Право на — справедлив съдебен процес! Комисията иска повече гаранции за гражданите в наказателното производство



Дата31.05.2017
Размер241.47 Kb.





Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 27 ноември 2013 г.



Право на... — справедлив съдебен процес! Комисията иска повече гаранции за гражданите в наказателното производство

Европейската комисия представи днес пакет от предложения за допълнително засилване на процесуалните гаранции за гражданите в наказателното производство. Целта е правото на справедлив съдебен процес да се гарантира на всички граждани, където и да се намират в Европейския съюз. Днешните предложения имат за цел да се осигури зачитането на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес срещу тях, да се обезпечи наличието на специални гаранции за децата, срещу които е образувано наказателно производство и да се гарантира достъпът на заподозрените и обвиняемите до временна правна помощ на ранните етапи на производството, особено за лицата, срещу които е издадена европейска заповед за арест. Новите предложения бележат още една важна стъпка напред в областта на процесуалните права и допълват три други акта от законодателството на ЕС, приети от 2010 г. досега, чрез които се регламентира правото на устен и писмен превод (IP/13/995), правото на информация (IP/12/575) и правото на достъп до адвокат (IP/13/921). С предложенията се утвърждава принципът за равни процесуални възможности, така че всички страни да се ползват със закрилата, осигурявана от един справедлив съдебен процес. След като бъдат приети предложенията ще спомогнат за повишаване на взаимното доверие в съдебните системи на държавите членки, което ще осигури гладко функциониране на европейското пространство на правосъдие.

Не е достатъчно да се правораздава, нужно е освен това правораздаването да е видимо. Когато през 2010 г. станах първият комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, аз обещах да преориентирам политиките ни в областта на правосъдието. Преди 2010 г. Темида държеше два меча, но не и везни. Оттогава насам Комисията предприе действия за постигане на нов баланс в политиките в областта на правосъдието посредством укрепване на правата и свободите на европейските граждани. Европейската комисия изпълнява обещанието си и въвежда поредица процесуални права, които ще се прилагат за всички граждани на цялата територия на Европейския съюз. Ние изграждаме истински европейски континент на правосъдието“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. „С днешните предложения ще се гарантира, че гражданите имат истински достъп до правна помощ, когато са най-уязвими, че заподозрените в престъпление деца се ползват със специални процесуални гаранции и че основният принцип „невинен до доказване на противното“ се прилага реално в целия ЕС. Когато пътуват в ЕС гражданите могат да очакват да получат същото равнище на защита като това, което имат в собствената си страна.“

Днешният пакет включва пет предложения:



  1. Директива за укрепване на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес срещу тях в рамките на наказателното производство: Чрез нея ще се гарантира зачитането на презумпцията за невиновност на всички граждани, заподозрени или обвинени от полицейските или съдебните органи, като се осигурят гаранции, че (1) в решения или изявления на официални органи не може да се приема наличието на вина, преди да е постановена окончателна осъдителна присъда; (2) тежестта на доказване лежи върху прокурора и всяко съмнение следва да се разглежда в полза на заподозрения или обвиняемия; (3) правото да се запази мълчание е гарантирано и не се използва срещу заподозрения за постигане на обвинителна присъда; и (4) обвиняемият има право да присъства на съдебния процес (за повече информация вж. приложението).

  2. Директива относно специалните гаранции за децата, заподозрени или обвинени в извършването на престъпление: С нея ще се гарантира, че децата, които са уязвими поради възрастта си, разполагат със задължителен достъп до адвокат на всеки етап от производството. Това означава, че децата не могат да се отказват от правото си да получат съдействие от адвокат, тъй като съществува висок риск да не разбират последиците от действията си в случай на отказ от правата си. Предвижда се също така децата да се ползват и с други процесуални гаранции, например да бъдат своевременно информирани за правата си, да бъдат подпомагани от родителите си (или други подходящи лица), да не бъдат разпитвани в открити заседания, да им бъде извършван медицински преглед и да бъдат държани отделно от възрастните затворници в случай на задържане и лишаване от свобода.

  3. Директива за правото на временна правна помощ за гражданите, заподозрени или обвиняеми в извършването на престъпление и за лицата, срещу които е издадена европейска заповед за арест: с нея ще се гарантира, че заподозрените имат достъп до правна помощ в ранните етапи на наказателното производство (когато обвиняемите са особено уязвими, особено ако са задържани). Директивата ще гарантира също така правна помощ за хората, арестувани по силата на европейска заповед за арест (за подробности вж. приложението).

Посочените законодателни предложения се допълват от две препоръки на Комисията към държавите членки:

  1. Препоръка относно процесуалните гаранции за уязвимите лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство. С нея се гарантира, че уязвимите лица (например страдащите от физически или умствени увреждания) се откриват и признават като такива и че особените им нужди се вземат под внимание в наказателното производство. Ако гражданите не разбират производството или последиците от действия като признаване на вината, това води до неравни процесуални възможности. С Препоръката се предлага уязвимите заподозрени да се ползват от специални гаранции, като задължителен достъп до адвокат, съдействие от подходящо трето лице и медицинска помощ.

  2. Препоръка относно правото на правна помощ за заподозрените или обвиняемите в наказателното производство: с нея се въвеждат общи фактори, които следва да бъдат вземани под внимание при преценката дали дадено лице има право да получи правна помощ, и се гарантира качеството и ефективността на услугите по оказване на правна помощ и нейното администриране.

Контекст

Всяка година в Европейския съюз се водят над 9 милиона наказателни производства. На 9 март 2010 г. Европейската комисия предприе първата стъпка от поредица мерки за установяване на общи стандарти на ЕС във всички наказателни производства. Комисията предложи разпоредби, които ще задължат държавите от ЕС да предоставят пълен набор услуги за писмен и устен превод на заподозрените лица (IP/10/249, MEMO/10/70). Европейският парламент и държавите членки, заседаващи в Съвета, приеха предложението в рекордно краткия срок от 9 месеца (IP/10/1305). Вместо с обичайните две години държавите — членки на ЕС, разполагаха с три години за транспонирането на тези разпоредби, за да се даде време на националните органи да изготвят необходимите преводи (IP/13/995).



Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство гарантира правото на гражданите да бъдат разпитвани, да участват в съдебни заседания и да получават правни съвети на собствения си език на всеки етап от наказателното производство и във всички съдилища на ЕС.

Въпросната директива беше последвана от Директива относно правото на информация в наказателното производство, приета през 2012 г. (вж. IP/12/575), а след това и от трета директива, посветена на правото на достъп до адвокат и правото на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, приета през 2013 г. (IP/13/921). С днешните предложения Комисията продължава изпълнението на своята пътна карта в тази област на наказателното правосъдие, съгласно предвиденото в Стокхолмската програма.

При липсата на минимални общи стандарти, гарантиращи справедливо производство, съдебните органи ще избягват изпращането на хора за изправяне пред съд в друга държава. В резултат на това мерките на ЕС за борба с престъпността — като европейската заповед за арест — няма да могат да се прилагат напълно.

Допълнителна информация:

Често задавани въпроси:



MEMO/13/1046

Комплект материали за пресата: процесуални права:



http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/131127_en.htm

Европейска комисия — право на справедлив съдебен процес:



http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:



http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU



За контакти:

Mина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Annex 1: Legal situation in the Member States regarding presumption of innocence ('PoI')




Absence of public references to guilt

Burden of proof and standard of proof

Right to remain silent, right not to cooperate and privilege against self-incrimination

In absentia decisions

How is this enshrined in law :

Explicitly in constitution, criminal procedural code or case law - ○

Derived from the PoI ●1


Existence of specific remedies

Yes – ○


No, but can be derived from general PoI - ●

The burden of proof always on the prosecution – ○

Reverse burdens of proof in certain circumstances - ●



Existence of specific remedies

Yes – ○


No, but can be derived from general PoI - ●

Possibility to challenge the proof when reversed

Yes – ○


No - ●

Right to remain silent is explicitly provided in law - ●

Adverse inferences permitted - ◊



Right not to cooperate and privilege against self-incrimination in national law - ○

The right is qualified:

- where the information requested from the suspect exists independently of his will - ◊

- In certain additional circumstances ♦

No specific right not to cooperate and no privilege against self-incrimination-●

Adverse inferences permitted - ■



Existence of specific remedies

Yes evidence can be inadmissible– ○

Yes decision can be nullified - ◊

No - ●


Explicit right to be present at trial - ●

Suspect / accused’s presence at trial is without exceptions mandatory - ○

In absentia proceedings possible if:

-Suspect / accused has voluntarily absconded - ◊

-In other circumstances - ♦


If in absentia proceedings possible, the suspect / accused person may subsequently:

-a fresh determination of the merits of the case - ○



-appeal the decision - ●

AT









N/A



○ ◊



● ◊



BE











● ◊





● ◊



BG









N/A



○ ◊



● ◊ ♦



CY









N/A

● ◊

○ ◊



● ○

N/A

CZ









N/A



○ ◊



● ◊



DE









N/A



○ ◊ ■

○ ◊

● ♦



DK































EE

















● ◊ ♦



EL





















ES













○ ◊



● ◊



FI









N/A

● ◊

○ ◊



● ♦



FR













○ ◊



● ◊ ♦



HU













○ ◊



● ♦



HR









N/A



○ ◊



● ◊



IE











● ◊

○ ◊ ■





N/A

IT































LT









N/A



○ ◊



● ♦



LU













○ ◊



● ◊



LV











● ◊









MT













○ ◊



● ◊



NL









N/A

● ◊









PL

















● ◊



PT

















● ◊



RO
















○ ◊

○ ◊







SE











● ◊

○ ◊ ■



● ◊ ♦



SI









N/A



○ ◊



● ◊



SK































UK - E&W













◊♦

○ ◊ ♦2



● ◊



UK - SC











◊♦

○ ◊ ♦



● ◊



Annex 2: Moment at which the Right to Legal Aid arises in the different Member States




When suspect is first questioned (not necessarily at police station) and before detention

Prior to questioning (generally at police station) , may be before arrest or charge

When suspect is arrested or detained at police station

Following first identification as suspect or after formal charge or accusation

On formal arrest or charging (e.g. in court), maybe after detention and questioning

At pre-trial questioning before the court

AT







x










BE




x













BG







x










CY













x




CZ




x













DE













x




DK










x







EE













x




EL













x




ES













x




FI













x




FR







x










HU




x













HR



















IE







x










IT













x




LT




x













LU




x













LV










x







MT




x













NL



















PL













x




PT













x




RO













x




SE




x













SI
















x

SK







x










UK (England & Wales)

x
















UK (Scotland)

x


















1Source: Impact Assessment for the Proposal for a Directive on certain aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings.
No information was provided for Denmark, Italy or Slovakia.
 'Derived from the PoI' refers to situations where there are no specific law on the issue but the right and / or the remedy can be derived from the general rules governing the presumption of innocence ('PoI').

2 The defence is required to lodge a defence statement in solemn proceedings.

IP/13/1157


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница