Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград Глава 1 Общи условияДата16.11.2017
Размер82.15 Kb.
Правилник за организация и управление на Общински пазари в гр. Свиленград
Глава 1

Общи условия
Чл.1 С този правилник се определят:

 1. Видове пазари на територията на гр.Свиленград;

 2. Схема за устройство на общинските пазари;

 3. Изисквания за осъществяване на търговска дейност на общинските пазари

 4. Редът за предоставяне и ползване на съоръжения /търговски маси/ и места за търговия на открито;

 5. Видове наеми и такси и начина на тяхното събиране;

 6. Задължения на търговците на пазара;

 7. Поддържане на чистота на територията на общинските пазари.

 8. Видове нарушения и предвидените за тях санкции, както и редът за тяхното налагане;


Глава 2

Видове пазари на територията на гр.Свиленград
Чл.2. (1) Терените за създаване на пазари и тържища се предвиждат в подробния устройствен план на населеното място или със заповед на Кмета на общината , по одобрена от гл.архитект схема.

(2) Пазарите с временен статут са върху имоти, предвидени по застроителния план за обществени и други мероприятия , които могат да се организират като такива със Заповед на Кмета на Община Свиленград за определен срок или в определен ден от седмицата.


чл.3. (1) Постоянни общински пазарни площи са :

(2) Изброените в предходната алинея пазари са специално обособени места за търговия на открито със селскостопанска продукция – плодове, зеленчуци, цветя, разсад, подправки, метли, диворастящи плодове, билки и др. селскостопански произведения от растителен произход, мед и пчелни продукти.
Чл.4. В законно построените търговски обекти - магазини (общинска и частна собственост) на територията на Общински покрит пазар, може да се извършва продажба само на стоки, разрешени от закона, при спазване на разпоредбите на Наредбата за търговска дейност на Община Свиленград.

Глава 3

Устройство на общински пазари
чл.5. На територията на общинските пазари търговията се извършва само на наетите маси за търговия на открито и в магазини.

чл.6. За търговските обекти по чл.4 се разрешава търговия на открито пред тях, само по утвърдена схема от гл.архитект и издадено разрешение от Кмета на общината, съгласно Наредбата за търговска дейност на ОбС-Свиленград.

чл.7. Според срока на ползването , търговските маси са :

 1. постоянни , които се наемат за не по-малко от 1 месец

 2. оборотни , които се наемат на ден

чл.8. Броят на оборотните маси се определя със Заповед на Кмета, но не по-малко от 10% от общия брой.

чл.9. На схемата одобрена от гл.архитект се отбелязва конкретния статут на търговските маси – постоянни, обозначени с номер с червен цвят или оборотни, обозначени с номер със син цвят. Същата номерация се отбелязва и на място за удобство на търговците.
Глава 4

Изисквания за осъществяване на търговска дейност на общинските пазари
чл.10. Търговска дейност в обектите по чл.3, ал.1 може да се извършва от :

1.Земеделски производители

2.Търговци по смисъла на Търговския закон

чл.11. Лицата по чл.11 от настоящия правилник са задължени да притежават и представят за проверка на контролните органи следните документи:

1.Земеделските производители:

- документ за регистрация

- документ, удостоверяващ регистрация като земеделски производител

2.Търговците по смисъла на Търговския закон:

- решение за вписване в търговския регистър /съдебно решение/ и регистрация по Булстат

- документи за произход на всички стоки, които продават.

- данъчно регистриран и въведен в действие фискален касов апаратчл.12. Лицата, които осъществяват търговска дейност на пазара са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия правилник, Наредба №1 за обществения ред, Наредба №5 за търговската дейност, санитарно-хигиенните изисквания на РИОКОЗ и всички други нормативни актове, имащи отношение към извършваната от тях дейност.

чл.13. Наетите за ползване търговски обекти – общинска собственост и маси за търговия не могат да бъдат преотдавани на трети лица.
Глава 5

Задължения на търговците, осъществяващи търговска дейност на общинските пазари
Чл.14. При повреждане на ползваното съоръжение за търговска дейност, ремонта е за сметка на ползвателя.
Чл.15. Ползвателите са длъжни да поддържат необходимата чистота около района, в който извършват търговска дейност
Чл.16. (1) Разрешеният достъп на МПС с товароносимост до 1,5 тона за товаро-разтоварни и снабдителни дейности в района на Покрит общински пазар се регламентира, както следва:

 • в работни дни: от 05.00ч-10.00ч, от 14.00ч-16.00ч и след 19.00 часа

 • в събота и неделя: 05.00ч-08.00ч.; 14.00-15.00 ч.

 • национални празници, местни празници и обществени мероприятия – достъпът се съобразява с организационния график

(2) Разрешителното за достъп се издава по реда на чл.8 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград

Чл.17. Не се разрешава :

1.извършването на търговска дейност извън територията на пазарите, както и в улиците, пряко граничещи с тях.

2. изключение на горната забрана се прави,за продажба от МПС на паркинга на Покрит общински пазар в съботните дни на места, определени от длъжностните лица.

3. Поставяне от страна на търговците на допълнителни собствени съоръжения /маси, стойки и др./

4.Самоволно преустройство на съоръженията за търговска дейност на открито, които са общинска собственост.

5. Извършването на търговска дейност и разполагането на стоките на повече от 50 см. от търговските маси.

6.Поставянето на рекламни материали по съоръженията

7. предлагането на стоки, без обявена цена и не отговаряща на изискванията на БДС.чл.18. Общинската администрация не носи отговорност за стоки, багажи, МПС, и др. лично имущество на собствениците, наемателите и ползвателите на магазини и съоръжения за търговия на територията на общинските пазари.
Глава 6
Ред за предоставяне на съоръженията за търговия
чл.19. Предоставянето за ползване на търговски маси с шкафове със статут на постоянни, когато е за срок от 1 година се извършва чрез публичен търг, който се провежда през месец януари на всяка календарна година.

чл.20. Подготовката и организацията на търга се извършва от Дирекция “ОСРР” към Общинска администрация

чл.21. Публичният търг се провежда по глава VІІІ от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Свиленград.

чл.22. Кандидатът спечелил търга сключва договор за наем.

чл.23. Масите със статут на оборотни и постоянните, за които няма сключен договор за наем се предоставят за ползване от длъжностно лице от общинска администрация всеки ден (за оборотните) , съответно за всеки месец (за постоянните, без наемен договор).
Глава 7
Формиране на наемни цени и начин на плащане
чл.24. За извършването на търговска дейност на общински пазари, лицата по чл.9 от настоящия правилник заплащат:

1.такса за ползване на съоръженията /маси и шкафове/, съгласно Наредба №10 за администриране на такси и цени на услуги на ОбС-Свиленград при ползване на оборотни маси.

2. наемна цена, определена Общински съвет за постоянните маси за които има сключен договор за наем.

3.цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на отпадъци от дейността и охрана, както следва:

- на търговска маса - 0,20 лв./кв.м за един ден без ДДС

- на търговска маса - 4,00 лв./кв.м. за един месец без ДДС

- от МПС / лек автомобил, микробус, товарен автомобил или ремарке/ - 1,50 лв. за един ден без ДДС
чл.25. Дължимите суми се заплащат от ползвателите, както следва:

1.при договор за наем в касата на Община Свиленград или по банков път

2.ползвателите на търговски маси, без сключен договор за наем, заплащат ежедневно или месечно на съответните длъжностни лица, упълномощени от кмета на общината.
Глава 8

Поддържане на чистота на общинските пазари
чл.26. (1). Собственици и наемателите на магазини и ползватели на търговски на обособените общински пазари в Свиленград, извършват търговска дейност при спазване на следните задължителни изисквания:

1.Поддържат наетите съоръжения и площта около тях в естетичен вид;

2.Изхвърлят отпадъците, развалени стоки и смет само в осигурените контейнери /тип “Бобър”/ за смет;

3.Забранява се изхвърлянето в контейнерите за смет на пожароопасни продукти, строителни отпадъци и обемисти предмети /празни кашони от стока/;

4. Не се разрешава разместването на поставените от общината съдове за смет;

5.Почистването на сняг и заледени участъци на пазарната площ се извършва от наемателите, ползвателите и собствениците на търговски обекти на общинските пазари.

(2). Кмета на общината се задължава да организира дейността по поддържането на реда и чистотата на общинските пазари.
Глава 9

Контрол и санкции
чл.27. Контролът се извършва от длъжностни лица, упълномощени със заповед на Кмета на Община Свиленград, които имат право да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл.28. Длъжностните лица по чл.28 имат право да извършват проверки на лицата, извършващи търговска дейност на общинските пазари, относно правилното прилагане на този правилник.

Чл.29. При констатиране на нарушения длъжностните лица съставят констативни актове на нарушителите.

Чл.30. Въз основа на актовете, съставени от лицата по чл.28 , Кмета на общината или от оправомощен от него заместник-кмет на Община Свиленград, издава наказателни постановления.

Чл.31. За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на този правилник, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателните постановления и тяхното изпълнение се прилагат разпоредбите на ЗАНН.

Чл.32. В случаите, когато наемател или ползвател системно нарушава този правилник може да му бъде прекратен договора или да му бъде отказано правото да извършва търговска дейност на общинските пазари.

Чл.33. За неспазване на разпоредбите на настоящия правилник се налагат глоби в размер до 500 /петстотин/ лева, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции до 2 000 /две хиляди/ лева.

Чл.34. (1). При маловажни нарушения на чл. 16, чл.17 и чл.18 от настоящият правилник, които са установени в момента на извършването им, се налага на място глоба с фиш в размер на 10 /десет/ лв от длъжностните лица по чл.28, а при повторно нарушение се налага глоба с фиш в размер на 50 /петдесет / лева.

(2). Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по алинея чл.35,ал.1 се съставя акт за административно нарушение по реда на чл.28 от настоящия правилник.

(3). Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в едномесечен срок от дата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по тълкуването и прилагането на правилиника се дават от кмета на общината.

§2. Този правилник се издава на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА

§3. Правилникът е приет с Решение №183 от 24.07.2008 год. на ОбС-Свиленград
Протоколист:……………….

/Цв. Велкова/


Зам.председател на ОбС:………………..

/Ат. Атанасов/


Председател на ОбС-Свиленград:…………………….

/Таня Коларова/Каталог: Obs -> ordinance
ordinance -> Решение №628/22. 02. 2010 г./ Глава първа Такси за ползвания от горите в общинския горски фонд Раздел І
ordinance -> Н а р е д б а №23 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи
ordinance -> Решение за промяна датата на последното редовно заседание на Общински съвет- свиленград за 2011 год
ordinance -> Решение за промяна на датата на последното редовно заседание на Общински съвет-гр. Свиленград за 2015г
ordinance -> Доклад за изпълнение план за действие
ordinance -> Наредба за символиката на град свиленград
ordinance -> Наредба №21 за опазване на околната среда на територията на Община Свиленград /изм с Р-е №233


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница