Правителството на Република България (наричано по-нататък: " Българската Страна"), от една страна, иДата07.08.2018
Размер96.5 Kb.


СПОРАЗУМЕНИЕ
ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖДУ


Правителството на Република България

(наричано по-нататък: " Българската Страна"),

от една страна,

и


Правителството на Държавата Израел/

Израелското министерство на отбраната

(наричано по-нататък: " Израелската Страна"),

от друга страна,
ПОТВЪРЖДАВАТ
Като имат предвид, че Българската Страна и Израелската Страна (наричани по-нататък “Страните”) възнамеряват да си сътрудничат в съвместни проекти по военни и отбранителни въпроси; и
Като имат предвид, че Страните желаят да защитават поверителността на отбранителни и военни проекти, както и поверителността на класифицирани материали и информация, обменяни между Страните; и
Като имат предвид, че Двете Страни се съгласяват, че е в техен взаимен интерес да бъде подписано Споразумение за защита на класифицирани материали и информация; и
Като имат предвид, че Страните по това Споразумение за защита на класифицирани материали и информация се съгласяват, че самото съществуване на отношения между Страните, свързани с отбранителни и военни въпроси не представлява класифицирана информация. Но класифицираното съдържание на отношенията няма да бъде разкривано на трета страна без предварителното писмено съгласие на другата Страна;
Като имат предвид, че Страните по това Споразумение за защита на класифицирани материали и информация желаят да създадат сроковете и условията на това Споразумение.
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЧЛЕН I – ПРИЕМАНЕ НА ПРЕАМБЮЛ
Преамбюлът към това Споразумение за защита на класифицирани материали и информация (наричано по-нататък “Споразумението”) представлява неразделна част от него и обвързва Страните.


ЧЛЕН II - ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. За целите на това Споразумение терминът класифицирани материали и информация включва информация и материали от всякакъв вид, които в интерес на националната сигурност на предоставящата Страна и в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове, изискват защита срещу нерегламентиран достъп и които са класифицирани в съответствие с член ІV, алинея 1 на това Споразумение и в съответствие с националните закони и подзаконови актове.
2. "Класифициран материал" означава класифициран документ или техническо устройство, оборудване, инсталация, механизъм или оръжие, произведени или в процес на производство, както и компонентите, използвани за тяхното производство, съдържащи класифицирана информация.
3. "Класифицирана информация" означава информация в каквато и да е форма, създадена или в процес на създаване, на която е определено ниво на класификация за сигурност и която в интерес на националната сигурност и в съответствие с националните закони и подзаконови актове изисква защита срещу нерегламентиран достъп или унищожаване.


ЧЛЕН III – ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ
1. Разпоредбите на това Споразумение се прилагат към всички преговори или договори, които ще бъдат проведени или сключени в бъдеще между Страните или лица, свързани с отбранителни и военни проекти между Страните и/или лица, свързани със Страните по следните въпроси:
A. Сътрудничество между Страните и/или лица, свързани със Страните по отбранителни и военни въпроси.
Б. Сътрудничество и/или обмен на информация във всички области между Страните и лица под тяхна юрисдикция.
В. Сътрудничество, обмен на информация, съвместни предприятия, договори или други отношения между правителствени, публичноправни или частноправни юридически лица на Страните, свързани с военни и отбранителни проекти.
Г. Продажба на оборудване и ноу-хау от едната Страна на другата.
Д. Информация, предавана между Страните, от представители, работници или консултанти (частни или други) по военни и отбранителни въпроси.
2. Всяка Страна информира съответните агенции и лица в своята държава за съществуването на това Споразумение.
3. Всяка Страна се съгласява и потвърждава, че разпоредбите на това Споразумение са обвързващи и ще бъдат стриктно съблюдавани от всички физически и юридически лица на съответните Страни, както и на организации и лица на двете Страни.
4. Всяка Страна отговаря за класифицираните материали и информация от момента на получаването им. Тази отговорност се носи в съответствие с разпоредбите и практиките, закрепени в това Споразумение.


ЧЛЕН IV – НИВА НА КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ
1. На класифицирани материали и информация се определя едно от следните нива на класификация за сигурност:

българска класификация израелска класификация


Строго секретно (Top Secret) Sodi Beyoter

Секретно (Secret) Sodi

Поверително (Confidential) Shamur

За служебно ползване (Restricted) Shamur

2. На Страните не е позволено да разкриват класифицирани материали и информация по това Споразумение на трета страна (включително държави или граждани на други държави, дружества, юридически или физически лица, които не са дефинирани като “Страните” по това Споразумение) без предварителното писмено съгласие на Страната – източник. Трета страна, с горепосоченото разрешение, може да използва предоставените материали и информация, само за специфичните цели, съгласувани между Страните.
3. В съответствие с националните си закони, подзаконови актове и практики, всяка Страна предприема подходящите мерки за защита на класифицирани материали и информация. Страните осигуряват на всички такива класифицирани материали и информация същата степен на защита, каквато се предоставя на техните класифицирани материали и информация с еквивалентно ниво на класификация.
4. Достъп до класифицирани материали и информация се предоставя само на лица, на които такъв достъп е необходим във връзка със служебни задължения и които са проучени и оторизирани от съответната Страна.
5. Договорено е, че съществуването на това Споразумение и взаимните отбранителни и военни отношения между страните не са класифицирани.
6. Всяка Страна се съгласява и изразява своята готовност да се въздържа от публикации от всякакъв вид, свързани с областите на взаимно сътрудничество и дейности по това Споразумение. Без да се отказват от горното, съществени съобщения или съществени откази, биха могли да бъдат направени в бъдеще от Страните след консултации и взаимно съгласие.


ЧЛЕН V – ПОСЕТИТЕЛИ ОТ ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ В ДРУГАТА И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ДОСТЪП
1. Достъп до класифицирани материали и информация и до места, където се изпълняват класифицирани проекти, се дава от една от Страните на лица от другата Страна, ако е получено разрешение от Компетентния орган по сигурността на Страната домакин. Такова разрешение се дава само по отношение на искания за посещения на лица, които са проучени и оторизирани да работят с класифицирани материали и информация (по-нататък наричани: “Посетители”).
2. Компетентният орган по сигурността на Страната източник уведомява Компетентния орган по сигурността на Страната домакин за очакваните посетители поне три седмици преди планираното посещение. В специални случаи разрешение за посещение се дава възможно най-скоро, след предварителни консултации.
3. Исканията за посещение съдържат следните данни:
A. Име на посетителя, дата и място на раждане, националност/гражданство и номер на паспорт.
Б. Длъжност на посетителя и наименование на предприятието, обекта или организацията, които представлява.
В. Разрешение за достъп на посетителя, издадено от Компетентния орган по сигурността.
Г. Планирана дата на посещението.
Д. Цел на посещението.
Е. Наименование на обектите, които ще бъдат посетени.

Ж. Имена на лицата от държавата на Страната домакин, които ще бъдат посетени.


4. Исканията за посещение се предават по подходящи канали, както ще бъде договорено между Страните.
5. Без да се дерогира общоприложимостта на този член, изискванията, детайлно определени в алинея 3, се прилагат към всички дейности, посочени в член ІІІ, параграф 1 по-горе.
6. При одобрение от Компетентния орган по сигурността, разрешението за посещение може да бъде дадено за определен период от време, ако е необходимо за конкретен проект. Разрешения за многократни посещения могат да бъдат давани за период, не по-дълъг от 12 месеца.
7. Страната-домакин предприема всички необходими мерки за сигурност и необходимите предпазни мерки, за да се гарантира физическата сигурност на посетителите от другата Страна (наричана по-нататък “Посещаваща страна”), в държавата на Страната-домакин.
8. Без да се дерогират горепосочените задължения, държавата домакин:
A. Уведомява посещаващата Страна за специфични заплахи относно възможни враждебни действия, включително терористични актове, които могат да застрашат персонала на посещаващата Страна или да създадат опасност за неговата сигурност.
Б. В случай на заплаха, предприема всички необходими мерки за сигурност и предпазни мерки, включително и осигуряване на защита и евакуация на персонала на посещаващата Страна, находящ се в зони или територии с висок риск на Страната-домакин.


  1. Компетентният орган по сигурността на Страната – домакин координира всички въпроси относно физическата сигурност на персонала от посещаващата Страна с Компетентния орган по сигурността на посещаващата Страна.

ЧЛЕН VI – ПРЕНОС НА КЛАСИФИЦИРАНИ МАТЕРИАЛИ И ИНФОРМАЦИЯ
1. Класифицирани материали и информация се изискват и пренасят от едната Страна до другата чрез одобрени канали, съгласувани между Страните.
2. Класифицираните комуникации между Страните се осъществяват чрез защитени канали.
3. В случай, че една от Страните желае да използва класифицирани материали и информация извън нейна територия, този пренос и използване се извършват след предварителна координация със Страната източник. Това Споразумение е приложимо и при такъв пренос или използване.


ЧЛЕН VII – КОМПРОМЕТИРАНЕ НА КЛАСИФИЦИРАНИ МАТЕРИАЛИ И ИНФОРМАЦИЯ
1. В случаи на компрометиране на класифицирани материали и информация, Страната получател ще разследва всички случаи, когато е доказано или има подозрения, че класифицирани материали и информация от Страната източник са били загубени или разкрити на неоторизирани лица. Страната получател незабавно и пълно информира Страната източник за тези случаи, крайните резултати от разследването и предприетите корективни действия за предотвратяването на подобни случаи.
2. Страната, извършваща разследването, понася всички разходи по него, като тези разходи не подлежат на връщане от другата Страна.


ЧЛЕН VIII – КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ ПО СИГУРНОСТТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1. Всяка Страна определя надлежно оправомощен Компетентен орган по сигурността, който следи за прилагането на това Споразумение във всички негови аспекти.
За българската Страна – Държавна комисия по сигурността на информацията (Национален Орган по Сигурността на Информацията).
За израелската Страна – Дирекция за сигурност на отбраната.
2. Компетентните органи по сигурността на Страните съгласуват съвместни Планове за сигурност за обмен на класифицирани материали и информация в съответствие с това Споразумение.
3. Компетентните органи по сигурността на Страните, всеки в рамките на своята държава, изготвя и разпространява Инструкции за сигурност и процедури за защита на класифицирани материали и информация, както е определено в член ІІ на това Споразумение.
4. Всяка страна се съгласява и изразява своята готовност да съгласува предварително с другата Страна всички разпоредби, инструкции, процедури и практики, свързани по някакъв начин с приложението на това Споразумение в цялост и по отношение на договори между публичноправни и частноправни лица - в частност.
5. Всяка Страна разрешава на експерти по сигурността на другата Страна да посещават нейната територия, в периоди, удобни за двете Страни, за да дискутират с нейните Компетентни органи по сигурността процедурите за защита на класифицирани материали и информация, прилагани от другата Страна.


ЧЛЕН IX – ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КЛАСИФИЦИРАНИ МАТЕРИАЛИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ОПРАВОМОЩЕНИ ЛИЦА
1. В случай, че някоя от Страните или нейни агенции или лица, имащи отношение към дейностите, посочени в член ІІІ, алинея 1, сключат договор, който ще се изпълнява на територията на другата Страна и този договор е свързан с класифицирани материали и информация, съответната Страна, където ще се осъществява изпълнението, поема отговорност за прилагане на мерки за сигурност на нейна територия за защита на такива класифицирани материали и информация в съответствие със собствените си стандарти и изисквания.
2. Всяка Страна, преди да предостави класифицирани материали и информация, получени от другата Страна, на контрагенти или потенциални контрагенти:
A. Гарантира, че такъв контрагент или потенциален контрагент и неговите обекти могат да защитават информацията адекватно.
Б. Издава съответно удостоверение за сигурност.
В. Издава съответни разрешения за достъп на лицата, чиито задължения налагат достъп до информацията.
Г. Гарантира, че всички лица, имащи достъп до информацията, са информирани за техните отговорности да защитават информацията, в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове.
Д. Извършва периодични проверки на сигурността на обектите, притежаващи удостоверения за сигурност.


ЧЛЕН X – РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
1. В случай на възникване на спор между Страните по това Споразумение, свързан с неговото тълкуване или прилагане или по други въпроси, произтичащи от него, Страните предприемат всички разумни усилия, за да постигнат съгласие.
2. По време на спора, Страните продължават да изпълняват задълженията си по това Споразумение.
3. Страните се споразумяват, че всеки спор или тълкуване на това Споразумение няма да бъдат отнасяни към национален или международен съд, нито ще бъдат реферирани към националното или международно право.


ЧЛЕН XI – ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Това Споразумение влиза в сила след подписване от Страните и взаимното им уведомление, че всички вътрешноправни процедури са изпълнени.

В случай, че някоя от Страните желае да прекрати Споразумението, това се извършва по взаимно съгласие между Страните. Въпреки това Споразумението ще остане в сила и ще се прилага към всички дейности, договори или обмен на класифицирани материали и информация, извършени преди прекратяването.


2. Компетентните органи по сигурността могат да сключват отделно от това Споразумение договорености по сигурността за специфични дейности, свързани с това Споразумение.


ЧЛЕН XII - РАЗНИ
1. Никоя Страна няма право да прехвърля своите права и задължения по това Споразумение без писменото съгласие на другата Страна.
2. Всяка Страна оказва съдействие на персонала от другата Страна, извършващ услуги и/или упражняващ права в съответствие с разпоредбите на това Споразумение на територията на другата Страна.

ЧЛЕН XIII - УВЕДОМЛЕНИЯ
1. Всяко уведомление или комуникация, които се изисква или се разрешава да бъдат извършени по това Споразумение, се предават до следните адреси при определени ограничения, свързани със сигурността.
2. Цялата комуникация по Споразумението между страните се извършва писмено, на английски език.
3. Всички горепосочени уведомления се адресират както следва:
Българска Страна

Държавна комисия по сигурността на информацията (Национален Орган по Сигурността на Информацията)

Председател
Израелска Страна

Държавата Израел – Министерство на отбраната

Главен Заместник Директор & Директор по сигурността на информацията

Дирекция за сигурност на отбраната
ЧЛЕН XIV – ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО СИГУРНОСТТА
Това Споразумение съставлява в цялостност съглашението между Страните и замества всички предходни такива съглашения, писмени или устни, направени между Страните по горепосочените въпроси. Това Споразумение отменя Споразумението за сигурност между правителството на Република България-министерство на отбраната и правителството на Израел-министерство на отбраната от 22/07/1991 / 04/09/1991.
Това Споразумение може да се изменя само писмено, като измененията се подписват от надлежно упълномощени представители на всяка Страна.
Това Споразумение се сключва на български и английски език, като двата текста имат еднаква сила. В случай на спор или при необходимост от тълкуване меродавен е текстът на английски език.

В уверение на което, Страните подписаха настоящото Споразумение на указаната дата.

За българската Страна


За израелската Страна

Подпис: __________________


Подпис: __________________

Име: Цвета Маркова


Име: Амир Каин

Длъжност: Председател – Държавна комисия по сигурността на информациятаДлъжност: Директор DSDE (MALMAB)


Дата: _____________________

Дата: ____________________Каталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница