Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница9/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

7. Екологичен доклад и проект на плана/програмата


Изготвянето на ЕД е част от екологичната оценка, извършвана за п/п.

Директивата за СЕО изисква екологичната оценка да бъде извършена в хода на разработването на п/п и преди одобряването му или внасянето му по реда на законодателната процедура (чл. 4(1)).

Препоръчва се интегрирането на процедурата по екологичната оценка в процедурите за изготвяне п/п, което ще доведе до избягване на дублирането на оценките на различните нива на планиране от йерархията.

Освен това, държавните органи и обществеността биват консултирани по проекта на п/п, което означава, че в окончателния вариант на ЕД техните предложения и коментари вече са взети предвид.

Няколко аспекта на СЕО могат да окажат влияние върху различните етапи от разработването на п/п като: • резултатите от изследванията относно съществуващите аспекти на околната среда;

 • характеристиките на околната среда, които е възможно да бъдат значително засегнати от прилагането на п/п;

 • вероятните значителни въздействия на п/п върху околната среда;

 • целите за опазване на околната среда, установени на международно или национално ниво и относими към п/п;

 • оценката на въздействията върху околната среда във връзка с предлаганите алтернативи за изпълнението на п/п;

 • ефективността на мерките за предотвратяване/смекчаване.

ЕД отразява екологичната оценка на п/п. Следва да се обърне внимание на факта, че разработването на ЕД следва обхване цялата продължителност на разработването на п/п.

Информацията, която се изисква да се предостави с ЕД, е посочена в Приложение І на Директивата за СЕО. Директивата, обаче не предвижда определен формат за доклада.

Както вече бе споменато по –горе, съгласно чл. 86, ал. 4 от ЗООС, ДЕО по правило се изготвя като самостоятелен документ, с изключение на случаите, когато по реда на специалния закон, уреждащ приемането му, се изисква екологичната оценка да бъде представена като част от самия п/п, наречена „екологична част към п/п“.

Съдържанието на ДЕО е регламентирано в чл. 86, ал. 3 от ЗООС и то съответства на чл. 5 и Приложение І от Директивата за СЕО. Освен това, в чл. 17, ал. 1-3 от Наредбата за ЕО се уреждат изискванията към формата и към документите, които следва да бъдат включени/да придружават ДЕО:


 • списък на източниците на информация на използваните методи за оценка и прогноза за въздействието върху околната среда с посочване на източника, в който са публикувани;

 • списък с експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки удостоверява с полагане на подпис разработените от него раздели на доклада;

 • декларации от експертите, че отговарят на определените изисквания;

 • справка за проведените консултации и за изразените при консултациите мнения и предложения, както и за начина на отразяването, а именно описание на приетите или неприетите бележки, препоръки или предложения и се прилагат съставените документи (протоколи, становища, анкети др.) от проведените консултациите;

 • нетехническо резюме;

 • приложения.

ДЕО следва да бъде представен на КО на хартиен и електронен носител, като двете копия следва да са идентични.

В ДЕО ще бъдат разгледани въпроси, свързани с: • ОПИСАНИЕТО НА П/П:

 • описание на основните цели и индикатори на п/п и взаимоотношенията на предлагания п/п с други п/п;

  Целите на един п/п може да се отнасят до аспектите на околната среда, но и до други относими към него въпроси – социални или икономически аспекти.

 • описание на територията, обхваната от п/п;

 • идентифициране на други относими п/п за същата територия;

 • идентифициране на други относими п/п с подобни цели, но различни територии;

 • идентифициране на целите, които могат да бъдат извлечени от целите по опазване на околната среда от други п/п;

 • уточняване на мястото на предлагания п/п в йерархията на вече одобрени п/п и т.н.;

 • ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСЕГНАТАТА ОКОЛНА СРЕДА И СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ (BASELINE CONDITIONS):

 • описание на резултатите от анализа на съществуващото състояние на околната среда, направен въз основа на информацията и данните, като за целта се използват съществуващи бази-данни (документи, други п/п, стратегии в областта на околната среда, проучвания и т.н.);

 • идентифициране на чувствителните рецептори и потенциално засегнатата територия, както и на ключовите фактори, които определят въздействията на п/п върху околната среда, напр. географско местоположение, икономическо развитие и други;

 • РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ:

  • описание на алтернативите, като предлаганите алтернативи следва да са съобразени с основните цели и индикатори на п/п;

  • описание на прогнозираните значителни въздействия от изпълнението на п/п върху околната среда и териториален обхват на прогнозираните въздействия за всяка от разглежданите алтернативи;

  • описание на мерките за предотвратяване/смекчаване на въздействията за всяка една от разглежданите алтернативи;

Каре 9. Алтернативи, разгледани при СЕО – Мид-Уелс

Мид-Уелс: Ползи от прилагането на СЕО

Регионът Мид-Уелс в Уелс срещаше трудности с електроснабдяването поради прекъсвания. В отговор на този проблем Скотиш Пауър – компанията, осигуряваща основно електроснабдяването в региона, извърши СЕО за да намери най-добрите решения за предоставяне на надеждни такива услуги. Първата стъпка бе да се конкретизират целите на плана що се отнася до потенциалните значителни въздействия върху околната среда, включително и целите относно регионалното културно наследство и защитените зони, намиращи се в близост. В сътрудничество с регионалните агенции и с групите по опазване на околната среда, при СЕО бе възможно да се идентифицират три допълнителни алтернативи към трите първоначално разгледани от Скотиш Пауър.

Всяка една от тези алтернативи бе анализирана с оглед на въздействията й върху околната среда и социалните й и икономическите такива. За плана бе избрана една от алтернативите, идентифицирани в хода на СЕО. С анализа на всяка една от алтернативите Скотиш Пауър бе в състояние да легитимира решението си относно плана. Въпреки че окончателният план не доведе до възникването на по-малко на брой неблагоприятни въздействия върху околната среда, той остана валиден по отношение на първоначално установените цели по опазване на околната среда, а именно избягване на въздействията върху защитените зони. Заинтересованите в областта на околната среда страни бяха доволни от резултатите, което даде възможност за по-лесно стартиране на работата по изпълнение на плана. Този казус е един добър пример за това как анализът на алтернативите може да помогне за определянето на приоритетите с оглед на въздействията върху околната среда. Тъй като избраната алтернатива не бе някоя от първоначално идентифицираните от компанията, казусът обръща внимание и на това как СЕО може да внесе иновации в плановете и проектите.

Източник: Шмит, Майкъл; Жоао, Елза, Албрехт, Айке (Изд.) (2005 г.): „Прилагане на Стратегически екологични оценка“, издания „Опазване на околната среда в Европейския съюз, том 2, Сингер-Верлаг, Берлин (Schmidt, Michael; Joao, Elsa; Albrecht, Eike (Eds.). (2005): Implementing Strategic Environmental Assessments. (Series: Environmental Protection in the European Union, Vol. 2. Singer-Verlag: Berlin)  • описание на критериите, използвани при избора на алтернативата;

 • ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА П/П ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА:

  • идентифициране на въздействието;

  • определяне на значимостта на въздействието, като се отчита магнитудът на потенциалните последствия и стойността и чувствителността на приемащата околната среда;

  • прогнозиране на кумулативните въздействия върху приемащата околната среда.

Съгласно чл. 5, във връзка с Приложение І(е) от Директивата за ОВОС и съответно чл. 86, ал. 1, т. 6 от ЗООС, следва да бъдат описани и оценени вероятните значителни въздействия („вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици“) върху околната среда, включително тези върху „биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални имущества, културно наследство, включително архитектурно и археологическо наследство, пейзаж и взаимоотношението между горните фактори“.

За прогнозирането, идентифицирането и оценката на потенциалните въздействия върху околната среда от изпълнението на п/п или неговите алтернативи се използват различни методи, напр.:  • контролни листове – не са особено относими, по-често се използват при ОВОС;

  • анализи на тенденциите – полезен метод за оценка на промените, например за определен компонент на околната среда за определен период от време;

  • ГИС – полезен метод за оценка на кумулативните въздействия поради факта, че могат да се обработват различни видове данни за големи територии. Тъй като резултатите, получени от прилагането на този метод, зависят от качеството на използваните данни, в случай на несигурност или липса на данни се препоръчва прилагането и на допълващи методи;

  • мрежи и систематични диаграми – полезни са за оценката на връзката причина-следствие, за правилното идентифициране на мерките за предотвратяване/ смекчаване и за определянето на мерките за мониторинг.

Обикновено етапът на прогнозирането включва идентифицирането на:

 • общите въздействия върху рецептора, които се очаква да възникнат в резултат на различни елементи от предлаганото стратегическо действие (въздействия в рамките на стратегическото действие) (intra-strategic action impacts) и

 • общите въздействия от стратегическото действие в комбинация с онези други дейности (въздействия извън рамките на стратегическото действие) (inter-strategic action impacts)9.

 • ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ/СМЕКЧАВАНЕ, например:

  • мерки за предотвратяване на негативните въздействия;

  • мерки за ограничаване на магнитуда на негативните въздействия;

  • мерки за ограничаване на вероятността от настъпването на негативните въздействия;

  • мерки за поправяне на последствията от негативните въздействия;

  • мерките за компенсиране във възможно най-голяма степен на неблагоприятните въздействия.

Каре 10. Мерки за предотвратяване/смекчаване от СЕО

Мерките за предотвратяване/смекчаване биха могли да бъдат:

 • фискални, например такси, данък за въглеродни емисии, по-високи цени на петрол/води и др., субсидии за екологосъобразно поведение, целеви плащания;

 • регулаторни, напр. стандарти за строителство, норми за качество на въздуха, стандарти за енергийна ефективност на уреди;

 • образователни, напр. реклама, дипляни и материали за обучение;

 • технически/такива, които се отнасят до начина или формата, напр. изисквания за постигане на определен процент производство на енергия от възобновяеми източници, устойчиви градски дренажни системи, тунели за преминаване на животински видове, приоритетни автобусни ленти, нова инфраструктура;

 • пространствени, напр. гъстота/височина на застрояването, буферни зони, зониране;

 • допълнителни проучвания и оценки в хода на изпълнението на п/п, напр. ОВОС;

 • положителни „засенчващи проекти“, напр. „зелена“ инфраструктура10.

 • ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА МОНИТОРИНГ:

 • мерките за мониторинг на постигането на целите на п/п;

 • мерките за мониторинг на изпълнението на мерките за предотвратяване/ смекчаване на въздействията;

 • индикаторите, използвани при мониторинга на значителните въздействията от изпълнението на п/п върху околната среда.

По отношение на тези мерки в ДЕО ще бъдат разгледани аспектите, свързани с времевите рамки на мониторинга, неговата честота, териториален обхват, институционалните отговорности (напр. за обработка и оценка на данните и информацията, събрана в резултат на дейностите по мониторинг и т.н.).

 • НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредбата за ЕО, като отделно самостоятелно приложение към доклада за ЕО се изготвя нетехническо резюме на достъпен за обществеността език в обем, не по-малък от 10 на сто от обема на доклада. Освен текстовата част резюмето съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми).

ЕД трябва да съдържа информация относно срещнатите трудности, установените елементи на несигурност и относно ограниченията по отношение на информацията, използвана на количествените и качествените прогнози за въздействията върху околната среда и тяхната значимост.

Материалите, които биха послужили за по-доброто разбиране на резултатите от екологичната оценка, следва да бъдат включени в ЕД, а именно: карти, схеми, диаграми и т.н, обобщени представяния на информацията в табличен или матричен вид и други.

При екологичната оценка, извършвана по реда на Директивата за СЕО ще бъдат разгледани аспекти на околната среда като: „биологично разнообразие, население, човешко здраве, фауна, флора, почви, води, въздух, климатични фактори, материални имущества, културно наследство, включително архитектурно и археологическо наследство“ и т.н., като не трябва да бъдат пренебрегвани и екологичните въпроси като: използването на възобновяеми и невъзобновяеми енергийни източници, използването на естествени сурови или на рециклирани материали, енергийната ефективност и измененията на климата.

Когато за п/п /се извършва и подходяща оценка по реда на чл. 6(3) и (4) от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО), респективно по реда на българското национално законодателство11, тя следва да бъде част от екологичната оценка – съответните алтернативи, оценката на въздействията върху околната среда и мерките за предотвратяване/смекчаване и/или компенсиране, идентифицирани при подходящата оценка следва да бъдат взети предвид при разработването на п/п.

Когато се преглежда качеството на ЕД от КО по околната среда, използваните критерии трябва да се съсредоточат върху: • осигуряването на подходящата информация, изискана на етапа на определянето на обхвата на СЕО;

 • съотносимостта на представената в ЕД базова информация към екологичната оценка на п/п;

 • интегрирането на процеса на консултациите в подготовката на п/п;

 • изпълнението на изискванията за мониторинг;

 • съгласуваността на данните и информацията и тяхното представяне в ЕД.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница