Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница6/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

4. Етап на определяне на обхвата на СЕО


Информацията, която трябва да бъде предоставена с екологичния доклад (ЕД), е дефинирана в Приложение І на Директивата за СЕО, като степента на детайлност се определя на етапа на определяне на обхвата.

Информацията, която следва да бъде предоставена на КО, трябва да съдържа данни за:

 • основните цели и приоритети и очакваните резултати от изпълнението на п/п;

 • програмата за прилагането на п/п;

 • връзката на конкретния п/п с други, вече одобрени, п/п и т.н.

По този начин ще бъдат идентифицирани относимите екологични аспекти и ще може да бъде избран правилният подход към решаването на потенциалните критични проблеми.

Етапи на процеса на определяне на обхвата на СЕО:

 • идентифициране на органите, които, поради техните отговорности в областта на опазването на околната среда, може да бъдат включени в процеса на СЕО;

 • консултации с горепосочените органи за да се реши как от тяхна гледна точка и във връзка с институционалните им отговорности могат да бъдат изпълнени определени изисквания.

Ако националното законодателство на държавата-членка предвижда консултации с обществеността на етапа на определяне на обхвата на СЕО, те следва да бъдат проведени по отношение на съдържанието и степента на детайлност оценката.

 • избор на подходящ метод или техника за определяне на обхвата в зависимост от вида п/п;

 • определяне на важните аспекти, които следва да бъдат разгледани в ЕД, като вземат предвид резултатите от консултациите с държавните органи.

Това ще бъде направено, като се вземат предвид критериите по Приложение С от Директивата за СЕО, както и някои допълнителни аспекти като:

На етапа на определяне на обхвата на СЕО трябва да бъдат взети предвид и одобрените п/п като:

 • п/п, свързани със същата географска територия;

 • п/п, свързани с подобни сектори на развитие, напр. регионално развитие и оперативни планове за развитие, планове за управление на речни басейни;

 • п/п в същия сектор, но разработени за по-големи територии от тези за конкретния п/п.

 • изготвяне на доклад за определянето на обхвата или друг подобен документ, който трябва да определи важните аспекти, които трябва да бъдат разгледани в ЕД.

Някой важни аспекти, които трябва да бъдат разгледани в ЕД:

 • идентифициране на ключовите екологични ограничения и възможности, които следва да бъдат изследвани в хода на СЕО;

 • идентифициране на териториалния обхват на вероятните значителни въздействия;

 • извършване на подходяща оценка по смисъла на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията едновременно със СЕО, което ще улесни правилния избор на алтернативите за изпълнението на п/п, като се вземат предвид препоръките и мерките за предотвратяване/смекчаване. В този случай идентифицираните при подходящата оценка компенсаторни мерки ще бъдат отчетени при дефинирането на целите на п/п;

 • Дефинирането на екологичните цели, които следва да бъдат оценени при следващите етапи на СЕО, напр.: опазване качеството на повърхностните и подземните водни обекти, когато те се използват за водоснабдяване, ограничаване до минимум на рисковете от наводнения, като в същото време се гарантира качеството на околната среда, използвана за живеене или отдих, чрез намаляване на замърсяването на въздуха и на шума и т.н.;

 • наименования на органите, които трябва задължително да бъдат консултирани в хода на СЕО;

 • препоръки, свързани с оценката на значителните въздействия върху околната среда на избраната стратегическа опция;

 • идентифициране на изискванията към мерките за предотвратяване/ смекчаване и за мониторинг на изпълнението на п/п.

На етапа на определянето на обхвата на СЕО се препоръчва да се постигне съгласие относно рамката на основните стъпки и графика на процеса на планиране, като се взема предвид необходимостта от включване на резултатите от извършената СЕО на п/п. СЕО трябва да вземе предвид становищата/коментарите на държавните органи и обществеността, получени в хода на консултациите по проект на п/п.

Съгласно българското национално законодателство, определянето на обхвата на ЕО може да бъде извършено по инициатива на: • КО, когато взема решението относно необходимостта от ЕО (това е правна възможност на КО съобразно с чл. 14, ал. 4 от Наредбата за ЕО);

 • възложителя на п/п (задължително съгласно чл. 19а от Наредбата за ЕО).

Във втория случай възложителят на п/п или експертите, извършващи ЕО, изготвят техническо задание за определяне на обхвата на оценката, което следва да бъде консултирано с:

 • КО по ЕО;

 • съответните специализирани КО, а именно МЗ и съответната РЗИ относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и рисковете за човешкото здраве;

 • други специализирани органи и заинтересуваната общественост.

След одобряването на обхвата на ЕО от КО той става задължителен за възложителя на п/п.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница