Препис извлечениестраница1/4
Дата14.01.2018
Размер481.21 Kb.
  1   2   3   4
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26тел.: 056/ 84 13 00; факс: 056/ 86 09 10

www.burgascouncil.org; e-mail: council@burgas.org

line 3
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 35
от проведеното на 22.04.2014 година заседание

ДНЕВЕН РЕД


 1. ОбС 08-00-1475 Докладна записка от Димитър Людиев и група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 9 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №43), изм. и допъл. с решение по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29.03.2012 г.; решение по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013 г. и по т. 10, Протокол № 28/29.10.2013 г.

 2. ОбС 08-00-1477 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 - 2017 г. 

 3. ОбС 08-00-1489 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас на основание заповед №903/03.04.2014 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 4. ОбС 08-00-1482 Докладна записка от общински съветници от групата на БСП, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

 5. ОбС 08-00-1485 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 6. ОбС 08-00-1486 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

 7. ОбС 08-00-1488 Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

 8. ОбС 08-00-1435  Искане от Инициативен комитет, представляващ 25% от имащите право на глас жители на с. Черно море, относно: Присъединяването на с. Черно море към гр. Бургас като самостоятелен квартал

 9. ОбС 08-00-1471 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас

 10. ОбС 08-00-1450 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2015 г. 

 11. ОбС 08-00-1516  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията 

 12. ОбС 08-00-1442 Докладна записка от Димитринка Буланова-Митрева, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

 13. ОбС 08-00-1407  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Списък на лицата, щатни изпълнители от ПФА "Странджа" - гр. Бургас, имащи право на 80% от разходите за транспорт 

 14. ОбС 08-00-1528 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на членове на постоянни комисии и член на Комисията по реклама. 

 15. ОбС 08-00-1490 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас на основание заповед №903/03.04.2014 г., относно: Избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД – Бургас

 16. ОбС 08-00-1521 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение „ДОБРОВОЛЦИ ЗА СИГУРЕН И ЗАЩИТЕН БУРГАС", осъществяващо доброволна дейност в обществена полза. 

 17. ОбС 08-00-1514 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл.№041141, местност „Лозята", землището на кв.Банево, гр.Бургас и ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.158 до о.т.267, местност „Лозята", землището на кв.Банево, гр.Бургас 

 18. ОбС 08-00-1518 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 109, масив 33, местност „Вълчи рид" (бивша „Курт баир"), землище с.Рудник 

 19. ОбС 08-00-1517 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на ПУП - Парцеларен План за трасета на довеждаща инфраструктура - външни водопроводни връзки от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 07079.2.554 до УПИ 1-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 и външно ел.захранване от съществуващ ТП в ПИ 07079.2.555 до имот с идентификатор 07079.2.557, м. „Дванадесетте"/6ивша „Оникилика'7, землището на гр. Бургас. 

 20. ОбС 08-00-1501 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за изграждане на тераса към жилище на първи жилищен етаж в жилищна сграда с идентификатор 07079.619.11.1, находяща се в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов" №71, построена в УПИ I в кв. 9 по плана на ж.к. „Братя Миладинови", гр. Бургас

 21. ОбС 08-00-1481 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земеделска земя, находящ се в с. Димчево, община Бургас, на физическо лице с учредено право на ползване, по реда на § 29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ

 22. ОбС 08-00-1498 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Определяне оценка на земя, находяща се във в.з. "Росенец", гр. Бургас, на физически лица с учередено право на ползване, по реда на §29 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 13 от 2007 г.) 

 23. ОбС 08-00-1491 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на кв. Ветрен, гр. Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, по реда на НРПУРОИВ

 24. ОбС 08-00-1500 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг на недвижими имоти, частна общинска собственост, представляващи УПИ I, II, III, IV, VI и VII в кв. 11 по ПУП - ПРЗ на с. Драганово, община Бургас

 25. ОбС 08-00-1503  Докладна записка от Красимир Стойчев - за Кмет на Община Бургас, относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Славейков", бл. 70, вх. 1, ет. 1, апартамент 2, на наематели настанени по административен ред 

 26. ОбС 08-00-1480 Докладна записка от Красимир Иванов Стойчев - зам.-кмет на Община Бургас, относно: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в с.о. "Батака", землище с. Твърдица, община Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на НРПУРОИВ

 27. ОбС 08-00-1492 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ III-2106, в кв. 19 по плана на с. Рудник - с. Черно море, Община Бургас, чрез продажба на общинската идеална част от имота

 28. ОбС 08-00-1493 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в УПИ XXXII-481, в кв. 74 по ПУП-ПРЗ на гр. Българово, Община Бургас, чрез продажба частта на общината, представляваща 15/1385 кв.м.ид. части

 29. ОбС 08-00-1499 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице в ПИ с идентификатор 07079.830.70 по КК на гр. Бургас, идентичен с УПИ I в кв. 15 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, чрез изкупуване на общинската идеална част

 30. ОбС 08-00-1515 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на помещение в имот - частна общинска собственост, за нуждите на „Съюз на пенсионерите-2004" 

 31. ОбС 08-00-1470 Докладна записка от д-р Радостин Захариев Дичев - управител на "Комплексен онкологичен център" ЕООД, относно: Инвестиране на остатъка от печалбата на "Комплексен онкологичен център" ЕООД за финансовата 2013 г. в частично финансиране на изграждането на Диагностично-консултативен блок с хоспис към дружеството

 32. ОбС 08-00-1456 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Красимир Сарафов за участие на Европейско първенство по културизъм и фитнес 2014 г. и на турнира Арнолд Класик Европа 2014 г. в гр. Мадрид, Испания 

 33. ОбС 08-00-1457 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства за участието на Людмила Самсонова и Россана Морчева на Европейско първенство по УШУ за деца в гр. Букурещ - Румъния от 7 до 12 май 2014 г.

 34. ОбС 08-00-1458 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на финансови средства на Димитър Бонев Костов за участие в експедиция за изкачване на най-високия връх в Европа - връх Елбрус, планината Кавказ, в периода 23.08.2014 г. до 03.09.2014 г. и популяризиране на Община Бургас

 35. ОбС 08-00-1487 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Отправяне на едномесечно писмено предизвестие за прекратяване на Договор за концесия за строителство за площад "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Бургас и изграждане на подземен паркинг, предоставена на "Глобал технолоджи къмпани" АД с БУЛСТАТ 130853770 за срок от 30 години считано от 18.04.2007г.

 36. ОбС 08-00-1484 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Издаване на предписания за ограничаване на достъпа до спрян незаконен строеж "Молитвен дом" (джамия) и допълващо застрояване - битова сграда и битово кафене" извършван в УПИ І, кв. 24, кв. "Победа", гр. Бургас

 37. ОбС 08-00-1459 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Петър Димитров Гюров

 38. ОбС 08-00-1460 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Вероника Нончева Нончева

 39. ОбС 08-00-1461 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Румен Еленков Станков

 40. ОбС 08-00-1462 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Янка Младенова Янкова

 41. ОбС 08-00-1463 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дочка Илиева Михайлова и Андрей Христов Михайлов

 42. ОбС 08-00-1464 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Славка Дончева Стойчева за сина й Веселин Росенов Стойчев

 43. ОбС 08-00-1465 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светослав Пеев Стойчев

 44. ОбС 08-00-1466 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Дарина Димитрова Василева

 45. ОбС 08-00-1467 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Димитрина Стоянова Динкова за сина й Стоян Георгиев Динков

 46. ОбС 08-00-1468 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Роса Миткова Демирева за дъщеря си Цветелина Александрова Антонова

 47. ОбС 08-00-1469 Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Николинка Иванова Георгиева за сина й Георги Кралев Георгиев

 48. ОбС 08-00-1510  Докладна записка от д-р Лорис Мануелян - зам.-кмет "Здравеопазване, превенции, социални дейности, трудова заетост и спорт", относно: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в полза на физическо лице - Светла и Добрин Русенови за дъщеря им Вероника Добринова Русенова

 49. ОбС 08-00-1473 Докладна записка от Антонио Душепеев - председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности при Общински съвет - Бургас и на Комисия по чл. 4 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас, относно: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури "Ин Витро" за лица, двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Бургас

 50. ОбС 08-00-1497 Питане от Евгений Николов Мосинов - общински съветник  от групата на БСП, относно: Отдаване под наем на свободно нежилищни имоти - частна общинска собственост на нуждите на ПП ГЕРБ

 51. ОбС 08-00-1539 Питане от Валентин Кирилов Касабов - Председател на групата общински съветници на ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ",относно: Прилагане на чл. 195, ал. 6 и чл. 223, ал. 1, т. 8 от Закона за устройство на територията и премахване на незаконните цигански гета на територията на община Бургас

 52. ОбС 08-00-1538  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Утвърждаване на Тарифен план и Референтна рамка за 2014г., във връзка със задължението за обществен превоз на пътници по общинската транспортна схема на Община Бургас 

 53. ОбС 08-00-1551 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:  Даване на съгласие за придобиване право на строеж от Община Бургас в ПИ №044004, собственост на физически лица, находящ се в местност „Овчарска лъка“ по КВС на землище с. Рудник, за изграждане на 5 (пет) броя шахти, попадащи в трасето на авариен канал, във връзка с „Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с. Рудник и с. Черно море, Община Бургас“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1475 Докладна записка от Димитър Людиев и група общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, приета с решение по т. 12 на проведеното на 9 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет - Бургас (Протокол №43), изм. и допъл. с решение по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29.03.2012 г.; решение по т. 16, Протокол № 26/23.07.2013 г. и по т. 10, Протокол № 28/29.10.2013 г.

РЕШEНИЕ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас приета с решение по т. 12 на проведеното на 09 и 14.12.2010 г. заседание на Общински съвет Бургас (Протокол №43), изм. и доп. с решения по т. 11, Протокол № 8 от 27 и 29. 03. 2012 г.; решение по т.16, Протокол №26/23.07.2013 година и по т.10, Протокол № 28/29.10.2013 г., както следва:§ 1. В чл. 4, ал. 2, изречение първо: „Едно лице има право да получи разрешение за поставяне за не повече от един преместваем обект върху имотите общинска собственост, с изключение на обектите за търговия с обектите по чл.2, ал.3, т.2, елементите на градското обзавеждане, обектите разположени в територии отдадени на концесия от общината.“ се отменя.

§ 2. В чл.5, ал.1, т.10 "Декларация, че лицето не експлоатира друг обект по чл. 56 на територията на Общината с изключение на обектите по чл.4, ал.2" се отменя.
§ 3. В Приложение 1, създава нова т. 1.5 със следното съдържание: "сезонни обекти за продажба на царевица(количка) с размери 1,6 кв. м. - по типов проект №1 и"
§ 4. В Приложение №1, досегашната т.1.5 става т.1.6.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1477 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2015 - 2017 г. 

РЕШEНИЕ:


 1. Одобрява средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година съгласно коригираното Приложение № 8 – Макет за бюджетна прогноза за периода 2015 – 2017 година към БЮ № 2 / 10.02.1014 година на Министерство на финансите.

 2. Одобрява Приложение № 6б – прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми за периода 2015 – 1017 година.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1489 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас на основание заповед №903/03.04.2014 г., относно: Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШEНИЕ:

I. Предоставя Еко зона „Форос" ; Еко зона „Вая" и самолетна експозиция, находяща се на летище „Бургас" за управление и поддръжка на общинско предприятие "Спортни имоти", като допълва Приложение №1 към Правилника на общинско предприятие "Спортни имоти", като създава нови т.39, със съдържание: екозони „Форос“ „Вая" и т. 40 „Самолетни експонати".

II. Приема Наредба за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:

§1. Допълва Тарифата за цени на услуги и права, предоставени от общината, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, както следва:§2. В приложение № 2 на Тарифата за цени на услуги и права. предоставени от общината, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси на територията на Община Бургас към Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, се добавят в раздел VII "Услуги извършвани от ОП „Спортни имоти", нови подточки 19 /деветнадесет/ и 20 /двадесет/ със следното съдържание:т.19

Използване на кану в екозони „Форос" / „Вая"


Възрастни


на час

вкл. ДДС

3.00 лв./ час
над три часа

вкл. ДДС

10.00 лв.
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница