Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалищаДата04.01.2017
Размер129.2 Kb.
ПРАВИЛА

ЗА


ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СУБСИДИРАНИ БРОЙКИ

ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА

Раздел I
Общи разпоредби


1. Настоящите правила уреждат условията и реда за кандидатстване и предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки (субсидирана численост) за народните читалища.
2. Предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища има за цел да подкрепя и стимулира тяхната дейност и развитие, съобразно възложените им със Закона за народните читалища функции.


  1. Подкрепата е насочена към:

а) читалища с разнообразна дейност, които предвиждат откриване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на местната общност, за осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалища, за подобряване на условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност;

б) новосъздадени читалища, които са придобили право да кандидатстват за бюджетната субсидия и са показали наличие на капацитет за работа, както и доказана дейност.

Раздел II
Условия и ред за кандидатстване предоставяне на допълнителни субсидирани бройки
4. Читалищата, кандидатстващи за предоставянето на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки, е необходимо :

а) да представят предложение до министъра на културата, по образец (Формуляр за кандидатстване за отпускане на субсидирана/и бройка/и),

б) към датата на кандидатстване да са попълнили надлежно годишната си информационна карта, която се съхранява в публичния регистър на народните читалища към министъра на културата.

5.За оценяването на постъпилите предложения се прилагат следните критерии:

5.1. Вземат се предвид основните дейности на народните читалища, посочени в чл.3, ал. 2 от Закона за народните читалища.

5.2. Като допълнителни основни критерии се приемат:

а) регионално покритие;

б) дейности, свързани със съхраняване на културното наследство на страната;

в) подкрепа на всички жанрове на любителското изкуство за развитие на творческия потенциал;

г) поддръжка и развиване на библиотека и услугите, свързани с нея;

д) осъществяване на образователни и културни дейности с деца и младежи;

е) осъществяване на дейности за активен живот на възрастните хора;

ж) осъществяване на дейности за интеграция на хора с увреждания;

з) подобряване на условията в читалищата за насърчаване на неформалното и самостоятелно учене, в контекста на дейностите за учене през целия живот;

и) защита и насърчаване на културното многообразие;

й) развитие на селските райони, чрез читалищна дейност за повишаване на възможностите за достъп и участие в културния живот.

6. Критериите по т. 5 могат да бъдат допълвани или изменяни за съответната календарна година, във връзка с утвърдени от министъра на културата или Министерския съвет национални стратегии, планове и други видове документи.
7. При разглеждане на предложенията на читалищата, всички посочени в т. 5 критерии се прилагат интегрирано, съобразно характеристиките на читалищата, дейността им, региона, в който се намират, населеното място.
8. Предложенията на читалищата се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на културата или оправомощен от него заместник-министър, включваща експерти от съответната дирекция в Министерството на културата, с функции, свързани с дейността на читалищата.
9. Комисията изготвя протокол с одобрените и неодобрените предложения, който се подписва от експертите, взели участие при разглеждането на предложенията по т. 4.

10. Протоколът по т. 9 се представя на министъра на културата за одобряване.


11. Одобрените предложения за увеличение на субсидираната численост са част от разпределението на бюджетните средства за субсидирана численост на народните читалища по общини за всяка предстояща финансова година.
12. Бюджетните средства за субсидираната численост се разпределят по бюджетите на общините, съобразно установените нормативни актове.
13. След влизането в сила на Закона за държавния бюджет за съответната година в 14-дневен срок се изпращат уведомителни писма до:

а) читалища, получили одобрение на предложенията им за субсидирана численост;

б) областните управители и кметовете на общини.
14. На интернет страницата на Министерството на културата се публикува информация за одобрените предложения за увеличаване на субсидираната численост.

15. Документите за кандидатстване по тези правила се подават в деловодството на Министерството на културата или по пощата до 31 август на календарната година, предхождаща и подготовката на бюджетната процедура за следващата година.

Раздел IІІ
Финансови параметри.
16. Размерът на бюджетните средства и субсидираната численост за народните читалища се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет за съответната година, като извършеното по реда на тези правила разпределение на средствата може да бъде само до определения в закона размер.
Раздел ІV
Отчитане на предоставените допълнителни субсидирани бройки
17. Кметовете на общини:

а) предоставят на комисиите по чл. 23 от Закона за народните читалища информация за утвърдената със Закона за държавния бюджет за съответната година обща субсидирана численост за народните читалища в общината, включваща и направеното евентуално увеличение.

б) изпращат в Министерството на културата копие от заповедта на кмета на съответната община и протокола с решението на комисията по чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1.Настоящите правила се утвърждават със заповед на министъра на културата и влизат в сила от датата на издаването на заповедта.
§ 2. Настоящите правила се изменят и допълват по реда на тяхното издаване.

§ 3.Формулярът за кандидатстване за отпускане на субсидирана/и бройка/и по т. 4 а се въвежда от 2015 г.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СУБСИДИРАНА/И БРОЙКА/И


Дата на подаване:

(попълва се от читалището)Дата на поСТЪПване:

(попълва се от Министерството на културата)Наименование на читалищетоНаселено място:


Председател на читалището (име и фамилия)подпис и печат

Подкрепил искането

Дата:
Община:


Кмет (име и фамилия)подпис и печат
I. наименование на читалищетоАдрес

град
п.к.
общинаобластул.к./ул.

телефонфаксe-mailweb page


ЕИК по булстат
Регистрация / Пререгистрация по ЗЮЛНЦ – фирменно дело №, дата и място на регистрация (ако е налична такава)КЛОН НА ЧИТАЛИЩЕТО ( в случай че сте отговорили с ДА, посочете териториалното разположение)

ДА

НЕ

град
п.к.
общинаобластул.к./ул.

телефонфаксe-mail


лице за контактОтговоря ли читалището на изискванията на чл. 9, ал. 8 от Закона за народните читалища? (верният отговор се задрасква)

ДА

НЕ
Отговоря ли читалището на изискванията на чл. 10 от Закона за народните читалища? (ако сте отговорил с ДА, моля попълнете полето по-долу)

ДА

НЕ
№ в регистъра на Министерството на културатаНаличие на друго читалище в населеното място (моля, посочете верния отговор)

ДА

НЕ
ІІ. видове дейности на читалищетоБиблиотека

ДА

НЕ
Участие в системата "Живи човешки съкровища"

(ако сте отговорили с ДА, моля отбележете по-долу)

ДА

НЕ
Регионална листа Национална листа Световна листа
Колективи любителско творчество

Брой
Вид
Школи по изкуствата

Брой
Вид
Школи по изучаване на чужд език

Брой
Вид
Клубове и кръжоци

Брой
Вид
Действащи музейни колекции

Брой
ВидІІІ. обща субсидирана численостСУБСИДИРАНА/И БРОЙКА/И ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
Година

Брой

ДейностПрез последните три години спирано ли е изплащането да държавната субсидия на читалището? (ако сте отговорили с ДА, моля посочете причината)

ДА

НЕисканА/и нова/и СУБСИДИРАНа/И БРОЙКА/И
Брой

Дейност

Мотиви
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница