Предмет на тп – тп е нов правен отрасъл. До началото на 19в е част от гп и неговата уредба е била следствие на римското разбиране за тези отношениястраница11/20
Дата14.08.2018
Размер1.42 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20

Източници – това са:

 • КТ

 • Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст;

 • Наредба за работите, забранени за лица от 15 до 18-годишна възраст;

 • Наредба за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени.

Правните норми, в които се съдържа специалната закрила, са императивни!!!

СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ЖЕНИТЕ :

Основанието за специалната закрила на труда на жените е от двояко естество. От една страна, това е по-деликатната костна, мускулна и опорно-двигателна система на жената поради нейната анатомична и биологична природа, които я правят физически по-малко издръжлива. От друга страна, природата е направила от жената уникално човешко създание – да бъде майка, да дава и да отглежда нов човешки живот.

КРБ поставя майчинството под закрилата на държавата и обществото (чл.14 КРБ), а жената-майка – под “особената закрила на държавата, като й осигурява платен отпуск преди и след раждане, облекчаване на труда и други социални помощи” – чл.47, ал.2 КРБ.

Източници – КРБ, КТ, Наредба № 7 за вредните и тежки работи за извършване от жени от 1993г. и др. Кръгът на Р/С, към които се прилага специалната закрила, обхваща две групи: • всички Р-ки/С-ки;

 • бременните Р-ки/С-ки и майки на малки деца. Съдържанието на специалната закрила на всяка от тези групи е различно.

1) Специалната Закрила на всички трудещи се жени се изразява в:

 • Забрана за извършване на тежки и вредни работи. Тя е установена в чл.307 КТ. Тежките и вредни работи са изброени изчерпателно в списък, утвърден от министрите на труда и социалната политика и на здравеопазването. Периодично списъкът се преразглежда и осъвременява;

 • Стаи за жени съгласно чл.308 КТ. Тези стаи са за лична хигиена на жените. Обзавеждането им е задължение на работодателя. Стаи за жени работодателят е длъжен да създаде, когато при него работят 20 и повече жени.

2) Специална Закрила на бременните и майки на малки деца:

 • Трудоустрояване на бременни жени и кърмачки. То е предвидено в чл.309 КТ. Изразява се в преместването на бременните жени и кърмачките на друга подходяща работа или преместването им при облекчени условия на труд. Прилага се за бременните жени и майките кърмачки, които изпълняват неподходяща за специфичното им състояние работа. Тази закрила се предоставя за времето, през което трае бременността или кърменето на детето и ТПО реално функционира. Трудоустрояването се извършва по предписание на здравните органи и е задължително за изпълнение както от РД – да я премести на съответната друга подходяща работа, така и от бременната жена или майката кърмачка – да преустанови изпълнението на досегашната си работа и да премине на работата, на която е трудоустроена;

 • Забрана за бременните и майки с деца до 6-годишна възраст (относителна забр.), както и за майки, които се грижат за деца-инвалиди, да полагат нощен и извънреден труд. Тази забрана отпада, ако майките дадат съгласието си да полагат нощен и извънреден труд – чл.140, ал.4, т.3 и чл.147, ал.1, т.3 КТ;

 • Относителна забрана за командировка на бременна жена и майка на дете до 3-годишна възраст, без тяхно писмено съгласие – чл.310;

 • Стаи за бременни жени. Това са стаи за почивка на бременните Р-ки/С-ки;

 • Различни видове отпуски за бременни и майки на малки деца, установени в чл.163-165, 168;

 • Надомна работа. Майка на малко дете, до навършване на 6-годишна възраст на детето има право съгласно чл.312 КТ да работи надомно при същия или друг РД. Това право се предоставя за работи и дейности, изпълнението на които може да бъде извършвано и в дома на Р-ката/С-ката;

 • Закрила при уволнение – предоставя се съгласно чл.333, ал.1, т.1 КТ – на бременни от началото на бременността и на майки на деца до 3-годишна възраст. Закрилата е предварителна, защото се прилага преди извършване на уволнението. Състои се в необходимостта от искане и получаване на предварително разрешение от Инспекцията по труда за всеки отделен случай на уволнение на бременната Р-ка/С-ка или майката на дете до 3-годишна възраст на някое от изчерпателно изброените основания за уволнение.


45

Специална закрила труда на НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
Тук се включват лицата от 14 до 18-годишна възраст и лицата под 14 години, които в редки изключения се допускат на работа. Основанието за специалната закрила е неукрепналото възрастово състояние и процесът на физическо и умствено израстване, което преживява през това време юношата. Специалната закрила на труда на непълнолетните е съсредоточена около няколко основни въпроса:

а) минимална възраст за приемане на работа;

б) работи, на които могат да бъдат приемани непълнолетните;

в) ред за приемане на работа на непълнолетните;

г) специални закрилни правила по време на съществуването на ТПО.

Минималната възраст за приемане на работа е установена на 16 год.

С ратифицирането на Конвенция 182 на МОТ от 1999г. се промени чл.304 КТ, който определя работите и дейностите, които поради “своята природа или условия, в които се извършват, са от естество да увредят здравето, сигурността и/или морала на детето”. Това са работи, които са: извън физическите или психическите възможности на лицата до 18-годишна възраст, свързани с излагане на вредно физично, биологично или химическо въздействие, с радиация и с други вредности, извършват се при изключително ниски или високи температури и т.н. Изброяването на чл.304 КТ е изчерпателно.Действащото законодателство разделя на непълнолетните според възрастта им:

 1. Лицата до 15-годишна възраст могат да бъдат приемани само на ученически длъжности в цирковете и за участия във филми, театрални и други представления по чл.301, ал.3 КТ;

 2. Непълнолетните от 15 до 16-годишна възраст съгласно чл.301, ал.2 КТ могат да бъдат приемани на работи, които са леки, не са опасни и не са вредни за правилното им физическо, умствено и нравствено развитие;

 3. Лицата от 16 до 18-годишна въззраст не могат, съгласно чл.303, ал.1 КТ, да бъдат приемани на работи, които са тежки, вредни или опасни. Те са забранени за тях. Законът предвижда установяването на тези работи чрез списък, утвърден от министрите на труда и социалната политика и на здравеопазването.

Специалната закрила на непълнолетните е в няколко насоки:

 1. Установяване на намалено РВ. За Р/С до 15-годишна възраст дневната продължителност на работното време е не повече от 4 часа дневно, която се прекъсва най-малко с една почивка, чиято продължителност не може да бъде по-малка от 30 минути. А за Р/С от 15 до 18 години максималната продължителност на работното време е 7 часа дневно при 5-дневна работна седмица и 6 часа при 6-дневна работна седмица;

 2. Непълнолетните Р/С (ненавършили 18 години) имат право на платен годишен отпуск в размер на 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години;

 3. Забрана за нощен и извънреден труд – чл.140, ал.4, т.1 и чл.147, т.1;

 4. Облекчени условия на труда (чл.305, ал.1 КТ). Те се изразяват в подходящо за възрастта и растежа на непълнолетните Р/С оборудване на работното им място и на съоръженията, с които работят;

 5. Специални грижи за повишаване на професионалната квалификация на непълнолетните Р/С (чл.305, ал.1 КТ). Те се изразяват във включването на непълнолетните Р/С в курсове и школи за ПК за придобиване на професия или занаят, сключване на ученически ТД и др.

45

Специална закрила на ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
Основанието за въвеждане на специалната закрила тук е намалената работоспособност на тези лица. Източници – КТ, Наредба за трудоустрояване и др. Специалната закрила на лицата с намалена работоспособност обхваща няколко основни момента:

1) Трудоустрояване. То се извършва в две форми.

 • Едната е преместването на друга подходяща за Р/С работа. Това е работа, изпълнението на която не се отразява неблагоприятно върху здравето на Р/С и не води до неговото влошаване и по-нататъшно намаляване на остатъчната му работоспособност;

 • Другата форма е трудоустрояването при облекчени условия. При нея Р/С продължава да изпълнява същата работа, но при по-леки за неговата намалена работоспособност условия на труд. Облекчаването в условията на труда може да се изразява в намаляване на работното време, увеличаване на междинните паузи в него и т.н.

Използването на едната или на другата форма на трудоустрояване е въпрос на преценка на здравния орган, който извършва трудоустрояването. В предписанието се определя и срокът на трудоустрояване. Предписанието за трудоустрояване е задължително за изпълнение от РД. Неговото задължение е двояко. От една страна, той е длъжен да премести трудоустроения Р/С на посочената в предписанието на здравния орган подходяща работа при облекчени условия. От друга страна, той е задължен и да не допуска трудоустроеният да изпълнява работата, от която е трудоустроен, защото по преценка на здравния орган тя е вредна за неговото здраве.

 1. Забрана за нощния и извънредния труд – чл.140, ал.4 и чл.147, т.4. Тази забрана е относителна и може да бъде преодоляна при кумулативното наличието на две предпоставки – Р/С да даде съгласие; полагането на нощен и извънреден труд не се отразява неблагоприятно на здравето на Р/С. Това се удостоверява от здравните органи;

 2. Редовен Платен Годишен Отпуск в по-голям размер от обикновено установения за останалите Р/С по чл.155, ал.2 КТ. Размерът на отпускът за тези Р/С е не по-малко от 26 работни дни;

 3. Трудово възнаграждение – трудоустроените Р/С получават поначало трудово възнаграждение за изпълняваната работа – чл.320, ал.1 КТ;

 4. Предварителна закрила при уволнение на трудоустроените съгласно чл.333, ал.1, т.2 КТ. Тя се изразява в изискването за предварително разрешение от ИТ за уволнение на трудоустроен Р/С.

47

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на ТД

Общи основания за прекратяване на ТД
ПРЕКРАТИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ – обща х-ка :

Тук от значение е п-па за свобода на волята на страните при прекратяване на ТД. Прекратяването на ТПО е обратен акт на неговото възникване. То се извършва при наличието на определени основания. Това са ЮФ, които водят до прекратяване на ТПО. Те са нови ЮФ в смисъл, че настъпват след учредяването на ТПО. Голяма част от тези юридически факти са от категорията н юридическите действия, защото съдържат в себе си волята на едната или на двете страни по ТПО. Друга по-малка част от тях са от категорията на юридическите събития, които настъпват независимо от волята на страните. Това са случаите на смърт на Р/С или на работодателя, на болест и др.

Една голяма група основания за прекратяване на ТПО се състоят в наличието на предварително определени и формулирани в закона ЮФ и техните състави (чл.325, 327, 328, 330). В друга група от случаи такива основания не са предварително установени. При тях е необходимо и достатъчно само волеизявлението на съответната страна, за да се предизвика прекратяването на ТПО (чл.325, 326, 331, 334, 337).

Правната уредба на прекратяване на ТПО е законова. Тя се съдържа в КТ – глава XVI, чл.325-340. В частта си относно прекратяването на трудовия договор тя е изчерпателна.

ОБЩИ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ на ТД :

Общите основания за прекратяване на трудовия договор са установени в чл.325-331. При тях прекратяването на трудовия договор не се извършва по едностранната воля само на една от страните. То е резултат на съгласуваната им воля или изразява юридически събития или други обстоятелства, които правят неизбежно и за двете страни прекрятването на ТД. Страните не си дължат предизвестие било защото знаят за прекратяването на ТД (чл.325, т.1, 3-5 КТ), било защото причината за прекратяването стои вън от тяхната воля и желание и прави прекратяването на ТД неизбежно и за двете страни (чл.325, т.2, 6, 8, 11 КТ).

ЛЕКЦИИ на проф.Мингов :

При общите основания – ПТД е резултат или на взаимно обусловена воля на РД и Р/С, или тази воля е игнорирана от от обстоятелства правят прекратяването на ТД неизбежно и за двете страни. Изцяло е отнета възможността за едностранна преценка на Р/С или на РД за прекратяването на ТД. Общите основания са закрепени в чл.325, а от 2002г. и в чл.331, където се установи особена норма на взаим.съгласие – по предложение на РД с/у определено възнаграждение, т.е. отново имаме съгласуване волята на страните. Неоснователно е извадена от общите основания разпоредбата на чл.328,ал.1,т.12ПТД поради обективна невъзможност за изпълн.ТД (неработосп.). Обективна невъзможност е обстоят.,което прави прави по-нататъшното изпълнение на ТД невъзможно (пр.не е подновен срокът за носене на оръжие на охранител). Това обстоятелство не зависи от волята на страните, а обективната действителност го налага на страните! Затова това основание е в групата на общите, а не в основанията за уволнение!Общите основания за ПТД могат да се открият и сред основанията за уволнение без предизвестие (чл.330,ал.2,т.1- РД може да прекрати ТПО…), защото съгласно КТ РД може да прекрати ТД без предизвестие, когато Р/С бъде лишен с присъда или по админстр.ред да упражнява определена професия, или да заема определена длъжност, на която е назначен. Но възможно е да не се прекрати ТД, а само да се изм.ТПО по взаимно съгласие на страните за определено или неопределено време, като не се препятства наложеното наказание (пр.на друга длъжност временно).

Общи основания налагащи ПТД могат да се открият и в случаите на едностранно ПТД от Р/С – чл.327,т.4 (пр.преминаване на на платена изборна длъжност или постъпване на научна работа въз основа на конкурс). Р/С придобива ново трудово качество на основание възникнало ново ТПО! Така изпълнението на старата заемана длъжност става невъзможно!

От казаното до тук можем да разделим общите основания за ПТД в 2 групи: 1. Основания за ПТД по взаимно съгласие;

 2. Основания за ПТД при игнорирана воля на страните – тук ЮФ пораждащ невъзможността за продължаване на ТД е юр.действие или юр.събитие!

Групата от прекратителните ЮФ които представляват ЮДействие могат да се разделят на действия представляващи:

 • Действия представл.обективна невъзможност за изпълн.ТД;

 • Действия при които прекрат.на ТД е толерирано от законодателя в интерес на Р/С, тъй като е налице несъвместимост със запазване на съддадената трудово-правна връзка и налагаща ПТД.

Предвид горното, ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТД могат да се изобразят схематично :
1) ПТД по взаимно съгласие 2) ПТД поради неизбеж.необходимост

по чл.325,т.1 и чл.331,ал.1 (игнорирана е волята на страните)


ПТД поради ЮСъбития:

По чл.325, т.3-5, 8, 10-11

 1. изтичане на уговорения срок;

 2. завърш.на опред.работа;

 3. завръщане на заместв.;

 4. постъпване на спечелил конкурс;

 5. смърт на Р/С, който е назначен с оглед личните му;

 6. смърт на Р/С.
ПТД поради ЮДействия:
Обективна невъзможност за изпълнение на ТД:

чл.325,т.2,6, 8 пр.1, 9,12

Чл.328,ал.1,т.1-2, 5-9, 11-12

Чл.330,ал.2, т.2-3, 5, 7-8 • когато уволнен.бъде приз. за незаконно и не се яви да заеме предишната работа чл.345,ал.1;

 • когато длъжност. е определена за бременна/ трудоустроен и се яви кандидат за заемане;

 • с постъпване на Р/С по избор;

 • при невъзм.Р/С да изпълнява възложената му работа поради болест – трайна нераб. (ТЕЛК);

 • поради определяне заемането на длъжност. от държ.служител;_____________________

 • закриване на предприятие или съкращаване на щата;

 • липса на качества у Р/С да изпълнява ефективно длъжността;

 • Р/С не притежава необх. образование;

 • Когато откаже да последва предпр.,когато се мести в др.нас.място или местност;

 • Заеманата длъжност трябва да е освободена за възстанов.на незаконно уволнен Р/С, заемал тази длъжонст преди това;

 • При промяна изискв.за заемане на длъжността, ако не отговаря на тях;

 • При обективна невъзм.за изпълн.на ТД (правоспос);_________________________

 • Отнемане на научно звание/степен, ако тД е с оглед тяхното наличие;

 • Служителя е заличен от регистъра на съслов.организации;

 • Когато откаже да приеме предложена работа при тдрудоустрояване;

 • Когато не уведоми РД за несъвмес/ст при изпъл.на тр.зад. (за работа в държ.адм.);

 • Когато не яви несъвмест/ст по чл.107а,ал.1.

Несъвместимост за задов. на определени интереси на Р/С с възможност да се запази ТД:

Чл.327, т.4, 7 и 9 • Преминаване на платена изборна работа или на научна работа въз основа на конкурс;

 • Работи като заместник на отсъстващ Р/С и премине на др.работа за неопределено време;

 • Постъпи на държ.служба.


ОБЩИ ОСНОВАНИЯ за ПТД по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ :

 1. Взаимно съгласие (чл.325, т.1). Това основание най-ярко изразява договорната същност на ТД: възникнал по общата воля на страните, които са пожелали да го сключат, най-естественият начин за неговото прекратяване е наличието на тяхната съгласувана воля за това. Взаимното съгласие означава, че и двете страни желаят сключеният между тях ТД да престане да съществува в бъдеще. Те изразяват волята си чрез едностранни волеизявления. Предложението за постигане на взаимното съгласие може да бъде направено от всяка от страните – от Р/С или от РД. Не е необходимо неговото мотивиране. Волеизявленията на страните се правят в писмена форма. Тя е необходима за тяхната действителност. Не може да има устно прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие. Взаимното съгласие е постигнато в момента, когато съвпаднат двете писмени волеизявления за прекратяване на трудовия договор.

Страната, към която е отправено предложението за прекратяване на ТД по взаимно съгласие, има 2 задължения:

а) да се произнесе по него, като заяви дали го приема или отхвърля;

б) да уведоми страната, която е направила предложението, за своето становище.

Вземането на отношение към направеното предложение трябва да бъде извършено в 7-дневен срок от получаването на предложението. Този срок включва и задължението за уведомяване по взетото становище. Срокът се брои в календарни дни и започва да тече от деня, който следва деня на получаване на предложението, и изтича в края на седмия ден. Поначало другата страна е длъжна да се произнесе изрично по направеното предложение в 7-дневен срок. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието и трудовият договор не се прекратява. Тук законът придава на мълчанието значението на отказ и създава необорима презумпция за това. ТД по взаимно съгласие се прекратява в момента, в който страната, която е направила предложението, узнае за приемането му.2. Прекратяване на ТД срещу уговорено обезщетение, по иницианива на РД – чл.331.

Основанието по чл.331 КТ се състои от следните елементи:

а) Писмено предложение от РД, отправено до Р/С. На работодателя “по закон” е предоставена инициативата за прекратяване на ТД на това основание. Това означава, че само той може пръв да постави въпроса и да сложи началото на прекратяването на трудовия договор на това основание. Работодателят не е длъжен да мотивира предложението си;

б) Предложението за това прекратяване на ТД се съпровожда с предложение за обезщетение в посочен от РД размер, срещу което той очаква да получи съгласието на Р/С. То не може да бъде по-малко от 4-кратния размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение от Р/С;

в) Съгласие на Р/С, изразено писмено в 7-днев срок от получаване на предложението, че приема предложението. Съгласието включва и размера на обезщетението. Изплащането му е задължение на РД, което той трябва да изпълни в 1-месечен срок от датата на прекратяване на трудовия договор.

Ако РД не изпълни това свое задължение в 1-месечния срок, “основанието за прекратяване се смята за отпаднало”. И от този момент насетне Р/С има право да се яви при работодателя и да продължи изпълнението на ТПО, защото се оказва, че то не е прекратено поради отпадналото основание за това. Ако РД не го допусне на работа, дължи обезщетение по чл.213, ал.2. Явяването на работа би трябвало да стане след изтичане на 1-месечния срок, в който работодателят е трябвало да изплати уговореното обезщетение.48

Пректатяване на трудовия договор поради проява на ЮРИДИЧЕСКИ СЪБИТИЯ
ЮСъбития по дефиниция изключват волята на субектите по ТПО. ЮС намират място сред общите основания за ПТД. Това са случаите визирани в чл.325, т.3-5, 8, 10-11. Към тази група основания спадат ЮС свързани с изтичане срока на ТД и смърт на някоя от страните по ТПО.

Изтичането на срока е предвидено като основание по чл.325. Като модалитет на сделката- срокът е едно бъдещо и сигурно събитие и като последица от неговото настъпване се прекратява ТПО. Когато ТД е сключен за определен срок, то страните по него отнапред знаят кога ще настъпи момента на неговото прекратяване. Срокът се отчита по правилата на чл.72 ЗЗД – в момента на изтичането му се проявява прекратителното действие. То не зависи от волята на страните – те не могат да отлагат и забавят този момент! Особеното при ПТД при това основание е, че РД трябва да се позове на изтеклия срок като основание, с цел да се избегне прилагането на чл.69,ал.1 – превръщане на срочния ТД в безсрочен!

Други основания за ПТД са:

 • завършването на определена работа;

 • завръщане на замествания на работа; и

 • постъпване на работа на Р/С, който е избран или е спечелил конкурса.

ПТД при тези основания е резултат от настъпването на събитие, което е предватилно известно на страните при сключването на договора.В литературата няма единно мнение относно характера на това събитие. Според някои автори, нъстъпването на това събитие е сигурно, но при самото сключване на ТД не се знае точния момент в който това сигурно събитие ще настъпи. Според други автори, това събитие въобще не е сигурно, че ще настъпи!

Каталог: userfiles -> media
userfiles -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
userfiles -> Закон за бюджета на доо- 2012 г., Кодекс за социално осигуряване, 6 наредби,свързани със социалното осигуряване
userfiles -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
userfiles -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
userfiles -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
media -> На Република България жалба от с адрес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   20


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница