Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница7/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

5. Базова информация

5.1. Изисквания към базовата информация


В съответствие с чл. 5(2) от Директивата за СЕО и чл. 17, ал. 4 от Наредбата за ЕО, ЕД следва да включва информацията, която може да бъде разумно изисквана, като се имат предвид текущото познание и методите за оценка, съдържанието и степента на детайлност на п/п, етапът от процеса на вземане на решението, на който се намира и степента, до която определени въпроси могат да по-подходящо оценени на други нива с цел да се избегне дублирането на оценките.

Необходимата информация при изготвянето на ЕД е тази, която може да бъде използвана на различни етапи от процедурата по СЕО. Изборът на базовата информация следва да се фокусира върху онези аспекти, които са относими към компонентите на околната среда, които е вероятно да бъдат значителни засегнати от изпълнението на п/п.

Данните и информацията, които трябва да бъдат събрани, са свързани със аспектите, които:


 • са относими към територията/региона, за който се разработва п/п;

 • обхващат компонентите на околната среда, които са от интерес за п/п и които е възможно да бъдат значително засегнати от неговото изпълнение;

 • са относими към идентифицирането на екологичните цели и индикатори за п/п;

 • са относими за идентифицирането на екологичните аспекти във връзка с „нулевата алтернатива“.

Базовата информация за околната среда трябва да се отнася до следните аспекти:

 • текущи условия на околната среда;

 • тенденции за текущите условия на околната среда и ограничения относно този аспект;

 • очаквани въздействия от изпълнението на п/п при специфичните условия на околната среда.

Внимателно следва да се прецени, коя информация е изискуема и кое е най-подходящото ниво на детайлност. Освен това, данните и информация трябва да са възможно най-съвременни и точни.

Ако е налице несигурност относно наличната информация и данни, възложителят на п/п трябва да избере дали да не ги ползва или да ги използва, като обясни ограниченията и празнотите.Критерии за избор на необходимата информация:

 • вероятните значителни въздействия на предлагания п/п върху компонентите на околната среда;

 • обхванатата от п/п географска територия и териториалния магнитуд на вероятните въздействия върху околната среда;

 • територията във връзка с екологичните цели на п/п;

 • ключовите аспекти на околната среда, относими към п/п.

Възможно е релевантните данни и информация относно п/п да не са налични, тъй като обхващаната територия не е била изследвана до момента. В този случай следва да бъдат извършени измервания за качествено характеризиране на околната среда (напр. качество на въздуха, на питейните води, на почвите и т.н.). Ако е необходимо, следва да бъдат извършени проверки на място, теренни проучвания и изследвания. Тези действия се предприемат за да се събере информацията, необходима за определяне на вероятните значителни въздействия.

5.2. Източници на базова информация


При изработването на проекта на п/п, за оценката на екологичната ситуация и за определянето на целите на п/п следва да се изучи текущото състояние на територията, свързана с п/п.

Анализът ще се отнася до аспектите на околната среда, но в зависимост от характеристиките п/п може да се отнася и до резултатите от взаимодействията между въпросите, свързани с околната среда и социалните и икономическите.

Освен това, базовата информация ще бъде използвана за избора на алтернативите на п/п и за нуждите на дейностите по мониторинг при изпълнението на п/п.

Източници на базова информация:

 • ОВОС, извършена за други цели;

 • информация, от други стратегии и п/п, където определени аспекти вече са оценени, като преди използването на резултатите от тези оценки, те трябва да бъдат верифицирани и осъвременени;

 • съществуваща и налична информация от мониторинга на околната среда, извършен с цел изследвания или за други цели;

 • експертни мнения (дискусии, въпросници);

 • налична информация от правителствените институции на различни нива и за различни сектори;

 • доклади от дейностите по мониторинга, извършен в хода на СЕО от компетентните органи по околна среда.

Информацията ще бъде представена така че да бъде разбрана и интерпретирана не само от държавните органи, но и от обществеността (напр. чрез използването на карти, графики, диаграми и т.н.).

Каре 6. Източници на базова информация

В съответствие с Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета, следва да бъде гарантирано „правото на достъп до информация за околната среда, съхранявана от или за нуждите на публичните власти“. В съответствие с чл. 2(2) „"Публична власт" означава:

а) държавна или друга публична администрация, включително публичните съвещателни органи на национално, регионално или местно ниво;

б) всяко физическо или юридическо лице, изпълняващо публични административни функции съгласно националното законодателство, включително и конкретни задължения, дейности или услуги, свързани с околната среда и

в) всяко физическо или юридическо лице, натоварено с публични отговорности или функции, или предоставящо публични услуги, свързани с околната среда, под контрола на органите или лицата, попадащи в букви а) или б).“

В съответствие с чл. 3(5), „…държавите-членки гарантират, че:а) от държавните служители се изисква да подпомагат обществеността при търсенето на достъп до информация;

б) списъците на публичните власти са обществено достъпни; и

в) практическите договорености са определени, така че да гарантират ефективното упражняване на правото на достъп до информация за околната среда, като например:

 • определяне на държавни служители , отговарящи за информацията;

 • създаване и поддръжка на средства за проучване на исканата информация;

 • създаване на регистри и списъци или информационни пунктове, поддържани от публичните власти, с ясни указания за това, къде може да бъде открита информацията.“

КО по околна среда разработват планове и програми и държат информация за околната среда, която може да бъде относима към ОВОС/СЕО относно аспекти на околната среда като определяне на обхвата, екологичния контекст и оценката. Тези органи разработват документи, свързани с околната среда и връзката на обществото с нея.

КО държат информация за разработени стратегии, планове и програми и за проекти, които са предмет на ОВОС.

КО по околната среда държат информация за околната среда относно качеството на въздуха, биологичното разнообразие (флора и фауна), климатичните фактори, материалните ценности (като такива от геоложки интерес и инфраструктура), почвите и замърсените терени, управлението на отпадъците, качеството на водите и ресурсите и т.н. Тази информация може да представи съществуващото състояние или тенденциите, свързани с конкретния елемент на околната среда. Докладите за състоянието на околната среда предоставят широкообхватен поглед за околната среда на регионално и национално ниво.

Информацията за околната среда не винаги е налична на интернет-страницата на КО, но може да бъде поискана от него или от други публични органи.

Примери за видовете информация, държана от КО на държавите-членки, могат да бъдат открити на уебстраницата на Агенцията по околна среда на Великобритания („Базова информация и източници на данни за стратегическата екологична оценка и оценката на устойчивостта“ (“Baseline Information and Datasets for Strategic Environmental Assessment and Sustainability Appraisal”), http://www.environment-agency.gov.uk/research/policy/123355.aspx)


Ясно трябва да бъде упомената липсата на определени данни или информация в хода на разработването на п/п и съответно по време на изготвянето на ЕД. За тези екологични аспекти, за които оценката е непълна или когато са налице неясноти, е необходимо да представят допълнителни данни по време на мониторинга на изпълнението на п/п.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница