Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имотДата30.10.2017
Размер171.97 Kb.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР за покупко-продажба

на апартамент №…. в секция …., стр.ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, ...........................2011г. /………….............. две хиляди и единадесета година/, в град Пловдив, между

АРА”АД със седалище и адрес на управление град Пловдив 4003,област Пловдив, об-щина Пловдив, район Северен, ул.”Белград”№6, ет.4, вписано с решение №1771/16.03.2005г. на Пловдивския окръжен съд в регистъра за търговски дружества, в том 11, стр.94, парт.24, по фирмено дело №821/2005г., ЕИК 115877732, представлявано от Петър Спасов Илиев от град Пловдив, ЕГН 6205264600, л.к.№640542850/14.07.2010г., издадена от МВР Пловдив, от една страна в качеството на ПРОДАВАЧ,

и

............................. с постоянен адрес ................................, ЕГН ……………......, л.к.№……………......., издадена от МВР …………….. от друга страна в качеството на КУПУВАЧ,се сключи настоящия предварителен договор по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от За-кона за задължения и договорите относно следното :
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ФИРМА ”АРА”АД чрез представляващия си се задължава да продаде на ............................................ в степента на завършеност съгласно т.7.1. следния обект в жилищна група …..... от ”Жилищен комплекс с търговска част, гаражи и подземен паркинг”, състоящ се от жилищна група А, жилищна група Б, жилищна група В, и жилищна група Г, която жилищна група …..... е изградена в поземлен имот с идентификатор №56784.540.1196 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест/, в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район Тракия, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед №КД-14-16-291/25.02.2011г. на началника на службата по геодезия, картография и кадастър град Пловдив, адрес на поземления имот: град Пловдив, п.к.4000 /четири хиляди/, жилищен комплекс”Тракия”, булевард”Освобождение”№39-39А /тридесет и девет, тридесет и девет, буква”А”/, площ 7359кв.м. /седем хиляди триста петдесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: №56784.540.391 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, триста деветдесет и едно/, по договор за продажба на право на собственост, вписан в служба по вписванията Пловдив, Агенция по вписванията - №73, том 15 от 22.10.2007г., съставляващ урегулиран поземлен имот V /пет римско/-обществено обслужване, от кв.4 /четири/ по плана на жил.група А-7,8 /буква”А”, седем, осем/ в ЖР”Тракия” в град Пловдив, номер по предходен план: част от №540.391 /петстотин и четиридесет, точка, триста деветдесет и едно/, квартал 4 /четири/, урегулиран поземлен имот /парцел/ V-540.1196 /пет римско, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест/-обществено обслужване, при граници: поземлен имот с идентификатор №56784.540.1148 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто четиридесет и осем/, поземлен имот с идентификатор №56784.540.390 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, триста и деветдесет/, поземлен имот с идентификатор №56784.540.1198 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и осем/, съгласно технически инвестиционен проект, одобрен на 16.10.2008г. от главния архитект на община Пловдив, промяна по време на строителството, одобрена на 30.03.2009г. от главния архитект на община Пловдив, разрешение за строеж №358/31.07.2008г., издадено от главния архитект на община Пловдив, допълнено на 20.10.2008г. относно жилищни групи А и Б на основание чл.142, ал.2 във връзка с чл.148, ал.8 от Закона за устройство на територията, допълнено на 31.03.2009г. на основание чл.154, ал.5 от Закона за устройство на територията, която жилищна група ..... е въведена в експлоатация съгласно разрешение за ползване №ДК-07-ЮЦР-168/20.05.2011г. на Началника на РДНСК Южен централен район, а и м е н н о : САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор на обекта №56784.540.1196........ /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест, точка, ............................./, в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, район Тракия, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед №КД-14-16-2430/09.12.2010г. на началника на службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив, адрес на имота: град Пловдив, п.к.4000 /четири хиляди/, булевард”Освобождение”№39 ..... /тридесет и девет ...../, вход”....”, ет..... /етаж ...../, ап.№.... /апартамент ........./, който самостоятелен обект в сграда съгласно одобрения технически инвестиционен проект се състои от дневна с кухня, ………….…, …..……….., предверие, тераса-и, и е разположен на кота +……….м. /плюс ……………. метра и ………….сантиметра/ в секция ..... /буква”...”, ....../ на жилищна група ..... съгласно одобрения технически инвестиционен проект, съставляваща сграда с идентификатор №56784.540.1196.... /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест, точка, ...../, застроена площ: ......кв.м. /......... квадратни метра/, брой етажи: .... /...../, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, площ на самостоятелния обект ......кв.м. /.......... квадратни метра .............. квадратни дециметра/, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, както и припадащите се …....%ид.ч. /........... цяло ............. хилядни процента идеални части/ от общите части на секция .... /буква”...”, ..../, равняващи се за обекта на .....кв.м. /..... квадратни метра ..... квадратни дециметра/, изчислени съгласно таблицата на лицензиран оценител Калина Деянова, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж №56784.540.1196.......... /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест, точка, ......../, и №56784.540.1196.. /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест, точка, ........./, под обекта №56784.540.1196.…...... /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест, точка, ........./, над обекта №56784.540.1196.......... /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест, точка, ........../, както и прилежащия СКЛАД №..... /......./ с площ ......кв.м. /...... квадратни метра ....... квадратни дециметра/, ниво: 1 /едно/, разположен на ....... етаж съгласно таблицата на лицензиран оценител Калина Деянова, на кота +……….м. /плюс ……………. метра и ………………. сантиметра/ в секция .... /буква”....”, ....../ на жилищна група .... съгласно одобрения технически инвестиционен проект, съставляваща сграда с идентификатор №56784.540.1196.... /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и четиридесет, точка, хиляда сто деветдесет и шест, точка, ........./, застроена площ: ......кв.м. /………....... квадратни метра/, брой етажи: ..... /...../, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, както и припадащите се …......%ид.ч. /..... цяло ............. хилядни процента идеални части/ от общите части на секция .... /буква”...”, ..../, равняващи се за обекта на ......кв.м. /................ квадратни метра ………….......... квадратни дециметра/, изчислени съгласно таблицата на лицензиран оценител Калина Деянова, при граници на склад №.... /......../ съгласно одобрения технически инвестиционен проект: от изток .........., от юг .........., от запад ..............., от север ..............., заедно с ..../7359ид.ч. /....... върху седем хиляди триста петдесет и девет идеални части/ от гореописания поземлен имот, съставляващи .....%ид.ч. /..... цяло ........... хилядни процента идеални части/ от същия поземлен имот, за цените и при условията на плащането им, уговорени в т.2.1., т.2.2., и при другите условия на този договор.

1.2. КУПУВАЧЪТ ……………………….... заяви, че е съгласен да закупи правото на собственост на описаните в т.1.1. апартамент №... /....../ и складово помещение №... /..../ в степента на завършеност съгласно т.7.1., както и ..../7359ид.ч. /........ върху седем хиляди триста петдесет и девет идеални части/ от поземления имот, за цените и при условията на плащането им, уговорени в т.2.1., т.2.2., и при другите условия на този договор.


ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Страните уговорят цена на правото на собственост на описаните в т.1.1. апарта-мент №.... /…………..../ и складово помещение №.... /......................./ в степента на завършеност съгласно т.7.1., както и на описаните идеални части от поземления имот, в размер на ………....../............ евро/ с включен ДДС, платима от КУПУВАЧА при следните условия и срокове :

2.1.1. .............../…………... евро/ с включен ДДС от цената по точка 2.1 платими чрез банков превод при сключване на настоящия договор; 10% /десет процента/ от цената по т.2.1. в размер на .................../................... евро/ с включен ДДС съставлява задатък по смисъла на чл.93 ЗЗД;

2.1.2. Плащане чрез банков превод на остатъка от цената по т.2.1. в размер на ................../....................... евро/ с включен ДДС чрез банков кредит в 30 /тридесет-дневен/ срок от предоставяне от продавача на купувача на следните документи: А/ Разрешение за ползване на сградата, в която са разположени описаните в т.1.1. апартамент и складово помещение, Б/ писмен документ, в който община Пловдив потвърждава ненастъпване на прекратителното условие по точка 11 на договор от 22.10.2007г. за продажба на право на собственост, сключен между Община Пловдив и ”АРА”АД, вписан в служба по вписванията Пловдив, Агенция по вписванията - №73, том 15 от 22.10.2007г. и В/ удостоверение, издадено от служба по вписванията Пловдив, Агенция по вписванията, което не отразява описаното в предходната буква Б/ прекратително условие, и от което е видно, че относно описаните в т.1.1. апартамент и складово помещение не са налице промяна на собствеността и вещни тежести, и че относно поземления имот не са налице вещни тежести.

2.2. Дължимите суми по т.2.1. се заплащат с банков превод по банкова сметка на ”АРА”АД в ”Обединена българска банка”АД, банков код ВIС: UBBSBGSF, сметка в евро: ВG 11 UBBS 8002 1428 71 7910, сметка в лева ВG 61 UBBS 8002 1062 33 1520.

2.3. При преводи в лева цената /левовата равностойност на чуждестранната валута/ се изчислява по фиксинга на БНБ в деня на превода.

2.4. При извършено плащане чрез банков превод се счита, че срокът за плащане е спазен, ако нареждането на банковия превод е извършено съгласно т.2.1.

2.5. Цената по т.2.1. е за цялостно изграждане на обектите по т.1.1. в степента на завър-шеност съгласно т.7.1., същата е окончателна и не подлежи на корекции с оглед на инфлацион ни процеси, промени в пазарната конюнктура или поради други обстоятелства.

2.6. В уговорената цена по т.2.1. са включени :

2.6.1. стойността на строителството и строително-монтажните работи на обектите по т.1.1. и на припадащите се идеални части от общите части на сградата в степента на завърше-ност съгласно т.7.1.;

2.6.2. стойността на вложените материали, извършените работи и разходи за труд, механизация, енергия, складиране и др., както и печалба за продавача;

2.6.3. разходите по проектирането, геодезическо заснемане и нанасяне в кадастъра на сградата, в която се намират обектите по т.1.1., и въвеждане на обектите по т.1.1. в екс-плоатация.

2.7. От цената по т.2.1. част в размер на :

2.7.1. ..................... /…………......... евро/ с включен ДДС съставлява цената на правото на собственост на описания в т.1.1. апартамент и прилежащ склад;

2.7.2. ...................../…………......... евро/ с включен ДДС съставлява цената на идеалните части от поземления имот, описани в т.1.1.


ОТЛАГАТЕЛНО УСЛОВИЕ
3.Страните уговарят следното отлагателно условие: правото на собственост върху опи-саните в т.1.1., апартамент, склад и идеални части от поземлен имот ще премине в имуществе-ната сфера /патримониум/ на КУПУВАЧА при цялостно изплащане на цената по т.2.1. Отлагателното условие по предходното изречение се отразява в договора в окончателна форма на нота-риален акт.
СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР

4.1.Страните постигат съгласие да сключат настоящия договор в окончателна форма на нотариален акт при изплащане на 100% /сто процента / от цената по т.2.1. на този договор, ка-то частта от нея, платима чрез банков кредит, ще бъде преведена по сметка на ПРОДАВАЧА след вписване на ипотека върху имота по т.1.1. в полза на кредитиращата банка и представя-не на описаните в т.2.1.2. документи, като в удостоверението за вещни тежести е отразена ка-то вписана първа по ред ипотека върху имота по т.1.1. в полза на кредитиращата банка. Окон-чателният договор във формата на нотариален акт ще се сключи при нотариус Адела Кац в нотариалната и кантора в град Пловдив, ул.”4-ти януари”№34А, в ден и час, предварително съгласувани между страните.

4.2. При наличие на обстоятелствата по т.4.1. ”АРА”АД се задължава да осигури необ-ходимите документи за сключване на настоящия договор в окончателна форма на нотариален акт: титул за собственост, скица на поземления имот по т.1.1., схема на апартамента по т.1.1. издадени от службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив, АГКК, удостоверения за данъчна оценка на обектите и поземления имот по т.1.1., декларации по чл.264, ал.1 от ДОПК, решение на Съвета на директорите на ”АРА”АД за разпоредителна сделка с описаните в т.1.1. обекти и идеални части от поземлен имот, одобрения инвестиционен проект, фаза технически проект,част архитектура, таблици за технико-икономически показатели на обектите в жилищ- ната сграда и за припадащите си идеални части от поземления имот.

4.3. При сключването на окончателния договор КУПУВАЧЪТ представя пред нотариу-са декларации по чл.25, ал.8 ЗННД и по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП.

4.4. Всички разходи по сключването на настоящия договор в окончателна форма на но-тариален акт - нотариална такса по т.8 от Тарифата за нотариалните такси към Закона за нота-риусите и нотариалната дейност, дължимият върху нотариалната такса ДДС, държавна такса по чл.2 от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, местен да-нък по чл.47,ал.2 от Закона за местните данъци и такси в определения размер от общински съ-вет Пловдив, и адвокатски хонорар, се заплащат изцяло от КУПУВАЧА за негова сметка.

4.5. Всяка от страните по настоящия договор може да предяви иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД във връзка с чл.362-чл.364 ГПК за сключване на окончателния договор.

4.6. ”АРА”АД чрез представляващия си декларира, че :

4.6.1. е единствен титуляр на правото на собственост на обектите по т.1.1.;

4.6.2. относно обектите по т.1.1. не е сключвало друг предварителен договор по чл.19, ал.1 и ал.2 ЗЗД с трети лица, не е учредявало законна или договорна ипотека;

4.6.3. относно обектите по т.1.1. не е вписана възбрана, не е учредено или запазено ог-раничено вещно право, не са вписани други вещни тежести и противопоставими права;

4.6.4. обектите по т.1.1. не са предмет на сьдебни и извънсъдебни спорове и претенции от трето лице, на отчуждителни, изпълнителни или обезпечителни производства за публични или частни вземания;

4.6.5. обектите по т.1.1. не са предмет на апортна вноска в търговско дружество;

4.6.6. обектите по т.1.1. не са актувани като общинска/държавна публична/частна соб-ственост;

4.6.7. върху обектите по т.1.1. не е учреден особен залог по реда на Закона за особени-те залози.

4.7. ”АРА”АД чрез представляващия си декларира,че не е в производство по несъстоя-телност по чл.607 и следващите от Търговския закон.

4.8.”АРА”АД чрез представляващия си гарантира липса на основания за недействител-ност по смисъла на чл.135 ЗЗД и чл.216 ДОПК при сключването на окончателния договор по т.4.1.ПРЕДАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО
5.1. ”АРА”АД се задължава да предаде на КУПУВАЧА владението върху обектите по т. 1.1. ...................................... и при напълно изплатена цена по т.2.1. на този договор.

5.2. Предаването на владението се отразява в протокол, подписан от ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА, в който се описва състоянието на обектите по т.1.1. при преминаване на факти-ческата власт.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6.1. ПРОДАВАЧЪТ има право да получи цената, уговорена в т.2.1.

6.2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава до сключването на окончателния договор във форма-та на нотариален акт да не прехвърля вещните права върху обектите по т.1.1. на трети лица, относно същите да не сключва предварителен договор или договор за наем с трето лице, да не учредява законни или договорни ипотеки, ограничени вещни права, да не залага обектите по т.1.1. при условията и по реда на Закона за особените залози,да не ги внася като апортна внос-ка в капитала на друго търговско дружество.

6.3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да се яви пред нотариус на предварително уговорени между страните дата и час за сключване на окончателния договор във формата на нотариален акт и да прехвърли на КУПУВАЧА вещните права върху обектите и идеалните части от позем ления имот по т.1.1. при изплащане на 100 % /сто процента/ от цената по т.2.1. на този дого-вор, като частта от нея, платима чрез банков кредит, ще бъде преведена по сметка на ПРОДА-ВАЧА след вписване на ипотека върху имота по т.1.1. в полза на кредитиращата банка и пред ставяне на описаните в т.2.1.2. документи, като в удостоверението за вещни тежести е отразе-на като вписана първа по ред ипотека върху имота по т.1.1. в полза на кредитиращата банка.

6.4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на КУПУВАЧА владението върху обекти-те по т.1.1. при условията на т.5.1. и т.5.2.

6.5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава в четиринадесетдневен срок от изричното искане на КУПУВАЧА да му представи копия от документи относно имота по т.1.1. - титул за собстве-ност на поземления имот, одобрен инвестиционен проект, скица на поземления имот, схема на самостоятелния обект по т.1.1., удостоверение за данъчна оценка и др., които се изискват от кредитираща банка, както и да осигури достъп до имота на назначените от банката експерт -оценители; КУПУВАЧЪТ може да използва предоставените му копия от документи единст-вено за да кандидатства за банков кредит.

6.6. КУПУВАЧЪТ се задължава да плати на ПРОДАВАЧА цените на вещните права на обектите и идеалните части от поземления имот по т.1.1. в размера и при условията по т.2.1., т.2.2., и при другите условия на този договор.

6.7. КУПУВАЧЪТ се задължава да се яви на предварително уговорени между страните дата, час и нотариус за сключване на окончателния договор във формата на нотариален акт, като пред нотариуса представи декларации по чл.25, ал.8 ЗННД и по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 ЗМИП.

6.8. След сключване на окончателния договор във формата на нотариален акт КУПУ-ВАЧЪТ се задължава да подаде данъчна декларация в срока и при условията на чл.14, ал.1 от ЗМДТ в дирекция ”Местни данъци, такса битови отпадъци и ревизионен контрол” в община Пловдив, да подаде искане в службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив за отра-зяване на промяната на собственика, и да се регистрира в съответните експлоатационни дру-жества като титуляр на партидите за заплащане на консумативните разходи за обектите по т.1.1. за ел.енергия, вода, и др./.

6.9. КУПУВАЧЪТ се задължава да не променя фасадата на сградата, терасите и пара-петите на обекта, предмет на настоящия договор, чрез поставяне на остъкление, слънцезащит-ни съоръжения, външни инсталации на климатици, чрез иззиждане, или по друг начин, да не променя оригиналните цветове на стените и тавана на терасите и на парапетите, които цвето-ве са използвани от ПРОДАВАЧА съгласно проекта и съществуват към момента на въвежда-не на сградата в експлоатация, освен одобрени от ПРОДАВАЧА слънцезащитни съоръжения. При неизпълнение на задължение по предходното изречение КУПУВАЧЪТ дължи на ПРО-ДАВАЧА неустойка в размер на 1000€ /хиляда евро/, като КУПУВАЧЪТ се задължава да въз-станови за своя сметка фасадата, терасата /ите/ и/или парапета във вида им при въвеждане на сградата в експлоатация. Клаузите на предходните изречения остават безсрочно в сила между страните след въвеждане на сградата в експлоатация и се отразяват в окончателния договор във формата на нотариален акт.

6.10. ПРОДАВАЧЪТ отговаря пред КУПУВАЧА за недостатъци на строителството. За скритите недостатъци КУПУВАЧЪТ е длъжен да извести ПРОДАВАЧА незабавно след откри ването им, освен ако ПРОДАВАЧЪТ е знаел за тях. Скритите недостатъци се отстраняват за сметка на ПРОДАВАЧА, ако са предявени в гаранционните срокове за отделните видове ра-боти съгласно действащите нормативни актове. ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност за недос-татъците, причинени от КУПУВАЧА поради неправилна експлоатация, използване в наруше-ние на техническите,санитарните и противопожарните правила, или поради извършено от КУ-ПУВАЧА преустройство на обектите по т.1.1.СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ

7.1. Описаните в т.1.1. жилищна сграда, самостоятелен обект в сграда и идеални части от поземлен имот се продават от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА при условията на този дого-вор в следната степен на завършеност :

- СГРАДА : монолитна стоманобетонна конструкция, фасадни и вътрешни преградни стени от керамични блокове; система топлоизолация на външни стени; система хидроизола-ция при плосък покрив,тераси, сутерен и външни стени; присъединена към мрежите на техни-ческата инфраструктура - външно захранване с ел.енергия, телефон, външни ВиК връзки;

- ОБЩИ ЧАСТИ : покрив - изцяло завършен по проект /система хидроизолационен па-кет/; фасади-изцяло завършени по проект /система топлоизолационен пакет/; стълбище и вход за стълбището, площадки, коридори и фоайета - напълно завършени по проект /финишно пок-ритие/; коридори на таванския етаж - изцяло завършени по проект /финишно покритие/; асан-сьор в експлоатация; монтирани пощенски кутии; метална външна входна врата на входа /сек-цията/; домофонна инсталация - напълно завършена, с монтиран домофон; вертикална плани-ровка - изцяло завършена съгласно проекта;

- АПАРТАМЕНТ : вътрешни стени и тавани - мазилка и шпакловка; под - циментова замазка; мокри помещения : стени - мазилка, под - циментова замазка; балкони и тераси : под - подови плочи, парапет - по проект; блиндирана входна врата на апартамента; вътрешни врати на апартамента - интериорни; външна дограма - четирикамерна РVС със стъклопакет с нискоемисийнно стъкло; ел.инсталация : завършена, окомплектована, разделена по кръгове, монтирано ел.табло тип ”апартаментен” с автоматични предпазители, монтирани ключове, контакти и фасунги без осветителни тела; домофонна инсталация - напълно завършена, с мон-тиран домофон; звънчева инсталация по БДС - звънец и устройство за звънeне; телевизионна, интернет и телефонна инсталации с телефонен и телевизионен извод в дневните и спалните; ВиК инсталация - изпълнена с полипропиленови тръби и части, без батерии, душове, тоалет-ни чинии, мивки и вани;

- СКЛАД : вътрешни стени и тавани мазилка и шпакловка; под - циментова замазка; врата - по проект; ел.инсталация - завършена, окомплектована по проект;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ: междублоково пространство с поставени бетонни плочи и офор-мени зелени площи; завършени улици, осигуряващи достъп до поземления имот.

- ГАРАЖИ : вътрешни стени и тавани - мазилка и шпакловка; под - циментова замазка; гаражна врата по проект; ел.инсталация: завършена, окомплектована по проект;

- МАГАЗИНИ: вътрешни стени - мазилка и шпакловка;под - циментова замазка; външ-на дограма по проект; ел.инсталация: завършена, окомплектована по проект; ВиК инсталация изпълнена с полипропиленови тръби и части, без батерии, тоалетни чинии и мивки.
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ
8.1. Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи са следните :

8.1.1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции, включително и за зем-ната основа под тях - 10 /десет/ години;

8.1.2. за хидроизолационни и топлоизолационни работи - 3 /три/ години;

8.1.3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вът-решни инсталации на сгради, с изключение на работите по т.8.1.1. и т.8.1.2. - 5 /пет/ години.

8.2. Гаранционните срокове по т.8.1. започват да текат от датата на въвеждането в екс-плоатация на сградата, в която са разположени обектите по т.1.1., с разрешение за ползване №ДК-07-ЮЦР-168/20.05.2011г. на Началника на РДНСК Южен централен район.

8.3. При констатиране в гаранционните срокове по т.8.1. на дефекти или недостатъци на изпълнени строителни и монтажни работи, КУПУВАЧЪТ е длъжен в писмена форма да из-ложи претенциите си към ПРОДАВАЧА. В срок до 30 /тридесет/ дни от уведомяването ПРО-ДАВАЧЪТ е длъжен да предприеме действия за отстраняване на дефектите в минималния тех нологично необходим срок.САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ
9.1. При неизпълнение на задълженията на КУПУВАЧА за плащане на цената в разме-ра и при условията на т.2.1. и при другите условия на договора, ПРОДАВАЧЪТ има право да развали настоящия договор с едностранно писмено предизвестие до другата страна, като за-държи 10% /десет процента/ от цената по т.2.1. от настоящия договор,представляваща задатък съгласно т.2.1.1., и дължи връщане на КУПУВАЧА на остатъка от сумите, заплатени от пос-ледния по настоящия договор, в 7 /седем/-дневен срок от развалянето му.

9.2. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА за сключване на окончателен договор при уговорените условия, КУПУВАЧЪТ има право да развали настоящия договор с едностранно писмено предизвестие до другата страна, като ПРОДАВАЧЪТ дължи връщане на КУПУВАЧА на платения вече задатък, както и остатъка от сумите, заплатени от КУПУ-ВАЧА по настоящия договор, в 7 /седем/-дневен срок от развалянето му.

9.3. При изправност на КУПУВАЧА и отказ на ПРОДАВАЧА от сключването на окон-чателния договор във формата на нотариален акт, КУПУВАЧЪТ има право да избира алтер-нативно между следните две възможности :

9.3.1. да развали настоящия договор с едностранно писмено предизвестие; в този слу-чай ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА връщане на всички суми, заплатени му от послед-ния по този договор, или

9.3.2. да обяви настоящия договор за окончателен по реда на чл.362 и следващите от ГПК във връзка с чл.19, ал.3 ЗЗД.

9.4. В случай че декларациите по т.4.6. от настоящия договор са с невярно съдържание, както и при неизпълнение на задължението на ПРОДАВАЧА по т.6.2. КУПУВАЧЪТ има пра-во да развали настоящия договор с едностранно писмено предизвестие до ПРОДАВАЧА.В то-зи случай КУПУВАЧЪТ има правата по т.9.2. от настоящия договор.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
10.1. За неуредените в настоящия договор правоотношения между страните се прила-гат разпоредбите на действащото българско законодателство.

10.2. Изменения и допълнения в този договор могат да се извършват само с анекси в писмена форма, подписани от двете страни.

10.3. Всички спорове между страните се решават чрез преговори, а при непостигане на съгласие се разрешават от компетентния съд по седалището на продавача.

10.4. Финансовата част и съдържанието на този договор, анексите и приложенията към него са конфиденциални, като никоя страна няма право да ги разпространява или предоставя на трета страна без да е получила писменото съгласие за това от другата страна по договора.

10.5. Адресите за кореспонденция между страните са следните :

ПРОДАВАЧ: КУПУВАЧ:

”АРА”АД ..............................................

град Пловдив град Пловдив, ул.................

ул.”Белград”№6, ул.”Драва”№2, ет.4, тел. .......................................

тел: 032/630637, факс 032/650599 моб.тел: ...............................
Всяка страна е длъжна да информира писмено другата страна за промяната в своя ад-рес за кореспонденция, като при неизпълнение на това задължение всички уведомления, съоб-щения, покани и др., адресирани до неизправната страна, се считат за редовно връчени.

10.6. Настоящият договор съдържа ……../………/страници и се състави и подписа в два ед-нообразни екземпляра с еднаква доказателствена сила, по един за всяка от страните и влиза в сила от датата на сключването му.ПРОДАВАЧ: ................................. КУПУВАЧ: .................................
............................................................................. ............................................................................


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница