Правила за безопасно съхраняване на химични вещества и продукти съвместното съхраняване на пожаро- и взривоопасни ве­щества г р у п аДата01.11.2017
Размер96.01 Kb.
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО СЪХРАНЯВАНЕ НА

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ

съвместното съхраняване на пожаро- и взривоопасни ве­щества

Г

Р

У

П

А

ВЕЩЕСТВА


Вещество от даде­на група не се до­пуска да се съхранява съвместно с вещества от групите

Вид на помеще­нието за съхраняване


1

2


3

4

І

Вещества склонни към образуване на взривни смеси:

калиев, натриев, калциев и бариев нитрати, калиев перхлорат, бертолетова сол и др.ІІа, ІІб, ІІв, ІІІ, ІVа, ІVб, V и VI

Изолирани поме­щения на огнеустойчиви складове

ІІ

Сгъстени н втечнени газове :

а) горими н взривоопасни газове;

ацетилен, водород, блаугаз, метан, амоняк, сероводород, метилхлорид, етиленов окис, бутилен, бутан, пропан н др.І, ІІв, ІІІ, ІVа, ІVб, V и VI


Специални огнеустойчиви складове или на открито под навеси. До­пуска се съв­местно съхраня­ване с инертни и негорими газове


б) инертни н негорими га­зове :

аргон, хелий, неон, азот, въглероден двуокис, серен двуокис и др.III, ІVа, ІVб, V и VI


Изолирани отде­ления от общи складови помеще­ния

в) газове, които поддържат горенето:

кислород н въздух н сгъстено и течно състояниеІ, ІІ,а, ІІІ, ІVа, ІVб, V и VI

Също

ІІІ

Самозапалващи се и самовъзнламеняващи се от вода н въздух вещества:

а) калий, натрий, калций, калциев карбид, калциев фос­фат, натриев фосфат, цинков прах, натриев прекис, бариев прекис, алуминиев прах и пуд­ра, никелов катализатор от типа Риний н др. бял и жълт фосфор.

І, ІІа, ІІб, ІІв, ІVа, ІVб, V и VI


Изолирани отде­ления в общи огнеустойчиви складове.

Фосфор се съхра­нява отделно под вода
б) триетилалуминйй, диетилалуминиев хлорид, триизобутилалуминии и др.

I, ІІа, ІІб, ІІв, ІІІа, ІVа, ІVб, V и VI


Специални огнеустойчиви складове

ІV

Лесновъзпламеняващи се горими вещества:

а) течности — бензин, бен­зол, сероводород, ацетон, тер­пентин, толуол, ксилол, амнлацетат, лек суров нефт, лигроин, керосин, алкохоли (спиртове), диетилов етер, ор­ганични масла и др.

I, ІІа, ІІб, ІІв, ІІІ, ІVб, V н VI

Специални огнеустойчиви складо­ве, негорими на­веси, резервоари, цистерни, металически варел

б) твърди вещества — целулоид, червен фосфор, нафта­лин н др.


І, ІІа, ІІб, ІІв, ІІІ, ІVа, V и VI


Изолирани огнеустойчиви сгради

1

2


3

4

V

Вещества, които могат да причинят запалване: бром, азотна н сярна киселина, хро­мов анхидрйт, калиев перман-ганат.

І, ІІа, ІІв, III, ІVа, V и VI


Изолирано от веществата от дру­гите групи
Лесногорими вещества:

памук, сено, вата, юта, коноп, сяра, торф, дървени въглища, растителни и животински саждиI, ІІа, ІІб, ІІв, III, ІVа, ІVб, V


Също

ЗАБЕЛЕЖКА: При нужда да се съхраняват пожаро- и взривоопасни ве­щества, невключени в горната таблица, въпросът за тяхното съвместно съх­раняване се решава след изясняване степента на пожарната и взривната им опасност.


ПРИМЕРИ ЗА НЕСЪВМЕСТИМИ ХИМИКАЛИВещества

Несъвместими с

 1. 1.

Азиди

Киселини

 1. 2.

Активен въглен

Калциев хипохлорид и други окислители.

 1. 3.

Азотна киселина

Анилин, горими газове, лесно запалими течности, оцетна киселина, сяроводород, циановодород.

 1. 4.

Алкални и алкалоземни метали (Na, K, Li, Ca, Mg) или алуминий на прах.

Вода, въглероден двуокис, тетрахлорметан и други хлорирани въглеводороди, халогени (забранява се гасенето на пожари на тези метали с вода, пени, сухи прахаве. Да се използва само сух пясък.

 1. 5.

Амоняк

Живак (манометри), хлор, калциев хлорид, йод, бром флуороводородна киселина (газ) .

 1. 6.

Амониев нитрат

Киселини, прахообразни метали, възпламеняващи се течности, хлорати, нитрати, серни съединения, възпламеняващи се фино диспергирани органични вещества, лесно запалими течности.

 1. 7.

Анилин

Водороден прекис, азотна киселина.

 1. 8.

Арсеносъдържащи материали

Всички редуктори.

 1. 9.

Ацетилен

Хлор, бром, мед, сребро, живак, флуор.

 1. 10.

Ацетон

Смеси от концентрирани HNO3 и H2SO4.

 1. 11.

Бром

Амоняк, ацетилен, бутан, бутадиен, метан, пропан (и други нефтени газаве), терпентин, бензол, финно диспергирани метали, натриев карбид.

 1. 12.

Водороден прекис

Мед, хром, желязо, повечето метали и техните соли, спирт, аргон, анилин, ацетон, нитрометан, всички запалими ечности, горими материали и др.

 1. 13.

Въглеводороди (бутан, пропан, бензол, терпентин и др.

Флуор, хром, бром, хромена киселина, натрием перокис.

 1. 14.

Живак

Ацетилен, амоняк, гърмяща к-на, амоняк, фулминова киселина, окисляващи газове.

 1. 15.

Йод

Ацетилен, амоняк, аманячна вода, водород.

 1. 16.

Калиев перманганат

Глицерин, етиленгликол, бензалдехид, сярна киселина и всяка свободна киселина.

 1. 17.

Калиев хлорат

Сярна киселина и други киселини.

 1. 18.

Кислород

Водород, грес, масла, лесно запалими течности.

 1. 19.

Кумолхидроперокис

Неорганични и органични киселини.

 1. 20.

Лесно запалими течности

HNO3, NH4NO3, H2O2, натриев перокис, хромена киселина, халогени.

 1. 21.

Натриев нитрат

Амониев нитрат и други амониеви соли.

 1. 22.

Натриев перокис

Бензалдехид, глицерин, етилацетат, етиленгликол, етилов или метилов алкохол, оцетен анхидрид, ледена оцетна киселина, фурфурол.

 1. 23.

Нитропарафини

Амини и неорганични основи.

 1. 24.

Оксалова киселина

Живак, сребро.

 1. 25.

Оцетна киселина

Хромена киселина, азотна киселина, етиленгликол, перхлорна киселина, перокиси, перманганат.

 1. 26.

Перокиси (органични)

Киселини-органични или минерални (да се съхраняват на хладно, като се избягват сътресения и триене)

 1. 27.

Перхлорна киселина

Оцетен анхидрид, бисмут и сплавите му, спирт, хартия, дърво, грес, масла, органични амини или антиоксиданти.

 1. 28.

Сероводород

Азотна (димяща) киселина, окисляващи газове.

 1. 29.

Сярна киселина

KCLO3, KCLO4

 1. 30.

Флуор

Всичко

 1. 31.

Флуовород

Амоняк(газообразен или във воден разтвор).

 1. 32.

Фосфор (бял)

Въздух, кислород.

 1. 33.

Хидразин

Азотна киселина, водороден прекис, и други окислители.

 1. 34.

Хлор

Както при брома.

 1. 35.

Хлорати

Амониеви соли, киселини, метални прахове, сяра, фино диспергирани органични съединения, или горими материали.

 1. 36.

Хлорен двуокис

NH3, PH3, метан, сероводород.

 1. 37,

Хромена киселина и хромен триокис

Алкохоли, глицерин, лесно запалими течности, камфор, нафталин, оцетна киселина, терпентин.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница