Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищатастраница1/8
Дата30.09.2017
Размер1.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за движението по пътищата
Приет с ПМС № 36 от 1996 г., обн., ДВ, бр. 25 от 22.03.1996 г., в сила от 1.06.1996 г., попр., бр. 72 от 23.08.1996 г.

кн. 6/96 г., стр. 45; кн. 13/96 г., стр. 321

т. 1, р. 6, № 665
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за движението по пътищата.

Чл. 2. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

Чл. 3. Участниците в движението са длъжни:

1. да спазват правилата за движение;

2. да пазят живота и здравето на хората;

3. да не създават опасности или пречки за движението;

4. да не причиняват имуществени щети;

5. да не изхвърлят и да не оставят на пътя предмети или вещества, които застрашават другите участници в пътното движение, а когато не са успели да изпълнят това - да вземат необходимите мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението.

Чл. 4. Движещото се по пътя пътно превозно средство трябва да има водач, да бъде технически изправно и регистрирано по съответния ред.

Чл. 5. Водачът на моторно превозно средство трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на моторното превозно средство, което управлява.

Чл. 6. (1) Юридическите и физическите лица, които стопанисват пътя, са длъжни:

1. да ползват за оборудване на пътищата пътни принадлежности, отговарящи на съответните изисквания на стандартизационните документи;

2. да поставят или да променят принадлежностите по т. 1 само по проект, утвърден от компетентните органи;

3. да поддържат организацията на движението така, както е определена и съгласувана от компетентните органи;

4. да вземат своевременно мерки за отстраняване на препятствията по пътя и за осигуряване на условия за безопасно движение.

(2) Пътни знаци, пътни светофари и други пътни принадлежности, чието поставяне е било наложено поради временна промяна на пътните условия или въвеждане на временни ограничения или забрани, трябва да бъдат демонтирани от съответните органи веднага след като отпадне необходимостта от тях.

Чл. 7. (1) Върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за сигнализиране, както и върху конструкциите за закрепването им, е забранено поставянето на каквито и да е предмети или устройства, нямащи отношение към тях и към целта, за която се използват.

(2) Плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието се поставят само на местата, определени от стопаните на пътя, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи. Тези материали трябва:

1. да не наподобяват на пътни знаци или други средства за регулиране на движението;

2. да не намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за регулиране на движението;

3. да не заслепяват участниците в движението.

Чл. 8. Пътните знаци, пътните светофари, пътната маркировка, допълнителните и други средства за сигнализиране трябва да отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи.

Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 9. Разрешава се движението на пътно превозно средство по пътищата, ако то отговаря на определените от производителя изисквания за експлоатация, на този правилник и на наредбите по чл. 8, ал. 3 и чл. 36, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е технически неизправно, ако има някоя от следните повреди или неизправности:

1. по основната спирачна уредба:

а) не се осигурява равномерно спиране на всички колела, както и необходимите спирачни усилия за всяко колело;

б) има лошо закрепени възли или части;

в) има триене на тръбопроводи и гумени съединения в други конструктивни елементи на превозното средство;

г) има изтичане на спирачна течност или на въздух;

д) ефективността на работа на колесните спирачни механизми не съответства на нормативните изисквания;

е) ремаркетата, които нямат работна спирачка, са без допълнителна връзка или тя е неизправна;

ж) има износени спирачни накладки;

2. по хидравличната спирачна уредба, освен посочените в т. 1 неизправности:

а) свободният ход на педала е различен от предписаните нормативни стойности;

б) нивото на спирачната течност в резервоара е под нормата;

в) не работи вакуумният усилвател;

г) има неизправности по главния спирачен цилиндър, по някой от колесните спирачни цилиндри, по тръбопроводите или по техните връзки;

д) неизправен е регулаторът за налягането на отделните колесни спирачни механизми;

3. по пневматичната спирачна уредба, освен посочените в т. 1 неизправности:

а) компресорът не осигурява необходимото налягане на въздуха за захранване на уредбата;

б) неизправно е устройството за отнемане на влагата в сгъстения въздух;

в) има неизправен, нерегулиран или изолиран: четирипътен кран; регулатор на налягането; главен спирачен кран; кран за регулиране на спирачното усилие на състава от пътни превозни средства в зависимост от натоварването или кран "влекач-ремарке";

г) има неизправни, нерегулирани или изолирани колесни спирачни механизми;

д) връзката за подаване на въздух между влекача и ремаркето не отговаря на съответните изисквания на стандартизационните документи;

е) има недопустимо износване на шарнирите и на тресчотките на колесните спирачни механизми;

ж) ходът на ексцентрика на някой от колесните спирачни механизми не съответства на предписаните нормативни стойности;

з) има неизправни или изолирани блокиращи цилиндри;

4. по спирачната уредба за паркиране - ефективността на работа на спирачната уредба не съответства на предписаните нормативни стойности;

5. по кормилната уредба:

а) хлабината на кормилния механизъм не съответства на предписаните нормативни стойности;

б) усилията при въртене на кормилното колело не съответстват на предписаните нормативни стойности;

в) има незакрепени, неосигурени против саморазвиване или повредени възли и части;

г) неизправен е пневмо- или хидроусилвателят;

д) има възли или части, ремонтирани чрез заваряване, нагряване или запояване;

е) стойностите на монтажните ъгли на управляемите колела не съответстват на предписаните норми;

6. по рамата, кабината, каросерията и допълнителното оборудване:

а) има повреди или деформации по рамата, кабината или каросерията, които могат да окажат влияние на безопасността на движението на моторното превозно средство;

б) има неизправни брави или фиксатори на ключалките на вратите, а на товарните автомобили - неизправни ключалки на капаците;

в) има счупени или повредени външни стъкла или стъкла, които не отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи;

г) има неизправности по механизмите за управление;

д) за автомобилите, за които са предвидени, липсват или са повредени обезопасителните колани или елементи за тяхното закрепване;

е) липсват или са повредени предписаните огледала за виждане назад;

ж) не работят стъклочистачките;

з) не работи стъклоумивателното устройство;

и) на моторните превозни средства, които извършват обществен превоз, е неизправен или непломбиран километропоказателят или тахографът;

к) неизправен е скоростомерът;

л) неизправно е устройството за звуков сигнал;

м) неизправно е теглително-прикачното устройство на автомобила или ремаркето или опорно-прикачното устройство на влекача или полуремаркето;

н) повредени са престилките на задните калници на товарните автомобили, автобусите, тролейбусите и ремаркетата;

о) повредени или нечетливи са табелите с регистрационния номер;

п) няма пожарогасител или е неизправен;

р) няма аптечка;

с) няма светлоотразителен триъгълник или е неизправен;

т) няма необходимите опознавателни знаци;

7. по силовото предаване:

а) не е изправен съединителят;

б) има включващи се трудно или самоизключващи се предавки;

в) повреден е карданният вал или полуваловете;

г) повредено е главното предаване или диференциалът;

8. по окачването - има повреден ресор, амортисьор или някой от елементите на пневматичното окачване;

9. по колелата и гумите:

а) гумата не съответства по размер, налягане, допустимо натоварване и скорост на марката и модела на моторното превозно средство;

б) гумата има разкъсвания;

в) джантата е повредена или деформирана, липсва или е повреден елемент за закрепване на джантата към главината на колелото;

г) дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите е по-малка от 1,6 мм;

д) има вулканизирани или регенерирани предни гуми;

е) не са балансирани колелата на лекия автомобил;

10. по двигателя:

а) съдържанието на вредни вещества в отработилите газове, а при дизеловите двигатели и степента на димност, не съответстват на предписаните нормативни стойности;

б) нивото на шума не съответства на предписаните нормативни стойности;

в) има изтичане на гориво;

г) радиосмущенията не съответстват на предписаните нормативни стойности;

11. по електрическата уредба има повредени проводници или предпазителите не отговарят на нормативните изисквания;

12. по осветителната уредба:

а) изменени са броят, типът, цветът и разположението на предписаните светлини, с изключение на светлините за мъгла;

б) светлините не са регулирани;

в) не светят дългите, късите, габаритните светлини или стоп-светлините;

г) пътепоказателите не работят;

д) липсват предвидените светлоотразители;

е) недостатъчно осветена е задната табела с регистрационния номер.

(2) Моторно превозно средство за обществен превоз на пътници е технически неизправно, когато освен посочените в ал. 1 има и някоя от следните повреди или неизправности:

1. неизправни са управлението или механизмите за автоматично отваряне и затваряне на вратите;

2. неизправни са седалките, липсват или са повредени елементи за закрепването им;

3. повредени са подът или стъпалата на каросерията;

4. неизправни са отоплението или вентилацията или се отделят вредни газове в салона;

5. неизправна е системата за аварийно напускане или не е оборудвана в съответствие с изискванията на производителя.

Чл. 11. (1) (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) При възникване по време на движение на някоя от техническите неизправности, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 1, букви "г" и "д", т. 2, буква "г", т. 3, букви "а" и "в", т. 5, буква "в", т. 6, буква "е", буква "ж" - по време на дъжд или снеговалеж, и буква "м", т. 7, букви "а", "в" и "г", т. 9, буква "в", т. 10, буква "в" и т. 12, буква "в" през нощта и при намалена видимост, водачът е длъжен да спре моторното превозно средство или ремаркето до отстраняване на неизправността.

(2) В останалите случаи на възникване на техническа неизправност по време на движение, когато отстраняването на неизправността на място е невъзможно, на водача се разрешава да придвижи на собствен ход моторното превозно средство или да тегли ремаркето до гараж или сервиз. В този случай придвижването може да се осъществи само ако водачът е осигурил необходимата безопасност на движението.

Чл. 12. Моторното превозно средство не трябва да има отвътре или отвън каквито и да е предмети, които намаляват видимостта или отвличат вниманието на водача, както и предмети с остри изпъкнали ръбове или части, които представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението.

Чл. 13. Забранено е поставянето на пердета на стъклата на предните врати и на задното стъкло. Допуска се поставяне на пердета на стъклата на задните врати само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

Чл. 14. За да участва в движението по пътищата всеки велосипед трябва да има изправни:

1. спирачки;

2. звънец и да няма друг звуков сигнал;

3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;

4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

Чл. 15. За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта - отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.

Чл. 16. За да участва в движението по пътищата, всяка ръчна количка, теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимост трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да е един, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина, по-малка от 1 м.

Чл. 17. Всяко намиращо се на платното за движение пътно превозно средство или състав от пътни превозни средства, към които не са приложими изброените изисквания, през нощта трябва да има най-малко две бели или жълти, добре различими светлини отпред и две червени светлини отзад.

Чл. 18. (1) За обозначаване на пътни превозни средства се използват следните опознавателни знаци:

1. Синя или червена пробляскваща светлина обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение.

2. Жълта мигаща или пробляскваща светлина - обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя.

3. "Състав от пътни превозни средства" - състои се от три тела, излъчващи оранжева светлина и разположени над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство.

(графично изображение)

4. "Република България" - знакът има формата на елипса, бял цвят, черна

крайна ивица и черни букви. Поставя се на задната вертикална част до табелата с регистрационния номер на регистрираните в Република България пътни превозни средства, които напускат нейната територия.

(графично изображение)

5. "Деца" - знакът има формата на квадрат с оранжев цвят и с черна

крайна ивица, върху който с черен цвят е изобразен символът от пътен знак А19. Поставя се отпред и отзад на моторните превозни средства, които превозват организирани групи от деца.

(графично изображение)

6. "Глух или глухоням водач" - знакът има формата на кръг, с жълт цвят,

черна крайна ивица и черен символ. Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторно превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач.

(графично изображение)

7. "Инвалид" - знакът има формата и изображението на пътен знак Д21.

Поставя се на челната страница на картата, която се издава на инвалиди за ползване на улеснения при движение с моторни превозни средства, когато те са водачи или пътници. Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа.

(графично изображение)

8. "Такси" - знакът има формата на пресечена пирамида с бял цвят,

вътрешно осветление и изписан двустранно надпис с черен цвят. Надписът може да бъде повторен с латински букви - "Тахi". Поставя се перпендикулярно на надлъжната ос, върху покрива на моторното превозно средство, извършващо таксиметров превоз.

(графично изображение)

9. "Учебен автомобил" - знакът представлява табела с формата на

правоъгълник със син цвят и бяла буква "У". Поставя се на предната и задната вертикална част на моторното превозно средство, което се движи с учебна цел. На леките автомобили може да се поставя върху покрива, но трябва да бъде изписан двустранно. Знакът се използва за обозначаване и на другите превозни средства, които се движат с учебна цел.

(графично изображение)

10. "Извънгабаритно пътно превозно средство" - знакът представлява

табела с формата на правоъгълник, върху която са нанесени успоредни и наклонени червени и бели светлоотразителни ленти и надпис "Извънгабаритен" с черен цвят. Поставя се отпред и отзад на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и на съпровождащия го автомобил.

(графично изображение)

11. "Опасен товар" - знакът представлява табела с формата на

правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационният код за степента на опасност на товара, а под него - идентификационният код за вида на опасния товар. Поставя се отпред вляво над бронята и отзад в лявата страна на превозните средства, превозващи опасни товари.

(графично изображение)

12. "Товарен автомобил или трактор с максимално допустима маса над

3,5 т и дължина над 7,00 м" - знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни табели, върху които са нанесени успоредни и наклонени червени флуоресциращи и жълти светлоотразителни ленти. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определят в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство.

(графично изображение)

13. (Попр. - ДВ, бр. 72 от 1996 г.) "Ремарке или полуремарке" -

знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни светлоотразителни табели с жълт цвят и червена флуоресцираща крайна ивица. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определят в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство.

(графично изображение)

14. "Бавнодвижещо се моторно превозно средство" - знакът представлява

табела с форма на равностранен триъгълник със скосени върхове и светлоотразително покритие в червен цвят и вписан в него червен флуоресциращ триъгълник. Поставя се отзад на бавнодвижещите се моторни превозни средства, както и на прикачените към тях ремаркета.

(графично изображение)

15. "Военна колона" - знакът има формата на правоъгълник с бял цвят,

надпис "Военна колона " с червен цвят и изображението на пътен знак А39. Поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната.

(2) Опознавателните знаци трябва да отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи.

(3) Конкретното място на поставяне върху пътните превозни средства, размерите на опознавателните знаци и техническите изисквания към тях се определят от министъра на вътрешните работи съгласувано със заинтересуваните ведомства.

(4) С разрешение на министъра на вътрешните работи на моторните превозни средства може да се поставят и други табели, надписи и емблеми, различни от посочените в ал. 1.

Глава трета

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО

СРЕДСТВО И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА

Чл. 19. (1) На всяко регистрирано моторно превозно средство се издава свидетелство за регистрация с безсрочна или с временна валидност по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи. Свидетелството за регистрация с временна валидност е различно по цвят от свидетелството с безсрочна валидност.

(2) На първата страница на свидетелството се изписва опознавателният знак "Република България ".

(3) Наименованието на свидетелството "Свидетелство за регистрация на моторно превозно средство" се повтаря на френски език "Certificat d'immatriculation".

(4) Свидетелството съдържа следните данни, някои от които са означени с латински букви:

1. регистрационен номер (А);

2. дата на първоначална регистрация на моторното превозно средство (В);

3. име, презиме и фамилия, единен граждански номер и адрес на собственика на моторното превозно средство (С);

4. фабрична марка и модел (D);

5. вид на моторното превозно средство;

6. номер на рамата/купето (Е);

7. номер на двигателя;

8. максимално допустима маса (F);

9. маса без товар (G);

10. товароносимост, брой места;

11. цвят (цветове);

12. срок на валидност на свидетелството (Н);

13. дата на издаването на свидетелството;

14. подпис на представител на организацията, издала свидетелството, и печат;

15. номер на свидетелството.

(5) Данните за собственика на моторното превозно средство, фабричната марка и моделът на моторното превозно средство се повтарят с латински букви.

Чл. 20. (1) На регистрираните моторни превозни средства, с изключение на мотоциклетите и мотопедите, отпред и отзад се поставят табели с регистрационни номера.

(2) На мотоциклетите и мотопедите, както и на ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

(3) Табелата с регистрационния номер е с бял цвят, върху който с черни букви и цифри са изписани кодът на региона, където е регистрирано моторното превозно средство, серията и поредният номер.

(4) Табелата с регистрационния номер отговаря на съответните изисквания на стандартизационните документи.

Глава четвърта

КАТЕГОРИИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 21. Моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви:

1. категория А - мотоциклети;

2. категория М - мотопеди;

3. категория В - автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3 500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на водача, не превишава 8; към тях може да се прикачва ремарке с максимално допустима маса не повече от 750 кг; максимално допустимата маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

4. категория С - товарни автомобили, чиято максимално допустима маса надвишава 3 500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с максимално допустима маса не повече от 750 кг;

5. категория D - автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници с над осем места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с максимална допустима маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено;

6. категория В + Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато:

а) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава 750 кг;

б) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;

7. категория С + Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с максимално допустима маса над 750 кг;

8. категория D + Е - състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория D и ремарке с максимално допустима маса над 750 кг;

9. категория Т - колесни трактори и тролейбуси; към тази категория се отнасят и трамваите.

Глава пета

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 22. На лице, което успешно е положило изпит за получаване на право за управление на моторно превозно средство, се издава свидетелство, валидно за съответната категория, по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.

Чл. 23. (1) Заглавието на свидетелството "Свидетелство за управление на МПС" се повтаря на френски език - "Permis de conduire".

(2) Свидетелството съдържа опознавателния знак "Република България" и данни в следната последователност:

1. фамилия;

2. име и презиме;

3. дата на раждане, единен граждански номер;

4. местоживеене;

5. организация, издала свидетелството;


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница