Препис извлечениестраница2/4
Дата14.01.2018
Размер481.21 Kb.
1   2   3   4


Студенти, ученици и пенсионери


на час

вкл. ДДС

2.00 лв./ час
над три часа

вкл. ДДС

7.00 лв.
Хора с увреждания


на час

вкл. ДДС

2.00 лв./час
над три часа

вкл. ДДС

7.00 лв.

т.20

Посещение на самолетна експозиция


Възрастни

вкл. ДДС

2.00 лв.
Студенти, ученици и пенсионери

вкл. ДДС

1.00 лв.
деца до 6 год. възраст
безплатно

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1482 Докладна записка от общински съветници от групата на БСП, относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Бургас

РЕШEНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1485 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

РЕШEНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1486 Докладна записка от групата общински съветници на ПП НФСБ, относно: Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

РЕШEНИЕ:
Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1488 Докладна записка от Ангел Божидаров и Християн Митев - общински съветници от групата на ПП НФСБ, относно:  Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на  моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона

РЕШEНИЕ:

Не подкрепя докладната записка и проекта за решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1435  Искане от Инициативен комитет, представляващ 25% от имащите право на глас жители на с. Черно море, относно: Присъединяването на с. Черно море към гр. Бургас като самостоятелен квартал

РЕШEНИЕ:

Подкрепя се искането от инициативен комитет, представляващ 25% от имащите право на глас жители на с. Черно море относно: Присъединяването на с. Черно море към гр. Бургас като самостоятелен квартал.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1471 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства при Община Бургас

РЕШEНИЕ:

Утвърждава следните размери на основните месечни работни заплати на кметовете на кметства в Община Бургас, считано от 01.04.2014 година, както следва:

Кметство

Име,презиме,фамилия

ОМРЗ/лв./

1

с. Рудник

Ангел Илиев Исаев

980

2

гр. Българово

Йордан Илиев Йорданов

960

3

с. Маринка

Лъчезар Николов Колев

960

4

с. Равнец

Христо Иванов Колев

960

5

с. Черно море

Любомир Вълчев Събев

960

6

с. Извор

Владо Иванов Стоянов

960

7

с. Драганово

Исмет Махмуд Реджеб

900

8

с. Изворище

Мехмед Мехмед Исуф

900

9

с. Твърдица

Сотир Иовчев Иовчев

900

10

с. Димчево

Георги Станоев Христосков

650

11

с. Брястовец

Евгения Иванова Ботушанска

650

12

с. Миролюбово

Димитрина Чернева Минкова

650

13

с. Братово

Стефка Панайотова Аладжова

650

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. ОбС 08-00-1450 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2015 г. 

РЕШEНИЕ:

Приема План за развитие на социалните услуги в Община Бургас през 2015 година.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1516  Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Определяне представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк - Бургас" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията 

РЕШEНИЕ:

І. Определя Чанко Миндов Мирчeв за представител на Община Бургас в общото събрание на акционерите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас” АД, насрочено на 15.05.2014 г. от 11:00 часа, а при липса на кворум, на 30.05.2014 г. от 11:00 часа, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

ІІ. Упълномощава представителя в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред: „Приема Годишния доклад за дейността и Годишния финансов отчет на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД за годината завършваща на 31.12.2013г.“ - „ЗА“

По т.2 от дневния ред: „ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД от отговорност за годината завършваща на 31.12.2013г.“ - „ЗА“

По т.3 от дневния ред: „Избира Росица Петрова Печуркова, с ЕГН XXXXXX, диплома за правоспособност № 0571/21.11.2001г., с постоянен адрес: гр. Бургас, ж.к. „XXXXXX“, бл.X, вх. X, ет.X, ап. XX, адрес на офис: гр. Бургас, ул. „Граф Игнатиев“ № 7, ет.4.“ - „ЗА“

По т.4 от дневния ред: „Прехвърля 10 % от годишната печалба на дружеството за 2013г. във фонд „Резервен“.“ - „ЗА“

По т.5 от дневния ред: “Взема решение за разпределяне на дивиденти от годишната печалба за годината завършваща на 31.12.2013г., съгласно разпоредбите на действащото законодателство на Република България.” - „ЗА“

По т.6 от дневния ред: Разни. – съобразно интересите на Община Бургас.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1442 Докладна записка от Димитринка Буланова-Митрева, относно: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на Община Бургас

РЕШEНИЕ:

Запазва максималната цена на таксиметров превоз на пътници за дневна и нощна тарифа на един километър пробег в размер на 1,20 лв., валидна за територията на Община Бургас.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1407  Докладна записка от Йорданка Ананиева - зам.-кмет "Образование и култура", относно: Списък на лицата, щатни изпълнители от ПФА "Странджа" - гр. Бургас, имащи право на 80% от разходите за транспорт 

РЕШEНИЕ:

Одобрява разходите за транспорт в размер на 80% от стойността на картата за автобусен транспорт, на длъжностите и лицата от ПФА „Странджа“, пътуващи от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно приложен списък.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „СТРАНДЖА

СПИСЪК


на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи по чл. 9 от КТД за 2014 година
I. Списък на длъжностите по дейности: ПФА "Странджа"

II. Списък на лицата:Име, презиме, фамилия

Длъжност

Селище

Стойност за месец

80%, лв.

Годишен размер

1

Трендафил Димитр. Трендафилов

Солист

орк. на дух.

инстр.


с. Равнец

88.70 лв.

70.96

780.56 лв.

2

Диян Йорданов Трендафилов

Оркестрант

с. Дебелт

100.00 лв.

80.00

880.00 лв.

3

Яна Иванова Иванова

Певец фолклор

гр. Средец

135.00 лв.

108.00

1188.00 лв.

4

Христина Илиянова Панайотова

Певец фолклор

м.с. Черно море

65.60 лв.

52.48

577.28 лв.

5

Мария Янчева Колева

Балетист

гр. Несебър

180.00 лв.

144.00

1584.00 лв.

Общо:

455.44

5009.84 лв.

Словом : Пет хиляди и девет лева и 84 ст.

1. В колона „Годишен размер“ сумите са изчислени за единадесет работни месеца.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1528 Докладна записка от Костантин Йорданов Луков - председател на Общински съвет, гр. Бургас, относно: Избор на членове на постоянни комисии и член на Комисията по реклама. РЕШEНИЕ:

I. Освобождава като член на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност, общинския съветник Красимира Семова Маркович.
Избира общинския съветник София Стратиева Иванова за член на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност.
II. Освобождава като член и председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности, общинския съветник Георги Димитров Мигаров.
Избира общинския съветник Йордан Георгиев Георгиев за член на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности.
Избира общинския съветник Калчо Станков Белов за председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности.
Избира общинския съветник Евгений Николов Мосинов за зам.-председател на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности.
III. Освобождава като член на Постоянната комисия по транспорт, съобщения и информационни технологии, общинския съветник Константин Живков Бачийски.
Избира общинския съветник Йордан Георгиев Георгиев за член на Постоянната комисия по транспорт, съобщения и информационни технологии.
IV. Освобождава като член на Комисията по реклама, общинския съветник Карамфилка Апостолова Апостолова.
Избира общинския съветник Жечо Дончев Станков за член на Комисията по реклама.
V. Избира Георги Стоилов Чавдаров за член на комисията по Здравеопазване и социални дейности.

Избира Чанко Миндов Мирчев за заместник-председател на комисията по Здравеопазване и социални дейности.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


 1. ОбС 08-00-1490 Докладна записка от Красимир Стойчев - за кмет на Община Бургас на основание заповед №903/03.04.2014 г., относно: Избор на управител на "Обреден комплекс" ЕООД – Бургас

РЕШEНИЕ:
1. ИЗБИРА МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА КАРАСТОЯНОВА от гр. Бургас, ул. „****“ №**, ет.*, ап.** за управител на „Обреден комплекс" ЕООД- гр. Бургас, за срок от 3 (три) години.

2. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на управителя, както следва: месечно възнаграждение в трикратен размер на средната брутна месечна заплата в дружеството, но не по-голям от размера на заплатата на Кмета на Община Бургас.

3. ВЪЗЛАГА на Кмета на Община Бургас да сключи с избрания управител договор за възлагане управлението на „Обреден комплекс“ ЕООД- гр.Бургас, съгласно утвърдения от Общински съвет проект на договор с решение по т. 15 от проведено заседание на 13.02.2014 г. (Протокол № 33) .

4. ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящето решение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1521 Докладна записка от Костантин Луков - председател на Общински съвет - Бургас, относно: Даване съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение „ДОБРОВОЛЦИ ЗА СИГУРЕН И ЗАЩИТЕН БУРГАС", осъществяващо доброволна дейност в обществена полза. 

РЕШEНИЕ:

1. Дава съгласие за участие на Община Бургас в учредяването на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение „ДОБРОВОЛЦИ ЗА СИГУРЕН И ЗАЩИТЕН БУРГАС”, осъществяващо доброволна дейност в обществена полза със седалище: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №26.

2. Упълномощава Кмета на Община Бургас - Димитър Николов или упълномощено от него лице, да представлява Община Бургас при учредяване на сдружението.

3. Избира Кмета на Община Бургас - Димитър Николов или упълномощено от него лице, да представлява Община Бургас в Общото събрание на сдружението.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1514 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно:Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с пл.№041141, местност „Лозята", землището на кв.Банево, гр.Бургас и ПУП-ПУР на обслужваща улица от о.т.158 до о.т.267, местност „Лозята", землището на кв.Банево, гр.Бургас 

РЕШEНИЕ:
На основание чл.124а, ал.1 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2, чл.110, ал.1, т.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ с пл.№041141, местност„Лозята“, землището на кв.Банево, гр.Бургас и ПУП-ПУР на обслужващa улицa от о.т.158 до о.т.267, местност„Лозята“, землището на кв.Банево, гр.Бургас и разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за ПИ с пл.№041141, местност„Лозята“, землището на кв.Банево, гр.Бургас и ПУП-ПУР на обслужващa улицa от о.т.158 до о.т.267, местност„Лозята“, землището на кв.Банево, гр.Бургас.

ПУП да се изготвят при условията на чл.16 от ЗУТ, в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8/МРРБ за ОСУСП. Схемите по част: Електро и част: В и К да се изготвят в съответствие с плана за улична регулация.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1518 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на ПУП - ПРЗ за имот пл.№ 109, масив 33, местност „Вълчи рид" (бивша „Курт баир"), землище с.Рудник 

РЕШEНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.16 от ЗУТ и §124, ал.1 от ЗИДЗУТ, Общински съвет Бургас одобрява Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот пл.№109, масив 33, местност „Вълчи рид” (бивша „Курт баир“), землище с.Рудник, с който за имота се обособява УПИ VІІІ, отреден „за фотоволтаична система” в устройствена зона „Пп“, с предвидено застрояване с показатели: Плътност до 70%, Кинт до 1,0, Озеленяване мин.20% и Височина до 1ет. /5,00м/, с приложена редукция по чл.16 от ЗУТ от 0,53%, съгласно приложения проект.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ОбС 08-00-1517 Докладна записка от Димитър Николов - кмет на Община Бургас, относно: Допускане на ПУП - Парцеларен План за трасета на довеждаща инфраструктура - външни водопроводни връзки от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 07079.2.554 до УПИ 1-557, ПИ с идентификатор 07079.2.557 и външно ел.захранване от съществуващ ТП в ПИ 07079.2.555 до имот с идентификатор 07079.2.557, м. „Дванадесетте"/6ивша „Оникилика'7, землището на гр. Бургас. 
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница