Правила за поведение в съда и съдебната зала стр. 7 Глава Гражданско производство Предявяване на иск Държавни такси и други разноскистраница2/3
Дата11.06.2018
Размер0.63 Mb.
ТипПравила
1   2   3
Глава

6


Административните производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от закона случаи.

Административните съдилища са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона всяко подадено до тях искане в разумен срок.


1. Подсъдност
На административните съдилища са подсъдни всички административни дела с изключение на тези, които са подсъдни на Върховния административен съд.
Административните съдилища разглеждат всички дела по искания за:

 • Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

 • Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административно-процесуалния кодекс;

 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

 • Защита срещу незаконно принудително изпълнение;

 • Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

 • Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

 • Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

 • Установяване неистинността на административни актове


Исковете за обезщетения могат да бъдат предявени и пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя.
 1. Оспорване на административни актове

Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чийто права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от акта или за които той поражда задължения.


Административните актове могат да се оспорят пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването им по административен ред.
Административните актове могат да се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност, в 14 ДНЕВЕН СрОК ОТ СЪОбЩАВАНЕТО Им.

Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.


Жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа:

1. посочване на съда;

2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани

3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;

4. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;

5. означение на обжалвания административен акт;

6. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;

7. в какво се състои искането;

8. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.
В жалбата или протеста оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.
Към жалбата или протеста се прилагат:

1. удостоверение за съществуването и представителството на организация - жалбоподател;

2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;

4. преписи от жалбата или протеста, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.
Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт.


 1. производство

Страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица.


Председателят на съда, негов заместник или председателят на отделението образуват административното дело, което се предава на съдия-докладчик на принципа на случайно разпределение на делата. Съдията-докладчик насрочва делото в срок не по-дълъг от 2 месеца от постъпването на жалбата в съда.
Административното производство пред съда завършва с постановяване на съдебно решение, в 1месечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Решението има сила за страните по делото. Ако оспореният акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички.


4. Обжалване
Решенията на административните съдилища подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

Глава


7


Служба “Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ. Ако в даден съд няма регистратура, всички документи се подават в деловодството на съда.
Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.
Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението и състава, номера на делото и годината.
Подаденият от Вас документ се докладва на съответния съдия-докладчик или на административния ръководител - председателя на съда. Съдията – докладчик се произнася по искането в закрито заседание в законоустановения срок.

При редовност и допустимост на молбата, съдът насрочва дата на съдебно заседание, за която лицето се уведомява чрез призовка или други съобщения.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието на съдебното съобщение/призовка или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.

ВАЖНО: Необходимо е да знаете, че молби, с които искате препис от решения или удостоверения, както и молби, с които предоставяте на съда исканите от Вас доказателства, или вносен документ за внесена държавна такса от Вас, се подават обикновено в деловодството.

Деловодството е мястото, където се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на делата. Информация за движението на делата може да получите и от регистратурата, както и от информационния център, ако в съда има обособен такъв.
В деловодството се водят и поддържат следните книги и регистри, по година и вид на делата:


 • Азбучник – съдържа и дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца

 • Описна книга – съдържа и осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му

 • Срочна книга – съдържа и дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено делоВАЖНО: За да получите информация за дадено дело, трябва да знаете номера на делото, годината, в която е образувано, състава и отделението по делото.
Можете да получите информация за Вашето дело целогодишно. По време на съдебната ваканция няма насрочени съдебни заседания, но деловодството работи по това време и можете да получите информацията, която Ви е необходима.


Страните и техните представители имат право и могат да поискат да се запознаят с дадено дело – за целта делата са на разположение в деловодството и страните могат да се запознаят със съответното дело преди съдебното заседание в адвокатската стая в съда или в друго, обособено за това място.В служба “архив се съхраняват всички приключени дела и деловодни книги. За да получите информация за такова дело, трябва да знаете архивния номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, служба “Архив” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения.
Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения в законоустановения срок за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време. По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден.
Съдебно-изпълнителната служба приема молби за образуване на изпълнителни производства и издава основни и други документи, свързани с процеса на съдебно изпълнение.
Фирменото деловодство води регистри (само в окръжните съдилища) за юридически лица. В тези деловодства можете да поискате информация за регистрацията на всички юридически лица.

Глава

8


КАК ДА ПОЛУЧИМ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ
Съдебните удостоверения са официални документи, издавани от съда. Използват се за получаване на документи от държавни органи или частни фирми, които са необходими във връзка с движението на дадено дело. В съответното деловодство се подава молба заедно с квитанция за внесена съдебна такса.
как да си извадим свидетелство за съдимост
Молбата за получаване на свидетелство за съдимост съдържа следните данни:
 трите имена и адреса на молителя  гражданство  ЕГН

 трите имена на родителите на молителя  дата на раждане

 място на раждане

 защо е необходимо удостоверението (напр. кандидатстване за работа)


Заедно с молбата се подават и следните документи:
 документ за самоличност

 удостоверение за раждане

 удостоверение за наследници, ако е необходимо свидетелство за починал роднина
Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се подава пълномощно от съответния роднина, което упълномощава молителя да поиска издаването на свидетелство за съдимост. Ако молбата се отнася до лице, с което нямате роднински връзки, писмото трябва да бъде заверено от нотариус.
Необходима е и квитанция за внесена държавна такса (2 лв.). В някои съдилища има банкови клонове в сградата на съда. Ако няма такъв, съдебните служители ще Ви обяснят къде трябва да се направи плащането.

Съдът издава свидетелството за съдимост в деня на поискването, когато това е възможно, но не по-късно от 3 дни от постъпване на молбата. Ако молбата се подава в районен съд, различен от районния съд по месторождението на молителя, срокът за издаване на свидетелство е до 7 дни от подаване на молбата.


ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Според Закона за обществените поръчки, за да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да представите удостоверения, че:

 • фирмата Ви не е обявена в несъстоятелност или е в производство за обявяване на несъстоятелност,

 • фирмата Ви не се намира в ликвидация,

 • фирмата Ви не е лишена от правото да упражнява търговска дейност,

 • фирмата Ви няма парични задължения към държавата или задължения към осигурителни фондове,

 • Вие не сте осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не сте реабилитиран.

Молбата се подава в съответния съд заедно с квитанция за внесена съдебна такса.


Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние се подава във фирменото деловодството (само на окръжни съдилища). В него се посочва, че фирмата Ви не е обявена в несъстоятелност, не е в производство за обявяване на несъстоятелност и не се намира в ликвидация.
Молба за издаване на удостоверение за банкрут се подава в деловодството на наказателното отделение. В него се посочва, че фирмата Ви не е лишена от правото да упражнява търговска дейност. (само в окръжни съдилища)

Молба за издаване на свидетелство за съдимост се подава в бюро “Съдимост” в съответния районен съд. То удостоверява, че не сте осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.


Молба за издаване на удостоверение дали имате задължение към държавата се подава в съдебно-изпълнителната служба.


Глава

9


Карта на апелативните райони в страната
УКАЗАТЕЛ НА СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

по ред

Име на съда

Информация за контакт

1

Апелативен – Бургас

Бургас, ул.Александровска 101

Централа/ деловодство (056) 8434432
Окръжен – Бургас

Бургас, ул.Александровска 101

Централа/ деловодство (056) 879400

www.osburgas.org/


3Районен – Айтос

Айтос, ул. Цар Освободител 3А

Централа/ деловодство (0558) 223904Районен – Бургас

Бургас, ул.Александровска 101, ет. 3

Централа/ деловодство (056) 878855

bourgasrc.court-bg.org/


5Районен – Карнобат

Карнобат, ул. Георги Димитров 2

Централа/ деловодство (0559) 228676Районен – Малко Търново

Малко Търново, ул. Христо Ботев 11

Централа/ деловодство (05952) 29827Районен – Несебър

Несебър, ул. Иван Вазов 23

Централа/ деловодство (0554) 432548Районен – Поморие

Поморие, ул. Калоян 1

Централа/ деловодство (0596) 220729Районен – Средец

Средец, пл. Г. Димитров 2

Централа/ деловодство (05551) 477210Районен – Царево

Царево; ул. Крайморска 6

Централа/ деловодство (0550) 5352011
Окръжен – Сливен

Сливен, пл. Хаджи Димитър 2

Централа/ деловодство (044) 616401

www.court.sliven.net


12Районен – Котел

Котел, ул. Г.С.Раковски 58

Централа/ деловодство (0453) 265613Районен – Нова Загора

Нова Загора, ул. Преславска 60

Централа/ деловодство (0457) 230514Районен – Сливен

Сливен, пл. Хаджи Димитър 2

Централа/ деловодство (044) 624091

slivenrs.court-bg.org


15
Окръжен – Ямбол

Ямбол, ул. Жорж Папазов 1

Централа/ деловодство (046) 662073www.os-yambol.org

16Районен – Елхово

Елхово, ул. Пирот 2

Централа/ деловодство (0478) 8837817Районен – Тополовград

Тополовград, ул. Иван Вазов 3

Централа/ деловодство (0470) 329318Районен – Ямбол

Ямбол, ул. Жорж Папазов 1

Централа/ деловодство (046) 688872

yambol.court-bg.org


19

Апелативен – Варна

Варна, Пл. “Независимост” 2

Централа/ деловодство (052) 60619220
Окръжен – Варна

Варна, Пл. “Независимост” 2

Централа/ деловодство (052) 622062;

varna.court-bg.org


21Районен – Варна

Варна, Бул. “Владислав Варненчик”57

Централа/ деловодство (052) 613692http://www.vrs.bg

22Районен – Девня

Девня, Ул. Строител” 12

Централа/ деловодство (0519) 215823Районен – Провадия

Провадия, Ул. “Ал. Стамболийски” 25

Централа/ деловодство (0518) 206024
Окръжен – Добрич

Добрич, Ул. “д-р Константин Стоилов” 7

Централа/ деловодство (058) 652030

dobrich.court-bg.org/


25Районен – Балчик

Балчик, Ул. “Ген. Попов”3

Централа/ деловодство (0579) 7504426Районен – Ген. Тошево

Ген. Тошево, Ул. “Опълченска” 1

Централа/ деловодство (05731) 207827Районен – Добрич

Добрич, Ул. “д-р Константин Стоилов” 7

Централа/ деловодство (058) 601030

dobrich.court-bg.org/


28Районен – Каварна

Каварна, Ул. “Дончо Стоянов”8

Централа/ деловодство (0570) 8101829Районен – Тервел

Тервел, Ул. “Христо Ботев” 3

Централа/ деловодство (05751) 404430
Окръжен – Разград

Разград, Ул. “Независимост” 1

Централа/ деловодство (084) 660537

www.razgrad.court-bg.org


31Районен –Исперих

Исперих, Ул. “Дунав” 2

Централа/ деловодство (08331) 207632Районен – Кубрат

Кубрат, Ул. “Цар Асен II” 4

Централа/ деловодство (08341) 7256333Районен – Разград

Разград, Ул. “Независимост” 1

Централа/ деловодство (084) 662633

www.razgrad.court-bg.org


34
Окръжен – Силистра

Силистра, ул. Симеон Велики 23

Централа/ деловодство (086) 816601www.legalregion-ss.com

35Районен – Дулово

Дулово, ул. Васил Левски 12

Централа/ деловодство (0855) 4001www.legalregion-ss.com

36Районен – Силистра

Силистра, ул. Симеон Велики 23

Централа/ деловодство (086) 816522www.legalregion-ss.com

37Районен – Тутракан

Тутракан, ул. Трансмариска 8

Централа/ деловодство (0857) 3154www.legalregion-ss.com

38
Окръжен – Търговище

Търговище, пл. Свобода

Централа/ деловодство (0601) 6212939Районен – Омуртаг

Омуртаг, пл. Независимост

Централа/ деловодство (0605) 379740Районен – Попово

Попово, ул. Ал Стамболийски 1

Централа/ деловодство (0608) 2783241Районен – Търговище

Търговище, пл. Свобода

Централа/ деловодство (0601) 6241042
Окръжен – Шумен

Шумен, Ул. “Съединение”1

Централа/ деловодство (054) 850333

Административен секретар (054) 850302

www.court-sh.org


43Районен – Велики Преслав

Велики Преслав, ул. Борис Спиров 80

Централа/ деловодство (0538) 456144Районен – Нови Пазар

Нови Пазар, Ул. “Цар освободител” 31

Централа/ деловодство (0537) 206545Районен – Шумен

Шумен, Ул. “Съединение”1

Централа/ деловодство (054) 850257

shumen.court-bg.org


46

Апелативен – Велико Търново

Велико Търново, Ул. “Васил Левски”16

Централа/ деловодство (062) 600730

vtac.court-bg.org/


47
Окръжен – Велико Търново

Велико Търново, Ул. “Васил Левски”16

Централа/ деловодство (062) 603079

vt.court-bg.org


48Районен – Велико Търново

Велико Търново, Ул. “Васил Левски”16

Централа/ деловодство (062) 60305349Районен – Горна Оряховица

Горна Оряховица, ул. Христо Ботев 2

Централа/ деловодство (0618) 61911

gorg.court-bg.org


50Районен – Елена

Елена, ул. Йосиф Йеромонах 2

Централа/ деловодство (06151) 225351Районен – Павликени

Павликени, ул. Васил Петлешков 1

Централа/ деловодство (0610) 5337152Районен – Свищов

Свищов, ул. Димитър А. Ценов 2

Централа/ деловодство (0631) 6049853
Окръжен – Габрово

Габрово, Пл. “Възраждане”1

Централа/ деловодство (066) 806848

www.court-gbr.com/


54Районен – Габрово

Габрово, Пл. “Възраждане”1

Централа/ деловодство (066) 806675

www.court-gbr.com/


55Районен – Дряново

Дряново, ул. Бачо Киро 21

Административен секретар (0676) 556756Районен – Севлиево

Севлиево, Ул. “Стефан Пешев” 6

Централа/ деловодство (0675) 30961

sevlievo.court-bg.org


57Районен – Трявна

Трявна, ул. Бачо Киро 1

Централа/ деловодство (0677) 349858
Окръжен – Ловеч

Ловеч, ул. Търговска 41А

Централа/ деловодство (068) 2324559Районен – Ловеч

Ловеч, ул. Търговска 41А

Централа/ деловодство (068) 68550060Районен – Луковит

Луковит, ул. Г.С.Раковски 6

Централа/ деловодство (0697) 240461Районен – Тетевен

Тетевен, Ул. “Христо Ботев” 3 А

Централа/ деловодство (0678) 555862Районен – Троян

Троян, пл. Възраждане 1

Централа/ деловодство (0670) 6295363
Окръжен – Плевен

Плевен, ул. Димитър Константинов 25

Централа/ деловодство (064) 800916

vtac.court-bg.org


64Районен - Кнежа

Кнежа, ул. “Марин Боев” 71

Централа/ деловодство (09132) 223665Районен – Левски

Левски, бул. България 58

Централа/ деловодство (0650) 8229666Районен – Никопол

Никопол, ул. Цар Ив. Шишман 14

Централа/ деловодство (06541) 20035967Районен – Плевен

Плевен, ул. Д. Константинов 25

Централа/ деловодство (064) 98297768Районен – Червен бряг

Червен Бряг, ул. Екзарх Йосиф 6
Централа/ деловодство (0659) 92326

69
Окръжен – Русе

Русе, Ул. “Алескандровска” 57

Централа/ деловодство (082) 881 вътр.

vtac.court-bg.org


70Районен – Бяла

Бяла, 7100, ул. Екзарх Йосиф І 6

Централа/ деловодство (0817) 7222871Районен – Русе

Русе, Ул. “Алескандровска” 57

Централа/ деловодство (082) 82545172

Апелативен – Пловдив

Пловдив, Бул. “6-ти септември”167

Централа/ деловодство (032) 623638

www.apelsad-pd.bg


73
Окръжен – Кърджали

Кърджали, бул. Беломорски 48

Централа/ деловодство (0361) 62703

kardjali.court-bg.org


74Районен – Ардино

Ардино, Ул. “Републиканска” 6

Централа/ деловодство (3651) 22 16

kardjali.court-bg.org


75Районен – Крумовград

Крумовград, пл. “България” 17

Централа/ деловодство (03641) 2591

kardjali.court-bg.org


76Районен – Кърджали

Кърджали, бул. Беломорски 48

Централа/ деловодство (0361) 65190

kardjali.court-bg.org


77Районен – Момчилград

Момчилград, ул. “Девети септември” 1

Централа/ деловодство (03631) 6003

kardjali.court-bg.org


78
Окръжен – Пазарджик

Пазарджик, ул. “Хан Крум” 3

Централа/ деловодство (034) 444968

www.court-pz.info


79Районен – Велинград

Велинград, ул. Хан Аспарух 3

Централа/ деловодство (0359) 5688880Районен – Пазарджик

Пазарджик, Ул. “Хан Крум” 3

Централа/ деловодство (034) 44466381Районен – Панагюрище

Панагюрище, ул. Петко Мачев 2

Централа/ деловодство (0357) 366482Районен – Пещера

Пещера, ул. Васил Левски 2А

Централа/ деловодство (0350) 419683
Окръжен – Пловдив

Пловдив, Бул. “6-ти септември”167

Централа/ деловодство (032) 623127

www.os-plovdiv.com


84Районен – Асеновград

Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 6

Централа/ деловодство (0331) 6294185Районен – Карлово

Карлово, ул. Д. Събев 4

Админ. секретар (0335) 9326286Районен – Пловдив

Пловдив, Бул. “6-ти септември”167

Централа/ деловодство (032) 623136http://www.rs-plovdiv.com

87Районен – Първомай

Първомай, ул. Христо Ботев 13

Централа/ деловодство (0336) 583188
Окръжен – Смолян

Смолян, Бул. “България”16

Централа/ деловодство (0301) 6 28 12

smolyan.court-bg.org


89Районен – Девин

Девин, ул. Ал. Костов 8

Централа/ деловодство (03041) 2022

devin.court-bg.org


90Районен – Златоград

Златоград, бул. България 120

Централа/ деловодство (03071) 2453

zlatograd.court-bg.org


91Районен – Мадан

Мадан, ул. Обединение 8

Централа/ деловодство (0308) 2117

madan.court-bg.org


92


Районен – СмолянСмолян, Бул. “България”16

Централа/ деловодство (0301) 60450

smolyanrc.court-bg.org


93Районен – Чепеларе

Чепеларе, Ул. “Беломорска”48

Централа/ деловодство (03051) 3283

chepelare.court-bg.org/


94
Окръжен – Стара Загора

Ст.Загора, ул. “Митрополит Кусев” 33

Централа/ деловодство (042) 603049

www.osstz.com


95Районен – Казанлък

Казанлък, ул. П. Хилендарски 16
(Централа/ деловодство (0431) 63834

96Районен – Раднево

Раднево, ул. “Тачо Даскалов” 1

Централа/ деловодство (0417) 8343397Районен – СтараЗагора

Ст.Загора, Ул. “Метрополит Кусев” 33

Централа/ деловодство (042) 62294998Районен – Чирпан

Чирпан, бул. Г. Димитров 28

Централа/ деловодство (0416) 259299
Окръжен – Хасково

Хасково, Бул. “България” 144

Централа/ деловодство (038) 624910100Районен – Димитровград

Димитровград, Ул. “Г.С. Раковски” 13

Централа/ деловодство (0391) 66952101Районен – Свиленград

Свиленград, Ул. “Г. Бенковски” 12

Централа/ деловодство (0379) 71931102Районен – Харманли

Харманли, ул. Янко Сакъзов 1

Централа/ деловодство (0373) 2656103Районен – Хасково

Хасково, Бул. “България” 144

Централа/ деловодство (038) 665212

haskovo.court-bg.org


104Районен – Ивайловград

Ивайловград, ул. Г. Димитров 42

Централа/ деловодство (03661) 2215105

Апелативен – София

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 921988

Sofiaac.court-bg.org


106
Софийски Градски съд

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02)9219788107Софийски Районен съд

София,Бул. “Драган Цанков”6

Централа/ деловодство (02) 8661679

www.srs.justice.bg


108
Окръжен – Благоевград

Благоевград, пл. “Васил Левски”1

Централа/ деловодство (073) 88 98 35

blagoevgrad.court-bg.org


109Районен – Благоевград

Благоевград, пл. “Васил Левски”1

Централа/ деловодство (073) 88 98 21

blagoevgrad.court-bg.org


110Районен – Гоце Делчев

Гоце Делчев, ул. “Отец Паисий” 25

Централа/ деловодство (0751) 60181

gotsedelchev.court-bg.org/


111Районен – Петрич

Петрич, ул. Цар Борис III 28

Централа/ деловодство (0745) 22053112Районен – Разлог

Разлог, ул. Иларион Макариополски 23

Централа/ деловодство (0747) 80181

razlog.court-bg.org


113Районен – Сандански

Сандански, ул. Македония 57

Централа/ деловодство (0746) 32162114
Окръжен – Видин

Видин, пл. Бдинци 1

Централа/ деловодство (094) 600980115Районен – Белоградчик

Белоградчик, ул. Княз Борис I 45

Централа/ деловодство (0936) 3973116Районен – Видин

Видин, пл. Бдинци 1

Централа/ деловодство (094) 600782117Районен – Кула

Кула, ул. Иван Кръстев 1

Централа/ деловодство (0938) 3149118
Окръжен – Враца

Враца, Ул. “Христо Ботев” 29

Централа/ деловодство (092) 682100

vratza.court-bg.org


119Районен – Бяла Слатина

Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 48

Централа/ деловодство (0915) 2590120Районен – Враца

Враца, Ул. “Христо Ботев” 29

Централа/ деловодство (092) 629456

vratsa-rs.court-bg.org


121Районен – Козлодуй

Козлодуй, ул. Кирил и Методий 26

Централа/ деловодство (0973) 80676122Районен – Мездра

Мездра, ул. Кирил и Методий 2

Централа/ деловодство (0910) 92548

mezdra.court-bg.org


123Районен – Оряхово

Оряхово, ул. Архитект Цолов 47

Централа/ деловодство (09171) 3065124
Окръжен – Кюстендил

Кюстендил, ул. Гороцветна 31

Централа/ деловодство (078) 550455

kustendil.court-bg.org


125Районен – Дупница

Дупница, ул. Николаевска 15

Централа/ деловодство (0701) 33743126Районен – Кюстендил

Кюстендил, ул. Гороцветна 31

Централа/ деловодство (078) 50989127
Окръжен – Монтана

Монтана, ул. “Васил Левски” 24

Централа/ деловодство (096) 395112

montana.court-bg.org


128Районен – Берковица

Берковица, пл. Славейков 2

Централа/ деловодство (0953) 88817129Районен - Лом

Лом, пл. Свобода 8

Централа/ деловодство (0971) 60216130Районен – Монтана

Монтана, Ул. “Васил Левски” 22

Централа/ деловодство (096) 300680131
Окръжен – Перник

Перник, ул. Търговскa 37

Централа/ деловодство (076) 647012132Районен – Брезник

Брезник, ул. Радослав Григоров 7

Централа/ деловодство (07751) 3136133Районен – Перник

Перник, ул. Търговскa 37

Централа/ деловодство (076) 647014134Районен – Радомир

Радомир, ул. Евтим Рангелов 12

Централа/ деловодство (0777) 84020135Районен – Трън

Трън, ул. Г.Димитров 4

Административен секретар (07731) 2078136
Софийски окръжен съд

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 9219204

sofiadc.court-bg.org


137Районен – Ботевград

Ботевград, пл. Саранск 1

Централа/ деловодство (0723) 60147138Районен – Елин Пелин

Елин Пелин, ул. Владимир Заимов 1

Централа/ деловодство (0725) 60172139Районен – Етрополе

Етрополе, бул. Руски 105

Централа/ деловодство (0720) 2310140Районен – Ихтиман

Ихтиман, ул. Иван Вазов 1

Централа/ деловодство (0724) 2472141Районен – Костинброд

Костинброд, пл. Патриарх Ефтимий 1

Централа/ деловодство (0729) 66138142Районен – Пирдоп

Пирдоп, бул. Цар Освободител 47

Централа/ деловодство (07181) 5970143Районен – Самоков

Самоков, 2000, ул. Бачо Киро 1

Централа/ деловодство (0722) 66125144Районен – Своге

Своге, ул. Цар Симеон 11

Централа/ деловодство (0726) 2008145Районен – Сливница

Сливница, пл. Съединение 1

Централа/ деловодство (0727) 2247146

Военно апелативен съд

София, бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 9219617

vasbg.com/bg


147
Военен съд – София

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 9800061148
Военен съд – Пловдив

Пловдив, Ул. “д-р Г.М. Димитров” 28

Админ. секретар (032) 623122149
Военен съд – Варна

Варна, Бул. “Владислав Варненчик”57

Централа/ деловодство (052) 612188150
Военен съд – Плевен

Плевен, ул. Д. Константинов 25

Централа/ деловодство (064) 822396151
Военен съд – Сливен

Сливен, 8800, ул. Г. Данчев 1

Централа/ деловодство (044) 667706152

Върховен касационен съд

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 921988

www.vks.bg


153

Върховен административен съд

София, бул. Ал. Стамбoлийски 18

Централа/ деловодство (02) 988 49 02http://www.sac.government.bg

Бележка: В Указателя на съдилищата в България не фигурират административните съдилища.
МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница