Правила на Олимпиадата на Леонард Ойлер за учебната 2010/2011 г. Общи положенияДата05.03.2018
Размер72.02 Kb.
ТипПравила
ПРАВИЛА
на Олимпиадата на Леонард Ойлер за учебната 2010/2011 г.
1. Общи положения

1.1 Олимпиадата на Леонард Ойлер ( по-нататък наричана само Олимпиада ) е състе-зание по математика за ученици от Руската Федерация, които отговарят на условията от точки 3.1, 3.2 от настоящите Правила. Тя е отворена и за ученици от други страни, отговарящи на условията от точки 2.3, 3.1 и 3.2.

1.2 Целите на Олимпиадата са :

- повишаване на интереса на учениците към математиката;

- предоставяне на осмокласниците (деветокласниците при 12-класна система на обучение) възможност за участие в математическо състезание от високо ниво;

- по – ранно привличане на надарените ученици в областта на математика към систематично извънучилищно обучение по математика на високо ниво;

- стимулиране на всякакви форми на работа с надарените ученици.
2. Организатори на Олимпиадата
2.1 Организатори на Олимпиадата ( по- нататък – Организатори ) са АНОО «Вятский центр дополнительного образования» (г. Киров) и МЦНМО «Московский центр непрерывного математического образования».

2.2 Организаторите създават Координационен и Методически съвет на Олимпиадата. Координационния съвет осъществява общо ръководство върху организацията и провеждането на Олимпиадата в Русия и взаимодействие с Националните оргкомитети от другите страни (т. 2.3). Методическият съвет обезпечава съставянето на вариантите на задачите ( в сътруд-ничество с Методическата комисия към Всеросийската олимпиада по математика за ученици) , разработването на критериите за оценка на решенията, преценя участниците за втория и третия етап на Олимпиадата, определя победителите и призьорите , формира Жури за проверка на работите на руските участници в Олимпиадата. Координационният съвет назначава от своите членове Координатор на Олимпиадата, ръководещ текущата работа понейното провеждане.

Методическият съвет на Олимпиадата работи във взаимодействие с Методическата комисия на Всеросийската олимпиада по математика за ученици.Координационният и Методическият съвети при гласуване вземат решения с обикновено мнозинство.

2.3 Олимпиадата може да се провежда и в други страни, в които след съгласуване с Организаторите са образувани Национални оргкомитети на олимпиадата. Националните оргкомитети обезпечават превода (ако се налага) на задачите и техните решения от Олимпиадата на съответните национални езици, проверката и оценката на работите на участниците от своите страни , провеждането в съответните страни на очните етапи на Олимпиадата и награждаването на победителите и призьорите. Националните оргкомитети могат да делегират свои представители в Методическия съвет на Олимпиадата.
3. Участници в Олимпиадата

3.1 В Олимпиадата през 2010/2011 уч. година могат да участват всички желаещи ученици от 8 клас на учебните заведения с общо средно и непълно общо средно образование в Русия , а така също и ученици от чужди страни, в които има Национални оргкомитети на Олимпиадата.

3.2 В Олимпиадата през 2010/2011 уч. година могат да участват всички желаещи ученици от 8 и 9 клас на учебните заведения в Република България.
3.3 В олимпиадата могат да участват на общо основание и ученици от по – малките класове.
4. Ред на провеждане на Олимпиадата

4.1 Олимпиадата се провежда в три етапа: първият – дистанционен , вторият – регионален и третият – заключителен (Финален). Проверката и оценката на работите на всеки етап се осъществява по единни критерии, утвърдени от Методическия съвет на Олимпиадата.

4.2 Дистанционен етап.

4.2.1 Дистанционният етап се провежда в четири тура през декември 2010 година. Всеки тур има права на отделен опит.

4.2.2 Задачите от всеки тур от дистанционния етап се публикуват на сайта на Олимпиадата. Графикът на провеждане на туровете и правилата за провеждането на дистанционния етап се утвърждават от Координационния съвет и се публикуват в Интернет на сайта на Олимпиадата не по – късно от 30 ноември 2010 година.

4.2.3 На сайта на Олимпидата се провежда регистрация и анкетиране на участниците. Всеки регистрирал се участник получава регистрационен номер и му се създава личен кабинет. Работи без регистрационен номер на автора не се разглеждат.

4.2.4 Всеки участник от кой да е тур от дистанционния етап трябва в течение на указаното на сайта на Олимпиадата време от момента на публикуването на задачите да набере в прозореца на личния си кабинет или да изпрати на указания на сайта на Олимпиадата електронен адрес текста на работата си , набран в текстов редактор или написан на хартия и лед това сканиран или фотографиран.

4.2.5 Координационният съвет утвърждава доверените лица, които могат по утвърдените правила да провеждат турове на дистанционния етап в очна форма.

4.2.6 Ако тур на дистанционния етап се провежда със задачи като очно математическо състезание в някой от районите на Русия, то учениците от този район не участват в този тур. Тези от тях, които участват в това състезание получават като резултат точките, показани на въпросното състезание.

4.2.7 Участниците трябва да работят самостоятелно, без странична помощ. За нарушения на това правило участник може да бъде дисквалифициран.

4.2.8 Резултатите от проверката на работите от дистанционния етап и списъка на участниците, класирани за регионалния етап, се публикуват на сайта на Олимпиадата не по – късно от 12 януари 2011 година.

4.3 Регионален етап.

4.3.1 Регионалният етап на Олимпиадата се провежда за участниците, преминали дистанционния етап в същите срокове, в които се провежда и регионалния етап на Всеросийската олимпиада по математика, със задачи , препоръчани от Методическата комисия на Всеросийската олимпиада по математика. Директно за регионалния етап се допускат учениците, набрали в регионалния етап на Олимпиадата през 2009/10 учебна година не по-малко от 33 точки и обучаващи се през 2010/11 учебна година в клас, не по-голям от девети.

4.3.2 За участие в регионалния етап на Олимпиадата могат да се допуснат също и ученици, показали високи резултати в други математически състезания ( подбора и критериите за допускане утвърждава Координационния съвет или съответния Национален оргкомитет не по – малко от 2 седмици преди датата на провеждане на регионалния етап). В отделни случаи Координацинния съвет може да допуска за участие в регионалния етап ученици след ходатайство на доверените си лица или на Методическия съвет. Същото може да прави и съответният Национален оргкомитет, ако са налице подобни основателни препоръки.

4.3.3 Регионалния етап се провежда предимно в очна форма от доверените лица, утвърдени от Координационния съвет. За отделни ученици по решение на Координационния съвет регионалния етап може да се проведе задочно, под контрол на упълномощени от Координационният съвет наблюдатели. Редът на провеждане на регионалния етап в другите страни се определя от съответните Националните оргкомитети.

4.3.4. Като резултати от регионалния етап на Олимпиадата се зачитат:

- резултатите, показани от участниците в регионалните олимпиади за осмокласници, проведени по задачи, препоръчани от Методическата комисия към Всеросийската олимпиада по математика;

- резултатите, показани от учениците от класове, не по-големи от осми на регионалния етап на Всеросийската олимпиада по математика за 9-11 клас.

При решаване на въпрос, свързан с покана към даден участник за заключителния етап на Олимпиадата на основание неговия резултат, показан в регионална олимпиада, може да се изиска копие с неговата работа за координация на оценката в съответствие с утвърдените от Методическия съвет критерии. При липса на такова съгласуване, покана може да бъде откзана.4.3.5 Резултатите от регионалния етап и списъка с участниците, допуснати за заключителния етап се публикуват на сайта на Олимпиадата не по – късно от 5 март 2011 година.

4.3.6 Доверените лица,утвърдени от Координационния съвет, могат да определят победителите и призьорите на регионалния етап в своите региони и да ги наградят.

4.4 Заключителен етап

4.4.1 Заключителния етап на Олимпиадата се провежда за участниците, преминали регионалния етап в очна форма през март – април 2011 г. по следния начин : за Далечния изток и Сибирския ФО – Алтайската областна детска обществена организация „ Център за допълнително математическо образование” в г. Барнаул, за Приволжския и Уралския ФО - АНОО «Вятски център за дополнително образование» в г. Киров, за г. Москва, Централен и Южен ФО — Московския център за непрекъснато математическо образование в г. Москва, за г. Санкт-Петербург и Северо-Западния ФО — Благотворителния фонд за поддръжка на росийската математика на името на Леонард Ойлер в г. Санкт-Петербург. По взаимно съгласие е возможно включване на отделни региони или участници от едно място на провеждане на заключителния етап в друго. Указанните за провеждане на заключителния етап по – горе места могат да бъдат променяни с решение на Координационния съвет.

Редът за провеждане на заключителния етап в другите страни се определя от Националните оргкомитети след съгласуване с Координационният съвет.


4.4.2 Директно за заключителния етап се допускат ученици, наградени с дипломи I, II и III степен на заключителния етап на Олимпиадата през 2009/10 учебна година и обучаващи се в клас, непо-голям от осми през 2010/11 учебна година. За участие в заключителния етап на Олимпиадата могат да се поканят и ученици, показали високи резултати в традиционните Московска и Санкт-Петербургска градски олимпиади, а също така и в регионалните математически олимпиади за 7 клас. Критериите за допуск определя Координационния съвет.
4.4.3 Заключителния етап на Олимпиадата на Ойлер се провежда със задачи, нивото на трудност на които съответства на нивото на трудност на задачите от Заключителния етап на Всеросийската олимпиада по математика за 8 клас.

4.4.4 Победителите и призьорите на заключителния етап на Олимпиадата се определят в едно общоросийско класиране и се награждават с дипломи и призове от Координационния съвет . Редът за определяне и награждаване на победителите и призьорите на заключителния етап на Олимпиадата в другите страни се определя от Националните оргкомитети. Координационният съвет съвместно с Националните оргкомитети при общо желание могат да определят и наградят победителите в международен план.

4.4.5 Организаторите на Олимпиадата определят за победителите и призьорите в нейния заключителен етап възможности за участие в провежданите от Организаторите мероприятия за надарените ученици в областта на математиката (съревнования, Летни школи и т.н.)

5. Финансиране на Олимпиадата

5.1 Финансирането на разходите, свързани с провеждането на олимпиадата се осъществява от Организаторите чрез спонсоски средства. При недостатъчно спонсорски средства за заключителния етап може да бъде установена минимална такса. Участието в първия етап е безплатно.

5.2 Организаторите на Олимпиадата не компенсират траспортните и други разходи, свързани с участие в Олимпиадата , а също и разходите на лицата, съпровождащи участниците.

5.3 Отчета на Олимпиадата и разхода на средствата се утвърждават от Организаторите (или съответния Национален оргкомитет).


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница