Правила за поведение в съда и съдебната зала стр. 7 Глава Гражданско производство Предявяване на иск Държавни такси и други разноски



страница2/3
Дата11.06.2018
Размер0.63 Mb.
1   2   3
Глава

6


Административните производства започват по искане на заинтересовано лице или на прокурора в определените от закона случаи.

Административните съдилища са длъжни да разгледат и разрешат съобразно закона всяко подадено до тях искане в разумен срок.


1. Подсъдност
На административните съдилища са подсъдни всички административни дела с изключение на тези, които са подсъдни на Върховния административен съд.
Административните съдилища разглеждат всички дела по искания за:

 • Издаване, изменение, отмяна или обявяване на нищожност на административни актове;

 • Обявяване на нищожност или унищожаване на споразумения по Административно-процесуалния кодекс;

 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

 • Защита срещу незаконно принудително изпълнение;

 • Обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица;

 • Обезщетения за вреди от принудително изпълнение;

 • Обявяване на нищожност, обезсилване или отмяна на решения, постановени от административните съдилища;

 • Установяване неистинността на административни актове


Исковете за обезщетения могат да бъдат предявени и пред съда по адреса или седалището на жалбоподателя.




 1. Оспорване на административни актове

Право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чийто права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от акта или за които той поражда задължения.


Административните актове могат да се оспорят пред съда и без да е изчерпана възможността за оспорването им по административен ред.
Административните актове могат да се оспорват пред съда по отношение на тяхната законосъобразност, в 14 ДНЕВЕН СрОК ОТ СЪОбЩАВАНЕТО Им.

Мълчаливият отказ или мълчаливото съгласие може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе.


Жалбата или протестът се подава в писмена форма и трябва да съдържа:

1. посочване на съда;

2. трите имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв - за българските граждани

3. трите имена и адрес, личния номер - за чужденец, и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв;

4. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището, последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес;

5. означение на обжалвания административен акт;

6. указание в какво се състои незаконосъобразността на акта;

7. в какво се състои искането;

8. подпис на лицето, което подава жалбата или протеста.
В жалбата или протеста оспорващият е длъжен да посочи доказателствата, които иска да бъдат събрани, и да представи писмените доказателства, с които разполага.
Към жалбата или протеста се прилагат:

1. удостоверение за съществуването и представителството на организация - жалбоподател;

2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;

3. документ за платена държавна такса, ако такава се дължи;

4. преписи от жалбата или протеста, от писмените доказателства и от приложенията според броя на останалите страни.
Жалбата или протестът се подава чрез органа, издал оспорвания акт.


 1. производство

Страни по делото са оспорващият, органът, издал административния акт, както и всички заинтересовани лица.


Председателят на съда, негов заместник или председателят на отделението образуват административното дело, което се предава на съдия-докладчик на принципа на случайно разпределение на делата. Съдията-докладчик насрочва делото в срок не по-дълъг от 2 месеца от постъпването на жалбата в съда.
Административното производство пред съда завършва с постановяване на съдебно решение, в 1месечен срок от заседанието, в което е приключило разглеждането на делото.

Решението има сила за страните по делото. Ако оспореният акт бъде отменен или изменен, решението има действие по отношение на всички.


4. Обжалване
Решенията на административните съдилища подлежат на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

Глава


7


Служба “Регистратура” е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа - искови молби, жалби други документи. Регистратурата води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ. Ако в даден съд няма регистратура, всички документи се подават в деловодството на съда.
Входящият номер, датата на постъпване и подписът на служителя се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.
Документите, които подавате, трябва да са четливо написани, подписани и правилно адресирани. Ако документът касае вече образувано дело, се посочва: съда, до когото се изпраща документа, отделението и състава, номера на делото и годината.
Подаденият от Вас документ се докладва на съответния съдия-докладчик или на административния ръководител - председателя на съда. Съдията – докладчик се произнася по искането в закрито заседание в законоустановения срок.

При редовност и допустимост на молбата, съдът насрочва дата на съдебно заседание, за която лицето се уведомява чрез призовка или други съобщения.

Когато получите призовка за съдебно заседание или друго съобщение от съда, прочетете съдържанието му много внимателно. Ако не разбирате съдържанието на съдебното съобщение/призовка или не можете да изпълните указанията, посочени от съда, потърсете квалифицирана правна помощ от адвокат.

ВАЖНО: Необходимо е да знаете, че молби, с които искате препис от решения или удостоверения, както и молби, с които предоставяте на съда исканите от Вас доказателства, или вносен документ за внесена държавна такса от Вас, се подават обикновено в деловодството.





Деловодството е мястото, където се подреждат и организират всички дела и може да получите информация за движението на делата. Информация за движението на делата може да получите и от регистратурата, както и от информационния център, ако в съда има обособен такъв.
В деловодството се водят и поддържат следните книги и регистри, по година и вид на делата:


 • Азбучник – съдържа и дава информация за номера на образуваното дело по името на ищеца

 • Описна книга – съдържа и осигурява цялостна информация за движението на делото от неговото образуване до приключването му

 • Срочна книга – съдържа и дава информация за резултата от съдебни заседания и датата на следващото насрочено заседание по дадено дело



ВАЖНО: За да получите информация за дадено дело, трябва да знаете номера на делото, годината, в която е образувано, състава и отделението по делото.




Можете да получите информация за Вашето дело целогодишно. По време на съдебната ваканция няма насрочени съдебни заседания, но деловодството работи по това време и можете да получите информацията, която Ви е необходима.


Страните и техните представители имат право и могат да поискат да се запознаят с дадено дело – за целта делата са на разположение в деловодството и страните могат да се запознаят със съответното дело преди съдебното заседание в адвокатската стая в съда или в друго, обособено за това място.



В служба “архив се съхраняват всички приключени дела и деловодни книги. За да получите информация за такова дело, трябва да знаете архивния номер. Можете да го получите от описната книга. По Ваша молба, служба “Архив” може да издаде копия от съдебни решения или други документи и удостоверения.
Службата по вписванията издава удостоверения за сделки с недвижими имоти и ипотеки. Издават се удостоверения в законоустановения срок за извършени вписвания, отбелязвания и заличавания относно лица, недвижими имоти и определено време. По закон, удостоверенията се издават на същия ден, в който е подадена молба, или най-късно на следващия ден.
Съдебно-изпълнителната служба приема молби за образуване на изпълнителни производства и издава основни и други документи, свързани с процеса на съдебно изпълнение.
Фирменото деловодство води регистри (само в окръжните съдилища) за юридически лица. В тези деловодства можете да поискате информация за регистрацията на всички юридически лица.

Глава

8


КАК ДА ПОЛУЧИМ СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ
Съдебните удостоверения са официални документи, издавани от съда. Използват се за получаване на документи от държавни органи или частни фирми, които са необходими във връзка с движението на дадено дело. В съответното деловодство се подава молба заедно с квитанция за внесена съдебна такса.
как да си извадим свидетелство за съдимост
Молбата за получаване на свидетелство за съдимост съдържа следните данни:
 трите имена и адреса на молителя  гражданство  ЕГН

 трите имена на родителите на молителя  дата на раждане

 място на раждане

 защо е необходимо удостоверението (напр. кандидатстване за работа)


Заедно с молбата се подават и следните документи:
 документ за самоличност

 удостоверение за раждане

удостоверение за наследници, ако е необходимо свидетелство за починал роднина
Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се подава пълномощно от съответния роднина, което упълномощава молителя да поиска издаването на свидетелство за съдимост. Ако молбата се отнася до лице, с което нямате роднински връзки, писмото трябва да бъде заверено от нотариус.
Необходима е и квитанция за внесена държавна такса (2 лв.). В някои съдилища има банкови клонове в сградата на съда. Ако няма такъв, съдебните служители ще Ви обяснят къде трябва да се направи плащането.

Съдът издава свидетелството за съдимост в деня на поискването, когато това е възможно, но не по-късно от 3 дни от постъпване на молбата. Ако молбата се подава в районен съд, различен от районния съд по месторождението на молителя, срокът за издаване на свидетелство е до 7 дни от подаване на молбата.


ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
Според Закона за обществените поръчки, за да участвате в процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да представите удостоверения, че:

 • фирмата Ви не е обявена в несъстоятелност или е в производство за обявяване на несъстоятелност,

 • фирмата Ви не се намира в ликвидация,

 • фирмата Ви не е лишена от правото да упражнява търговска дейност,

 • фирмата Ви няма парични задължения към държавата или задължения към осигурителни фондове,

 • Вие не сте осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не сте реабилитиран.

Молбата се подава в съответния съд заедно с квитанция за внесена съдебна такса.


Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние се подава във фирменото деловодството (само на окръжни съдилища). В него се посочва, че фирмата Ви не е обявена в несъстоятелност, не е в производство за обявяване на несъстоятелност и не се намира в ликвидация.
Молба за издаване на удостоверение за банкрут се подава в деловодството на наказателното отделение. В него се посочва, че фирмата Ви не е лишена от правото да упражнява търговска дейност. (само в окръжни съдилища)

Молба за издаване на свидетелство за съдимост се подава в бюро “Съдимост” в съответния районен съд. То удостоверява, че не сте осъден с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството.


Молба за издаване на удостоверение дали имате задължение към държавата се подава в съдебно-изпълнителната служба.


Глава

9


Карта на апелативните райони в страната




УКАЗАТЕЛ НА СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

по ред

Име на съда

Информация за контакт

1

Апелативен – Бургас

Бургас, ул.Александровска 101

Централа/ деловодство (056) 843443



2




Окръжен – Бургас

Бургас, ул.Александровска 101

Централа/ деловодство (056) 879400

www.osburgas.org/


3







Районен – Айтос

Айтос, ул. Цар Освободител 3А

Централа/ деловодство (0558) 22390



4







Районен – Бургас

Бургас, ул.Александровска 101, ет. 3

Централа/ деловодство (056) 878855

bourgasrc.court-bg.org/


5







Районен – Карнобат

Карнобат, ул. Георги Димитров 2

Централа/ деловодство (0559) 22867



6







Районен – Малко Търново

Малко Търново, ул. Христо Ботев 11

Централа/ деловодство (05952) 2982



7







Районен – Несебър

Несебър, ул. Иван Вазов 23

Централа/ деловодство (0554) 43254



8







Районен – Поморие

Поморие, ул. Калоян 1

Централа/ деловодство (0596) 22072



9







Районен – Средец

Средец, пл. Г. Димитров 2

Централа/ деловодство (05551) 4772



10







Районен – Царево

Царево; ул. Крайморска 6

Централа/ деловодство (0550) 53520



11




Окръжен – Сливен

Сливен, пл. Хаджи Димитър 2

Централа/ деловодство (044) 616401

www.court.sliven.net


12







Районен – Котел

Котел, ул. Г.С.Раковски 58

Централа/ деловодство (0453) 2656



13







Районен – Нова Загора

Нова Загора, ул. Преславска 60

Централа/ деловодство (0457) 2305



14







Районен – Сливен

Сливен, пл. Хаджи Димитър 2

Централа/ деловодство (044) 624091

slivenrs.court-bg.org


15




Окръжен – Ямбол

Ямбол, ул. Жорж Папазов 1

Централа/ деловодство (046) 662073



www.os-yambol.org

16







Районен – Елхово

Елхово, ул. Пирот 2

Централа/ деловодство (0478) 88378



17







Районен – Тополовград

Тополовград, ул. Иван Вазов 3

Централа/ деловодство (0470) 3293



18







Районен – Ямбол

Ямбол, ул. Жорж Папазов 1

Централа/ деловодство (046) 688872

yambol.court-bg.org


19

Апелативен – Варна

Варна, Пл. “Независимост” 2

Централа/ деловодство (052) 606192



20




Окръжен – Варна

Варна, Пл. “Независимост” 2

Централа/ деловодство (052) 622062;

varna.court-bg.org


21







Районен – Варна

Варна, Бул. “Владислав Варненчик”57

Централа/ деловодство (052) 613692



http://www.vrs.bg

22







Районен – Девня

Девня, Ул. Строител” 12

Централа/ деловодство (0519) 2158



23







Районен – Провадия

Провадия, Ул. “Ал. Стамболийски” 25

Централа/ деловодство (0518) 2060



24




Окръжен – Добрич

Добрич, Ул. “д-р Константин Стоилов” 7

Централа/ деловодство (058) 652030

dobrich.court-bg.org/


25







Районен – Балчик

Балчик, Ул. “Ген. Попов”3

Централа/ деловодство (0579) 75044



26







Районен – Ген. Тошево

Ген. Тошево, Ул. “Опълченска” 1

Централа/ деловодство (05731) 2078



27







Районен – Добрич

Добрич, Ул. “д-р Константин Стоилов” 7

Централа/ деловодство (058) 601030

dobrich.court-bg.org/


28







Районен – Каварна

Каварна, Ул. “Дончо Стоянов”8

Централа/ деловодство (0570) 81018



29







Районен – Тервел

Тервел, Ул. “Христо Ботев” 3

Централа/ деловодство (05751) 4044



30




Окръжен – Разград

Разград, Ул. “Независимост” 1

Централа/ деловодство (084) 660537

www.razgrad.court-bg.org


31







Районен –Исперих

Исперих, Ул. “Дунав” 2

Централа/ деловодство (08331) 2076



32







Районен – Кубрат

Кубрат, Ул. “Цар Асен II” 4

Централа/ деловодство (08341) 72563



33







Районен – Разград

Разград, Ул. “Независимост” 1

Централа/ деловодство (084) 662633

www.razgrad.court-bg.org


34




Окръжен – Силистра

Силистра, ул. Симеон Велики 23

Централа/ деловодство (086) 816601



www.legalregion-ss.com

35







Районен – Дулово

Дулово, ул. Васил Левски 12

Централа/ деловодство (0855) 4001



www.legalregion-ss.com

36







Районен – Силистра

Силистра, ул. Симеон Велики 23

Централа/ деловодство (086) 816522



www.legalregion-ss.com

37







Районен – Тутракан

Тутракан, ул. Трансмариска 8

Централа/ деловодство (0857) 3154



www.legalregion-ss.com

38




Окръжен – Търговище

Търговище, пл. Свобода

Централа/ деловодство (0601) 62129



39







Районен – Омуртаг

Омуртаг, пл. Независимост

Централа/ деловодство (0605) 3797



40







Районен – Попово

Попово, ул. Ал Стамболийски 1

Централа/ деловодство (0608) 27832



41







Районен – Търговище

Търговище, пл. Свобода

Централа/ деловодство (0601) 62410



42




Окръжен – Шумен

Шумен, Ул. “Съединение”1

Централа/ деловодство (054) 850333

Административен секретар (054) 850302

www.court-sh.org


43







Районен – Велики Преслав

Велики Преслав, ул. Борис Спиров 80

Централа/ деловодство (0538) 4561



44







Районен – Нови Пазар

Нови Пазар, Ул. “Цар освободител” 31

Централа/ деловодство (0537) 2065



45







Районен – Шумен

Шумен, Ул. “Съединение”1

Централа/ деловодство (054) 850257

shumen.court-bg.org


46

Апелативен – Велико Търново

Велико Търново, Ул. “Васил Левски”16

Централа/ деловодство (062) 600730

vtac.court-bg.org/


47




Окръжен – Велико Търново

Велико Търново, Ул. “Васил Левски”16

Централа/ деловодство (062) 603079

vt.court-bg.org


48







Районен – Велико Търново

Велико Търново, Ул. “Васил Левски”16

Централа/ деловодство (062) 603053



49







Районен – Горна Оряховица

Горна Оряховица, ул. Христо Ботев 2

Централа/ деловодство (0618) 61911

gorg.court-bg.org


50







Районен – Елена

Елена, ул. Йосиф Йеромонах 2

Централа/ деловодство (06151) 2253



51







Районен – Павликени

Павликени, ул. Васил Петлешков 1

Централа/ деловодство (0610) 53371



52







Районен – Свищов

Свищов, ул. Димитър А. Ценов 2

Централа/ деловодство (0631) 60498



53




Окръжен – Габрово

Габрово, Пл. “Възраждане”1

Централа/ деловодство (066) 806848

www.court-gbr.com/


54







Районен – Габрово

Габрово, Пл. “Възраждане”1

Централа/ деловодство (066) 806675

www.court-gbr.com/


55







Районен – Дряново

Дряново, ул. Бачо Киро 21

Административен секретар (0676) 5567



56







Районен – Севлиево

Севлиево, Ул. “Стефан Пешев” 6

Централа/ деловодство (0675) 30961

sevlievo.court-bg.org


57







Районен – Трявна

Трявна, ул. Бачо Киро 1

Централа/ деловодство (0677) 3498



58




Окръжен – Ловеч

Ловеч, ул. Търговска 41А

Централа/ деловодство (068) 23245



59







Районен – Ловеч

Ловеч, ул. Търговска 41А

Централа/ деловодство (068) 685500



60







Районен – Луковит

Луковит, ул. Г.С.Раковски 6

Централа/ деловодство (0697) 2404



61







Районен – Тетевен

Тетевен, Ул. “Христо Ботев” 3 А

Централа/ деловодство (0678) 5558



62







Районен – Троян

Троян, пл. Възраждане 1

Централа/ деловодство (0670) 62953



63




Окръжен – Плевен

Плевен, ул. Димитър Константинов 25

Централа/ деловодство (064) 800916

vtac.court-bg.org


64







Районен - Кнежа

Кнежа, ул. “Марин Боев” 71

Централа/ деловодство (09132) 2236



65







Районен – Левски

Левски, бул. България 58

Централа/ деловодство (0650) 82296



66







Районен – Никопол

Никопол, ул. Цар Ив. Шишман 14

Централа/ деловодство (06541) 200359



67







Районен – Плевен

Плевен, ул. Д. Константинов 25

Централа/ деловодство (064) 982977



68







Районен – Червен бряг

Червен Бряг, ул. Екзарх Йосиф 6
Централа/ деловодство (0659) 92326

69




Окръжен – Русе

Русе, Ул. “Алескандровска” 57

Централа/ деловодство (082) 881 вътр.

vtac.court-bg.org


70







Районен – Бяла

Бяла, 7100, ул. Екзарх Йосиф І 6

Централа/ деловодство (0817) 72228



71







Районен – Русе

Русе, Ул. “Алескандровска” 57

Централа/ деловодство (082) 825451



72

Апелативен – Пловдив

Пловдив, Бул. “6-ти септември”167

Централа/ деловодство (032) 623638

www.apelsad-pd.bg


73




Окръжен – Кърджали

Кърджали, бул. Беломорски 48

Централа/ деловодство (0361) 62703

kardjali.court-bg.org


74







Районен – Ардино

Ардино, Ул. “Републиканска” 6

Централа/ деловодство (3651) 22 16

kardjali.court-bg.org


75







Районен – Крумовград

Крумовград, пл. “България” 17

Централа/ деловодство (03641) 2591

kardjali.court-bg.org


76







Районен – Кърджали

Кърджали, бул. Беломорски 48

Централа/ деловодство (0361) 65190

kardjali.court-bg.org


77







Районен – Момчилград

Момчилград, ул. “Девети септември” 1

Централа/ деловодство (03631) 6003

kardjali.court-bg.org


78




Окръжен – Пазарджик

Пазарджик, ул. “Хан Крум” 3

Централа/ деловодство (034) 444968

www.court-pz.info


79







Районен – Велинград

Велинград, ул. Хан Аспарух 3

Централа/ деловодство (0359) 56888



80







Районен – Пазарджик

Пазарджик, Ул. “Хан Крум” 3

Централа/ деловодство (034) 444663



81







Районен – Панагюрище

Панагюрище, ул. Петко Мачев 2

Централа/ деловодство (0357) 3664



82







Районен – Пещера

Пещера, ул. Васил Левски 2А

Централа/ деловодство (0350) 4196



83




Окръжен – Пловдив

Пловдив, Бул. “6-ти септември”167

Централа/ деловодство (032) 623127

www.os-plovdiv.com


84







Районен – Асеновград

Асеновград, ул. Цар Иван Асен II 6

Централа/ деловодство (0331) 62941



85







Районен – Карлово

Карлово, ул. Д. Събев 4

Админ. секретар (0335) 93262



86







Районен – Пловдив

Пловдив, Бул. “6-ти септември”167

Централа/ деловодство (032) 623136



http://www.rs-plovdiv.com

87







Районен – Първомай

Първомай, ул. Христо Ботев 13

Централа/ деловодство (0336) 5831



88




Окръжен – Смолян

Смолян, Бул. “България”16

Централа/ деловодство (0301) 6 28 12

smolyan.court-bg.org


89







Районен – Девин

Девин, ул. Ал. Костов 8

Централа/ деловодство (03041) 2022

devin.court-bg.org


90







Районен – Златоград

Златоград, бул. България 120

Централа/ деловодство (03071) 2453

zlatograd.court-bg.org


91







Районен – Мадан

Мадан, ул. Обединение 8

Централа/ деловодство (0308) 2117

madan.court-bg.org


92






Районен – Смолян



Смолян, Бул. “България”16

Централа/ деловодство (0301) 60450

smolyanrc.court-bg.org


93







Районен – Чепеларе

Чепеларе, Ул. “Беломорска”48

Централа/ деловодство (03051) 3283

chepelare.court-bg.org/


94




Окръжен – Стара Загора

Ст.Загора, ул. “Митрополит Кусев” 33

Централа/ деловодство (042) 603049

www.osstz.com


95







Районен – Казанлък

Казанлък, ул. П. Хилендарски 16
(Централа/ деловодство (0431) 63834

96







Районен – Раднево

Раднево, ул. “Тачо Даскалов” 1

Централа/ деловодство (0417) 83433



97







Районен – СтараЗагора

Ст.Загора, Ул. “Метрополит Кусев” 33

Централа/ деловодство (042) 622949



98







Районен – Чирпан

Чирпан, бул. Г. Димитров 28

Централа/ деловодство (0416) 2592



99




Окръжен – Хасково

Хасково, Бул. “България” 144

Централа/ деловодство (038) 624910



100







Районен – Димитровград

Димитровград, Ул. “Г.С. Раковски” 13

Централа/ деловодство (0391) 66952



101







Районен – Свиленград

Свиленград, Ул. “Г. Бенковски” 12

Централа/ деловодство (0379) 71931



102







Районен – Харманли

Харманли, ул. Янко Сакъзов 1

Централа/ деловодство (0373) 2656



103







Районен – Хасково

Хасково, Бул. “България” 144

Централа/ деловодство (038) 665212

haskovo.court-bg.org


104







Районен – Ивайловград

Ивайловград, ул. Г. Димитров 42

Централа/ деловодство (03661) 2215



105

Апелативен – София

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 921988

Sofiaac.court-bg.org


106




Софийски Градски съд

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02)9219788



107







Софийски Районен съд

София,Бул. “Драган Цанков”6

Централа/ деловодство (02) 8661679

www.srs.justice.bg


108




Окръжен – Благоевград

Благоевград, пл. “Васил Левски”1

Централа/ деловодство (073) 88 98 35

blagoevgrad.court-bg.org


109







Районен – Благоевград

Благоевград, пл. “Васил Левски”1

Централа/ деловодство (073) 88 98 21

blagoevgrad.court-bg.org


110







Районен – Гоце Делчев

Гоце Делчев, ул. “Отец Паисий” 25

Централа/ деловодство (0751) 60181

gotsedelchev.court-bg.org/


111







Районен – Петрич

Петрич, ул. Цар Борис III 28

Централа/ деловодство (0745) 22053



112







Районен – Разлог

Разлог, ул. Иларион Макариополски 23

Централа/ деловодство (0747) 80181

razlog.court-bg.org


113







Районен – Сандански

Сандански, ул. Македония 57

Централа/ деловодство (0746) 32162



114




Окръжен – Видин

Видин, пл. Бдинци 1

Централа/ деловодство (094) 600980



115







Районен – Белоградчик

Белоградчик, ул. Княз Борис I 45

Централа/ деловодство (0936) 3973



116







Районен – Видин

Видин, пл. Бдинци 1

Централа/ деловодство (094) 600782



117







Районен – Кула

Кула, ул. Иван Кръстев 1

Централа/ деловодство (0938) 3149



118




Окръжен – Враца

Враца, Ул. “Христо Ботев” 29

Централа/ деловодство (092) 682100

vratza.court-bg.org


119







Районен – Бяла Слатина

Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 48

Централа/ деловодство (0915) 2590



120







Районен – Враца

Враца, Ул. “Христо Ботев” 29

Централа/ деловодство (092) 629456

vratsa-rs.court-bg.org


121







Районен – Козлодуй

Козлодуй, ул. Кирил и Методий 26

Централа/ деловодство (0973) 80676



122







Районен – Мездра

Мездра, ул. Кирил и Методий 2

Централа/ деловодство (0910) 92548

mezdra.court-bg.org


123







Районен – Оряхово

Оряхово, ул. Архитект Цолов 47

Централа/ деловодство (09171) 3065



124




Окръжен – Кюстендил

Кюстендил, ул. Гороцветна 31

Централа/ деловодство (078) 550455

kustendil.court-bg.org


125







Районен – Дупница

Дупница, ул. Николаевска 15

Централа/ деловодство (0701) 33743



126







Районен – Кюстендил

Кюстендил, ул. Гороцветна 31

Централа/ деловодство (078) 50989



127




Окръжен – Монтана

Монтана, ул. “Васил Левски” 24

Централа/ деловодство (096) 395112

montana.court-bg.org


128







Районен – Берковица

Берковица, пл. Славейков 2

Централа/ деловодство (0953) 88817



129







Районен - Лом

Лом, пл. Свобода 8

Централа/ деловодство (0971) 60216



130







Районен – Монтана

Монтана, Ул. “Васил Левски” 22

Централа/ деловодство (096) 300680



131




Окръжен – Перник

Перник, ул. Търговскa 37

Централа/ деловодство (076) 647012



132







Районен – Брезник

Брезник, ул. Радослав Григоров 7

Централа/ деловодство (07751) 3136



133







Районен – Перник

Перник, ул. Търговскa 37

Централа/ деловодство (076) 647014



134







Районен – Радомир

Радомир, ул. Евтим Рангелов 12

Централа/ деловодство (0777) 84020



135







Районен – Трън

Трън, ул. Г.Димитров 4

Административен секретар (07731) 2078



136




Софийски окръжен съд

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 9219204

sofiadc.court-bg.org


137







Районен – Ботевград

Ботевград, пл. Саранск 1

Централа/ деловодство (0723) 60147



138







Районен – Елин Пелин

Елин Пелин, ул. Владимир Заимов 1

Централа/ деловодство (0725) 60172



139







Районен – Етрополе

Етрополе, бул. Руски 105

Централа/ деловодство (0720) 2310



140







Районен – Ихтиман

Ихтиман, ул. Иван Вазов 1

Централа/ деловодство (0724) 2472



141







Районен – Костинброд

Костинброд, пл. Патриарх Ефтимий 1

Централа/ деловодство (0729) 66138



142







Районен – Пирдоп

Пирдоп, бул. Цар Освободител 47

Централа/ деловодство (07181) 5970



143







Районен – Самоков

Самоков, 2000, ул. Бачо Киро 1

Централа/ деловодство (0722) 66125



144







Районен – Своге

Своге, ул. Цар Симеон 11

Централа/ деловодство (0726) 2008



145







Районен – Сливница

Сливница, пл. Съединение 1

Централа/ деловодство (0727) 2247



146

Военно апелативен съд

София, бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 9219617

vasbg.com/bg


147




Военен съд – София

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 9800061



148




Военен съд – Пловдив

Пловдив, Ул. “д-р Г.М. Димитров” 28

Админ. секретар (032) 623122



149




Военен съд – Варна

Варна, Бул. “Владислав Варненчик”57

Централа/ деловодство (052) 612188



150




Военен съд – Плевен

Плевен, ул. Д. Константинов 25

Централа/ деловодство (064) 822396



151




Военен съд – Сливен

Сливен, 8800, ул. Г. Данчев 1

Централа/ деловодство (044) 667706



152

Върховен касационен съд

София, Бул. “Витоша”2

Централа/ деловодство (02) 921988

www.vks.bg


153

Върховен административен съд

София, бул. Ал. Стамбoлийски 18

Централа/ деловодство (02) 988 49 02



http://www.sac.government.bg

Бележка: В Указателя на съдилищата в България не фигурират административните съдилища.




МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница