Правилник за провеждане на избори и ред за гласуване на ос на сркДата22.07.2016
Размер38.16 Kb.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ И РЕД ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ОС НА СРК
Чл. 1. (1) Този Правилник е изработен на основание чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 1 т. 1 и т. 7 от ЗСОЛЛДМ във връзка с чл. 11, ал. 3 и чл. 13, т. 3, т.5 и т. 10 от Устава на СРК на БЗС като с него се определят условията и реда за провеждането на избори за ръководните органи на СРК на БЗС представители /делегати/ на СРК в Конгреса на БЗС и е приет на 21. 04.2012 г. от Общото събрание на СРК на БЗС

(2) Право да бъдат избирани имат всички редовни членове на колегията които отговарят на изискванията и за които не са налице пречките по чл. 31 от ЗСОЛЛДМ, и чл. 22от Устава на СРК на БЗС.

Чл. 2. (1) Делегатите на Общото събрание се избират с протокол за избор съгласно чл.7 ал. (6) и имат следните задължителни атрибути:


 1. Трите имена, ЕГН и ЛПК (УИН) на тримата участвали в събранието за избор.

 2. Подписи на тримата участвали в събранието за избор.

 3. Трите имена, ЕГН, ЛПК(УИН) и подпис на избрания от тримата делегат в събранието за избор.

 4. Дата на провеждането на избора

 5. УС на СРК на БЗС публикува на сайта на СРК бланките на протокол за избор а също осигурява наличие на същите бланки в офиса на СРК на БЗС

 6. Протоколите се завеждат в офиса на СРК с входящ номер и дата. При установяване на наличие на дублиране на участие на редовен член в два или повече протокола за избор УС приема за валиден протокола с по-ранна дата

 7. Ако в деня на провеждане на ОС се установи, че в протокол има нередовен член на СРК то мандатната комисия анулира протокола и избрания за делегат се счита за нередовно избран за такъв и няма право да гласува.

Чл. 3. (1) Поименните избори за управителни органи – УС, КК и КПЕ се провеждат с тайно гласуване двуетапно – избор и второ гласуване (балотаж). Гласуването и отчитане на вота може да се извършва по електронен път.

(2) Подреждането на избраните кандидати се извършва по брой получени най-много гласове.

(3) Избран е този кандидат за който са гласували необходимото мнозинство делегати съгласно чл. 10, ал.2, от Устава на СРК на БЗС.

(4) В случай, че повече от необходимия брой кандидати са получили 50%+1, за избрани се считат тези, подредени по брой получени най-много гласове до попълване на неоходимия брой членове на съответния орган.

(5) В случай, че при първото гласуване не е попълнен състава на органа се провежда втори избор, при който непопълнените места се заемат от кандидатите, получили най-много гласове.

(6) В случай, че при първото гласуване нито един от кандидатите не е получил 50%+1 се провежда втори избор, при който подреждането става по брой получени най-много гласове

Чл.4 Избора на управителни органи се провежда по следния начин:


 1. Председател на УС, Секретар на УС, Председател на КК и Председател на КПЕ се избират едновременно.

 2. Членове на УС, КК и КПЕ се избират едновременно.

 3. Всеки редовен член може да бъде номиниран за всички ръководни длъжности, като номинираният има право сам да определи органите, в които желае да участва.

Чл. 5 (1)Изборът на делегати на Конгреса на БЗС се провежда след приключването на изборите по чл.4, т.1 и т.2.

  1. Поименните избори за делегати на Конгеса на БЗС, представители на СРК, се провеждат едноетапно, с тайно гласуване.

  2. Класирането се извършва по брой получени най-много гласове.

Чл.6 Кандидатите за изборна длъжност на орган, съответно за делегати на Конгреса на БЗС са задължени да присъстват до обявяването на окончателните резултати.

Чл. 7 (1) Комисията по избора се състои от Председател и членове. Общия брой на членовете на комисията, вкл. Председателя се определя от ОС и е винаги нечетен.

(2) Комисията по избора извършва подготовка на изборите, разглежда постъпилите жалби във връзка с провеждането на избора, като се произнася незабавно по тях с решение, което не подлежи на обжалване.

(3) Комисията по избора регистрира и обявява кандидатите за членове на органите на районната колегия, съответно кандидатите за делегати на Конгреса на БЗС и провежда самия избор.

(4) Бюлетините за изборите се изготвят от Комисията по избора и съдържат следните реквизити:

1. Наименование на бюлетината.

2. Трите имена на номинираните кандидати, подредени по реда на номинацията.

(5) Гласуването се извършва чрез зачертаване със синьо мастило на нежеланите кандидати. Остават имената на тези кандидати, които гласувалият делегат желае да останат.

(6) Комисията по избора обработва бюлетините като използва червено мастило.

(7) Бюлетината се счита за невалидна в следните случаи:

1. Посочени са за избрани повече от необходимия брой кандидати;

2. Гласуването не е извършено съгласно изискванията на чл.7 ал.5 от този правилник.

3. В бюлетината има зачертавания, прибавки и др. отбелязвания, които поставят под съмнение изпълнението на чл.7 ал.5.

Чл. 8 (1) След приключване на гласуването, комисията по избора разпечатва избирателните урни и извършва преброяването на бюлетините.

(2) За резултата от избора се съставя протокол в два екземпляра, в който се обявяват окончателните резултати.

(3) В протокола се вписват: общият брой на гласувалите, на действителните и недействителните бюлетини; бюлетините, подадени поименно за всеки кандидат; имената на избраните кандидати, както и броят на гласовете, с които са избрани. Протоколът се подписва от председателя и членовете на избирателната комисия, след което с нарочно решение комисията по избора се произнася за резултата от избора. Решението и протоколът се обявяват на публично пред ОС.(4) Резултата от балотажа се вписва в протокола по реда на ал.2 и ал.3.

(5) Протоколите на избирателната комисия и бюлетините се пазят в рамките на мандата. – да отпадне

Чл. 9 Когато гласуването и отчитането на вота се осъществява по електронен път, чл. 7, ал. 4, ал.5, ал.6 и ал.7, както и чл. 8, ал.1 от този правилник не се прилагат, в този случай комисията регистрира съответния избор по реда на чл. 7, ал.3, изготвя протокол съгласно чл. 8, ал.2, ал.3 и ал.4, и обявява резултатите.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница