Правила за поведение в съда и съдебната зала стр. 7 Глава Гражданско производство Предявяване на иск Държавни такси и други разноски


ДО______________________ /изписва се наименованието на съда/страница3/3
Дата11.06.2018
Размер0.63 Mb.
ТипПравила
1   2   3

ДО______________________

/изписва се наименованието на съда/

МОЛБА


От___________________________________

ЕГН_________________________________

Адрес________________________________

В качеството си на _____________________

по гр.дело № ________ /_______ г.

по описа на__________състав на _______съд


ГОСПОДИН / ГОСПОЖО/ СЪДИЯ,
Моля, да ми бъде издадено съдебно удостоверение относно:____________

_____________________________________________________________________,


което да ми послужи пред: ______________________________________________

____________________________________________________________________,/посочва се точното наименование на учреждението, предприятието или организацията/
за да:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

/посочват се точните наименования на документите и за какви обстоятелства се отнасят/

които са ми необходими за представяне по делото.


Приложение: пълномощно, квитанция за внесена държавна такса (освен в случаите, когато такава не се заплаща).

Дата:__________________ С уважение:

/ден, месец, година/

гр.

П
опълва се при получаването на документите

Днес, ,/Дата/ /име, презиме, фамилия/

в качеството си на


получих

/посочва се вида на документа и бр. страници/

от гр.дело № / г., състав на съд.

Деловодител: Получател:

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА заверен препис

ДО ________________________

/изписва се наименованието на съда/

МОЛБА

От___________________________________

ЕГН__________________________________

Адрес_________________________________

В качеството си на ______________________

по гр. /нак. /дело № ________ /_______ г.

по описа на__________състав на _______съд
ГОСПОДИН / ГОСПОЖО/ СЪДИЯ,
Моля, да ми бъде издаден заверен препис от:


  • решението с мотивите

  • протокол от съдебна спогодба

  • присъдата с мотивите

  • определението

  • разпореждането

  • протокола от съдебно заседание от______________год.

/отбележете необходимия документ, като задраскате съответното квадратче/

по гр. /нак./дело №_________ / _________ г. по описа на състав на _______съд, по гр. /нак./дело №_________ / _________ г. по описа на състав на _______съд, по гр. /нак./дело №_________ / _________ г. по описа на състав на ВКС.


Считам, че молбата ми ще бъде уважена.

Приложение: пълномощно, вносна бележка за внесена държавна такса (когато такава се дължи) по сметка на съд.
Дата:__________________ С уважение:

/ден, месец, година/

гр.

П
опълва се при получаването на документите

Днес, ,/Дата/ /име, презиме, фамилия/
в качеството си на
получих

/посочва се вида на документа и бр. страници/
от гр.дело № / г., състав на съд.
Деловодител: Получател:

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОКРЪЖЕН СЪД - ..............


МОЛБА


ОТ ________________________________________________

/ име, презиме, фамилия/
гр. _____________________, ул. ____________________, №________________


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да ми бъде издадено удостоверение за актуално състояние на фирма
____________________________________________________________,
фирмено дело _____________/______ г.


Прилагам: вносна бележка за платена държавна такса.

Дата:__________________ С уважение:

/ден, месец, година/

гр.


МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
ДО


ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОКРЪЖЕН СЪД - ...........................


МОЛБА


ОТ ______________________________________________________

/ име, презиме, фамилия/
УПРАВИТЕЛ НА ФИРМА ___________________________________________________,
Със седалище _______________________________________________________________,
Фирмено дело № _____________________________________________________________

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да ми бъде издадено удостоверение, от което да е видно, че не е открито производство и не е обявена в несъстоятелност __________________________________,

/името на фирмата/

Прилагам: вносна бележка за платена държавна такса и удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Дата:__________________ С уважение:

/ден, месец, година/

гр.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният (та)----------------------------------------роден (а) на---------------------------19-----г. в гр. (с.)---------------------- област----------------------постоянен адрес -----------------------------

ЕГН с настоящ адрес гр. (с.)----------------------------------

област ул. (ж.к.) №

бл.---------------------------- вх.-------------------- ет. ап.--------------------ДЕКЛАРИРАМ:

I. Семейството ми се състои от:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Материално положение:

Освен получаваните трудови възнаграждения, които възлизат на лв., аз и членовете на семейството ми имаме следните други доходи:

1. От свободни професии лв.

(словом)

2. От наеми и хонорари лв.

(словом)

3. Други лв.

(словом)

III. Имотно състояние:

Аз и членовете на семейството ми притежаваме следните недвижими имоти и моторни пре­возни средства:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


………………..200… г. ДЕКЛАРАТОР: ……………….

гр.


ЗА СЕМЕЙНО И МАТЕРИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ
Подписаният (та)----------------------------------------роден (а) на---------------------------19-----г. в гр. (с.)---------------------- област----------------------постоянен адрес -----------------------------

ЕГН с настоящ адрес гр. (с.)----------------------------------

област ул. (ж.к.) №

бл.---------------------------- вх.-------------------- ет. ап.--------------------ДЕКЛАРИРАМ:

I. Семейството ми се състои от:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Материално положение:

Освен получаваните трудови възнаграждения, които възлизат на лв., аз и членовете на семейството ми имаме следните други доходи:

1. От свободни професии лв.

(словом)

2. От наеми и хонорари лв.

(словом)

3. Други лв.

(словом)

III. Имотно състояние:

Аз и членовете на семейството ми притежаваме следните недвижими имоти и моторни пре­возни средства:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


гр. ДЕКЛАРАТОР:
молба за освобождаване от съдебни такси

До Председателя на

-----------------------------Съд

гр. ---------------------------------


МОЛБА
От


----------------------------------------------------------------
(трите имена)

----------------------------------------------------------------


(точен адрес)

Уважаеми господин/госпожо Председател,

Моля, да бъде освободен(а) от заплащане на държавна такса по предявения от мен граждански иск за .....................(описва се иска). Прилагам декларация за семейно и материално положение.
С уважение,
гр.---------------------- ---------------------------------------

(подпис)


Дата:------------------

МОЛБА за теглене на сума от влог на


МАЛОЛЕТНО дете


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РАЙОНЕН СЪД - .............

М О Л Б А

От

1.___________________________________ /трите имена и ЕГН на майката на детето/___________________________________
2. ___________________________________

/трите имена и ЕГН на бащата на детето/

___________________________________като законни представители

на _________________________________ /трите имена и ЕГН на детето/Уважаеми господин /госпожо/ съдия,
Молим, да ни бъде разрешено да изтеглим от детски влог от банка ______________________________________, клон __________________,

/име на банката/

от сметка IBAN_________________________ сумата от _______________ лв., която ни е необходима за лични нужди.ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Акт за раждане на детето

2. Лична карта на майката

3. Лична карта на бащата

4. Влогова книжка.

5. Бордеро за платена държавна такса

6. Удостоверение за прекратен граждански бракДата:__________________ С уважение:

/ден, месец, година/

гр. 1. ______________

/подпис/

2. ________________/подпис/

МОЛБА за теглене на сума от влог на

НЕПЪЛНОЛЕТНО дете

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРАЙОНЕН СЪД - ..............

М О Л Б А
От________________________________

/трите имена на детето/

ЕГН ______________________________/ЕГН на детето/

действащ със съгласието на родителите си:
  1. ___________________________________

/трите имена и ЕГН на майката/

___________________________________

2. ___________________________________

/трите имена и ЕГН на бащата/

___________________________________


Уважаеми господин /госпожо/ съдия,
Моля, да ми бъде разрешено да изтегля от детския си влог от банка ______________________________________, клон __________________,

/име на банката/

от сметка IBAN_________________________ сумата от _______________ лв., която ми е необходима за лични нужди.


ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Акт за раждане и лична карта на детето

2. Лична карта на майката

3. Лична карта на бащата

4. Влогова книжка.

5. Бордеро за платена държавна такса.

6. Удостоверение за прекратен граждански брак


Дата:__________________ С уважение:

/ден, месец, година/

_______________/подпис/
гр. Дали съгласие:

  1. _______________

/подпис/

2.________________/подпис/

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

РАЙОНЕН СЪД

ГР. ............................

М О Л Б А


От............................................................................................................................,
ЕГН................................................., роден(а) на .....................................................

в гр.(с.) ......................................................., област .................................................,

живущ(а) в гр.(с.).......................................................................................................

ул. ....................................................................................... № ..................................


Баща: ........................................................................................................................

(трите имена)
Майка: ........................................................................................................................

(трите имена)
реабилитиран по право .............................................................................................
Моля, да ми се издаде свидетелство за съдимост, което ми е необходимо за (пред):
........................................................................................................................

(наименование на учреждението, организацията или точната длъжност, когато е за работа)

Предоставям акт за раждане и лична карта.
Дата:__________________ С уважение:

/ден, месец, година/

гр.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница