Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с гсм глава първастраница4/11
Дата06.05.2017
Размер2.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Раздел III.

Общи условия, свързани със зареждането на въздухоплавателните средства

Чл. 48. (1) Преди пристъпване към зареждане на ВС се осигурява:

1. въздухоплавателното средство, зареждащите машини и дюзите над крилата да са електрически свързани заедно по време на цялата операция по зареждането, за да се гарантира изравняването на електрическия потенциал между отделните елементи.

2. свързването за изравняване на потенциала между зареждащата машина и ВС се прави преди да се свържат зареждащите шлангове и отварянето на капачките на отворите за зареждане на резервоара. Свързването остава докато всички шлангове бъдат окончателно разкачени или докато капачките на отворите за зареждане на резервоара бъдат поставени отново.

(2) Във връзка с прилагане на заземяване трябва да се има предвид следното:

1. заземяването на ВС не е желателно.Обаче, ако летищният оператор поиска заземяване, това ще може да бъде осъществено на съответното място и съоръженията за зареждане с гориво и ВС трябва да бъдат заземени с помощта на “Y” заземителен кабел, като не се допуска заземяване чрез превозното средство за зареждане с гориво.

2. вътрешните части на накрайниците за зареждане (щуцерите) не могат да бъдат използвани при заземяване. Когато заземяването бъде извършено, то трябва да се осъществява преди свързването на шланговете или отварянето на капачките на цистерните.

(3) При зареждане над крилото трябва да се вземат мерки за спазване на процедурата за свързване и поставяне на пистолета в отвора за зареждане на резервоара. Ако капачките на отворите за зареждане са отстранени преди операцията по зареждането, те трябва да се поставят отново и да се изчака изпаренията да се разнесат преди да започне зареждането. Процедурата може да се различава според вида самолет, но се препоръчва следното: 1. да се изравни електрическият потенциал чрез докосване на пистолета до металната
  плоскост на крилото;

 2. да се отвори капакът на точката за зареждане;

 3. да се закрепи щекерът или клемата за заземяване на пистолета към точката на свързване или капака, при затворена капачка на отвора за зареждане;

 4. да се отвори капачката на отвора за зареждане;

 5. да се постави пистолета за зареждане.

Чл. 49. Във връзка с прилагане на процедурите за зареждане се имат предвид следните общи условия:

1.не се разрешава зареждане по време на силни местни електрически бури.

2. по време на цялата операция по зареждането на видни места в близост до ВС и зареждащите машини трябва да се поставят табели с надписи или символи "ПУШЕНЕТО ЗАБРАНЕНО". Тези символи могат да се нарисуват върху страните на зареждащите машини.

3. необходимо е да се уточнят изискванията за зареждане. При зареждане над крилото изискваният вид гориво трябва да се потвърди;

4. пожарогасителите трябва да са лесно достъпни. Те могат да останат в зареждащата машина при условие, че са поставени в открити каси или на поставки с бързо отварящо се закрепване.

5. шланговете се разгъват по такъв начин, че да се предотврати тяхното прегазване от самолетообслужваща и друга техника. Трябва да се избягва огъване и усукване на шланговете. Щуцерите за зареждане под налягане и пистолетите за зареждане над крилото не бива да се влачат по земята. Мрежовите филтри трябва да са поставени винаги, когато щуцерите не се използват.

6. по време на зареждане зареждащата машина се проверява за течове, проверява се дали диференциалното налягане във филтъра е нормално, както и дали уредите за регулиране на налягането работят добре, като се следи отчитането на съответните манометри в зареждащата машина.

7. по време на зареждане на гориво операторът застава на място, откъдето вижда добре командните табла на зареждащата машина и точките за зареждане на ВС. Командното устройство на системата за дистанционно управление (дедмен) се използва винаги и не бива никога да се фиксира или блокира в отворено положение.

8. по време на зареждане не се допуска изпълнение на техническо обслужване на ВС, което може да предизвика възпламеняване на изпаренията от горивото. Представителите на авиационния оператор (авиотехник, пилот) отговарят по време на зареждането да не се допуска включване и изключване на запалителната инсталация и радиооборудването на ВС и да не допуска никакъв ремонт на електрическите съоръжения.

9. общото наземно обслужване на ВС, като превозване на багажа, зареждане с храна и напитки и др., може да се извършва по време на операциите по зареждането. Обаче, в случай на явни неизправности, възникващи в техника, работеща на по-малко от 6 метра от операциите по зареждането, тя трябва да се изключи и да не се правят опити за възобновяване на нейната работа по време на операциите по зареждането.

10. Разливите на гориво създават предпоставки за възникване на пожари и причиняват щети на околната среда. Горещите двигатели на ВС могат да предизвикат възникване на пожар и трябва да се вземат изключителни мерки за предотвратяване на разливи на гориво по време на операции по зареждане, особено когато оборудването за зареждане е в непосредствена близост до ВС. В случай на разлив операциите по зареждането трябва да се преустановят и да се предприемат действия в съответствие с местните летищни разпоредби.

11. Експлоатационни проблеми могат да възникнат поради неподходящо положение на ВС, причинено от неправилно разполагане на ВС на мястото за паркиране, или неподходящо разположени хидрантни шахти. В такива случаи лицето, координиращо наземното обслужване на ВС трябва да вземе мерки за уреждане на преместването на ВС.

12.персоналът по зареждането няма право да работи с командните устройства на системата за гориво на ВС. Персоналът/пилотите на авиационния оператор отговарят за определяне на необходимия обем гориво, който трябва да се зареди, и за даване на съответните указания на персонала по зареждането (за добавяне при необходимост на противообледенителна течност, режима на работа по налягане, разпределение на горивото по групи резервоари). Авиационния оператор отговаря също така за отчитане на плътността (относителното тегло) на зарежданото гориво при извършване на всички необходими изчисления. Освен това, тя отговаря за включването и работата на автоматиката за зареждане на ВС, указателите на нивото, както и за обезопасяването на капачките, капаците и оборудването на резервоара.

13. по време на зареждане на въздухоплавателни средства с горививо се забранява използване на мобилни телефони.

Чл. 50. За подпомагане предоставянето на безопасно и ефикасно обслужване при операции, в които участва само един служител, зареждащите машини трябва да са оборудвани най-малко със система дедмен, да имат видимост за отчитането на разходомера и изключвател за двигателя при зареждащите автоцистерни. В противен случай, когато е необходимо обслужването може да се извършва от допълнителен наземен персонал.
Раздел IV.

Зареждане под крило
Чл. 51. (1) Когато зареждането се извършва с централизирана система за зареждане освен описаните в чл. 48 процедури трябва да се спазва следното:

1. преди да се пристъпи към свързване с шахтата, се проверява видът гориво в хидрантната шахта и сервисера.

2. обозначението на хидрантната шахта трябва да е съобразено с изискванията на чл.47;

3. проверява се дали е спазена следната последователност при работа със сервисери:

а) ако се изисква заземяване, се прилага процедурата описана в чл.48;

б) свързва се с ВС;

в) повдигащият механизъм се свързва с хидрантния клапан и се разгъва върху перона, така че да няма препятствия и да е лесно достъпна в аварийна ситуация;

г) адаптера на хидрантния клапан и хидрантният щуцер се почистват от замърсяване или влага;

д) хидрантния щуцер се свързва с хидрантния клапан, а шлангът (шланговете) за зареждане – с ВС. За всяка съвместна операция трябва да има само една последователност, която трябва да бъде одобрена от заинтересованите страни и да се включи в писмена процедура за зареждане;

е) хидрантния щуцер и адаптера на хидрантния клапан се отварят, ако се задействат ръчно;

ж) задейства се командното устройство на системата дедмен, за да започне зареждането;

(2) При приключване на зареждането се прилага обратната на ал.1 последователност.

(3) Когато сервисерът остава без надзор (например за подписване от авиационния оператор на разписката за зареждането), хидрантният клапан и хидратният щуцер трябва да се затворят.

(4) На адаптора на хидрантния клапан и на щуцерите на сервисера се поставят мрежови филтри винаги, когато не се използват.

(5) Вземането на проби и провеждането на тестове се прави по общия ред.
Чл. 52. (1) При зареждане под крило със зареждащи автоцистерни, освен процедурите , описани по-горе се проверява дали е спазена следната последователност:


 1. ако се изисква заземяване, се прилага процедурата описана в чл. 48;

 2. зареждащата цистерна се свързва с ВС;

 3. всички шлангове за зареждане се свързват с ВС;

 4. задейства се командното устройство на системата дедмен, за да започне
  зареждането;

(2) При приключване на зареждането се прилага обратната последователност.

Раздел V.

Зареждане над крило

Чл. 53. (1) При зареждане над крило със зареждащи автоцистерни, освен процедурите за зареждане под крилото със зареждащи автоцистерни, се изискват и други мерки, за да се гарантира, че се зарежда необходимият вид гориво при използване на пистолет над крилото:

1. персоналът по зареждането никога не бива да предполага какъв вид гориво се изисква. Клиентът трябва да потвърждава вида гориво пред персонала по зареждането. Когато е възможно, клиентът потвърждава писмено изисквания вид гориво.

2. преди започване на зареждането операторът трябва да провери дали заявеният вид гориво е същият, който е отбелязан върху ВС, непосредствено до капачката на отвора на резервоара, и същият, който е отбелязан върху клапана за зареждане над крилото.

3. ако върху ВС няма обозначение за вида гориво, зареждането не бива да започва, докато пилотът или отговорният наземен обслужващ персонал не попълнят формуляр със заявка за гориво, в който отново се потвърждава изискваният вид гориво.

4. ако обозначеният върху ВС вид гориво се различава от този в оборудването за зареждане, зареждането не бива да започва, докато несъответствието не бъде напълно проучено и отстранено.

5. при зареждане над крилото с авиобензин трябва да се използват пистолети с накрайник с максимален външен диаметър 49 мм.

6. при зареждане над крилото с Jet A-1 трябва да се използва пистолет, чийто накрайник е с голяма ос най-малко 67 мм. Някои реактивни самолети имат отвори за зареждане, които са твърде малки за накрайника за Jet A-1, което налага да се използват накрайници с по-малък диаметър. Трябва да се съставят писмени процедури, така че след зареждане на такъв самолет по-малкият накрайник да се изважда от употреба и да се заменя с по-големия накрайник за Jet A-1.

(2) При зареждане над крилото се вземат следните допълнителни предпазни мерки:

1. в шапките и джобовете на облеклото не бива да се носят незакрепени предмети, които могат да паднат в резервоарите на ВС.

2. шланговете трябва да се разгънат по предния ръб на крилото (а не по задния ръб), така че да се избегне вероятността от повреждане на ВС. Трябва да се използват стълби и подложки за крилото, така че да се предотврати повреждане на ВС. Трябва да се внимава при разполагане на стълбите, за да се избегне повреждане на ВС:

3. пистолетите трябва да се държат отворени ръчно и не бива никога да се фиксират в отворено положение.
Раздел VI.

Източване на гориво

Чл. 54. Източване на гориво от самолет може да се наложи след приключване на зареждането, с цел коригиране на количеството заредено гориво или пък пълно източване- преди постъпване в ремонтната база с цел провеждане на ремонтни работи.

Чл. 55. За да се запази качеството на горивото в оборудването за зареждане от замърсяване с източваното от ВС гориво, преди да започне източването трябва да се спазят следните процедури:


 1. видът гориво, което се съдържа в резервоара на ВС, трябва да се установи чрез вземане на проби за контролен тест и, ако горивото е реактивно, тест за вода с химически детектор и проверка на вида гориво, доставено преди това, в случай че има сертификат за доставка.

 2. ако се установи, че самолетът съдържа смес от Jet A-1 и Jet A или Jet B, или реактивно гориво ТС, или ако има основание за съмнения в качеството на горивото, разтовареното гориво трябва да се отдели и да се подложи на тест за сертификат за анализ, който трябва да е положителен, за да може горивото да се върне в работен резервоар или самолет. Ако качеството на горивото не буди съмнения, може при поискване да се достави без тест на същия или друг самолет на същия авиационен оператор.

 3. ако резултатът от проверката по т.1 е положителен:

а) до 10% от съдържанието на зареждащата цистерна може да се приеме и да се достави на всеки клиент след извършване на циркулация и вземане на проба за визуален контрол и, ако горивото е реактивно, тест за вода с химически детектор, като резултатите от всички тези проверки трябва да удовлетворяват изискванията на тези правила.

б) могат да се приемат по-големи количества, до 10% от вместимостта на зареждащата цистерна. В такъв случай цистерната трябва да се зареди напълно от резервоара на склада и продуктът да се циркулира. При задоволителен резултат от визуален контрол (включително тест за вода с химически детектор, ако горивото е Jet A-1), горивото може да се достави на всеки клиент.

в) разтовареното гориво извън тези граници трябва да се приеме в празна зареждаща автоцистерна или резервоар за разтоварване и да се задържи до повторно зареждане, за предпочитане на същия самолет. Ако това не е възможно, горивото трябва да се отдели и да се подложи на тест за сертификат за анализ, резултатът от който трябва да е положителен, за да може да се върне в работния резервоар.

г) продуктът, който е бил разтоварен с цел коригиране на товара, трябва ако е възможно да се зарежда отново на самолет от същия авиационен оператор.

4. разтовареното гориво може да се приеме в отделен резервоар до повторно зареждане на същия самолет или самолет на същия авиационен оператор.

Разтовареното количество може да се върне в работен резервоар на летището едва след като горивото премине през съответните тестове и получените резултати сочат, че то е годно за авиационни цели.

5. ако някоя зареждаща автоцистерна е съдържала гориво със съмнително качество, то тя трябва да се източи и да се провери отвътре за чистота и отсъствие на замърсявания. Всички точки на дрениране трябва да се прочистят, за да се отстрани горивото от тръбопроводната мрежа и оборудването (филтри, помпи и др.). След това цистерната се напълва до пълен капацитет и чрез всеки шланг се доставят 1000 литра с максимален дебит обратно в резервоар за съхранение, съдържащ най-малко 20 000 литра от същия вид гориво.

Раздел VII.

Зареждане/източване на гориво в особени случаи
Чл. 56. (1) Зареждането или разтоварването на гориво при ВС с пътници на борда или качващи се/слизащи пътници може да се извърши, при условие че:


 1. подобно зареждане или разтоварване се разрешава от ГД ГВА за съответното летище и се изисква от авиационния оператор, дадени в писмен вид.

 2. авиационния оператор поема пълната отговорност, за да гарантира, че:

а) условията на ГД ГВА за съответното летище, свързани със зареждането или източването, са спазени;

б) нейните служители са получили указания за безопасността на пътниците по време на зареждането или източването, и тези указания се спазват стриктно;

в) пътниците, които се качват или слизат от ВС, се движат под надзора на отговорен служител по безопасен път, без да им се разрешава да пушат или да се бавят, и се държат възможно най-далеч от операцията по зареждането.

3. зареждането или източването се прекратяват, ако възникне опасна ситуация като разлив, или ако е налице нарушение на наредбите, което може да доведе до опасен инцидент.

(2) Не се разрешава пътниците да остават на борда на вертолета по време на операции по зареждане или източване.

Чл. 57. (1) При зареждане по време на работа на допълнителния силов агрегат на ВС (АРU) се имат предвид допълнителни условия, свързани с района на зареждане, състоящ се от участъци с радиус най-малко 3 метра или повече, от точките на зареждане и проветряване на ВС, хидрантните шахти, машината за зареждане и нейните шлангове, които се използват.

(2) За отделяне на струята изгорели газове от APU извън района на зареждане е необходимо:

1. оборудването за зареждане да се разположи възможно най-далеч от струята изгорели газове от APU.

2. APU може да се включва и изключва по време на зареждане без предупреждение.

3. в случай на разлив, APU да се изключи незабавно и да остане изключен до отстраняване на разлива и изключване на опасността от лесно запалими изпарения.

(3) За отделяне на струята изгорели газове от APU в района па зареждане

1. APU трябва да се включи преди сваляне на капаците на щуцерите за зареждане и капачките на хидранта или преди всякакво свързване за зареждане.

2. ако APU бъде изключен по време на зареждане, той не бива да се включва отново до спиране на притока на гориво.

3. когато струята изгорели газове от APU се отделя отстрани на ВС, ако е възможно, оборудването за зареждане трябва да се разположи от противоположната страна на ВС. Ако това не е възможно, оборудването за зареждане трябва да се разположи извън струята, при това на възможно най-голямо разстояние.

4. в случай на разлив, APU трябва незабавно да се изключи и да остане изключен до отстраняване на разлива и изключване на опасността от лесно запалими изпарения.

5. ако струята изгорели газове от APU е насочена директно през горната плоскост на крилото на ВС, не бива да се извършва зареждане над крилото докато агрегата работи.

(4) Когато APU е разположен в клетката на двигателя откъм страната за зареждане на ВС участниците трябва да се споразумеят за действията, които ще се предприемат за зареждане на този вид ВС.

Чл. 58. При зареждане по време на работа на наземните захранващи устройства (GPU) се имат предвид следните условия: 1. наземните захранващи блокове (GPU) трябва да се разположат на най-малко 6
  метра от зареждащите машини и встрани от отдушниците на резервоарите в крилата.

 2. двигателят на GPU трябва да се включи и електрическите връзки да се направят преди да започне зареждането. По време на зареждане GPU не бива да се изключва, нито да се задействат прекъсвачите.

3. в случай на разлив на гориво двигателите на GPU трябва незабавно да се изключат и да останат изключени до отстраняване на разлива и изключване на опасността от лесно запалими изпарения.

Чл. 59. Операциите по зареждането по време на работа на климатичните системи могат да се извършват при същите условия като тези, които се прилагат за общо обслужване на ВС, с едно изключение: в случай на разлив на гориво, двигателят на климатичната система трябва да се изключи. Целта е да се предотврати възможността за навлизане на лесно запалими изпарения в отделението за пътници на ВС.

Чл. 60. (1) Зареждането на ВС, при който един от реактивните двигатели работи, е нестандартна, аварийна операция, която изисква много строги мерки за безопасност. Описаната в ал. 3 процедура се отнася за зареждане под крилото. При никакви обстоятелства не се допуска зареждане над крилото по време на работа на един от двигателите.

(2) Процедурата по ал. 3 трябва да се прилага само когато някой двигател на ВС не може да се включи отново поради неработещо наземно оборудване за обслужване на запуск на ВС.

Ръководителят на оператора по зареждане с гориво трябва лично да се увери, че изисканото от клиента зареждане по време на работа на един от двигателите отговаря на действащите утвърдени от ГД ГВА процедури, включени в Ръководството за наземно обслужване на оператора по наземно обслужване на летището.

(3) Процедуратаза зареждане на ВС с работещ един реактивен двигател включва следните условия:

1. зареждането по време на работа на един от двигателите се извършва само ако упълномощен представител на авиационния оператор, изискваща този вид операция, поеме в писмен вид цялата отговорност за операцията.

2. операцията по зареждането трябва да се наблюдава от квалифициран представител на авиационния оператор.

3. поради своя нестандартен характер, операцията трябва да се обсъди предварително от представителите на авиационния оператор и на операторът по наземно обслужване, обслужващ зареждането на самолетите.

4. самолетът трябва да се разположи на разстояние най-малко 50 метра от мястото за товарене на пътници от терминала, както и от всяка друга сграда или друг самолет.

5. самолетът трябва да е насочен по посока срещу вятъра.

6. ако зареждането се извършва обикновено от един служител, трябва да присъства и супервайзор или ръководител на зареждането.

7. зареждането започва едва след като пътниците напуснат ВС и се отдалечат на разстояние най-малко 50 метра.

8. всички служители, участващи в операцията по зареждането, трябва да са далеч от работещия двигател, а всички останали служители, от които няма непосредствена нужда за операцията по зареждането, трябва да спазват безопасно разстояние най-малко 50 метра от ВС.

9. до ВС трябва да се разположи подвижна противопожарна техника с включен двигател и с готов за намеса екип.

10. горивото се зарежда от противоположната страна на тази на работещия двигател. Оборудването за зареждане трябва да се разположи възможно най-далеч от работещия двигател.

11. ако е необходимо допълнително гориво от другата страна на ВС, операцията се извършва по следния ред:

а) оборудването за зареждане се премества от страната, където току-що е приключило зареждането.

б) Оборудването за зареждане се разполага на най-малко 50 метра от двигателя, който предстои да се включи.

в) служители на авиационния оператор включват двигателя откъм страната, която току-що е била заредена.

г) служители на авиационния оператор изключват двигателя откъм страната, която предстои да се зарежда.

д) оборудването за зареждане се разполага до крилото, което трябва да се зареди, възможно най-далеч от работещия двигател.

е) Горивото се зарежда.

(4) При каквито и да било обстоятелства е забранено да се зарежда от същата страна, където е работещият двигател.

Чл. 61. (1) Не се допуска зареждане или източване на гориво в хангари или други подобни затворени сгради, освен по силата на специално споразумение между авиокомпаниите, операторът по зареждане с гориво и летищната администрация и в съответствие с договорените от тях специални процедури, които трябва да се одобрят от седалищата на участниците.

(2) В случаите по ал. 1 авиационният оператор трябва да посочи съответните мерки за сигурност.

(3) При зареждане/източване на гориво в хангар превозните средства, зареждащи с гориво трябва да останат извън хангара.

Чл. 62. (1) Зареждане с гориво на самолет, подложен на акт на незаконна намеса е допустимо в следните условия:

1. определя се ръководител на операцията от компетентния орган;

2. има писмени заповед на компетентния правителствен орган и искане на превозвача или от собственика на ВС/оператора за зареждане с гориво на отвлечения самолет.

3. има писмена заповед на компетентния правителствен орган, без да го има съгласието на превозвача или на собственика на ВС/оператора. Ръководителят на оператора по наземно обслужване „Зареждане с ГСМ” е в правото си да реши дали да отхвърли искането и до каква степен.

4. компетентния правителствен орган реши да конфискува съоръженията на оператора за зареждане с гориво за свои цели. При тези обстоятелства, персоналът на оператора по наземно обслужване не може да участва в зареждането на ВС с гориво.

(2) Когато не може да се избегне участие в зарежадането, първостепенна грижа трябва да бъде запазването на живота на служителите, пътниците и екипажа на ВС.

(3) Трябва да се предположи, че похитителите на ВС са добре запознати с летищните операции и процедурите за зареждане на ВС. Следователно цялата дейност трябва да се извърши по нормален начин.

(4) От съществено значение е само един човек да изпълнява функциите на специален координатор на зареждането. Ако инцидентът продължи кратко време, координатор вероятно ще бъде дежурният старши служител. Той трябва да уведоми прекия си ръководител за инцидента възможно най-бързо. При инциденти, продължаващи по-дълго време, този човек трябва да се определи от участниците и да се освободи от всички останали задължения по време на кризата. Всички връзки с персонала и компетентния орган (например с ръководителя на операцията) и т.н., трябва да се осъществяват чрез координатора. Трябва да се уточни механизъм за определяне на специален координатор.

(5) Трябва да се подготви декларация за условията, при които съвместните съоръжения могат да осигурят зареждане на отвлечения самолет, която да е готова за предаване на компетентния орган веднага щом стане ясно, че има вероятност те да поискат зареждане на ВС. Колкото повече внимание се отдели на тези условия, толкова по-лесно ще бъде после да се реагира бързо в критична ситуация с минимум безредие.

(6) От съществено значение е да се положат максимални усилия за получаване в писмен вид на всяко нареждане за презареждане на отвлечен самолет. То трябва да се подпише от отговорен предстваител на компетентния правителствен орган и представител на летищния оператор с възможно най-висок ранг. За целта инструкциите за действия при отвличане на ВС трябва да съдържат примерно писмо или писма, които могат да се използват в подобен случай, съгласувани между участниците в съвместната работа и летищния оператор.

Писмата трябва да гарантират обезщетяването на оператора по зареждане с ГСМ и всички участници и служители за разходите за гориво и всички загуби, задължения и направени разходи, както и за всички искове, които могат да бъдат внесени срещу търговеца, участниците или някой служител, от пътниците, екипажа или друго лице по всякаква причина произтичаща от, или свързана със зареждането или опита за зареждане на ВС.

(7) Инструкциите за действия при отвличане на ВС трябва да са съобразени с възможността от възникване на нестандартни обстоятелства. Възможно е самолетът да бъде паркиран в отдалечен участък на летището. Например при хидрантните инсталации това може да причини проблеми със зареждането, ако няма зареждащи автоцистерни или ако тяхната вместимост не е достатъчна за извършване на зареждането с една операция

(8) Когато се налага да се извърши зареждане е необходимо:

1. да се използва възможно най-малък брой служители доброволци, подробно инструктирани и действащи по свое желание, а не по принуда. Ако операторите по ГСМ не са добре запознати с работата с командното табло за зареждане на ВС, се налага компетентен наземен инженер да придружи екипа за зареждане. Похитителите трябва да се уведомят за тази необходимост.

2. специалният координатор трябва да се увери чрез ръководителя на операцията от страна на компетентния орган, че процедурата за зареждане отговаря на изискванията на похитителите и че похитителите са запознати и съгласни с обема гориво, което трябва да се зареди, момента на започване на зареждането, приблизителната му продължителност, броя оператори, които ще участват, регистрационния номер, пътя и крайното разполагане на зареждащата автоцистерна и облеклото, което ще се носи. Трябва да се положат всички усилия да се предотврати възникването на недоразумение поради разлики в езика. Похитителите трябва да предават указанията си към екипа за зареждане чрез ръководител на операцията от кризисния щаб. Радиостанциите, ако има такива, трябва да са в изправност.

3. специалният координатор трябва да инструктира подробно служителите, участващи в зареждането, и старателно да провери дали разбират дадените им указания. С цел да се сведе до минимум объркването в една по всяка вероятност объркваща ситуация, е добре инструкциите да са писмени.

4. Трябва да се положат всички усилия всички действия на екипа за зареждане да бъдат напълно видими за похитителите. През нощта операторът или операторите трябва да се приближат към ВС, като вървят пред горивозареждащата машина, осветени от фаровете, а в кабината да е само шофьорът. По време на зареждането всички оператори трябва да стоят до командното табло на зареждащата автоцистерна, а не да се разхождат около ВС. Командното табло трябва да се вижда добре от похитителите.

(9) Пробите от горивото трябва да се вземат на безопасно място в склада, а не при
ВС. Вторите (контролни) проби трябва да се запечатат и да се запазят за оператора по зареждане с гориво и за авиационния оператор.

(10) Документът за доставка на горивото трябва също да се попълни в склада. Веднага след зареждането трябва да се получат подписите на придружаващия наземен инженер, представителя на авиационния оператор или специалния координатор от компетентния правителствен орган (кризисния щаб).

(11) Операторът по наземно обслужване трябва да откаже да участва в зареждането, ако компетентния правителствен орган пожелае да включи представители на силите за опазване на реда или военни в екипа за зареждане или операцията по зареждането, и ако е възможно тези възражения трябва да се запишат пред свидетели.

(12) Всички действия трябва да се записват подробно в дневник. Той се попълва при първа възможност след всяко събитие. Документират се и всички разговори с похитителите и, ако е възможно, се прави видеозапис на презареждането.

(13) Никой служител не бива да дава никаква информация на медиите по време на отвличането или след него, без да е получил предварително разрешение за това от ръководството и от правителствените служби.

(14) Професионалното обучение на персонала трябва да включва процедурите, които следва да се прилагат в случай на отвличане на самолет.

Чл. 63. В случай, че летищният оператор обяви тревога поради съмнение за поставена бомба на борда на самолет, е възможно той или компетентния орган да изискат някаква форма на помощ, свързана с горивото, вероятно източване на горивото. Ако бъде поискано разтоварване на горивото, се прилагат обичайните процедури за разтоварване на гориво, описани в чл. 54 и чл.55.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница