Преброяване на населението и жилищния фонд към 01. 02. 2011 годинаДата28.02.2018
Размер273.2 Kb.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА

(ЕКСПРЕСНИ РЕЗУЛТАТИ)
От 1 до 28 февруари 2011 г. се проведе 17-то поред преброяване на населението в демографската история на България.
За първи път България проведе преброяване на населението и жилищния фонд като страна-членка на ЕС и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд.

 • От 1 до 9 февруари 2011 г. се проведе за първи път преброяване на населението чрез интернет.

 • От 10 до 28 февруари се проведе преброяването чрез посещения на преброители.

Експресните резултати имат за цел да се оцени броя на населението на страната, по области, общини и населени места и за разпределението му по пол и възрастови групи – (от 0 до 17 години, от 18 до 64 години и над 65 годишна възраст). Подготвени са и експресни данни за жилищната осигуреност на населението.


Експресните данни от проведеното през м. февруари 2011 г. преброяване са разработени на основата на данните от електронното преброяване и сводни статистически таблици, подготвени от книжните преброителни карти.

В съответствие с методологията на преброяването лицата, които са отишли да живеят и работят в други населени места в страната или в чужбина за повече от 1 година (т.е. преди 01.02. 2011 г.) се преброяват като обичайно налично население в населеното място или в държавата, където работят и живеят.
Студентите, които учат в колеж или университет се преброяват като обичайно живеещо налично население в населеното място, където учат, независимо дали живеят в общежитие или частна квартира и не се преброяват в домовете, при семействата си.


НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЛАСТ СЛИВЕН КЪМ 01.02. 2011 ГОДИНА
Според експресните резултати от преброяването, населението на областта към 01.02. 2011 г. е 193 609 души.


 • 66.5% или 128 357 души живеят в градовете

 • 33.5 % или 62 252 души живеят в селата

 • Преброени са 70681 домакинства, или средно в едно домакинство живеят 2.7 души.

 • Броят на преброените жилища е 91653, т.е. средно в едно жилище живеят 2.1 души.


Население по пол и възрастови групи

Към 01.02.2011 г. жените са 99 041 (51%), мъжете са 94 568 души (49%), или на 1000 мъже се падат 1 047 жени. При преброяването през 2001 г. това съотношение е било 1 039.
 • 39256 (20%) са децата от 0 до 17 годишна възраст

 • 120907 (62%) са лицата от 18 до 64 годишна възраст

 • 33446 (18%) са лицата на д 65 годишна възрастНастъпват изменения във възрастовата структура на населението. Налице е засилващ се процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 18 години.

 • През 2001 г. под 18 годишна възраст са били 23.3% от населението

 • През 2011 г. техният дял намалява на 20.3%.

 • Увеличава се делът на населението във възрастовата група 18 – 64 години. Спрямо 2001 г. този дял е нарастнал с 0.5% и от 61.9% е достигнал 62.4%.

 • Най-голямо увеличение има в дела на населението над 65 години, от 14.8% през 2001 на 17.3% през 2011 годинаДИНАМИКА НА ИЗМЕНЕНИЕ НА БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТТА
Наблюдава се намаление на населението при последните три последователни преброявания на населението – декември 1992, март 2001 и февруари 2011 година.

Данните от последното преброяване на населението показват, че установилите се през последните 20-25 години тенденции в развитието на населението се запазват.


В периода 2001 – 2011 г. населението намалява с 24 865 души.
Факторите, които определят основните тенденции в развитието на населението за страната, са естественото му движение (раждания и умирания) и външната миграция, а в териториален аспект – и вътрешната миграция на населението, и административно-териториалните промени.

Измененията в равнищата на раждаемостта и смъртността на населението водят до значителен спад в естествения прираст на населението.Естественият прираст за всички години през периода между преброяванията през 2001 и 2011 г. е отрицателен, като през този период най-голямо е намалението на броя на населението през 2002 година – с 493 души.
Възрастова структура на населението по общини

Най-голям е относителният дял на населението на 65 и повече години в общините Нова Загора (20%) и Твърдица (17%). Най-нисък е делът на възрастното население в община Сливен – 16%.

Делът на населението под 18 години е най-висок в общините Твърдица – 24% и Котел – 21%. Най-нисък е този дял в община Нова Загора– 19.7%.

Населението във възрастовата група 18-64 е с най-висок относителен дял в община Сливен (64%) .Разпределение на населението по общини

Разпределението на населението на областта по общини е както следва: община Сливен 122 963, община Нова Загора 38 026, община Котел 19 042 и община Твърдица 13 578 души. В градовете живеят 128 357 души или 66.5 % от населението на областта. Населението на гр. Сливен е 89 848 души и той запазва своята осма позиция сред най-големите градове в страната.
НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА

Общини

Общо

В градовете

В селата

 

 

 

 

Сливен

193609

128357

65252

Котел

19042

5723

13319

Нова Загора

38026

21858

16168

Сливен

122963

91613

31350

Твърдица

13578

9163

4415


Разпределение на населението по населени места
Към 01.02.2011 населението на областта е разпределено в 6 града и 105 села. В 1 населено място няма преброени лица. В 7% от населените места живеят от 1 до 50 души, а в 49% от населените места живеят между 100 и 500 души.

За периода между двете преброявания 2001 и 2011 седемнадесет от населените места в областта имат положителен прираст.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА СПОРЕД БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ИМ КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА

Размер на населеното място

Брой населени места

Брой население
 

 

 
Общо

 

 
0

1

0
1-10

1

7
11-50

7

226
51 - 100

4

322
101 - 500

50

15395
501 -1000

26

18758
1001 - 10000

20

47195
10001 - 50000

1

21858
50001 - 100000

1

89848Това са Малко село, Соколарци, Топузево, Филаретово и Ябланово за община КотелНай-много е намаляло населението на гр. Сливен (10518), Нова Загора (3362), Котел (1211) и Твърдица (428)
НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 01.03.2001 И КЪМ 01.02.2011 ГОДИНА


Населени места

Население към

Прираст (абсолютен брой)

 

01.03.2001

01.02.2011

Сливен

218474

193609

-24865

Котел

21645

19042

-2603

гр.Котел

6934

5723

-1211

с.Боринци

210

113

-97

с.Братан

44

7

-37

с.Градец

3932

3657

-275

с.Дъбова

100

16

-84

с.Жеравна

525

407

-118

с.Катунище

59

26

-33

с.Кипилово

823

561

-262

с.Малко село

556

598

42

с.Медвен

256

207

-49

с.Мокрен

927

864

-63

с.Нейково

517

342

-175

с.Орлово

178

169

-9

с.Остра могила

192

150

-42

с.Пъдарево

677

577

-100Населени места

Население към

Прираст (абсолютен брой)

 

01.03.2001

01.02.2011

с.Седларево

55

38

-17

с.Соколарци

481

491

10

с.Стрелци

475

439

-36

с.Тича

1163

965

-198

с.Топузево

110

118

8

с.Филаретово

526

587

61

с.Ябланово

2893

2987

94

Нова Загора

45754

38026

-7728

гр.Нова Загора

25220

21858

-3362

с.Асеновец

816

618

-198

с.Баня

1547

1441

-106

с.Богданово

514

385

-129

с.Брястово

376

253

-123

с.Бял кладенец

391

204

-187

с.Графитово

12

0

-12

с.Дядово

510

452

-58

с.Езеро

496

409

-87

с.Еленово

711

436

-275

с.Загорци

492

380

-112

с.Каменово

548

367

-181

с.Караново

880

854

-26

с.Коньово

1097

921

-176

с.Кортен

2041

1660

-381

с.Крива круша

54

33

-21

с.Любенец

536

460

-76

с.Любенова махала

1149

966

-183

с.Млекарево

909

657

-252

с.Научене

215

145

-70

с.Новоселец

628

431

-197

с.Омарчево

545

360

-185

с.Пет могили

820

589

-231

с.Питово

548

363

-185

с.Полско Пъдарево

451

376

-75

с.Прохорово

237

160

-77

с.Радево

371

209

-162

с.Радецки

599

395

-204

с.Сокол

264

173

-91

с.Стоил войвода

792

648

-144

с.Събрано

464

401

-63

с.Съдиево

936

811

-125

с.Съдийско поле

399

381

-18
Населени места

Население към

Прираст (абсолютен брой)

 

01.03.2001

01.02.2011

с.Ценино

186

230

44

Сливен

136148

122963

-13185

гр.Кермен

2207

1765

-442

гр.Сливен

100366

89848

-10518

с.Биково

401

260

-141

с.Бинкос

211

164

-47

с.Блатец

901

786

-115

с.Божевци

312

239

-73

с.Бозаджии

125

79

-46

с.Бяла

1541

1365

-176

с.Въглен

108

84

-24

с.Гавраилово

1275

1181

-94

с.Гергевец

785

812

27

с.Глуфишево

647

697

50

с.Глушник

405

382

-23

с.Голямо Чочовени

210

164

-46

с.Горно Александрово

673

618

-55

с.Градско

539

464

-75

с.Драгоданово

831

698

-133

с.Желю войвода

2695

2415

-280

с.Зайчари

35

43

8

с.Злати войвода

1032

928

-104

с.Изгрев

112

94

-18

с.Ичера

201

149

-52

с.Калояново

585

662

77

с.Камен

1240

1290

50

с.Ковачите

1073

842

-231

с.Крушаре

2146

2031

-115

с.Малко Чочовени

388

314

-74

с.Мечкарево

614

402

-212

с.Младово

700

597

-103

с.Николаево

417

316

-101

с.Новачево

983

853

-130

с.Панаретовци

404

327

-77

с.Раково

57

35

-22

с.Самуилово

2097

2065

-32

с.Селиминово

1361

1435

74

с.Скобелево

486

349

-137

с.Сотиря

1526

2039

513

с.Средорек

134

147

13

с.Стара река

679

464

-215
Населени места

Население към

Прираст (абсолютен брой)

 

01.03.2001

01.02.2011

с.Старо село

266

184

-82

с.Струпец

292

295

3

с.Тополчане

2885

2934

49

с.Трапоклово

510

413

-97

с.Чинтулово

1042

1283

241

с.Чокоба

617

451

-166

Твърдица

14927

13578

-1349

гр.Твърдица

6001

5573

-428

гр.Шивачево

3835

3590

-245

с.Близнец

83

65

-18

с.Боров дол

679

506

-173

с.Бяла паланка

1058

1003

-55

с.Жълт бряг

394

314

-80

с.Оризари

601

543

-58

с.Сборище

1907

1758

-149

с.Сърцево

52

35

-17

с.Червенаково

317

191

-126
Десетте най-големи
Десетте най-големи

села в област Сливен
града в страната
Села

Население към 01.02.2011 г.
Градове

Население към 01.02.2011 г.

с.Градец

3657
гр.София

1270284

с.Ябланово

2987
гр.Пловдив

331796

с.Тополчане

2934
гр.Варна

330486

с.Желю войвода

2415
гр.Бургас

197301

с.Самуилово

2065
гр.Русе

146609

с.Сотиря

2039
гр.Стара Загора

136363

с.Крушаре

2031
гр.Плевен

106011

с.Сборище

1758
гр.Сливен

89848

с.Кортен

1660
гр.Добрич

89472

с.Баня

1441
гр.Шумен

82557
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница