Правила за организацията на публикуване на съдебните актове версия 1 от / / г. Док 05 07 Изменение / г. ПравилаДата31.12.2017
Размер137.77 Kb.
ТипПравила

РАЙОНЕН съд

НОви пазарСистема за управление на контролната среда

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

Версия 1 от __/__/__г.

ДОК 05_07

Изменение ___/______г.


ПРАВИЛА

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ

НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЪД


РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тези правила определят реда и начина за публикуване на съдебните актове на интернет страницата на съда, спазвайки разпоредбата на чл.64 от ЗСВ и решение по Протокол №32/2010г., Протокол № 42/29.10.2009г. на ВСС.
Чл. 2. Цели на публикуването:

1. Осигуряване на прозрачност относно работата на съдилищата, чрез оповестяване на постановените съдебни актове;

2. Оповестяване на съдебната практика в РС Нови пазар, чрез публикуване на съдебните актове /с оглед на възможността за страните да упражнят правото си на касационно обжалване и обосноваване на неговата допустимост, съгл. чл. 280, ал.1 от ГПК, както и с оглед на оповестяването на съдебната практика на РС Нови пазар за ползване от магистрати и други юристи в практиката на определен съд или по определени дела/.

3. Публикуването на съдебните актове, постановени в РС Нови пазар цели да направи правораздаването достъпно, да гарантира правата на гражданите и сигурността на обществения ред, да го направи предвидимо, с оглед на спазването на законите и издигне авторитета на съдебната власт, както в рамките на съдебният район на РС Нови пазар, така и в национален мащаб.


Чл. 3. Ограничения, отнасящи се до публикуването:

 1. ограничения зададени в разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ;

 2. ограничения по Закона за защита на личните данни;

 3. ограничения от Закона за защита на класифицираната информация.

 4. други ограничения и изключения:

 • актове, засягащи следствена или банкова тайна;

 • актове в обезпечителния процес;

 • разпорежданията за издаване на заповеди по чл.417 от ГПК и по чл. 410 от ГПК;

 • актове свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата;

 • актове, постановявани в рамките на охранителните производства.


РАЗДЕЛ ІІ

ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ АКТОВЕ

Чл. 4.(1) Актове, които подлежат на публикуване:

1. Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване (постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения), както и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт (присъда, решение, определение или разпореждане), ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.

2. Публикуват се съдебните актове, постановени по частни граждански и частни наказателни производства, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството /например определение по чл. 229 и 231 от ГПК за спиране или прекратяване на гражданско дело, определение по чл. 243 и чл. 244 от НПК по обжалвани постановления на прокурора за прекратяване или спиране на наказателното производство/. При публикуване на съдебните актове се обезличават имена, ЕГН и адреси на физическите лица, участници в процеса.

3. Публикуват се без мотиви съдебни актове, попадащи в хипотезата на чл. 64, ал. 2 от ЗСВ, като в публикувания диспозитив се обезличават ЕГН на физическите лица, техните имена и адреси.(2) Актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ, на които се публикуват само диспозитивите, са:

 • по дела за установяване или оспорване на произход;

 • за осиновяване или прекратяване на осиновяване;

 • по дела за поставяне под запрещение или отменянето му;

 • по дела за издръжка или изменение на издръжка;

 • по дела за нищожност на брака или за прекратяването му поради унищожаемост или развод;

 • по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;

 • по други дела.

(3) Актове, извън хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ, на които също се публикуват само диспозитивите, са:

 • присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати – чл. 263, ал. 1 и 2 от НПК. Предвид особеностите на съдържащата се в тези актове информация е важно внимателно да се следи за обезличаване на съответните данни от диспозитива на тези актове;

 • съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от ГПК.


Чл.5. (1) Актовете се публикуват незабавно след постановяването им. Публикуването на диспозитива на присъдата става незабавно след обявяването й, а мотивите към нея – след изготвянето им.

(2) При обработката на данните в съдебните актове, подлежащи на публикуване и в регистъра на съдебните решения се изписват две имена на магистратите, които са постановили съответните актове.

(3) При необходимост от преценка относно публикуването на съдебен акт /актове/, деловодителят или системният администратор да изисква становище от съдията докладчик по делото, а при неговото отсъствие от председателят на съда или най – старшият районен съдия.
РАЗДЕЛ ІІІ

НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ АКТОВЕ

Чл.6. Не подлежат на публикуване следните съдебни актове:

 1. Актовете, постановени в охранителни производства.

2. Всички актове, произнасяни по частни граждански или частни наказателни дела, в т.ч. разпорежданията за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК, както и самите заповеди за изпълнение, актовете по съдебни поръчки, обезпечения, актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване, актове по мерки за неотклонение, актове по чл.73 от СК, разпити пред съдия, актове по искания за разкриване на банкова тайна и пр.

3. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата. Във всички случаи тези актове са определения и разпореждания, постановяват се в рамките на общи или особени искови, или в административни производства и могат да бъдат: • за налагане на глоби;

 • за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници, както и за допускане на правна помощ;

 • за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

 • за даване на указания на страните;

 • актове за конституиране на страни, актове, с които се допуска или не изменение на иска, или се приемат или не възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

 • за допускане или недопускане на доказателства;

 • за издаване на изпълнителен лист;

 • други.

4. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.

5. Актове, на които е поставен гриф за сигурност (класифицирани съдебни актове).6. Актове, постановени по охранителни, частни граждански и частни наказателни производства, с изключение на тези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството (например: определение по чл.243 и чл. 244 от НПК – се публикуват).

 1. Ограниченията за публикуване се отнасят до физическите лица.


Чл.7. Съдът има задължение да публикува само собствените си съдебни актове.
РАЗДЕЛ IV

ОБЕЗЛИЧАВАНЕ НА АКТОВЕТЕ ПРЕДИ ПУБЛИКУВАНЕ

Чл.8. Организирането и изпълнението на всички дейности по редактиране и публикуване на съдебните актове се възлагат на съдебните деловодители от наказателното и гражданското деловодство, финализиращи работата по делата, както и на системният администратор, който следва да следи за изпълнението на задълженията на всеки един магистрат и съдебен служител, имащи отношение към тази дейност.
Чл.9. Системният администратор провежда периодично обучение на всички съдии и съдебни служители, относно начините, по които да бъде извършвана обработката на съдебните актове – обезличаване, присъединявана и публикуване на съдебните актове, както и задължително първоначално обучение на новопостъпили служители.
Чл.10. Да се впишат в длъжностните характеристики на всеки един от служителите – съдебните деловодители от наказателното и гражданското деловодство, финализиращи работата по делата, както и на системният администратор задълженията им произтичащи от тези вътрешни правила за работа.
Чл.11. Задължава системния администратор на съда да информира ВСС на всеки 6 месеца / на 02.01 и 01.07/ за изпълнението на задълженията по чл. 64 от ЗСВ, както и за възникнали проблеми.
Чл.12. Публикуването на диспозитива на присъдата се извършва НЕЗАБАВНО след обявяването й, а мотивите към нея - след изготвянето им.
Чл.13. Срокът на публикацията на съдебните актове на интернет страницата на Районен съд –Нови пазар е един месец, считано от датата на публикуване.
Чл.14. Системният администратор следи за техническото обезпечаване на публикуването, като осигурява необходимото дисково пространство и такова на Интернет - страницата на съда, като при необходимост се снемат стари данни, за да се публикуват новите съдебни актове.
Чл.15. (1) Като техническо изпълнение, публикуването се извършва от съдебните деловодители от наказателното и гражданското деловодство, финализиращи работата по делата, а при тяхното отсъствие и от системният администратор.

(2) На съдебните деловодители от наказателното и гражданското деловодство, финализиращи работата по делата, както и от системният администратор тези задължения са вменени със заповед на административния ръководител, а длъжностните им характеристики са допълнени.
Чл.16. След проверката и обезличаването на подлежащите на публикуване актове лицата по ал.1 въвеждат в системата номер на решение, том и страница, с което попълва данните за Публичния регистър на съдебните решения.
Чл.17. Данни, подлежащи на обезличаване, преди публикуването на съдебните актове:

 1. При публикуване на съдебните актове да се обезличават имена (трите имена или всяко едно от тях самостоятелно или заедно, прякор или псевдоним), ЕГН, дата и място на раждане, адреси (постоянен или настоящ) на физическите лица, участници в процеса (страни, свидетели, вещи лица и пр.).

 2. Освен посочените по – горе данни се обезличават и следните данни, основани на физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, социална или друга идентичност на лицето, но само ако въпреки обезличаването на имената и другите данни, биха разкрили самоличността на физическите лица. Например:

  • Признаци, основани на физическата идентичност - пол, възраст, работоспособност, височина, тегло и др.; цвят на косите и очите, наличие на брада, мустаци и др. особени физически белези;

  • Признаци, основани на физиологична идентичност - съвкупност от данни относно външните и вътрешни физиологични белези на физическото лице, представляващи елементи на здравния статус, които обичайно се предоставят на медицински лица във връзка с проверка на здравословното състояние;

  • Признаци, основани на генетична идентичност - уникални лични данни относно генома на дадено физическо лице. Съгласно § 1, т. 10 от Допълнителна разпоредба на Закона за ЗЛД "човешки геном" е съвкупността от всички гени в единичен (диплоиден) набор хромозоми на дадено лице. Обикновено съгласие за обработване на подобни данни физическите лица предоставят доброволно и само в определени от Закона за ЗЛД случаи; други белези, основани на раса /негро-австралоидна; европеоидна или монголоидна раса/; албинос /човек с бяла кожа поради албинизъм/; кръвна група; цвят на очите и пр.;

  • Признаци, основани на психическа идентичност - съвкупност от белези, отнасящи се до психическото състояние на дадено физическо лице, способността му да разбира свойството и значението на фактите и обстоятелствата, на действията си и резултатите от тях (вменяемост); посочена в съдебния акт диагноза за психичното състояние на лицето, напр.по ЧНД за задължително лечение, по ЧГД за назначаване на настойник или попечител, при даване на разрешение за разпореждане с имущество на такова лице и пр.;

  • Признаци, основани на психологическа идентичност - съвкупност от белези, отнасящи се до способността на дадено физическо лице да анализира фактите и обстоятелствата, своите и на околните физически лица действия, и да им дава оценка; характер, темперамент, чувства, навици, воля, внимание, както и съответни психически отклонения от приетите норми;

  • Признаци, основани на социална идентичност:

- данни относно семейното положение на физическото лице - семейно положение - наличие на брак или развод, брой членове на семейството, в това число деца до 18 години; сексуалност, организация на брачното съжителство, деца, родители и др. роднини;

- данни относно членство в партии, синдикати, групировки, формални и неформални организации, сдружения, клубове и т.н.;

- данни относно образованието на физическото лице - (вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата) - данните са необходими с оглед спазване нормативни или установени със щатното разписание на длъжностите изисквания за заемане, респ. за освобождаване на длъжности от лицата. Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;

- допълнителна квалификация - данните са необходими с оглед спазване нормативни или установени със щатното разписание на длъжностите изисквания за заемане, респ. за освобождаване на длъжности от лицата. Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо;- трудова дейност - професионална биография - данните са от значение при избора на подходящо за съответната длъжност лице. Предоставят се на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо.

 1. Подлежат на обезличаване номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.


Чл.18. Не подлежат на обезличаване следните данни:

 • данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

 • имената на магистрата, постановил съдебния акт;

 • номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

 • данните на юридическите лица;

 • други данни.


РАЗДЕЛ V

АЛГОРИТЪМ ЗА “ОБЕЗЛИЧАВАНЕ” НА ТЕКСТОВИ ОРИГИНАЛИ

Чл.19 (1) Процедурата за “обезличаване” включва:

 • замяна ЕГН на физически лица със символи "*********";

 • заличаване имена на физически лица с инициали. Например: текстът от решението "Петър Иванов Петров " се заменя с текст "П.И.П.";

 • заличаване адреси на физически лица със символи "***".

(2) Алгоритмът за "обезличаване" текста на съдебен акт се основава на сравняване на налични в базата данни структурирани данни за физически лица (страни по съответното дело) с текста в "присъединения" документ. Т.е. ако в Word документът има цитирани име и фамилия на физическо лице, което не е въведено в системата като страна в съдебния спор, алгоритъмът за заличаване няма да замени имената на това физическо лице с инициали. Аналогично е и по отношение на адресите на физическите лица.

(3) За осигуряване коректност на алгоритъма за автоматично "обезличаване", при изготвяне на съдебния акт следва да бъдат взети под внимание следните изисквания:

 • при изписване вида на делото да не се използват съкращения, особено за граждански дела. Например: вместо “гр.д.” да се въведе “гражданско дело”, вместо “ч.гр.дело” – “частно гражданско дело”;

 • да не се използват съкращенията “гр.” и “с.” освен в случаите на изписване на адрес;

 • имената на физическите лица - страни по делата да се изписват по възможност без правописни грешки;

 • по възможност адрес на физическо лице да се изписва максимално близо след имената на лицето.

(4) Освен посочените в ал.1 лични данни, със символи "***" се обезличават и всички други лични данни на участниците в процеса.

(5) Преценката за данните по ал.4 се извършва от посочените длъжностни лица според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува. По същество, в почти всички случаи тези данни се съдържат в актовете, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ.

(6) Обезличават се със символи "***" и номерата на всички банкови сметки, както и осигурителните номера.
VІ. Механизъм за извършване на публикуването на съдебните актове.

Чл.20. След изготвяне на съдебните актове, магистратите изпращат в създадената вече на сървъра на деловодната програма нарочна папка (в конкретната подпапка на съдията) файла на съдебния акт с мотивите в зависимост от вида на делото – наказателно или гражданско.
Чл.21. Съдебните деловодители от наказателното и гражданското деловодство, финализиращи работата по делата или системният администратор, всеки ден присъединяват и обезличават в деловодната програма постъпилите от магистратите файлове на актове/САС -> Деловодител –> Вписване на решение/определение/присъда (Редактиране на решение/ определение/присъда) /. По този начин се попълва и електронната папка на всяко едно дело в деловодната програма /папка Docкet на сървъра/.
Чл.22. Съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, при обработката и подготвянето на съдебните актове от съдебните деловодители за Публикуването им, същите да спазват правилата за публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на РС Нови пазар.
Чл.23. Съдебните деловодители, финализиращи работата по делата или системният администратор всеки ден извличат от деловодната програма САС -> Администратор –> Справки –> За WEB страница –> За свършени дела –> С обезличени документи, справката за свършените дела с присъединени и обезличени актове през предходния ден.
Чл.24. Извлечената информация и присъединените файлове, се обработват от съдебните деловодители, финализиращи работата по делата или системният администратор и допълнително се заличават мотивите и самите присъединени файлове на делата, които не подлежат на публикуване, съгласно таблицата към настоящите вътрешни правила.
Чл.25. Трансферът на данни към Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове /ЦУБИПСА/ става автоматично от деловодната програма /САС/. Всяка една промяна във финализирането на делото – присъединен и обезличен съдебен акт, мотиви към присъда или влизане в законна сила – се съпровожда с изпращане на информация към ЦУБИПСА. Трансферът се осъществява в точно определено време - вечер, след края на работния ден.
Чл.26. При необходимост от справка за съдържанието на допълнително постановени съдебни актове по дело, вече публикувано на Интернет страницата на районния съд, същата да се извършва през ЦУБИПСА.
Чл.27. Използването на Централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове /ЦУБИПСА/ става през сайта на ВСС, като се избере конкретният съд, в частност Районен съд Нови пазар и се инициализира през съответните работни полета търсеното дело.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящите вътрешни правила са утвърдени от административния ръководител – председател на съда, влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване и са публикувани на интернет страницата на съда.

§2. Настоящите вътрешни правила могат да бъдат изменяни и допълвани по реда на тяхното утвърждаване.

Утвърдил: _________________ (________________) ____/____/________(подпис) (имена) (дата)

Копие N________


Каталог: img -> File -> pomo6tni
File -> Мотиви по Присъда №16 от 16. 11. 2015 г по нохд №22 / 2015 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> Мотиви по Присъда №13 от 18 март 2014 г по нохд №47/2014 г по описа на Военен съд Пловдив
File -> 19 соу “ елин пелин ”- софия
pomo6tni -> Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 Зсв за съдебния район на Шуменския окръжен съд към Апелативния съд Варна, за 2015 г
pomo6tni -> Р а й о н е н с ъ д н о в и п а з а р
pomo6tni -> Издаден от министъра на правосъдието, обн., Дв, бр. 6 от 20. 01. 2012 г
pomo6tni -> Списък на назначените и положили клетва на 23. 01. 2015 г. Съдебни заседатели
pomo6tni -> Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 Зсв, за съдебен район на Окръжния съд Шумен, и Административния съд Шумен, към Апелативния съд Варна, за 2013 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница