Правилник за определяне на серийното означаванестраница2/3
Дата01.08.2018
Размер4.36 Mb.
1   2   3
§ 1. Всички локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, които се движат по националната инфраструктура, след влизане в сила на настоящия правилник, следва да притежават серии и 12 цифрови идентификационни кодове, в съответствие с настоящите правила.
§ 2. За всички локомотиви, мотриси и мотрисни влакове, на които се налага промяна в серийното означение и/или поредния номер, в едномесечен срок от влизане в сила на настоящите правила, да се отрази промяната в НРВ по служебен път от отговорните служители за водене на регистъра.
§ 3. На возилата, на които се налага промяна на серийното означение и/или поредния номер трябва да им бъдат свалени номерните табели, като на тяхно място се маркират временно или се монтират табели с новите номера, което да се извърши в двумесечен срок от датата на влизане в сила на настоящия правилник.
§ 4. Локомотивите, мотриси и мотрисни влакове, на които не се променят серийните и поредните номера, да се експлоатират със съществуващите номера.
§ 5. Смяната на номерата на локомотиви, мотриси и мотрисни влакове да се отрази в техническите паспорти на локомотивите.
§ 6. ТПС, който се експлоатира по националната жп инфраструктура, следва да се приведе в съответствие с изискванията за надписи, знаци и обозначения, вписани в настоящия правилник, в срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящия правилник.
§ 7. (1) За всеки ТПС, на който е определен 12 цифров европейски код при вписването му в НРВ, се определя лице, отговорно за поддръжка.
(2) Лицето по чл. 3 ал.2 от правилника следи и актуализира вписаните данни в НРВ.
(3) Ако в НРВ за дадено превозно средство е вписано лице, отговорно за поддръжка, изпълняващо дейността си по силата на сключен договор, ограничен със срок на валидност, лицето по чл.3 ал.2 от правилника, следва да го следи и при необходимост да уведомява и изисква от заинтересованите страни необходимите доказателства, с цел поддържане на актуалността на данните в НРВ. 1. Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Правилата са задължителни за служителите на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, с вменена отговорност за водене на НРВ, включваща отговорност за определяне на номерата на ТПС.
§ 2. Служителите на ИАЖА, с вменена отговорност за водене на НРВ и определяне на номерата на ТПС се задължават да познават и спазват разпоредбите на тези правила.
§ 3. Неразделна част от настоящите правила са приложенията към тях.
§ 4. Контролът по спазване на правилата се осъществява от Главния директор на ГДЖИ.
§ 5. При изготвянето на настоящият правилник се взе в предвид проекта на „Ръководство за определяне на серийното означаване, номериране и поставяне на надписи и знаци на тягов подвижен състав“, приложено към Протокол №1 от 02.11.2016 г. от работата на работна група, в състав по заповед №14-00-97/19.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИАЖА, с участие на външни експерти по компетентност и одобрен Доклад с изх. №10-18-52/25.11.2016 г. от председателя на работната група.
§ 6. Настоящият правилник влиза в сила от утвърждаването на заповед № ……/……….. на Изпълнителния директор на ИАЖА и могат да бъдат променени при промяна на нормативната уредба, европейско законодателство, прилагане на добри практики и/или при целесъобразност, със заповед на Изпълнителния директор на ИАЖА.
§ 7. При изготвянето на „Правилник за определяне на серийното означаване, номериране и поставяне на надписи и знаци на тягов подвижен състав в ИАЖА – версия 1/2017 г. са взети в предвид следните нормативни документи:

 1. Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ).

 2. Наредба №57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (Наредба №57).

 3. Наредба №58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (Наредба №58).

 4. Директива 2008/57/ЕО - относно „Оперативна съвместимост на железопътната система в рамките на Общността“ на Европейския парламент и последващи изменения.

 5. Решение 2007/756/ЕО от 9 ноември 2007 година за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав, предвиден в член 14, параграфи 4 и 5 от директиви 96/48/ЕО и 2001/16/ЕО.

 6. Решение 2012/757/ЕС от 14 ноември 2012 година относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2007/756/ЕО.

 7. Решение 2011/107/EC на комисията от 10 февруари 2011 година за изменение на Решение 2007/756/ЕО за приемане на обща спецификация на националния регистър на подвижния състав.

 8. Решение 2013/710/ЕС на комисията от 2 декември 2013 година за изменение на Решение 2012/757/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз.

 9. Регламент (ЕС) 2015/995 на комисията от 8 юни 2015 година за изменение на Решение 2012/757/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на железопътната система на Европейския съюз.

 10. UIC 438-3 „Обозначаване на тягови возила“.

 11. ПЛС 405/87 „Предписания за серийно означаване и номериране на тяговия подвижен състав на БДЖ“.

 12. ПЛС 406/87 „Инструкция за отличителни знаци, надписи, указатели, означения и боядисване на ТПС на БДЖ“.

 13. UIC 640:2003 Знаци, надписи, указатели и означения на ТПС.


Приложения, които са неразделна част от настоящия правилник:

 1. Приложение 1 - адаптиране на съществуващите серии ТПС към изискванията на настоящия правилник.

 2. Приложение 2 – скица на серии 45 000 Е-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

 3. Приложение 3 – скица на серии 51 000 Дм-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

 4. Приложение 4 – скица на серии 52.000 Дм-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

 5. Приложение 5 – скица на серии 55.000 Дм-локомотиви с обозначение на знаците и надписите, които задължително се поставят на рамата, надстройката (коша) и в кабината.

 6. Приложение 6 – други надписи, указатели и означения на локомотивите, мотрисите и мотрисните влакове.


Приложение №1
Адаптиране на съществуващите серии ТПС

към изискванията на настоящия правилник 1. Общо положение.

Към момента свободните и заети позиции по серии ТПС са:

Серийни означения на ТПС

Вид ТПС

Серия

 
Серийни означения на ТПС

Вид ТПС

Серия

 

от 01 до 09

за влакови дизелови локомотиви

01 000

 
от 50 до 59

за маневрени дизелови локомотиви

50 000

 

02 000

 
51 000

заета

03 000

 
52 000

заета

04 000

заета
53 000

 

05 000

 
54 000

 

06 000

заета
55 000

заета

07 000

заета
56 000

 

08 000

 
57 000

 

09 000

 
58 000

 

 

 
59 000

 

от 10 до 19

за дизелови мотриси и мотрисни влакове (ДМВ)

10 000

заета
от 60 до 69

за маневрени електрически локомотиви

60 000

 

11 000

 
61 000

заета

12 000

 
62 000

 

13 000

 
63 000

 

14.000

заета
64 000

 

15 000

 
65 000

 

16 000

 
66 000

 

17 000

 
67 000

 

18 000

заета
68 000

 

19 000

заета
69 000

 

от 20 до 29

свободна (за електрически ТПС)

20 000

 
от 70 до 79

за маневрени и влакови теснопътни локомотиви и мотриси

70 000

 заета

21 000

 
71 000

 заета

22 000

 
72 000

 

23 000

 
73 000

 

24 000

 
74 000

 

25 000

 
75 000

заета

26 000

 
76 000

заета

27 000

 
77 000

заета

28 000

 
78 000

 

29 000

 
79 000

 

от 30 до 39

за електрически мотрисни влакове (ЕМВ)

30 000

заета
от 80 до 89

свободна (за електрически ТПС)

80 000
31 000

заета
81 000
32 000

заета
82 000

 

33 000

заета
83 000

 

34 000

 
84 000

 

35 000

 
85 000

 

36 000

 
86 000

 

37 000

 
87 000

 

38 000

 
88 000

 

39 000


 
89 000


 

от 40 до 49

за влакови електрически локомотиви

40 000

 
от 90 до 99

 


за специален подвижен състав

 


90 000

 

41 00091 000

 

42 000

заета
92 000

 

43 000

заета
93 000

 

43 300

заета
94 000

 

43 500

заета
95 000

 

44 000

заета
96 000

 

45 000

заета
97 000

 

46 000

заета
98 000

 

46 200

заета
99 000

 

47 000

 
 

 

48 000

 
 

 49 000

 


 1. Адаптиране на съществуващите серии ТПС
Съществуващо положение

Ново положение

серия

вид ТПС

серия

60 000

дизелов влаков локомотив

 06 300

80 000

маневрени теснопътни локомотиви

70 000

81 000

маневрени теснопътни локомотиви

71 000

81 000

маневрен дизелов локомотив

55 300 

86 000

електрически влаков локомотив

86 000 

87 000

електрически влаков локомотив

87 000 

87 700

електрически влаков локомотив

85 000 

92 000

електрически влаков локомотив

88 000 

192 000

електрически влаков локомотив

80 000 

204 000/V100

маневрен дизелов локомотив

56 000 

232.000

дизелов влаков локомотив

07 000 

345.000/346.000

маневрен дизелов локомотив

52 300

MDD4

маневрен дизелов локомотив

 50 000 1. Историческа справка
Серии в сила до 1987 г., съгласно ПЛС 405/87

Серии приети след 1988 г., съгласно ПЛС 405/87

04.01÷10 и т.н.

04001-4 ÷ 04010-5 и т.н.

06.01÷10 и т.н.

06001-2 ÷ 06010-3 и т.н.

07.01÷10 и т.н.

07001-1 ÷ 07010-2 и т.н.

18.01÷10 и т.н.

18001-8 ÷ 18010-9 и т.н.

118.01÷10 и т.н.

18701-3 ÷ 18710-1

218.01÷10 и т.н.

18401-0 ÷ 18410-4

24.01÷5 и т.н.

14001-2 ÷ 14005-3 и т.н.

29.01 и т.н.

19001-7

32.01÷10 и т.н.

32001-0 ÷ 32010-1 и т.н.

232.01 ÷ 10 и т.н.

32201-6 ÷ 32210-7 и т.н.

232.101÷ 110 и т.н.

32301-4 ÷ 32310-5 и т.н.

33001-5 ÷ 33210-6 и т.н.41.01÷10 и т.н.

41001-9 ÷ 41010-0 и т.н.

42.01÷10 и т.н.

42001-8 ÷ 42010-9 и т.н.

43.01÷10 и т.н.

43001-7 ÷ 43010-7 и т.н.

43р.57÷67 и т.н.

44057-8 ÷ 44067-7 и т.н.

43.146÷150 и т.н.

45146-8 ÷ 45150-0 и т.н.

46001 ÷46010-5 и т.н.

46123-8 и т.н. за скорост 160км/ч


51.01÷10 и т.н.

51001-6 ÷ 51010-7 и т.н.

52.01÷10 и т.н.

52001-5 ÷ 52010-6 и т.н.

55.01÷10 и т.н.

55001-2 ÷55010-3 и т.н.

64.01÷10 и т.н.

59001-8 ÷59010-9 и т.н.

70.100÷101 и т.н.

60001-5 ÷ 60002-3 и т.н.

75.01÷10 и т.н.

75001-8 ÷ 75010-9 и т.н.

76.01÷10 и т.н.

76.001-7 ÷ 76010-8 и т.н.

77001-6 ÷ 77010-7 и т.н.92.01

80001

93.01÷10 и т.н.

82001-9 ÷ 82010-0 и т.н.

94.01÷10 и т.н.

81001-0 ÷ 81010-1 и т.н.

Снегорин Байлак

91001-8

ЕМ120 Plasser

92001-7

Приложение 2
autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2
Приложение 3
autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2
Приложение 4
autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2autoshape 2
Каталог: IAJI -> wwwFWRAEA.nsf -> f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> e32ec7c6860ecb7fc225749e00441407 -> $FILE
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №59 от 5 декември 2006 Г. За управление на безопасността в железопътния транспорт
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Директива 94/63/ео на европейския парламент и на съвета от 20 декември 1994 година
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Първа общи положения ч
f8c6e36331ccea9d0025728b005cd1fd -> Наредба №57, дв 55/25. 07. 2004 въвеждаща Directive 96/48/ec interoperability of the trans-European high-speed rail system
$FILE -> Обща част Глобална архитектура на нрв, като елемент от врв на ес
$FILE -> Vkm unique
$FILE -> Решение на ноб или ро. 11 Регистрацията е преустановена
$FILE -> Допълнение 1 кодове за ограниченията


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница