През последните години за анализ и оценка на конкурентоспособността все по-широко се използва методологията на Световния икономически форумДата28.10.2018
Размер200.51 Kb.
Конкурентоспособност на САЩ
През последните години за анализ и оценка на конкурентоспособността все по-широко се използва методологията на Световния икономически форум. Тя дава възможност да се позиционира националната икономика по ниво на конкурентност спрямо отделна страна или група страни.

От 2001 г. насам индексът дава възможност да се оцени развитието на институциите, политиките и структурите, определящи процеса на икономическия растеж в над 100 страни.

Рейтингът за конкурентоспособност се базира на комбинация от общодостъпни статистически данни и резултати от въпросници към ръководителите на компаниите. Проучването се провежда от Световния икономически форум съвместно с мрежа от партньорски организации – водещи изследователски институти и компании в страните, анализиращи отчетите. Анкетите за проучване се съставят по начин, който да обхваща широк кръг от фактори, влияещи върху бизнесклимата1.

В отчета на Световния икономически форум се представя обзор на силните и слабите страни на конкурентоспособността на страните, което прави възможно определяне на приоритетните области за формулиране на политиката на икономическо развитие и ключови реформи.

Основните индекси, които се формират на база анализ, са Индекс на глобална конкурентоспособност (Global Competitiveness Index, GCI) и Индекс на конкурентоспособността на бизнеса (Business Competitiveness Index, BCI).

Основно средство за обобщена оценка на конкурентоспособността на страните е Индексът на глобалната конкурентоспособност –GCI. Индексът е създаден специално за Световния икономически форум от Ксавие Сала и Мартин ( (Xavier Sala-i-Martin, Columbia University), професор в Колумбийския университет и се публикува за първи път през 2004 година.

Индексът на глобалната конкурентоспособност (GCI) има дванадесет елемента, които характеризират конкурентоспособността на страните, намиращи се на различно ниво на икономическо развитие. Тези елементи са:

-качество на институциите

-инфраструктура

-макроикономическа стабилност

-здраве и начално образование

-висше образование и професионална подготовка

-ефективност на стоковите пазари и пазарите на услуги

-ефективност на пазара на труда

-развитие на финансовите пазари

-технологично ниво

-размер на вътрешния пазар

-конкурентоспособност на компаниите

-иновационен потенциал.

Факторите са събрани в три основни групи2: 1. базисни фактори за развитие;

 2. фактори за ефективност на икономиката;

 3. иновативност и зрелост на бизнеса.

Тези три групи фактори определят и етапа на развитие, на който се намира всяка страна. Първата група определя най-ниския етап на развитие - факторно обусловения; вторият етап включва факторите, свързани с постигането на ефективност в икономиката; третият - най-висш етап включва такива фактори като зрелост на бизнеса и иновативен потенциал.

САЩ е една от водещите страни в света, които определят насоката за развитие на останалия свят, особено в последните години. Световната финансова и икономическа криза доказа мощта на САЩ и влиянието и в световните процеси, но и това, че бързите и навременни мерки на правителството и Федералния резерв доведоха до положителни сигнали за настоящото развитие и излизане от рецесията по-бързо от страните от Европа.

Позицията на САЩ за разглеждания период от 2005-2010 г. е силно променлива, като колебанията на стойностите на този индекс поставят страната и на първо и на шесто място.

Таблица 1

Индекс на глобалната конкурентоспособност на САЩ за 2005 г.3

Страна

Индекс на конкурентоспо-собността

2005 г.- позиция

Оценка на

индекса на конкурентоспо-собността

Индекс на конкурентоспо-собността

2004 г.- позиция

Финландия

1

5,94

1

САЩ

2

5,81

2

Швеция

3

5,65

3

Дания

4

5,65

5

Тайван

5

5,58

4

Данните за 2005 г. посочват, че позицията на страната е втора, след Финландия, запазвайки стойностите от предходен период.

Съгласно доклад на Световния икономически форум от ноември 2006 година, САЩ преминават 4 позиции надолу в индекса за глобална конкурентоспособност, след Швейцария, Финландия и Швеция и преди Япония.Таблица 2

Индекс на глобалната конкурентоспособност на САЩ за 2006 г.

Страна

Индекс на конкурентоспо-собността

2006 г.- позиция

Оценка на

индекса на конкурентоспо-собността

Индекс на конкурентоспо-собността

2005 г.- позиция

Швейцария

1

5,81

4

Финландия

2

5,76

1

Швеция

3

5,74

7

Дания

4

5,70

3

Сингапур

5

5,63

5

САЩ

6

5,61

2

Ефективността на пазарите в страната, сложността на бизнескомуникациите, впечатляващият обем на технологичните иновации, заедно с авторитета на университетите и центровете за проучвания, допринасят за високата конкурентоспособност на икономиката. Броят на слабостите, дължащи се на макроикономически дисбаланси и институционалната среда, са основните причинители за подкопаване на конкурентоспособния потенциал на страната4.

САЩ остават в първата част на класацията и предположенията за бъдещото развитие още през 2006 година са, че тя ще остане една от най-конкурентоспособните икономики, основно поради иновациите, движени от първокласната система на висшето образование. Ако подобна ситуация се наблюдава и в другите страни, те биха могли да оспорят позициите на САЩ.

Но проблемът в САЩ на първо място е, че съществуват прекалено много разходи за отбрана и национална сигурност, които предизвикват огромни тежести на бюджета, включително и данъчни, а те от своя страна влияят върху желанието на инвеститорите да развиват дейност в страната. Освен това САЩ имат дългогодишни проблеми с дефицита по текущата сметка на платежния баланс, като едновременно се явяват и един от най-големите и кредитори и длъжници на света, което пък дава равновесна оценка за цялостното състояние и обира негативите от хроничното пасивно салдо на платежния баланс.

На второ място, САЩ имат отлична институционална рамка, но качеството на държавните институции е по-ниско от гл.т. на прозрачност и ефективност, спрямо други страни от Организацията аз икономическо сътрудничество и развитие.

През 2007 година САЩ излизат на първо място в класацията за конкурентоспособност.Таблица 3

Индекс на глобалната конкурентоспособност на САЩ за 2007 г.

Страна

Индекс на конкурентоспо-собността

2007 г.- позиция

Оценка на

индекса на конкурентоспо-собността

Индекс на конкурентоспо-собността

2006 г.- позиция

САЩ

1

5,67

1

Швейцария

2

5,62

4

Дания

3

5,55

3

Швеция

4

5,54

9

Германия

5

5,51

7

Първата позиция на САЩ с обща оценка 5,67 се дължи на позицията на „Основни изисквания” – 23-та позиция и оценка 5,41, „Увеличена Ефективност – позиция 1 и оценка 5,77 и 4-тата позиция на „Иновации” с оценка 5,685. За поредна година взаимодействието между отличното равнище на висшето образование и реалния сектор води до засилване на конкурентоспособността. Това е фактор, който оказва съществено въздействие върху научната и развойна дейност, оптимизиране на производствата и съкращаване равнището на разходите на компаниите.

Данните по отделни компоненти на индекса са представени в следната таблици:Таблица 4

Индекс на глобалната конкурентоспособност на САЩ за 2007 г. – „Основни изисквания”6

Основни изисквания

1 стълб

2 стълб

3 стълб

4 стълб

Институции

Инфраструктура

Макроикономическа среда

Здравеопазване и основно образование

Място 2007

Индекс 2007

Място 2007

Индекс 2007

Място 2007

Индекс 2007

Място 2007

Индекс 2007

Място 2007

Индекс 2007

23

5,41

33

4,76

6

6,10

75

4,78

34

6

С най-високи стойности са индексите на инфраструктурата и здравеопазването и основно образование, но въпреки това, последното не заема водеща позиция и е едва на 34-то място. Инвестициите в инфраструктура и в предкризисния период и по време на кризата се отъждествяват с идеята за увеличени държавни разходи, които стимулират икономиката, а това води и до реални резултати, тъй като именно този елемент повишава общия индекс на конкурентоспособността.

Таблица 5

Индекс на глобалната конкурентоспособност на САЩ за 2007 г. – „Повишаване на ефективността”

Повишаване на ефективността

5 стълб

6 стълб

7 стълб

8 стълб

9 стълб

10 стълб

Висше образование и квалификации

Пазарна ефектив-ност

Пазар на труда

Фин. пазари

Технол. готовност

Пазарен дял

Място 2007

Индекс 2007

Място 2007

Индекс 2007

М.

И.

М.

И.

М.

И.

М.

И.

М.

И.

1

5,77

5

5,68

12

5,32

1

5,71

11

5,68

9

5,43

1

6,83

Таблица 6

Индекс на глобалната конкурентоспособност на САЩ за 2007 г. – „Иновационни фактори”

Иновационни фактори

11 стълб

12 стълб

Сложност на бизнес процесите

Иновации

Място 2008

Индекс 2008

Място 2008

Индекс 2008

Място 2008

Индекс 2008

4

5,68

7

5,60

1

5,77

Какво е състоянието на конкурентоспособността на САЩ за 2008 г.?

Данните на отчета на Световния икономически форум за индекса на глобалната конкурентоспособност показват, че за 2008 година САЩ запазват първата си позиция с резултат 5,7417. В структурно отношение, отделните елементи, формиращи тази позиция са представени в следната таблица:Таблица 7

Индекс на глобалната конкурентоспособност 20088
Позиция от 1-134

Оценка

Базисни изисквания

22

5,5

Институции

29

4,9

Инфраструктура

7

6,1

Макроикономическа стабилност

66

5,0

Здравеопазване и начално образование

34

6,0

Увеличаване на ефективността

1

5,8

Висше образование и обучение

5

5,7

Ефективност на стоковите пазари и пазарите на услуги

8

5,3

Ефективност на пазара на труда

1

5,8

Развитие на финансовите пазари

9

5,6

Технологично ниво

11

5,6

Размер на вътрешния пазар

1

6,9

Иновации

1

5,8

Конкурентоспособност на компаниите

4

5,8

Иновационен потенциал

1

5,8

От самото начало, при оценката на конкурентоспособността се измерват и най-проблематичните фактори за правене на бизнес. На първо място това са данъчните тежести и размера на данъците, както и данъчните регулативи. Процентът на първите два фактора, които влияят негативно върху бизнеса е съответно 14,7 и 14,3%. На следваща позиция е неефективността на правителствената администрация или бюрокрацията. Процентът отново е висок, като достига стойности до 14,2%. На следващо място проблемен фактор е достъпът до финансиране с 9,0%, инфлацията с 9% и политическата нестабилност също с 7,6%. Със значим резултат е и факторът „Ограничения на пазара на труда” – 5,6%. На следваща позиция е факторът неадекватно предлагане на инфраструктура с 3,8% тежест, следван от регулациите на валутния курс – 1,7% и лошото качество на държавното здравеопазване. Със стойности под 1% са факторите престъпност, кражби, корупция, правителствена нестабилност.

Стадият на развитие на САЩ е показан на следната диаграма:Фиг.1. Стадий на развитие на САЩ – 2008През 2009 година промяната в позицията на конкурентоспособността на САЩ е с една позиция надолу от първо на второ мястос обща оценка 5,6. конкретните елементи на формиране на индекса (12-те съставляващи) имат следните рангове и оценки.

Таблица 8

Индекс на глобалната конкурентоспособност 20099
Позиция от 1-134

Оценка

Базисни изисквания

28

5,2

Институции

34

4,8

Инфраструктура

8

5,9

Макроикономическа стабилност

93

4,3

Здравеопазване и начално образование

36

5,9

Увеличаване на ефективността

1

5,7

Висше образование и обучение

7

5,6

Ефективност на стоковите пазари и пазарите на услуги

12

5,1

Ефективност на пазара на труда

3

5,8

Развитие на финансовите пазари

20

5,0

Технологично ниво

13

5,6

Размер на вътрешния пазар

1

6,9

Иновации

1

5,7

Конкурентоспособност на компаниите

5

5,7

Иновационен потенциал

1

5,8

Стадият на развитие е показан на фиг.2.

Фиг.2. Стадий на развитие на САЩ – 2009

Основните фактори, които пречат за развитието и усилването на конкурентоспособността са представени на фиг.3.

Фиг.3. Фактори възпрепятстващи развитието на бизнеса САЩ – 2009

Най-висок процент негативизъм събира факторът достъп до финансиране с 19% тежест, следван от данъчните ставки – 14,1% и регулациите в данъчния сектор – 12,8%. С не по-малка значимост е и факторът неефективност на правителствената бюрокрация – 12,0% и инфлация – 7,9%. Следва да се отбележи, че оценката на тези фактори се прави в период на финансова и икономическа криза и част от критериите не могат да бъдат повлияни от намеса на държавата, тъй като промяната например в данъчните ставки не е сигурно, че би допринесла за по-голяма събираемост на данъците, а оттам и на увеличаване на приходите в бюджета, а от друга страна, дори снижаване на тези проценти, бизнесът не би могъл да се развие, поради невъзможност за реализация на продукцията.

С най-ниска значимост са режимът на валутен курс, нестабилността на правителството и престъпността, средно с 2% тежест.Според данни на световната класация за конкурентоспособност за 2010-2011 г., към м.септември 2010 година САЩ губи второто си място по конкурентоспособност и преминава на 4-та позиция, след Швейцария, Швеция и Сингапур. Оценката е 5,4, като това е съответно представлява разлика 0,2 от 2009-2010 г. и 0,3 от 2008-2009 г.

Таблица 9

Индекс на глобалната конкурентоспособност 201010
Позиция от 1-139

Оценка

Базисни изисквания

32

5,2

Институции

40

4,7

Инфраструктура

15

5,7

Макроикономическа стабилност

87

4,4

Здравеопазване и начално образование

42

6,1

Увеличаване на ефективността

3

5,5

Висше образование и обучение

9

5,6

Ефективност на стоковите пазари и пазарите на услуги

26

4,8

Ефективност на пазара на труда

4

5,6

Развитие на финансовите пазари

31

4,7

Технологично ниво

17

5,1

Размер на вътрешния пазар

1

6,9

Иновации

4

5,5

Конкурентоспособност на компаниите

8

5,4

Иновационен потенциал

1

5,7

През последния период, свързан основно с негативните ефекти на световната финансова криза, оценката на проблематичните фактори за създаване на бизнес и функциониране на бизнессредата в САЩ, се забелязва трансформация в лидерските позиции.

Данъчните утежнения и данъчните регулации отстъпват за втора поредна година водещата си роля на негативен фактор за развитие на бизнеса на „Достъпа до финансиране” с 14,4% и „Неефективността на правителствената бюрокрация” -13,3% и достигат нива съответно 13,2 и 12,5%.

Критични стойности запазват елементи като инфлация – 8%, неадекватно образование на работната сила – 6,4% (във връзка със загубата на работни места и принудително напускане на работа поради закриване на производства и липса на възможност за намиране на работа в същия отрасъл/сектор). Най-ниски стойности отбелязват престъпността, кражбите, правителствената нестабилност и държавното здравеопазване.

Стадият на развитие на САЩ е представен на фиг.4.Фиг.4. Стадий на развитие на САЩ – 2009

Прегледът на индекса на конкурентоспособността за САЩ за периода 2005-2010 година показва динамика на позициите на страната, водена от различни фактори. Подобряването на условията, свързани с инфраструктура и образование, иновации, водят до увеличаване на конкурентните предимства на САЩ, а от друга данъчните тежести, бюрокрацията и достъпа на финансиране, особено в кризисния период, обуславят друга картина и смяна на позициите.

Това, че САЩ отстъпва лидерската си позиция на други страни е продиктувано от влиянието на 12-те съставляващи индекса на глобалната конкурентоспособност. Но тази промяна е съчетана и с дисбалансите в икономиката, в високата задлъжнялост на страната, с влиянието на чуждите производства и особено това на Китай и с междудържавните отношения със страни, вносителки и износителки в страната.Основен проблем, който днес носи негативен ефект върху конкурентоспособността е стабилността на финансовите пазари и банковите институции. В допълнение, очакваният икономически растеж от 2% не е достатъчен, за да доведе икономиката толкова бързо в състояние на стабилност и бъдещ растеж.

Литература:
 1. Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2009-2010, http://gtmarket.ru/news/state/2009/09/08/2166.


 2. http://www.bia-bg.com , Доклад за глобалната конкурентоспособност 2010-2011 г.

 3. Global Competitiveness Index rankings and 2005 comparisons, http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/gcr2006_rankings.pdf

 4. United States in 6th place in the WORLD ECONOMIC FORUM’S 2006 competitiveness rankings, http://budget.house.gov/analyses/07WEF_report.pdf

 5. The Global Competitiveness Index 2007–2008, http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/2007-2008/Tabla_Nro._5_Indice_Global_Competitividad_2007-2008.pdf

 6. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Конкурентоспособност, http://www.mi.government.bg/ind/konk/docs.html?id=134417.

 7. http://www.allcountries.org/ranks/global_competitiveness_index_2008-2009.html

 8. http://www.weforum.org/pdf/GCR08/highlights.pdf, Highlights from World Economy forum report 2008-2009

 9. http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf

 10. http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf


1 Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2009-2010, http://gtmarket.ru/news/state/2009/09/08/2166.


2 http://www.bia-bg.com , Доклад за глобалната конкурентоспособност 2010-2011 г.

3Global Competitiveness Index rankings and 2005 comparisons, http://www.weforum.org/pdf/Global_Competitiveness_Reports/Reports/gcr_2006/gcr2006_rankings.pdf

4 United States in 6th place in the WORLD ECONOMIC FORUM’S 2006 competitiveness rankings, http://budget.house.gov/analyses/07WEF_report.pdf

5 The Global Competitiveness Index 2007–2008, http://www.cdi.org.pe/pdf/IGC/2007-2008/Tabla_Nro._5_Indice_Global_Competitividad_2007-2008.pdf

6 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Конкурентоспособност, http://www.mi.government.bg/ind/konk/docs.html?id=134417.

7 http://www.allcountries.org/ranks/global_competitiveness_index_2008-2009.html

8 http://www.weforum.org/pdf/GCR08/highlights.pdf, Highlights from World Economy forum report 2008-2009

9 http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf

10 http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница