Правилник за устройството и дейността на 121 соу”георги измирлиев” общи положениястраница3/3
Дата22.07.2016
Размер387.58 Kb.
1   2   3

т. 20.1. Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен клас или за преместване се издават по образци, утвърдени от МОМН и се заверяват от директора на 121СОУ

т. 20.2. Ежемесечно класният ръководител проверява редовното вписване на всички оценки, забележки и отсъствия и контролира представянето на бележниците пред родителите.

.

т. 21. В началото на учебната година по предложение на класния ръководител преподавателите изготвят график за работа с изоставащите ученици.т. 22На основание чл. 111 от ППЗНП ученикът завършва класа, ако по всички предмети, определени като задължителни, има годишна оценка най-малко среден /3/.

т. 23 При оценка за втория срок слаб /2/, независимо от оценката за първия срок, ученикът получава оценка слаб /2/ за годината.

т. 23.1.а основание чл.28, ал.3,4,5 от Наредба 3 ученици със слаби оценки полагат поправителни изпити, но на не повече от две поправителни сесии след приключване на учебната година, като между двете сесии има не по-малко от 50 календарни дни. Ученици, които имат оценки слаб /2/ и не са положили поправителни изпити или не са издържали последните, повтарят класа.

т. 23.2.Условно преминаване в следващ клас не се допуска.

т. 23.3.(1) Учениците от I клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.

(2) За учениците по ал. 1 се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.т. 24 (1) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.
РОДИТЕЛИ

Родителите имат следните права:


 • периодично да получават информация за успеха и развитието на децата си в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

 • да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

 • да участват в родителските срещи;

 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;

 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

 • да участват в училищното настоятелство;

 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие;

Родителите имат следните задължения:

 • да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

 • да се запознаят срещу подпис с Правилника за вътрешен трудов ред, Правилника за безопасни условия на труд и учене и с Правилника за дейността на училището при записване на ученика;

 • да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

 • редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

 • да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора;

 • да следят за успеха и поведението на детето си ,ползвайки дните за консултации на учителите и графика за втория час на класа,родителски срещи и други форми на контрол по тяхна преценка.

т. 25. Влизането в училището става след вписване на личните данни на посетителя в книгата на охранителя по Наредбата за пропусквателен режим на 121 СОУ.

т. 26. Не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти, възникнали между неговото дете и друг ученик на 121 СОУ, без присъствието на родител на другия ученик и без присъствието на учител.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНАТА УЧИЛИЩНА МТБ
т. 27. Компютърни зали и физкултурни салони

Компютрите са едни от най-скъпите образователни помагала в училището, следователно задължение на всички ученици е да се грижат за тяхната настояща и бъдеща употреба. Те трябва да опазват оборудването и да съблюдават всички мерки за сигурност и безопосност. Отговорниците на лабораториите могат да разместват или отстраняват ученици по своя преценка.

Ако ученик наруши което и да е от следните правила за ползване на зали, той може да бъде лишен от достъп до тях:


 • ученикът е длъжен да спазва установения вътрешен правилник за ползването на компютърните и спортни зали ;учебна площадка по БДП;

 • ученикът е длъжен да опазва оборудването и да съблюдава мерките за сигурност и безопасност;

 • да не консумира храна и напитки /включително и вода/ ;

 • да се размества оборудването или компютърните програми без учителски надзор и разрешение
 • не се допускат груби шеги или непристойно поведение;

 • нивото на шума да бъде сведено до минимум през цялото време;

 • не се допускат никакви игри ;

 • не се допуска притежаване или използване на софтуеър, който застрашава сигурността на файловете на останалите;

 • не се разрешава притежаване на софтуеър или на файлове с нецензурно /порнографско / съдържание;

 • не е позволено свалянето на файлове, които нямат връзка с учебната програма /музика, игри, филми и др./;

 • забранено е включването на всякакви външни устройства към компютрите /слушалки, МР3 плеъри, камери и др./

 • чат-програмите са забранени в компютърните зали.


Часове за ползване на залите:

 • не се ползват спортните и компютърните зали през междучасията без присъствието на преподавател;

 • компютърните зали не са отворени за учениците по време на почивни дни и празници;

 • не се разрешава на външни лица да ползват компютърните зали;


т. 28. Библиотека:

Библиотеката служи за подпомагане на учениците и учителите в разширяване на техните познания. В нея могат да се направят справки и да се заемат допълнителни материали за работата в клас. Учениците и учителите се насърчават да използват библиотеката за всякакъв вид учебна работа извън класната стая.


Правилата за ползване на библиотеката са следните:

 • ученикът е длъжен да спазва установения вътрешен правилник за ползването на библиотеката;

 • учениците не могат да заемат повече от три книги наведнъж. Художествената литература се заема за не повече от две седмици, друга литература – за не повече от една седмица;

 • книгите могат да се презапишат, освен ако за тяхното ползване има други желаещи;

 • учениците трябва да опазват собствеността на училището. Всяка загубена от ученик книга се заплаща по цени на българския пазар ;

 • ученици, невърнали заетите книги или неплатили глобите, няма да получат бележниците си за успех за първия срок или за края на учебната година;

 • не се допуска консумирането на храна или напитки в библиотеката.


УПРАВЛЕНИЕ И РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ
т. 29. На основание чл. 141 от ППЗНП органите на управление на училището са Директорът и Педагогическият съвет.

т. 29.1. Директорът и Педагогическият съвет организират дейността си в съответствие с чл. 147, 148 от ППЗНП.

т. 29.2. Педагогическият съвет включва в състава си: директора, помощник – директора, педагогическия съветник, всички учители и възпитатели, медицинското лице, обслужващо училището, представител на УН. Председател на Педагогическия съвет е директорът на училището.

т. 29.3. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от Директора. Извънредно заседание се свиква по искане на най-малко 1/3 от числения му състав. Решенията му се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

т. 29.4. Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.
т. 30 В паралелките от VІ до ХІІ клас се избира ученически съвет.

т. 30.1.Броят и съставът на ученическия съвет се определят от учениците.

т. 30.2.Ученическият съвет участва при планиране дейността за часа на класа, организира проявите на учениците в училището, съобразно интересите им и участва в общоучилищните мероприятия.

т. 31.Ученически съвет на 121 СОУ

 1. Ученическият съвет е демократична, ръководена от ученици организация в рамките на 121 СОУ. Тя е създадена с цел представяне интересите на ученическата общност пред административния и учителския състав и подобряване на цялостната атмосфера в училището.

 2. Ученическият съвет притежава пълномощията да отправя предложения пред училищните власти, но не и да прокарва решения самостоятелно освен когато се касае за вътрешноорганизационни правила, отнасящи се до неговата работа.

 3. Учениците, поставени на изпитателен срок, нямат право да кандидатстват за членове на Ученическия съвет и да заемат изборни длъжности. Учениците, получили предупреждение за нарушаване на дисциплината, нямат право да кандидатстват за членове на Ученическия съвет и да заемат изборни длъжности за срок от 1 година след отправяне на предупреждението.


СИП И ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТТИ
т. 32 СИП задоволява специфични индивидуални потребности и интереси на учениците и се провежда в извънучебно време в училището или извън него.

т. 32.1.Педагогическият съвет обявява възможностите за организиране на групи за СИП и полуинтернатни групи за следващата учебна година не по-късно от 20 май за учениците от І-ІV клас и 10 юни – за учениците от V-VІІ клас. До края на учебната година учениците и техните родители подават заявления за участие в избрана от тях група за следващата година.

т. 33 Извънкласните дейности, организирани от 121 СОУ са безплатни – актуализирано приложени след приемане на настоящия правилник.

т. 34 В съответствие с Наредба № 2 по време на учебната година се организират традиционни есенни и пролетни зелени училища с лицензирани фирми. През априлската ваканция за учениците се организира ваканционно бяло училище на планина в България.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
т. 35 Води се и се съхранява в съответствие с чл. 154 от ППЗНП, както следва:

 • книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16 год. – 5 години;

 • сведение за организацията на дейността в училището за учебната година /Списък образец № 1/ - 5 години;

 • дневник за всяка паралелка – 5 години;

 • материална книга за взетите учебни часове – до следващата финансова ревизия;

 • главна книга за учениците от І до VІІ клас;

 • протоколи от изпитите – 10 години;

 • регистрационни книги за издадените документи за завършена степен на образование;

 • лични картони на учениците, от 8 -12 клас клас, и прилежащите към тях личностни характеристики;

 • входящ и изходящ дневник – 5 години;

 • книга за регистриране на заповедите на Директора и и класьор с приложените заповеди към нея – 5 години;

 • книга за контролната дейност в училището – 5 години;

 • книга с протоколите от заседанията на Педагогическия съвет и книга за решенията на същия – 5 години;

 • инвентарна книга и отчетни и счетоводни форми – срок съгласно Закона за счетоводството;

 • книга за санитарното състояние – 5 години;

 • книга за регистриране на даренията; класьор за дарения;т. 35.1 Водената от училището документация се прономерова, прошнурова, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището не по–късно от 20 септември на настоящата учебна година от съответното лице, отговарящо за воденето й.

т. 35.2 Документите се съхраняват от съответните длъжностни лица, които отговарят за наличността и правилното им водене, а след изтичането на срока – в архива на училището, съгласно изискванията .

т. 35.3 За допуснати нарушения виновните длъжностни лица подлежат на административни наказания по КТ.

Настоящият правилник е предложен на педагогическия съвет за обсъждане и приет на 26.06.2015 г. – протокол № 15 , утвърден със Заповед № 391 / 04.09.2015 г.


Директор на 121 СОУ: Николай МисовДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният……………………………………………………………………......……….., родител /настойник/ на………………………………..........…………………………………………, ЕГН……………………………………, ученик от ………….клас на 121 СОУ “Георги Измирлиев” – София, прочетох училищния правилник за учебната 2014/2015 година и декларирам, че правилата, отразени в него, са ми ясни, приемам изискванията, разяснил съм ги подробно на детето си и ще ги спазвам.
………………… ……….....................……………..

дата /Подпис на родител/настойник/Каталог: information -> I Uchilistni pravilnici
I Uchilistni pravilnici -> Георги измирлиев
I Uchilistni pravilnici -> І. общи положения
information -> Изпитна тема №16: Компютърна система с най-новия към момента процесор на intel архитектура
information -> Открития и изобретения от 1970 г до 1980 г
information -> Информация относно 89-та редовна сесия на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация, състояла се от 11 до 20 май 2011 год в централата на Организацията в гр. Лондон, Великобритания
information -> Технически характеристики на процесорите amd к10 Модели на процесорите amd к10
information -> Факултет по информационни науки
information -> Тема компютърна система ibm pc/xt i8088 Процесорите 8086 и 8088


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница