Правилник за организацията и дейността на общински съвет карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрациястраница1/3
Дата05.03.2018
Размер405.3 Kb.
ТипЗаседание
  1   2   3

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Чл. 2. Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейските конвенции за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
Чл. 3. /1/ Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

/2/ Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие.


Чл. 4./1/ Общински съвет Карлово се състои от 33 съветници и заседава в сградата на Община Карлово – зала “Васил Караиванов”.

/2/ Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на председателския съвет.

/3/ По изключение, с решение на председателския съвет съвет, заседание може да се проведе и извън територията на общината.


Чл. 5./1/ Общинският съвет:

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;

2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината;

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

6. определя размера на местните данъци, за които закона предвижда това, размера на местните такси и цените на услуги на територията на общината;

7. приема решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;

8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;

9. приема решенията за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;

11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;

12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;

14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;

16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;

17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;

19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;

20. одобрява символ и печат на общината;

21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;

22. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи;

23. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;

/2/ В изпълнение на правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

/3/ Общинският съвет може да избира обществен посредник.

/4/ Общественият посредник съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите за местно самоуправление и местната администрация. Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Организацията и дейността му се уреждат с правилник, приет от общинския съвет.
Чл. 6. /1/ Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой съветници.

/2/ Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъствуващите съветници.Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.

/3/ Решенията на общинския съвет по чл. 5 ал. 1 т. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 19 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

/4/ Решенията на общинския съвет по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6, 7, 8, 9, 13 и 14 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола на заседанието.


ГЛАВА ВТОРА

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 7. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.


Чл. 8. /1/ Първото заседание на общинския съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.

/2/ Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетвата по чл. 32 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Клетвата се произнася гласно, в присъствие на граждани на общината и се удостоверява чрез полагане на саморъчен подпис в клетвена декларация.

/3/ Клетвените декларации на общинските съветници, кмета на общината и кметовете на кметствата се съхраняват в архива на общинския съвет.
Чл. 9. Под ръководството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.
Чл. 10. На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав председател. Избора се произвежда чрез тайно гласуване.
Чл. 11. /1/ За произвеждането на тайно гласуване по чл.10 се избира комисия.

/2/ Комисията утвърждава образци на бюлетина и плик, подпечатани с печата на общинския съвет.


Чл. 12. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат канди-датури за председател.
Чл. 13. /1/ Изборът на председател се извършва с бюлетини по утвърдения образец с имената на издигнатите кандидати.

/2/ Всеки съветник гласува, като поставя в плика бюлетината, с отбелязване на името на избрания от него кандидат и пуска плика в изборната урна.

/3/ Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са намерени повече бюлетини, подадени за един и същи кандидат. Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се броят за една.

/4/ Недействителни са бюлетините, когато: 1. са намерени в избирателната кутия без плик;

 2. в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни кандидати;

 3. върху тях са дописани думи и знаци;

 4. не са по установения образец.

/5/ Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини.

/6/ За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл. 14. Изборът на заместник-председатели се извършва по реда на чл. 10 –13 от този правилник на следващо заседание на общинския съвет.
Чл. 15. /1/ Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:


 1. подаване на оставка;

 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

/2/ В случая по ал. 1 т. 1 прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет.

/3/ Решение по ал. 1, т. 2 се взема по реда на чл. 11-13 от настоящия правилник.

/4/ При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или най-късно на следващото заседание.
Чл. 16. /1/ Правомощията на заместник-председател на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:


 1. подаване на оставка;

 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като заместник-председател за повече от три месеца;

/2/ в случая по ал. 1 т. 1 прекратяване на правомощията се приема без да се обсъжда и гласува. То поражда действия от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет.

/3/ Решение по ал. 1, т. 2 се взема по реда на чл. 11-13 от настоящия правилник.


Чл.16 а. Производство за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет и заместник-председателите на Общинския съвет на основание чл.15 ал.1 т.2 и чл.16 ал.1 т.2 започва по искане на не по-малко от 1/3 от общия брой на общинските съветници.
Чл. 17. При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председател, а ако няма такъв от избран съветник.

ГЛАВА ТРЕТА

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 18./1/ Председателят на общинския съвет:

 1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;

 2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;

 3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;

 4. подпомага съветниците в тяхната дейност;

 5. представлява общинския съвет пред трети лица и организации;

 6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;

 7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;

 8. упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;

 9. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;

 10. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;

 11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;

 12. нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат и на официалната интернет страница на общината;

 13. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;

 14. следи за спазване на този правилник;

 15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник;

/2/ Председателят на общинския съвет, за времето на отсъствието му, се замества от заместник-председател.

/3/ Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.

/4/ Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината чрез местните печатни и електронни медии и интернет страницата на общината.
Чл. 19. /1/ Председателят на общинския съвет получава възнаграждение, което се определя от общинския съвет, а необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на средствата, предвидени за общинския съвет.
Чл. 20. Заместник-председателите на общинския съвет:

1. участват в председателския съвет и председателството;

2. участват в срещи и консултации с председателите на постоянните и временните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани.

3. Заместват председателя на общинския съвет при отсъс-твието му.


Чл. 21. Председателският съвет включва :

 1. председателя на общинския съвет;

 2. заместник-председателите;

 3. председателите на групи съветници.

Чл. 22. /1/ Председателският съвет подпомага дейността на председателя на общинския съвет, като: 1. разработва проект за дневен ред за заседанията съгласно приетия план за работата на общинския съвет;

 2. провежда политически консултации във връзка с дейността на общинския съвет;

 3. предлага състав на делегации за международни контакти;

 4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по обществено значими въпроси на общината.

/2/ Председателският съвет заседава най-малко два пъти в месеца, а именно четиринадесет дни и седем дни преди провеждане на заседание на общинския съвет. За месец, в който не се провежда заседание на общинския съвет, датите за заседание на председателския съвет се определят от председателството.


Чл. 23 /1/ Председателят и заместник- председателите на общинския съвет съставляват председателство.

/2/ Председателството е организационна форма за работа на включените в него с цел повишаване на координацията между тях самите, както и координацията с групите общински съветници и с постоянните и временни комисии.


Чл. 24 /1/ По предложение на председателя, председателството определя ресори, които се разпределят между председателя и заместник председателите.

/2/ Ресорите включват постоянните и временни комисии и работата и координацията с тях.

/3/ Разпределението на временните и постоянни комисии по ресори се извършва съобразно принципите на справедливост, компетентност и равнопоставеност.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
Чл. 25. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл. 32 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чл. 26. /1/ Общинският съветник има право:


 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;

 5. да получава от държавните органи, общинската администрация, стопанските и обществените организа-ции съдействие, чрез предоставяне на сведения и документи, необходими му във връзка с дейността му на съветник, , освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

 6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;

 7. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета.

/2/ Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

/3/ Размерът на възнаграждението на общински съветник за един месец е в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт.

/3/ Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на средствата, предвидени за общинския съвет.


Чл. 27. /1/ Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

 2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

 3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;

 4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;

 5. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;

 6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;

 7. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии.

/2/ При неизпълнение на задължението си по т. 1, без уважителни причини, от възнаграждението на общински съветник се удържат средства в размер на:

т. 1. 50 лева- при неучастие в заседание на общинския съвет;

т. 2. 20 лева- при неучастие в заседание на комисии;
Чл. 28. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:


 1. при поставяне под запрещение;

 2. когато съветника е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

 3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник министър, заместник – областен управител, заместник – кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

 5. когато без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанията на съвета по уважителна причина- служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от шест месеца или смърт;

 7. при извършване на административно – териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

 8. при извършване на административно – териториални промени, водещи до закриване на общината;

 9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет на, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемане на длъжността общински съветник или подобна длъжност в друга държава- членка на Европейския съюз.

Чл. 29. Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от председателя на общинския съвет.ГЛАВА ПЕТА

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА

ИНТЕРЕСИ
Чл. 30. Общинският съветник по време на заседание на общинския съвет няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;

 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

 3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

 4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието.

Чл. 31./1/ Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

/2/ Ако са налице обстоятелства по ал. 1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинския съвет да започне разглеждане на решението да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването.

/3/ Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал. 1.

Чл. 32. /1/ Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес.

/2/ Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.


Чл. 33. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.
Чл. 34. Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;

 2. забележка;

 3. порицание;

 4. отнемане на думата;

 5. отстраняване от заседание.

Чл. 35. Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.


Чл. 36. /1/ Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

/2/ Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.


Чл. 37. Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при грубо нарушение на правилата, предвидени по чл. 33 и 34 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.
Чл. 38. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 32 т. 1-3 от правилника дисциплинарни мерки;

 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл. 39. Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който: 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;

 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание.

Чл. 40. /1/ Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 39 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

/2/ Общинският съветник има право да оспори незабавно наложената дисциплинарна мярка “отстраняване от заседание”пред общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени. Гласуването на Общинския съвет на оспорената дисциплинарна мярка, се извършва по реда на чл.84 от настоящия правилник.

ГЛАВА ШЕСТА

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
Чл. 41. /1/ Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.

/2/ Всяка група се състои най-малко от 2 общински съветници.

/3/ Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Чл. 42. Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
Чл. 43. /1/ Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

/2/ Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

/3/ Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.

/4/ Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет.


Чл. 44. /1/ Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

/2/ Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния председател и уведоми председателя на общинския съвет.Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница