малки територии на местно равнище и са включени в приложение № 2 от същата наредба:

Таблица 2. Списък на п/п, за които се изисква преценка на необходимостта от ЕО по реда на Приложение № 2 от Наредбата за ЕО

Сектор

Нормативен акт, изискващ одобряването на п/п

План/програма

Селско стопанство

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи

Планове за образуване на масиви за ползване на земеделски земи

Закон за опазване на земеделските земи

Краткосрочни и дългосрочни програми за подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и опазването им от ерозия, замърсяване, засоляване, окисляване и заблатяване

Закон за сдружения за напояване

 • План за напояване и разпределение на водата

 • Програма за проектиране, основен ремонт и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура

Транспорт

Закон за пътищата

Програми за развитие и усъвършенстване на републиканските пътища

Закон за гражданското въздухоплаване

Генерален план за развитие на летището

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България

Генерални планове за изграждане, реконструкция или разширяване на пристанищата и на съоръженията за навигация

Управление на отпадъците

Закон за управление на отпадъците

Общински програми за управление на отпадъците

Управление на водните ресурси

Закон за водите

 • Програми за намаляване на замърсяванията на водите и водните обекти

 • Регионални генерални планове на В и К и инвестиционните програми към тях

 • Генерални планове за В и К на агломерации над 10 000 екв. жители и инвестиционни програми към тях

Туризъм

Закон за туризма

Общинска програма за развитие на туризма

Устройствено планиране и земеползване

Закон за устройство на територията

 • Подробни устройствени планове - планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

 • Специализирани подробни устройствени планове

Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София

Подробен устройствен план на София и Столичната община

Закон за регионалното развитие

Общински планове за развитие • изменения на горните п/п и тези, които е вероятно да окажат значително неблагоприятно въздействие върху ЗЗ, включени в НАТУРА 2000;

 • п/п и техните изменения извън приложения № 1 и 2, които очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС;

 • п/п и техните изменения извън приложения № 1 и 2, които не очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС, за които се предполага, че ще имат значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им.

При преценката на необходимостта от СЕО чрез метода на преценка за всеки отделен случай следва да се използват критериите по Приложение ІІ от Директивата за СЕО, а именно:

 • характеристики на п/п;

 • вероятни значителни въздействия на п/п върху околната среда;

 • територия, която ще бъде засегната от изпълнението на п/п;

На етапа на преценката на необходимостта следва да бъдат консултирани и органите, които биха имали отношение към изпълнението на п/п поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда.

Резултатите от преценката следва да бъдат съобщени в писмена форма, напр. становище, което трябва да съдържа поне обосновка на решението за това дали трябва или не да се извърши СЕО за п/п, като се посочват и съответните причини (след отчитане на законовите, регулаторните или административни и екологични аспекти).

Този подход е възприет и от българското законодателство, а именно в чл. 85 от ЗООС и Глава ІІ от Наредбата за ЕО. Следва да се обърне внимание, че съгласно чл. 13 от Наредбата преди да вземе решението относно необходимостта от ЕО, КО се консултира с Министерството на здравеопазването (МЗ) и съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) и ако e счетено за необходимо – със съответните местни власти. Наредбата за ЕО (чл. 13, ал. 5) дава възможност за провеждане на консултации и с органа по изпълнението на п/п относно мерките за наблюдение и контрол на това изпълнение по отношение на аспектите на опазване на околната среда и човешкото здраве.

Следователно решението относно необходимостта от ЕО се основава на оценката на вероятните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, така както те са установени с документацията, представена от възложителя на п/п, критериите за преценката и резултатите от консултациите. Това решение е задължително условие за последващото одобряване на п/п. Органите, отговорни за одобряването и изпълнението на п/п, трябва да се съобразят с това решение и с условията, мерките и ограниченията, поставени с него.Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за ЕО, в срок от три дни след обявяване на решението относно необходимостта от ЕО, КО или оправомощено от него лице:

 • предоставя решението на възложителя на плана/програмата със задължение за обявяването му в 3-дневен срок от получаването чрез страницата на възложителя в интернет и/или по друг подходящ начин;

 • предоставя информация за решението и за достъпа до него чрез поставяне на съобщение на страницата си в интернет и на подходящо място в сградата си;

 • предоставя копие на решението на органа по прилагането и на органа по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата за сведение и съобразяване.

Когато е взето решение, че ЕО не е необходима, възложителят и/или органът по приемане/одобряване/утвърждаване на плана или програмата оповестява решението и при обявяването на плана или програмата, предвиден в съответния специален закон, заедно със справката по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за ЕО.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница