Правителство на Румъния Февруари 2015г. Министерство на транспортастраница17/39
Дата19.07.2018
Размер7.63 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   39

Източник: ГТП анализ на финансирането 1. Общо инвестиционните разходи за проектите, определени в генералния план, са 45.3 млрд. евро по фиксирани цени от 2014г. Анализът на чувствителността показва, че средства в размер на 2.2% от БВП са достатъчни за подкрепа на пълния списък от идентифицирани интервенции.Обществени консултации

AECOM Резюме на целия проект 488 Обществени консултации


 1. Вече беше посочено, че в хода на формулирането на генералния план се проведоха широки консултации, по-специално по отношение на специфицирането на интервенциите.
 1. След публикуването на генералния план в края на август, през октомври и ноември в Министерството на транспорта се проведоха поредица от обществени консултации по генералния план, на които министерството направи презентации, последвани от време за въпроси от аудиторията и отговори. Всяка консултация беше посветена на конкретен вид транспорт, а именно автомобилен, железници, пристанища, въздухоплаване и интермодален транспорт. На консултациите бяха представени широк кръг от интереси, включително представители на отрасъла, търговски органи, съветници, групи със специални интереси, фирмени представители, журналисти и граждани.
 1. Бяха получени редица писмени изложения, общо 51. Те бяха анализирани и уместните забележки бяха взети под внимание в окончателния план.Анализ на моментното състояние

AECOM Резюме на целия проект 509 Анализ на моментното състояние


 1. Всички анализи и моделирането за генералния план бяха извършени на мултимодална основа, но голяма част от анализът в този доклад е описан на модална основа. В настоящия раздел представяме множество въпроси на междусекторно ниво.
 1. Оперативни показатели на ИЕУ сценария
 1. НТМ генерира голям обем от данни, които показват как функционира транспортната мрежа. В настоящия раздел оперативните показатели на ИЕУ са съпоставени с референтния сценарий, който показва какво би било бъдещото положение без проектите от генералния план, т.е. само с проектите, за които има поет финансов ангажимент. Това е най-обоснованата съпоставка, защото показва на еквивалентна основа какво се предвижда да бъде положителното влияние на генералния план.
 1. Показани са и съпоставки с базовото положение (2011г.), но те съдържат също изменения в търсенето на транспорт, които биха настъпили между отделните години, независимо от проектите от генералния план.
 1. На Фигура 9.1 са представени прогнозните изменения в пътническия транспорт през 2020 и 2030г.

Изменение на търсенето на товари

Изменение на търсенето на товари

2020 реф. - 2020 ИЕУ

2030 реф. - 2030 ИЕУ


Пътници

Пътнико-километри
Пътници

Пътнико-километри
Кола

-0.6%

3.9%

Кола

-0.7%

8.9%
Автобус

-6.4%

-10.7%

Автобус

-11.0%

-17.2%
Влак

42.1%

72.7%

Влак

87.7%

110.0%
Самолет

-6.1%

-3.2%

Самолет

-17.4%

-8.3%
Общо

-0.1%

5.4%

Общо

-0.3%

6.7%


Източник: AECOM, Национален транспортен модел
Фигура 9.1 Развитие на пътническия транспорт през 2020 и 2030г., ИЕУ спрямо референтния вариант


 1. Резултатите показват, че с инвестициите в подобряване на поддръжката и подобрения на линейните скорости и обслужването би могло да се постигне съществено увеличение на железопътния превоз на пътници. Прогнозата предвижда увеличение от 42% на железопътния превоз на пътници и 73% пътнико-километрите до 2020г. с повишение до 88% и 110% към 2030г., когато следва да е разгърната пълната стратегия.
 1. За разлика от това, прогнозата предвижда слабо увеличение на автомобилния трафик с малко увеличение на автомобилния превоз на пътници и скромно повишение на пътнико-километрите. Инвестициите в жп транспорт водят до намаляване на автобусните пътнико-километри от 11% и 17% съответно през 2020 и 2030г..
 1. Една от характеристиките на прогнозата оказва ефект върху увеличението на средната продължителност на пътуванията – пътнико-километрите се увеличават в по-голяма степен, отколкото броя на пътниците и това следва да се очаква с оглед на по-високите скорости, по-късите времена на пътуване и по-голямата свързаност, които ще бъдат осигурени чрез интервенциите от генералния план.
 1. На Фигура 9.2 е представена аналогична информация за товарния трафик.
Изменение на търсенето на товари

Изменение на търсенето на товари

2020 реф. - 2020 ИЕУ

2030 реф. - 2030 ИЕУ


Тонове

Тон км
Тонове

Тон км
Автом.

-0.9%

-2.1%

Автом.

-1.5%

-3.0%
Желез.

2.9%

6.2%

Желез.

4.1%

5.5%
Воден

2.7%

2.1%

Воден

9.8%

5.3%
Общо

0.1%

-0.2%

Общо

0.1%

-0.8%

Източник: AECOM, Национален транспортен модел
Фигура 9.2 Развитие на товарния транспорт през 2020 и 2030, ИЕУ спрямо референтния вариант  1. Наблюдава се същият модел на товарния трафик, независимо че ефектът е по-малък по две причини. Първо, относителното подобрение на скоростта на товарните влакове и по-малко в сравнение с това при пътническите услуги и второ, времето за извършване на транзит е само един от елементите на разходите за движение на товара.
  1. Навлото за тон км се увеличава около два пъти по-бързо от натоварените тонове. Тук отново най-голямо повишение на превозените тонове и тон километрите са наблюдава отново при жп товарите, където според прогнозата ще се наблюдава увеличение на тон километрите с 6% както през 2020, така и през 2030г. Увеличение както през 2020, така и през 2030г. се предвижда и при товарите, превозвани по вода, в резултат на инвестициите в повишаване на плавателността по Дунав и подобренията в пристанищата.
 1. На Фигура 10.3 е представено изменението при избора на вид транспорт.


Дял на видовете транспорт в пътуването на пътниците (%)
Дял на видовете транспорт в пътуването на пътниците (%)
(Център: 2020 реф. вариант Външен: 2020 ИЕУ)
(Център: 2030 реф. вариант Външен: 2030 ИЕУ)
5.3%

0.94%
4.5%

0.92%

13%16%1.00%15%
17%1.11%
3.7%2.4%КолаКолаАвтобусАвтобусВлакВлакСамолетСамолет78%82%


78%81%Източник: AECOM, Национален транспортен модел
Фигура 10.3 Изменения в общия избор на вид транспорт


 1. Тук функционирането на жп транспорта следва да се оценява спрямо исторически намаляващия дял на този вид транспорт. Прогнозите от Националния модел показват, че делът на жп транспорта може да бъде увеличен чрез инвестиции, подобряване на поддръжката и обслужването, дори при разрастващия се пазар на пътуванията и увеличаващият се брой собствени автомобили и съществените подобрения на пътната мрежа.
 1. Разликата между базовата година и ИЕУ сценария за 2020 и 2030г. е представена на Фигура 9.3 за пътническия и товарния транспорт.Изменение в търсенето на пътнически транспорт Изменение в търсенето на товарен транспорт

Базова год. 2011 – 2020 ИЕУ 2011 – 2020 ИЕУ

Пътници Пътнико-км Тонове Тон км

Автомобил Автомобилен

Автобус Железопътен

Влак Воден

Самолет Общо

общо

Източник: AECOM, Националния транспортен модел
Фигура 9.3 Динамика на търсенето на пътнически и товарен транспорт, 2011 – 2020г., ИЕУ стратегия 1. Тези резултати показват по отношение на превоза на пътници увеличение на броя пътници и пътнико-километрите при всички видове транспорт. При съпоставяне на тези резултати с референтния вариант се вижда, че увеличението на превоза на пътници с автомобилен транспорт не се дължи на самата ИЕУ стратегия (която води до намаляване на пътниците, превозени с автомобилен транспорт), а на други фактори като увеличения брой собствени автомобили и завършените автомагистрали в референтния вариант.
 1. Прави впечатление обратът при превоза на пътници с жп транспорт. След повече от 20 години непрекъснат спад инвестициите в подобряване на поддръжката, рехабилитация и допълнителни услуги се предвижда да доведат до обрат в този спад и постигане на увеличение от 27% при жп пътнико-километрите спрямо положението през базовата година.
 1. Аналогична ситуация се наблюдава и за 2030г., с ръст при всички видове транспорт както на пътническите, така и на товарните превози. Причината за увеличението на пътническите (и товарните) превози при автомобилния транспорт е същата, както за 2020г.: то се дължи на лежаща в основата му тенденция, а не на ИЕУ проектите.
 1. Отново прави впечатление прогнозното увеличение на пътническите и товарните жп превози, което показва още веднъж, че с подходящи инвестиции историческите тенденции при железопътния транспорт могат да бъдат обърнати.

Изменение в търсенето на пътнически транспорт Изменение в търсенето на товарен транспорт

Базова год. 2011 – 2020 ИЕУ 2011 – 2020 ИЕУ

Пътници Пътнико-км тонове тон км

Кола автомобилен

Автобус железопътен

Влак воден

Самолет общо

общо

Източник: AECOM, Национален транспортен модел
Фигура 9.4 Динамика на търсенето на пътнически и товарен транспорт, 2011 – 2030г., ИЕУ стратегия


 1. Разпределение на ресурсите по видове транспорт: € за пътнико-км, € за тон км
 1. Едни от измерителите за приноса на всеки вид транспорт към националната транспортна ситуация е пътнико-километър и тон-километър. Анализирахме инвестициите в секторите на автомобилния, жп и водния транспорт във връзка с приноса на всеки един от тях от гледна точка на тези измерители. Резултатите са представени по-долу:


Таблица 9.1 ИЕУ сценарий: разходи за пътнико-километър и тон км
Разходи вПътнико -Тон/ пътнико -/ тон

генералния планкм / денкм / денкм / денкм / ден

(млн. евро)


Автомобилен

18,707
156,721,866
194,257,197
119
96Железопътен + интермодален

16,139
19,096,378
43,614,918
845
370

Водни пътища

1,056

41,717,021

25Източник: Финансов анализ и национален модел


 1. Таблицата трябва да се тълкува внимателно. Двете мерки не са показател за това, което заслужава да получи всеки вид транспорт. Проектите за всеки вид транспорт са обосновани по логичен, структуриран начин, от идентифицирането на проблема, през интервенцията и оценката и всяка инвестиция е оценена според собствените й достойнства. Автомобилната и жп мрежата започват от различни начални точки що се отнася до тяхното развитие. Водният транспорт се осигурява предимно от река Дунав, която е природен ресурс и не е изцяло човешко творение, каквито са пътищата и жп линиите.
 1. Въпреки това, данните следва да показват съзнателно намерение в генералния план за справяне с упадъка на жп мрежата и опит за съживяване на железниците, така че те отново да играят съществена роля в националния транспорт и да бъде гарантирано тяхното бъдеще.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   39


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница