Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Декември 2014 гстраница1/4
Дата01.08.2018
Размер0.57 Mb.
  1   2   3   4
ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА
Месец Декември 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

03.12.2014г.

134-С/03.12.2014

Наводняване на ниви- земеделски земи в землище с. Хан Крум при пътя за гр. Велики Преслав, и преливане на местни дерета, поради прекъсване на канал от ремонт на пътя , и замърсяване на водата от Депо за отпадъци Шумен

БДЧР – Варна , за замърсяване – РИОСВ Шумен

Изпратено писмо до БДЧР Варна №6420/08.12.2014г.

Извършена съвместна проверка с БДЧР Варна на место и в присъствие на подателя на сигнала. Установено обилни валежи през последните дни, вследствие на което са оводнени земеделски земи и водния оток на местни дерета в района на южно от кв. Дивдядово и източно от с. Хан Крум. Установено замърсяване с инфилтрат на Дере при стрелбище кв. Дивдядово. Установена в Регионално Депо за ТБО Шумен, авария на ел. Табло и помпена станция, вследствие преливане на инфилтрат от Ретензионен басейн. Същият чрез Канавка, се зауства в местно дере и го замърсява.

Дебита на водата в дере и р. Камчия е много голям и замърсената вода се разрежда силно . Поради горното няма мъртва риба и замърсяване на р. Камчия.

Предприети мерки за възстановяване водния оток в Канал при път за с. Хан Крум, чрез БДЧР, и Предписване на Титан - БКС за отстраняване на авария и замърсяване с инфилтрат. Съставен КП. № ВВ-069/09.12.2014г.2.

05.12.2014г.

135-С/ 05.12.2014

От „Фарма Вет“ ООД, за нередности, наличие на плъхове, лоша биозащита на Кучета, събиране на отпадъчни води, липса на дезинфекция , почистване на фекалии от клетки на Общински приют за Кучета, гр. Шумен , към Германо - Български център , клон Шумен

ОБДХ- Шумен,

РИОСВ Шумен за отпадъчни води.1. Подготовка на писмо по компетентност до ОБДХ Шумен, предстои изпращане

2.Скоро извършена проверка при предходен Сигнал №133/25.11.2014 г. За замърсяване сфекалии, при което е направена проверка на место в Приют за животни. Отпадъчните води се събират в Септична яма заедно с бекална маса от кучет. Съгласно Договор с ф-ма „Роял-Варна“ се изчерпват отпадъчните води и фекалната маса и пречистват в ГПСОВ Шумен. Предходни предписанияизпълнени от Проверка през м. Май 2014 г. – Подготвя се писмо отговор до подател на сигнала.3.

10.12.2014г.

136-С/ 10.12.2014

В кв. Гривица- Б. Българанов при ОДЗ Слветулка, гр. Шумен, по прилежаща северна улице изтича вода с мирис на нефтопродукти и видими петна.- ул. Ген. Драгомиров №40

РИОСВ Шумен, Община Шумен

Извършена проверка на место с Община Шумен и ОДЗ „Светулка“ . Съставен КП № ВВ-070/11.12.2014 г .

Дадени са предписания за почиствани на утаителна Шахта при Горивно складово стопанство – Вкопано помещение и извършване следене на запълването- мониторинг и изчерпване на събирателна утаителна шахта , с документиране.4.

15.12.2014г.

137-С/15.12.2014

Г-н Баки Ахмедов Хюсниев от с. Тимарево е извел битово-фекални води на улицата

Община Хитрино

Препратено по компетентност до Община Хитрино с писмо № 137-С/ 16.12.2014 г., с копие до подателя на сигнала.


5.

16.12.2014г.

138-С/16.12.2014

Замърсяване с отпадъци от ЕРД в с. Долна Хубавка, общ. Омуртаг

Община Омуртаг

Препратено по компетентност до община Омуртаг

6.

22.12.2014г.

139-С/22.12.2014

Извън гр. Шумен по пътя за с. Лозево са изхвърлени дрехи втора употреба в чували с надпис Мания

РИОСВ- Шумен

Извършена съвместна проверка на място със служители на общинска администрация -Шумен на магазин Мания и на посочения участък, за което е съставен констативен протокол СЙ-103/23.12.2014 г. Дадено е предписание за почистване на констатираното замърсяване.Месец Ноември 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия1.

04.11.2014г.

132/04.11.2014

Добив на шистов газ в с. Осмар, с. Троица, общ. Велики Преслав

РИОСВ-Шумен,

Извършена е проверка на място, при която се установи, че в землищата на с. Хан Крум, в с. Осмар, с. Троица, общ. Велики Преслав се извършва 3D проучване за нефт и природен газ. За тези действия дружеството извършващо проучванията има издадено Решение на Министерски съвет и е уведомило Община В. Преслав и населените места, където ще се провежда проучването. Установи се, че в с. Хан Крум, в с. Осмар и с. Троица има разлепени на видни места съобщения, уведомяващи населението за дейността по проучване на природен газ. Проучването се извършва на принципа на ехо-локация, чрез сеизмични вълни. Не се установиха локални замърсявания от нефтопродукти в района, където е базирана техниката.

2.

25.11.2014г.

133/25.11.2014

Нерегламентирано изхвърлянена екскременти от кастрационен център гр.Шумен във воден обект в района на околовръстния път на 200 м източно от пътя

РИОСВ-Шумен, ОДБХ

Извършена съвместна проверка на РИОСВ и ОДБХ. Установи се наличие на полиетиленови торби с фекална маса от Общински център към СНЦ „ГБПЖ”, изхвърлени в руслото и по бреговете на р.Теке дере, източно от околовръстен път на гр.Шумен, между пътни отклонения към „Алкомет” АД и „Брамас 96” АД. Дадено е предписание за почистване на замърсените терени, бряг и водно течение-русло на р.Теке дере. Предстои съставяне на АУАНМесец Октомври 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

08.10.2014г.

125-С/08.10.2014 г.

горене на отпадъци от строително ремонтна дейност на ул. Петър Берон №42

РИОСВ-гр. Шумен

Извърши се проверка на място с констативен протокол СР- 89/08.10.2014 г., извърши се оглед на строителния обекта, при което не се констатира изгаряне на отпадъци. На строителната фирма е дадено предписание във връзка с привеждане дейността на фирмата в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

2.

14.10.2014г.

126-С/14.10.2014 г.

Обява в сайт, за продажба на бухал – гр. Каспичан

РИОСВ-гр. Шумен

Изпратено писмо до ОД МВР- гр. Шумен с изх. № 126-С/ 14.10.2014 г. за оказване на съдействие при установяване самоличността на лицето пуснало обявата и предоставяне на личните му данни с цел съставяне на АУАН по реда на ЗБР.

3.

14.10.2014г.

127-С/16.10.2014 г

Несъответствие на площадката с условията от издаденият документ за дейности с ИУМПС и нерегламентирано изгаряне на кабели и масла

РИОСВ-гр. Шумен

Извърши се проверка на място с констативен протокол ЮИ- 91/29.10.2014 г., извърши се оглед на площадката и местата за съхранение на отпадъците, както и на халетата за съхранение на авточасти. Не се констатира несъответствие с условията на издаденият документ. Отпадъците се съхраняват съгласно изискванията. Не се констатира изгаряне на отпадъци от отработени масла и кабели.

4.

23.10.2014г.

128-С/23.10.2014 г.

с. Паламарца, община Попово – на Късова поляна има образувано нерегламентирано сметище от оборска тор.

ОДБХ-Търговище, Община Попово

Изпратено писмо с изх. № 128-С/27.10.2014 г. до ОДБХ –Търговище и Община Попово (с копие до подателката на сигнала) за решаване по компетентност.

5.

29.10.2014г.

129-С/29.10.2014 г.

Гр. В. Преслав – незаконен автосервиз

Общ. В. Преслав

Изпратено писмо до общ. Велики Преслав

6.

30.10.2014г.

130-С/30.10.2014 г.

Намерена птица в безпомощно състояние

РИОСВ - Шумен

Извършена проверка на място с КП № ДС-108/30.10.2014 г., при която се установи, че птицата е намерена на яз. Тича и впоследствие транспортирана до гр. Шумен. Тя е все още малка и не може да лети, като също така има и проблем с движението на десния крак. При допълнителен оглед се установи, че птицата е от вида Червеноврат гмурец. Гмуреца е изпратен за лечение и доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.

7.

31.10.2014 г.

131-С/31.10.2014 г.

Препратена жалба от Районна прокуратура – гр. Търговище относно разпространение на миризми в жилище намиращо се на адрес гр. Търговище, ул. „Странджа” № 13.
Даден отговор до Районна прокуратура – гр. Търговище.Месец Септември 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

01.09.2014г.

108-С/ 01.09.2014 г.

Замърсяване на почвата и общинския път с отпадъци от зелени орехи в стопанския двор на с. Каспичан, общ. Каспичан

РИОСВ, Община Каспичан

Сигнала е препратен с писмо с изх. №108-С/01.09.2014 г. до Община Каспичан с копие до подателя на сигнала, за извършване на проверка по компетентност, след която писмено да бъдат уведомени РИОСВ-Шумен и подателя на сигнала за резултата от проверката и предприетите действия. На 16.09.2014 г. в РИОСВ – Шумен е входирано писмо с № 4958, с което от община Каспичан ни уведомяват, че е извършена проверка от тяхна страна, при която са потвърдени думите на жалбоподателя и е наредено на собственика на имота, да преустанови изтичането на отпадъчната течност и да почисти образувалата се утайка по улицата. Подателя на сигнала е уведомен за резултата от извършената проверка.

2.

01.09.2014г.

109-С/01.09.2014 г.

Измряла риба в яз.Царевци, общ. Омуртаг

РИОСВ-Шумен, БДУВ-ДР, ИАРА-Т-ще, Община Омуртаг

Язовирът е общински, не е отдаден на концесия. Захранва с вода яз.Ястребино. При проверката се установи следното – водите на язовира са прозрачни, без миризма. Има измряла риба каракуда и червеноперка, около 150 бр., повечето от която се намира на сушата, до около 0,5 м от водата. По западния бряг на язовира се наблюдават отделни петна запенване, непосредствено до брега, с диаметър до 5-7 см всяко петно. Взета е 1 брой проба от повърхностни вод до западния бряг на язовир Царевци, от участък в който има най-забележимо прибрежно наличие на запенени участъци.

Извърши се оглед на воден обект – малка река, който идва от посока юг и захранва язовира с вода. Установи се, че реката е прозрачна, без цвят и миризма, в нея плуват множество рибки с размер до 5 см и не се вижда умряла риба.

По данни на представител на БДУВ-ДР – язовирът е със средна дълбочина 2,5 м, силно затлачен от наноси. През основния изпускател преминават води с дебит 25-30 л/сек. Нивото на водоема е около 0,7 м от кота преливник.


3.

02.09.2014г.

110-С/02.09.2014 г.

Измряла риба в яз. Фисек

РИОСВ-Шумен, ИАРА, БУБ ООД

От извършената проверка се установи измряла риба в северния участък на язовира, около 50 екземпляра в различна степен на разложение. Много от по-леко разложените риби имат наличие на червени петна и ивици в коремната област.

Констатира се сивкаво-черен до черен цвят на северната част на водоема. Водите са напълно непрозрачни, но без осезаема миризма. Забелязаха се ограничени петна и ивици от прибрежно запенване по огледания участък. Взе се 1 брой еднократна проба от повърхностни води на язовир Фисек от участък южно от ханче „Фисека”.

По данни на представител на стопанисващото дружество „БУБ” ООД, измирането е започнало от около 29.08.2014 г., а на 28 и 29 август е имало пръскане с препарати на земеделски земи в околностите на язовира.


4.

04.09.2014г.

111-С/04.09.2014 г.

Намерен щъркел в с. Зайчино ореше, общ. Нови пазар. Птицата не може да лети.

РИОСВ-Шумен,

Извършена проверка на място с КП № 94-ДС/04.09.2014 г., при която се установи, че става дума за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който няма видими външни наранявания, но е физически много слаб и не може да лети. Птицата е изпратена за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.

5.

05.09.2014г.

112-С/05.09.2014 г.

Извършване на авторемонтна дейност от физическо лице на ул. „Ружа Тенева” № 2, в резултат на което се замърсява въздуха.

РИОСВ Шумен, Община Шумен

С писмо на РИОСВ Шумен № 112-С/08.09.2014 г. сигналът е препратен до Община Шумен (с копие до подателя на сигнала) за решаване по компетентност.

6.

08.09.2014г.

113-С/ 08.09.2014 г.

Замърсяване на околната среда от птицеферма на „Гужер комерс” ООД

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на место с К П № ВВ-048/26.09.2014 г. В деня на проверката не се установи замърсяване на околната среда с отпадъци, химични вещества и отпадъчни води.

Дадени са следните предписания:

- 5 бр за извършване действия за привеждане в съответствие с екологичното законодателство, касаещо опасни химични вещества,

- 1 бр. за извършване почистване канализационен тръбопровод за битови води с цел предотвратяване риска от замърсяване на околната среда.

- за изготвяне оценка на възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети

- за изготвяне план за действие при промишлени аварии

Съставен е акт за осъществяване на дейност в Птицеферма с. Зараево без издадено Комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда

Изготвена е и изпратена до Дружеството, Заповед за налагане на принудителна административна мярка за намаляване капацитета на животновъдния обект.Изготвен е и изпратен до МОСВ, отговор за извършената проверка и констатациите от нея.

7.

11.09.2014г.

114-С/11.09.2014 г.

Носеща се непоносима миризма от фирма „Фарма Вет” ООД, гр. Шумен.

РИОСВ-Шумен, „ОДБХ”, гр. Шумен

На 15.09.2014 г. се извърши проверка на Цех за производство на екструдирани храни за домашни любимци, собственост на фирма „Фарма Вет” ООД, гр. Шумен, където се установи, че към момента не се извършва производствена дейност и не се установи неприятна миризма извън помещението. С предписание са поискани да се представят в РИОСВ – Шумен документи описани в КП № 70-ЗК/15.09.2014 г., същият е подписан на 23.09.2014 г. от Управителя на Дружеството и е входиран в РИОСВ – Шумен с писмо № 5030/23.09.2014 г. С писмо изх. № 114-С/02.10.2014 г. копие от сигнала и копие от документите входирани от фирмата са изпратени до „ОДБХ”, гр. Шумен – за предоставяне на информация относно тяхната компетентност , предвид извършваната от дружеството дейност. С писмо изх. № 114-С от 10.11.2014 г. е изпратен отговор до жалбоподателя.

8.

15.09.2014г.

115-С/15.09.2014 г.

Замърсяване на екопътеката водеща от р-т “Боровец” към пещера “Зандана”

РИОСВ-Шумен, Общ. Шумен

Извърши се проверка на място по подеденият сигнал съвместно с представител на Общ. Шумен. Констатира се наличието на отпадъци от пластмасови и стъклени опаковки, полиетиленови торбички. Дадено е 1 бр. предписание да се почисти замърсеният участък със срок на изпълнение до 08.10.2014 г. С писмо с изх. № 115-С от 25.09.2014г. подателят на сигнала е уведомен по електронна поща за резултата от проверката.

9.

15.09.2014г.

116-С/ 15.09.2014 г.

Намерен щъркел със счупено крило или крак в с. Камбурово, общ.Омуртаг

РИОСВ Шумен

След проведен допълнителен разговор с подателя на сигнала (кмета на населеното място) с цел уточняване моментното състояние на птицата, същия ни уведоми, че тя вече е умряла. С оглед на това и на основание чл. 39, ал. 2, т.4 от Закона за биологичното разнообразие, бяха дадени указания на кмета на с. Камбурово, щъркелът да бъде оставен в района където е бил намерен.

10.

17.09.2014г.

117-С/17.09.2014 г.

Мътност във питейната вода на с. Пет Могили

РЗИ - Шумен


Препратено по компетентност до РЗИ-Шумен, с копие до подателя на сигнала.

11.

17.09.2014г.

118-С/17.09.2014 г.

Провеждане на интензивна сеч в околностите на село Стара речка, общ. Антоново

РИОСВ Шумен

Извършена проверка на място (съставен КП № 87-КБ/ 19.09.2014 г.) и даден отговор на Районна прокуратура- гр. Омуртаг на 26.09.2014 г.

12.

18.09.2014г.

119-С/18.09.2014 г.

Силна неприятна миризма, идваща от екерисажа на „Брамас 96” АД, гр. Шумен. Има струпани на открито чували с месокостно брашно.

РИОСВ Шумен

Извършена проверка на място с КП № ВЗ-35/18.09.2014 г., при която се установи, че има струпване на чували от месокотсно брашно на оградена открита площадка в района на предприятието, която е чакълирана. Дадено е предписание същите да се преместят на разрешените с комплексно разрешително площадки за временно съхраняване на отпадъка или да се предадат на фирма, с която имат сключен договор, съгласно разпоредбите на ЗУО.

13.

20.09.2014г.

120-С/20.09.2014 г.

Изгаряне на гуми в дворно място, ул. “Дедеагач” 17, гр. Шумен

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка на място с КП № СЙ-80/20.09.2014 г. При проверката се констатира, че в дворното място, стопанисвано от г-н Ивален Иванов, се подготвя зимнина (компоти), като се изгарят дървени парчета (плоскости) от стара секция. Не бяха установени следи от изгаряне на гуми. В гореописаното дворно място се съхраняват 11 бр. излезли от употреба автомобилни гуми, формирани при подмяната на гумите на 2 бр. автомобили, собственост на семейството на г-н Иванов. Дадено е предписание да се предадат излезлите от употреба гуми на фирма, притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО и да се представи в РИОСВ – гр. Шумен документ, удостоверяващ предаването им. С писмо вх. № 5044/23.09.2014 г. г-н Иванов представя в РИОСВ – гр. Шумен приемно-предавателен протокол от 23.09.2014 г. за предаване на 11 бр. излезли от употреба автомобилни гуми на “Ал и Ко” АД, притежаващ документ № 15-ДО-033-07. Подателката на сигнала е уведомена с писмо изх. № 120-С/26.09.2014 г. за резултатите от проверката и предприетите действия.

14.

26.09.2014г.

121-С/26.09.2014 г.

Намерен ранен ястреб в имренчовската кория, земл. с. Имренчево, общ. В. Преслав

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка на място с КП № 102-ДС/26.09.2014 г., при която се установи, че намерената птица е от вида Белоопашат мишелов и е с ранено дясно крило, като най-вероятно е стреляно по нея. Мишелова също така е и физически слаб. В тази връзка птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала присъства по време на проверката.


Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница