Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбранатаДата22.10.2018
Размер58 Kb.
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната
Издаден от министъра на отбраната, обн., ДВ, бр. 44 от 16.06.2015 г., в сила от 1.07.2015 г., изм. и доп., бр. 71 от 1.09.2017 г., в сила от 1.09.2017 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната.
Чл. 2. (1) Информационният център на Министерството на отбраната е юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната със седалище гр. София 1080, ул. Раковски 106.

(2) Информационният център на Министерството на отбраната, наричан за кратко по-долу (Центъра), е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната.


Чл. 3. Дейността на Центъра се осъществява в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за държавния служител, Закона за радиото и телевизията, Закона за авторското право и сродните му права, Кодекса на труда, законите, подзаконовите актове, нормативните и административните актове на министъра на отбраната.
Глава втора

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 4. Информационният център на Министерството на отбраната изпълнява функциите, определени в чл. 5б, ал. 2 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г. и бр. 14 и 37 от 2015 г.).
Глава трета

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Чл. 5. (1) Информационният център на Министерството на отбраната е организиран в ръководство и 3 отдела.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 1.09.2017 г.) Ръководството на Центъра се състои от директор, заместник-директор по административната част, заместник-директор по художественотворческата част и главен юрисконсулт.

(3) Общата численост на служителите в Центъра е 58 щатни бройки съгласно ПМС № 54 от 2010 г.
Чл. 6. (1) Информационният център на Министерството на отбраната се представлява и ръководи от директор, който се назначава от министъра на отбраната.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 1.09.2017 г.) Директорът на Центъра е главен художествен ръководител.

(3) Директорът на Центъра:

1. планира, организира, ръководи, представлява, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Центъра;

2. подпомага изготвянето на актове на министъра на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната, касаещи дейността на Центъра, организира и ръководи тяхното точно изпълнение;

3. организира взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

4. представлява Центъра пред физически и юридически лица, организации и учреждения в страната и в чужбина;

5. ръководи изготвянето и представя на министъра на отбраната за утвърждаване проект на бюджетна сметка и проект на годишна програма за капиталовите разходи на Центъра;

6. организира и ръководи политиката на Центъра за недопускане на злоупотреби и корупция, повишаване на прозрачността и правилното управление и ефективно разпореждане с имуществото и финансовите средства на Центъра;

7. сключва договори, необходими за изпълнение на функциите, задачите и дейността на Центъра;

8. отговаря за изпълнението на бюджета на Центъра и представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за законосъобразното му изпълнение и представя на министъра на отбраната ежегоден доклад за дейността на Центъра;

9. отговаря за правилното прилагане на изискванията на системата за финансово управление и контрол;

10. назначава и освобождава от длъжност служителите по служебни правоотношения в Центъра, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудови правоотношения;

11. утвърждава длъжностните характеристики на служителите от Центъра;

12. награждава служителите от Центъра по реда на действащото законодателство и налага дисциплинарни наказания на служителите от Центъра;

13. предлага на министъра на отбраната за утвърждаване длъжностното разписание на Центъра и на измененията в него;

14. организира и осигурява цялостния процес по провеждане на оценяване изпълнението на служителите съгласно действащото законодателство;

15. изготвя ежегоден доклад за състоянието на Центъра по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

(4) Директорът създава Редколегия и/или Програмен съвет, които го подпомагат при определяне на програмната и редакционната политика на "ВТК", в. "БА" и интернет страницата на Информационния център.
Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 1.09.2017 г.) При осъществяване на своите правомощия директорът на Центъра се подпомага от заместник-директор по административната част и заместник-директор по художественотворческата част. Договорите със заместник-директора по административната част и заместник-директора по художественотворческата част се сключват, изменят и прекратяват от директора на Центъра по реда на Кодекса на труда.

(2) Правомощията на директора на "Информационен център на МО" при негово отсъствие поради командировка в чужбина или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществят от заместник-директора по административната част.

(3) Заместник-директорът по административната част отговаря пряко за дейността на отдел "Обща администрация, мониторинг и филмов архив".

(4) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2017 г., в сила от 1.09.2017 г.) Заместник-директорът по художественотворческата част отговаря пряко за дейността на отдел "Военен телевизионен канал" и отдел "Вестник "Българска армия".


Чл. 8. Главният юрисконсулт е пряко подчинен на директора на Центъра и:

1. осигурява в правно отношение законосъобразното изпълнение на правомощията на директора на Центъра и осъществява процесуалното представителство на Центъра;

2. участва в разработването и съгласува за законосъобразност проекти на документи;

3. осигурява в правно отношение дейността по възлагане на обществени поръчки с възложител директора на Центъра;

4. осъществява предварителен контрол за законосъобразност по чл. 13, ал. 3, т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност в Центъра;

5. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства;

6. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения или извършване на разходи.
Чл. 9. Центърът е структуриран в три отдела:

1. отдел "Обща администрация, мониторинг и филмов архив";

2. отдел "Военен телевизионен канал";

3. отдел вестник "Българска армия".


Чл. 10. Отдел "Обща администрация, мониторинг и филмов архив":

1. организира и осъществява деловодната дейност в Центъра;

2. изготвя длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на Центъра;

3. организира дейностите, свързани с ефективното управление на човешките ресурси, като осигурява резултатен подбор и кариерно израстване на персонала, и оказва методическа помощ при организирането и провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в Центъра;

4. изготвя документите за назначаване, изменение и освобождаване от длъжност на служителите по служебни правоотношения в Центъра, както и документите за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с лицата, назначени по реда на Кодекса на труда;

5. организира процеса по разработване и актуализиране на длъжностните характеристики на служителите от Центъра;

6. организира и осигурява цялостната организация по провеждане на оценяване изпълнението на цивилните служители съгласно Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането му;

7. организира и осигурява ефективното обучение и квалификация на служителите от Центъра;

8. разработва и предлага за утвърждаване на директора на Центъра вътрешни правила за работна заплата съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г. и бр. 9 от 2015 г.);

9. администрира дейностите по налагането на дисциплинарни наказания на служителите от Центъра;

10. организира и осъществява дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

11. организира транспортното обслужване на Центъра;

12. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти, като изготвя месечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет и годишния баланс;

13. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;

14. извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводните сметки от Сметкоплана за бюджетните предприятия по системата на Единната сметка;

15. изготвя месечните ведомости за работни заплати и извършва плащанията;

16. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и документи за пенсиониране, свързани с осигурителния доход;

17. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;

18. организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;

19. анализира и администрира разходите, участва при организацията, изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол, включващи системата за предварителен контрол и системата на двойния подпис, с цел законосъобразно и ефективно управление на бюджетните средства;

20. следи за ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните, извънбюджетните и целевите средства съгласно отпуснатите лимити при спазване на финансовата дисциплина;

21. организира процедурата по изготвяне, прилагане, изпълнение и контрол по законосъобразното изпълнение на обществените поръчки съгласно Закона за обществените поръчки;

22. контролира изпълнението на сключените от Центъра договори;

23. организира и осъществява логистичното осигуряване на Центъра;

24. координира и осигурява поддържането на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи и на системата за контрол на достъпа;

25. изработва, съгласува и предлага за одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи;

26. организира и отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на собствените или предоставени за ползване или стопанисване недвижими имоти и движими вещи;

27. осъществява ежедневен мониторинг на националните и регионалните електронни и печатни медии;

28. организира и подготвя ежедневен информационен бюлетин (преглед на печата) за нуждите на министъра на отбраната, заместник-министрите на отбраната, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната;

29. организира съхранението и архивирането на произведените информационни продукти, както и дигитализиране на филмовия фонд на Министерството на отбраната;

30. създава и организира производството и разпространението на информационно-рекламни материали за нуждите на Министерството на отбраната и при провеждането на информационни кампании;

31. създава и поддържа информационен архив въз основа на ежедневно извършвания мониторинг на електронните медии и подготвяния информационен бюлетин – преглед на печата;

32. води статистика на публикациите в националните и регионалните печатни и електронни медии на военна тематика.
Чл. 11. Отдел "Военен телевизионен канал":

1. осигурява дейността на Военния телевизионен канал;

2. продуцира и предоставя за разпространение 24-часова програма, от която не по-малко от 50 на сто е собствена телевизионна продукция, свързана с националната сигурност и отбрана, дейността на въоръжените сили и държавните институции;

3. произвежда аудио-визуални продукти, документални и военно-учебни филми за нуждите на Министерството на отбраната, въоръжените сили и обществеността;

4. поддържа и води сайт с новини и други публикации въз основа на програмата на ВТК, публикациите на в. "Българска армия" и подбрани материали от мониторинга;

5. осигурява излъчването на реклами по ВТК, информационния сайт по т. 4 и публикуването на реклами на страниците на вестник "Българска армия" и други печатни издания;

6. организира рекламирането на ВТК, в. "Българска армия" и други печатни издания на Центъра;

7. организира, разработва, развива и поддържа интернет страницата на Центъра (armymedia.bg).


Чл. 12. Отдел "Вестник "Българска армия":

1. организира списването и издаването на в. "Българска армия" – 1 път в седмицата, като във всеки брой не по-малко от 50 на сто от журналистическите материали са свързани с националната сигурност и отбрана, дейността на въоръжените сили и държавните институции;

2. организира абонамента и разпространението на в. "Българска армия" и други печатни издания;

3. организира списването, издаването и разпространението при необходимост на други печатни издания.


Глава четвърта

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
Чл. 13. За изпълнение на информационно-издателската си функция Центърът ползва информация, анализи и прогнози, предоставени от Министерството на отбраната, Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и други ведомства.
Чл. 14. Дирекция "Връзки с обществеността" на Министерството на отбраната дава методически указания и оказва съдействие на Центъра, като:

1. предоставя за публикуване информация във връзка с медийните изяви на министъра, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната, началника на отбраната и дейността на Министерството на отбраната и Българската армия;

2. съдейства за поддържането, актуализирането и публикуването на информация в социалните мрежи.
Глава пета

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ
Чл. 15. (1) Издръжката на Центъра се формира от бюджетни субсидии и собствени приходи.

(2) Собствените приходи на Центъра се набират от:

1. отдаване под наем на имоти и вещи;

2. участие в национални и международни проекти и програми;

3. реклама;

4. дарения;5. спонсорство.
Чл. 16. Директорът на Центъра отговаря за законосъобразното и целесъобразното разходване на бюджета на Центъра.
Чл. 17. Информационният център на Министерството на отбраната управлява предоставените му имоти, спазвайки разпоредбите на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.
Чл. 18. Информационният център на Министерството на отбраната бракува и ликвидира имущество съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти, Закона за счетоводството и съответните нормативни актове.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 60, ал. 2 от Закона за администрацията и чл. 5б, ал. 3 от Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г. и бр. 14 и 37 от 2015 г.) и отменя Правилника за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (ДВ, бр. 13 от 2014 г.).
§ 2. Правилникът влиза в сила от 1.07.2015 г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница