Предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на збр) на защитена зона bg0001493 Централен Балкан буфер Цели на опазванеДата23.12.2016
Размер51.84 Kb.
BG0001493 Тип: K

Централен Балкан - буфер

Предмет и цели на опазване

(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

на защитена зона BG0001493 Централен Балкан - буфер1. Цели на опазване:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации,

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове,

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в

рамките на защитената зона.

2. Предмет на опазване:

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion

albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicionalbae)

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества

Alpine and Boreal heaths

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик

Juniperus communis formations on heaths or calcareous grasslands

5210 Храсталаци с Juniperus spp.

Arborescent matorral with Juniperus spp.

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)

(*важни местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco

Brometalia)(*important orchid sites)

6520 Планински сенокосни ливади

Mountain hay meadows

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове

Siliceous rocky slopes with chasmophytic vegetation

8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-

Veronicion dillenii

Siliceous rock with pioneer vegetation of the Sedo-Scleranthion or of the Sedo albi-Veronicion

dillenii

9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

Luzulo-Fagetum beech forests

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0001493 Тип: K

Централен Балкан - буфер

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

Asperulo-Fagetum beech forests

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

Medio-European limestone beech forests of the Cephalanthero-Fagion

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

Tilio-Acerion forest of slopes, screes and ravines

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea)

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

(Sub-)Mediterranean pine forest with endemic black pines

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

Oro-Moesian acidophilous grasslands

91AA * Източни гори от космат дъб

Eastern white oak forests

91BA Мизийски гори от обикновена ела

Moesian silver fir forests

91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

Rhodopide and Balkan range Scots pine forests

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

91W0 Мизийски букови гори

Moesian beech forests

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

Moesian silver lime woods

95A0 Гори от бяла и черна мура

High oro-Mediterranean pine forests

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0001493 Тип: K

Централен Балкан - буфер

БОЗАЙНИЦИ:

Широкоух прилепBarbastella barbastellus

* Европейски вълкCanis lupus

Видра


Lutra lutra

Дългокрил прилепMiniopterus schreibersi

Дългоух нощникMyotis bechsteini

Остроух нощникMyotis blythii

Дългопръст нощникMyotis capaccinii

Трицветен нощникMyotis emarginatus

Голям нощникMyotis myotis

Средиземноморски подковоносRhinolophus blasii

Южен подковоносRhinolophus euryale

Голям подковоносRhinolophus ferrumequinum

Maлък подковоносRhinolophus hipposideros

Подковонос на МехелиRhinolophus mehelyi

Дива козаRupicapra rupicapra balcanica

Лалугер


Spermophilus citellus

* Кафява мечкаUrsus arctos

Пъстър порVormela peregusna

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0001493 Тип: K

Централен Балкан - буфер

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

Жълтокоремна бумкаBombina variegata

Обикновена блатна костенуркаEmys orbicularis

Шипобедрена костенуркаTestudo graeca

Шипоопашата костенуркаTestudo hermanni

Голям гребенест тритонTriturus karelinii

РИБИ:

Черна (балканска) мрянаBarbus meridionalis

Главоч


Cottus gobio

Балканска кротушкаGobio kessleri

Балканска кротушкаGobio uranoscopus

Балкански щипокSabanejewia aurata

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

* Ручеен ракAustropotamobius torrentium

Бисерна мидаUnio crassus

Обикновен паракалоптенусParacaloptenus caloptenoides

ОдонтоподизмаOdontopodisma rubripes

ЦенагрионCoenagrion ornatum

*

Callimorpha quadripunctaria

Лицена

Lycaena dispar

Обикновен сечкоCerambyx cerdo

Бръмбар рогачLucanus cervus

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕСBG0001493 Тип: K

Централен Балкан - буфер

Буков сечкоMorimus funereus

* Алпийска розалиаRosalia alpina

РАСТЕНИЯ:

Червено усойничеEchium russicum

Обикновена пърчовкаHimantoglossum caprinum

Mannia triandra

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница