Предстоящи за разглеждане граждански и търговски дела в окръжен съд- пазарджикДата20.07.2018
Размер56.43 Kb.

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” № 3, Съдебен администратор: 034 409 500; Административен секретар: 034 409 556; факс: 034 409 501,

e-mail:sadm@court-pz.info,www.court-pz.info


ПРЕДСТОЯЩИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ГРАЖДАНСКИ И

ТЪРГОВСКИ ДЕЛА В ОКРЪЖЕН СЪД- ПАЗАРДЖИК

ЗА ПЕРИОДА 13.05.2013 ГОД. – 18.05.2013 ГОД.

В.гр.д.№ 379/2013 год. – докладчик съдия Албена Палова, 13.05.2013 год., 09:00 часа. /бързо производство/

Делото е образувано по въззивна жалба на ПГМЗС гр. Септември срещу решение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 5032/2012 год., с което е признато за незаконно и отменено уволнението на И.Т., същият е възстановен на заеманата преди уволнението длъжност “старши учител по физическо възпитание и спорт“. На ищецът е присъдено обезщетение в размер на 2 052.54 лв.


В.гр.д.№ 318/2013 год. – докладчик съдия Албена Палова, 13.05.2013 год., 09:15 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на Л.У. срещу решение на РС – Велинград по гражданско дело № 718/2012 год. – развод.


В.гр.д.№ 334/2013 год. – докладчик съдия Албена Палова, 13.05.2013 год., 09:30 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на С.Х. срещу решение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 4000/2012 год., с което е отхвърлен предявения иск за заплащане на обезщетение за сумата общо в размер на 3650 лв. за ползването на ½ идеална част от апартамент.


В.гр.д.№ 185/2012 год. – докладчик съдия Мариана Димитрова, 13.05.2013 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на Б.Л. срещу решение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 2410/2000 год., с което е изнесено на публична продан дворно място в гр. Ветрен, ведно с построената в него жилищна сграда.


В.гр.д.№ 351/2013 год. – докладчик съдия Мариана Димитрова, 13.05.2013 год., 10:15 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на "С.Г.ГРУП" ООД срещу решение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 3422/2012 год., с което е отхвърлен като неоснователен предявения иск за приемане на установено по отношение на ответника ЕТ „ТРУД КОНСУЛТ – МАВРУДИ ПАНАЙОТОВ“, че съществува вземане на "С.Г.ГРУП" ООД в размер на 399.84 лева – представляваща главница по силата на чл. 79 ЗЗД, произхождаща от договор и сумата в размер на 121.14 лева - мораторна лихва.


В.гр.д.№ 336/2013 год. – докладчик съдия Мариана Димитрова, 13.05.2013 год., 10:30 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на „ИРИС“ ООД срещу решение на РС – Велинград по гражданско дело № 1302/2012 год., с което е осъдено „Астра-М” ЕООД да заплати на „ИРИС” ООД сумата от

9 656 лева по Договор за управление на недвижим имот.
В.гр.д.№ 370/2013 год. – докладчик съдия Албена Палова, 13.05.2013 год., 10:45 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на „Вълков и син“ ЕООД срещу решение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 773/2012 год., с което е прието за установено, че дружеството и С.В. дължат солидарно на друга фирма сумата в размер на 7 000 евро – част от общата дължима главница по предоставен паричен заем, законната лихва и 273.82 лв. разноски, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение.


В.гр.д.№ 365/2013 год. – докладчик съдия Албена Палова, 13.05.2013 год., 11:00 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на „Метма“ ООД срещу решение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 93/2012 год., с което е прието за установено, че съществува вземането на "КОНТБУЛ - 2007" по Заповед за изпълнение на парично задължение: сумата от 12352,66 лева и законната лихва, адвокатски хонорар в размер 350 лв. и ДТ в размер 247,05лв.


В.гр.д.№ 383/2013 год. – докладчик съдия Борислав Илиев, 13.05.2013 год., 11:15 часа.

Делото е образувано по въззивна жалба на „Мост Финанс Мениджмънт“АД срещу решение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 4638/2012 год., с което е отхвърлен предявеният иск за приемане за установено, че Т.В. дължи на „Мост Финанс Мениджмънт“АД по Заповед за изпълнение на парично задължение сумата от 522.71 лв. главница по договор за кредит за покупка на стоки, сумата от 85.28 лв., съставляваща договорна лихва, сумата от 173.78 лв., съставляваща лихва за забава, ведно със законната лихва върху главницата.


В.ч.гр.д.№ 369/2013 год. – докладчик съдия Борислав Илиев, 13.05.2013 год., 11:30 часа.

Делото е образувано по частна жалба на молител срещу определение на РС – Пазарджик по гражданско дело № 3663/2012 год., с което са оставени без разглеждане молби за възстановяване на срока за подаване на възражение срещу заповед за изпълнение на парично задължение.Търговско дело № 166/2012 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 14.05.2013 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по искова молба на И.Г. и С.Г. от с. Црънча срещу ЗК “ЛЕВ ИНС“ АД гр. София. Цена на иска: 300 000 лв., представляващи обезщетение за претърпени от тях неимуществени вреди в резултат смъртта на сина им, предизвикана от катастрофа, за което има осъден с влязла в сила присъда.


Търговско дело № 239/2012 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 14.05.2013 год., 10:15 часа.

Делото е образувано по молба от НАП гр.София против „Балкан Биохерб“ АД с.Исперихово – производство по несъстоятелност.


Търговско дело № 64/2012 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 14.05.2013 год., 10:30 часа.

Делото е образувано от А.К. – синдик на „Булгар Минерали – Стрелча“ АД гр.Стрелча /в производство по несъстоятелност/ против „Геоминерал“ АД гр.София и „Булгар Минерали – Стрелча“ АД гр.Стрелча /в производство по несъстоятелност/ за признаване за нищожни на сключени между страните сделки по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Булгар Минерали – Стрелча“ АД.


Търговско дело № 97/2011 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 14.05.2013 год., 10:45 часа.

Делото е образуван по искова молба от „Теам-К“ ООД гр.София против „Солсбор К.Г.Д.“ ООД гр.София по чл. 362 от ГПК във вр. с чл. 19 от ЗЗД за обявяване на окончателен на сключения през 2010 год. предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в с.Сбор.


Търговско дело № 98/2011 год. – докладчик съдия Невена Танкова, 14.05.2013 год., 11:00 часа.

Делото е образувано по искова молба от „Теам-К” ЕООД гр.София против „Солсбор Г.К.К.” ЕООД гр.София по чл. 362 от ГПК, вр. С чл. 19 от ЗЗД относно обявяване на окончателен сключения през 2010 год. предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти.


Търговско дело № 30/2013 год. – докладчик съдия Красимир Ненчев, 16.05.2013 год., 09:00 часа.

Делото е образувано по молба от М.А. от гр.София против „Мак ден бул“ ООД гр.Пазарджик - откриване производство по несъстоятелност.


Гражданско дело № 670/2012 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 17.05.2013 год., 09:00 часа.

Делото е образувано по искова молба от М.Г. против „Евровууд“. Цена на иска: 60 000 лв. неимуществени вреди, представляващи обезщетение за претърпяна от ищцата трудова злополука и 12 000 лв. имуществени вреди (заплати).


Търговско дело № 215/2012 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 17.05.2013 год., 09:30 часа.

Делото е образувано по искова молба от Г.Г. – синдик на „Кронос“ ООД /н./ гр.Велинград против „Мицикулеви“ ООД гр.Велинград и „Кронос“ ООД. Цена на иска 241 400.00 лв. Иска се да бъде обявена и прогласена за нищожна по отношение на кредиторите на несъстоятелността на „Кронос“ ООД гр.Велинград сделка, обективирана в договор от 2003год.


Търговско дело № 221/2012 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 17.05.2013 год., 10:00 часа.

Делото е образувано по искова молба от „МКБ Юнионбанк“ АД гр.София против К.Т. и др. от гр.Велинград по чл.422 във вр. с чл. 215 от ГПК. Цена на иска 110 403,89 лв. в резултат на предоставен кредит. Допуснато е изслушването на съдебно-счетоводна експертиза. Това е първо заседание по делото.


Търговско дело № 225/2012 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 17.05.2013 год., 10:30 часа.

Делото е образувано по искова молба от „Кронос“ ООД /н/ гр.Велинград против „Мицикулеви“ ООД гр.Велинград за 133 372,01 лв. – цена на сделки – остатък, извършени и документирани с фактури. Допуска изслушването на съдебно-счетоводна експертиза. Това е първо заседание по делото.


Търговско дело № 96/2012 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 17.05.2013 год., 11:00 часа.

Делото е образувано по искова молба от „Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес“ ЕООД гр.София срещу „Николети“ ЕООД гр.Пазарджик. Цена на иска: 38 093,37 евро – обезщетение за причинена пълна загуба на товар.


Търговско дело № 23/2013 год. – докладчик съдия Илиана Димитрова, 17.05.2013 год., 14:00 часа.

Делото е изпратено по подсъдност от Окръжен съд – Стара Загора. Образувано е по искова молба от „А.П.П.ЗООХРАНИНВЕСТ“ ЕООД гр.Стара Загора против „Орион 2001“ ООД гр.Пазарджик по чл. 327 от ТЗ. Цена на иска – 76 718,49 лв. – продажна цена по договори за покупко-продажба на стоки /фураж за прасета/. Допуснато е изслушването на съдебно-счетоводна експертиза. Това е първо заседание по делото.
Маринела Георгиева

Пресслужба на Окръжен съд гр.Пазарджик

034/409 509


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница