Приети сигнали по „зеления телефон” и електронната поща в риосв – шумен за периода месец Декември 2014 гстраница3/4
Дата01.08.2018
Размер0.57 Mb.
1   2   3   4

Месец Май 2014 г.
Дата / № на сигнала

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

54-С / 07.05.2014 г.

02.05.2014г.

Изгаряне на гумени и пластмасови отпадъци в дворно място на ул.”Боровец”№20 в гр. Шумен

РИОСВ -Шумен

Извършена проверка и оглед на място. Установен огън на клонки и растителни отпадъци.

Проведен разговор с жалбоподавателите и присъстващите на ул. ”Боровец” № 20.

Дадени указания за недопускане на замърсяване и нерегламентирани дейности.

Всичко извършено в хода на проверката бе описано в констативен протокол № СС-013 / 08.05.2014 г.2.

55-С / 07.05.2014 г.

04.05.2014г.

Замърсяване с фекални отпадъци в река Кълновска

РИОСВ -Шумен

Извършена е проверка на мястото указано в сигнала 13.05.2014 г. за което е съставен КП ЗВ-32/13.05.2014 г. При огледа на мястото и прилежащите земи на реката не се констатираха замърсявания с фекални отпадъци.

3.

55-С/ 10.05.2014 г.

10.05.2014 г.

Паднал гълъб, който не може да лети; с. Дибич, общ. Шумен

_

Подателят на сигнала е уведомен по телефона, че видът не попада под разпоредбите на ЗБР

4.

56-С/ 08.05.2014 г.

08.05.2014 г.

Изхвърляне на медицински отпадъци в контейнер за битови отпадъци от зъболекарски кабинет на ул. П. Хитов, гр. Шумен

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на място в кабинета проверено беше помещението за съхранение на отпадъците. Съставен е констативен протокол СР-30/13.05.2014 г., дадени са три броя предписания за предоставяне на необходима документация и подаване за утвърждаване работни листи за класификация на отпадъците и за заверка отчетна книга

5.

56А-С/ 14.05.2014 г.

14.05.2014 г.

Събиране на тор и слама, които периодично се горят в двора на кравеферма, находяща се на ул. “Калоян”, с. Ломци, общ. Попово. Според подателя на сигнала кравефермата е нерегламентирана.

Община Попово ОДБХ-Търговище

Изпратено писмо изх. № 56А-С/22.05.2014 г. с копие до подателя на сигнала за решаване по компетентност до Община Попово и ОДБХ-Търговище.

6.

57-С/ 16.05.2014 г.

16.05.2014 г.

Паднала малка сова в парк в гр. Попово, отглеждана в кафез 10 дни

РИОСВ-Шумен

Птицата е със счупено дясно крило; прибрана е с КП № 37-РД/ 19.05.2014 г. и изпратена за лечение в Спасителен център- гр. Стара Загора

7.

58-С/ 19.05.2014 г.

19.05.2014 г.

Изкупуване на билки в с. Мировци, общ. Нови пазар без разрешителни

РИОСВ-Шумен

Извършена съвместна проверка на място с представител на Община Нови пазар с КП №38-ДС/31.05.2014 г., при която не се установи изкупуване билки и не бе открито лицето посочено в сигнала, което според подателя на сигнала ги изкупува. Подателя на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършената проверка.

8.

59-С/ 21.05.2014 г.

21.05.2014 г.

Изхвърляне на птича тор в обработваема земеделска земя на площ около 3-4 дка в посока Силистра между първи и втори вход на селото вляво по чакълирано отклонение

Община Хитрино

Изпратено писмо изх. № 59-С/26.05.2014 г. с копие до подателя на сигнала за решаване по компетентност до Община Хитрино.

9.

60-С/ 22.05.2014 г.

22.05.2014 г.

Намерена малка птичка, жизнена, но не може да лети

РИОСВ-Шумен

Прибрана е с КП № 40- КБ/ 22.05.2014 г.

10.

61-С/ 23.05.2014 г.

23.05.2014 г.

Замърсяване с прах на път Шумен – В. Преслав, в района на „Белия баир”

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка с Констативен протокол № 42-РД/27.05.2014 г. Констатирано, че се извършват ремонтни дейности – рехабилитация на път І-7, участък 2 от км. 122+300 до км. 149+165,80 в изпълнение на „Проект Транзитни пътища V Лот 4”. Изпълнител е фирма „Инжстройинженеринг” ЕООД, гр. Варна. Дадено 1 бр. предписание. Същото е изпълнено с писмо вх. № 3103/29.05.2014 г. – приложена Заповед № 70/28.05.2014 г. на управител на дружеството, относно извършване на оросяване по график с посочено отговорно лице. Подателят на сигнала е уведомен за предприетите действия с Писмо на РИОСВ № 61-С/31.05.2014 г.

11.

62-С/ 26.05.2014 г.

26.05.2014 г.

Над пожарната по път, водещ до чешмата, който се разклонява и преди разклона надясно има дърво (вероятно черница), изядено от гъсеници около 5 000-10 000 вредителя

Община Шумен

ОДБХ-ТърговищеПрепратен по компетентност до Община Шумен и ОДБХ гр. ШуменМесец Април 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

40-С

02.04.2014

Измряла риба в малък гьол в с. Първан, общ. Омуртаг и се усеща неприятна миризма

РИОСВ – Шумен; ОДБХ Търговище

При проверката на място е установено наличието на умряла риба и миризма от гнилостни процеси в безотточен водоем, формиран от повърхностни валежи. Взета е проба от водите. Съставени са протокол на РИОСВ – Шумен и ОДБХ Търговище. Съгласно последния е дадено предписание за ограничение на водопоя на животни, до получаване на резултатите от анализа. Подателя на сигнала е кмета на населеното място, на когото са съставени 2 бр. протоколи.

2.

41-С

02.04.2014 г.

Пострадал щъркел в безжизнено състояние

РИОСВ – Шумен

Щъркела е намерен умрял в гнездо на електрически стълб в с. Камбурово. Същият е смъкнат от РИОСВ – Шумен. Съставен е констативен протокол.

3.

45-С

08.04.2014

Замърсяване на земни площи от пръскане със селско стопанска авиация

ОДБХ Шумен

Изпратено писмо по компетентност до ОДБХ Шумен, с изх. № 2250/10.04.2014 г.

4.

46-С

10.04.2014

Заустване на битово-фекални води от жилищен имот на Любомир Стоянов в с. Лозево

Община Шумен

Препратено по компетентност до Община Шумен с писмо № 46-С/ 17.04.2014 г.

5.

48-С / 10.04.2014

10.04.2014

Замърсяване на прилежащ терен пред частен дом в с. Славяново, общ. Попово от Иван Георгиев, вследствие на ремонт и поддръжка на селскостопанска техника

РИОСВ - Шумен

Извършена е проверка на място с КП № ЮИ-28/25.04.2014 г., при която е установено, че в с. Славяново на тротоарните площи , в близост до домът на Иван Георгиев има паркирана селскостопанска техника, собственост на същия. При проверката не се констатираха замърсявания от отработени масла или нефтопродукти, както и от друг вид отпадъци, по които да се съди за замърсяването визирано в подаденият сигнал.

6.

49 – С/ 16.09.14 г.

16.09.2014 г.

Намерен ранен в дясното крило мишелов (ястреб) на пътя с. Янково – с. Ново Янково, в близост до с. Янково, общ. Смядово

РИОСВ - Шумен

Извършена е проверка на място с КП № ВВ-021/16.04.2014 г., при която е установено, че птицата е в сравнително добро жизнено състояние с травма на дясно крило при първа става в крайна фаланга. Птицата е прибрана в РИОСВ – Шумен, след което е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателя на сигнала е запознат с резултата от проверката.

7.

51 –С/

24.04.2014г.24.04.2014 г.

Нерегламентирано сметище в с. Златна нива. Във връзка с подаден в РИОСВ – гр. Шумен сигнал с вх. № 29-С/10.03.2014 г. отпадъците от нерегламентираното сметище, находящо се до бившия казан за ракия в с. Златна нива, са пробутани в трап и запръстени,. На 300 м от казана в посока северозападе формирано и друго нерегламентирано сметище.

РИОСВ – гр. Шумен

Месец Март 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

05.03.2014г.

27-С/ 05.03.2014 г.

Ударена от МПС граблива птица

РИОСВ- гр. Шумен

Птицата е със счупено ляво крило в тежко състояние, намерена от служители на „ВиК”- гр. Шумен на пътя до с. Хан Крум, общ. Велики Преслав; прибрана е с Констативен протокол 07-КБ/ 05.03.2014 г. и изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни- гр. Ст. Загора. Екземпляра е от вида Обикновен мишелов (B. Buteo).

2.

06.03.2014г

28-С/ 06.03.2014 г.

Изгаряне на отпадъци в района на селскостопанският двор в с. Дибич, склада за пестициди

РИОСВ- гр. Шумен

Извършена проверка на место с КП № ЮИ-16/06.03.2014 г. при която се установи, чев бившият склад за пестициди, находящ се в с. Дибич, в байона на Земеделската кооперация, собственост на “Андреевавто” ЕООД се извършва изгаряне на отпадъци от покривната конструкция , представляващи тръстикови рогозки, като площта на подменената покриван чосте 100 кв. м..

3.

10.03.2014г.

29-С/10.03.2014 г.

Формирано нерегламентирано сметище в близост до бившия казан за ракия в с. Златна нива.

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка на място съвместно с представител на община Каспичан в присъствие на представител на кметство с. Златна нива. С КП №СЙ-24/19.03.2014 г. се установи формирано нерегламентирано сметище в края ул.”Васил Априлов” по продължение на черния път в близост до бившия казан за ракия с площ един декар от отпадъци от битов, растителен произход, животинска торова маса, строителни отпадъци, пластмасови и найлонови опаковки . Дадено предписание до кмета на община Каспичан и кмета на с. Златна нива за почистване на установените замърсявания.

4.
33-С

1.Фирма Ка Метал , гр. Попово е приела ИУМПС от Топливо гр. Попово, 2. Николай Цветанов изкупува изкупува ИУМПС без да притежава разрешителен документ в с. Паламарца

РИОСВ – гр. Шумен

Извършена проверка на площадката на „КА МЕТЕЛ” ЕООД на площадка гр. Попово за което е съставен КП ЮИ-23/19.03.14 г. дадени са 2 броя предписания, не се констатира приемане на ИУМПС. Извърши се и проверка на г-н Николай Цветанов в село Паламарца, общ. Попово, при което се констатира, че лицето разкомплектова ИУМПС за което се състави констативен протокол СР- 21/19.03.2014 г. дадени са 4 броя предписания и се състави акт СР-02/24.03.2014 г.

5.

20.03.2014

36-С

Замърсяване на дере при с. Хан Крум, вероятно от Депо за ТБО гр.Шумен

РИОСВ-Шумен

Проверки на 20.03.2014 г.

- на бившо депо за ТБО гр. Шумен (старо сметище) – установено преливане на инфилтрат извън резервоара в югозападната част на депото. Взети са водни проби от изтичащия инфилтрат

- на ново Депо за ТБО гр.Шумен – установено е заустване на дъждовни води, смесени с инфилтрат, от Клетка 3.1. (която не е в експлоатация) в околовръстен дъждовен канал.и чрез него – в местно дере, заустващо се в р. Камчия при с. Хан Крум. Взети са водни проби от заустваните води.

Проверки на 21.03.2014 г.

--бившо депо за ТБО гр.Шумен (старо сметище) – установено е, че част от инфилтрата е изчерпен от МПС на “Титан БКС” ООД и е използван за оросяване на отпадъци в ново Депо. Прекратено е изтичането на инфилтрат извън резервоара, съответно е прекратено замърсяването на околната среда.

- на ново депо за ТБО гр. Шумен – извърши се пломбиране на спирателен кран към тръбопровод за заустване на дъждовни води от клетка 3.1. Прекратен е риска от замърсяване на местно дере с отпадъчни води, смесени с инфилтрат6.

21.03.2014г.

37-С/21.03.2014 г.

Образувано нерегламентирано сметище зад склад за бира в кв. Еверест, гр. Шумен

Община Шумен

Изпратено писмо изх. № 37-С/26.03.2014 г. с копие до подателя на сигнала за решаване по компетентност до Община Шумен.Месец Февруари 2014 г.
Дата

Постъпил

сигнал

Сигнал

Отговорна

институция

Предприети действия

1.

04.02.2014

13-С/ 04.02.2014 г.

Оставена ранена чапла в Първа частна ветеринарна клиника- гр. Търговище

РИОСВ- гр. Шумен

Птицата е със счупено крило, прибрана с Констативен протокол 02-ДС/ 04.02.2014 г. и изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни- гр. Ст. Загора. Екземпляра е от вида Сива чапла (A. cinerea). Подателя на сигнала присъства по време на проверката.

2.

05.02.2014 г.

14-С/05.02.2014 г.

Изгаряне на пластмаса в района на летището

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на 11.02.2014 г. съставен констативен протокол №СР- 04 Извършен оглед на площадката при което се установи наличие на цифрови разкомплектоване на цифрови електромери. Съставен е АУАН, изпратено е писмо отговор до подателя.

3.

10.02.2014г.

15-С/ 10.02.2014 г.

Птица със счупено крило в с. Буховци, общ. Търговище

РИОСВ- гр. Шумен

Птицата е със счупено крило, прибрана с Констативен протокол 01-КБ/ 10.02.2014 г. и изпратена за лечение в Спасителен център за диви животни- гр. Ст. Загора. При допълнителен оглед се установи, че птицата е от вида Обикновен мишелов. (Buteo buteo). Подателя на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.

4.

12.02.2014

16-С/12.02.2014

Изтичане на инфилтрат по охранителна канавка на ново депо за ТБО гр.Шумен
Сигнала е подаден от Оператора на Депото. Констатира се, че вследствие бързото стопяване на снега от предходен обилен снеговалеж в района, тялото на депонираните отпадъци в Клетка 1 и Клетка 2 е силно оводнено. Поради това част от образувания инфилтрат прелива през дигата на клетките и се отича повърхностно към най-ниската част – при ретензионен басейн. Тук е образувано завиряване и от него инфилтрата отича в дъждовна канавка, зауствана в местно дере, приток на р.Камчия.

След заустването на инфилтрата в канавка, същият се разрежда с отичащи се условно чисти повърхностни води от терена на района, с по-големи водни количества, с което концентрациите намаляват.

При проверката на дерето преди заустване в р.Камчия се констатира, че замърсяването е силно разредено, а след заустването още повече от обилния воден оток в р.Камчия

Оператора присъства на проверката и заяви, че ще предприемат незабавни мерки за прекратяване на замърсяването, като допълнително включат резервна помпа към свободна клетка “3”.

На 13.02.2014 г. беше извършена допълнителна втора проверка. Констатира се, че дебита на изтичащия заустван инфилтрат е намаляла неколкократно от констатирания в предходния ден.

Дадени са необходимите предписания за прекратяване на замърсяването и предприемане на незабавни мерки за отстраняване на аварийната ситуация.

Вследствие на проведения контрол и предприетите спешни действия на РИОСВ-Шумен, постъпи информация от Оператора, в изпълнение на предписанията, като са предприети следни мерки:


  1. Организирана е аварийна група за извършване на 24-часов мониторинг и действия по предотвратяване замърсяването с инфилтрат на местно дере.

  2. Доставяне на нови шлангове за извършване на ефективно оросяване на сухите части на Клетка 1 и Клетка 2 на Депото.

  3. Подготвяне на Клетка 3 – празна, за аварийно приемане на инфилтрат в случай на необходимост.

Вследствие на предприетите мерки е прекратено изтичането на инфилтрат, заустването му чрез дъждовна канавка в местно дере и замърсяването му.

Допълнително, замърсяването на терена в района на ретензионен басейн от задържано количество инфилтрат е почистено и прекратено. Неконтролируемото изтичане на инфилтрат от Клетка 1 и Клетка 2 е окончателно прекратено.5.

12.02.2014г.

17-С/ 12.02.2014 г

Разкомплектоване на автомобили в автосервиз /бивш “Жигули”/, срещу стария екaрисаж.

РИОСВ-Шумен

Извършена проверка на место с КП № ЮИ-06/19.02.2014 г при която се установи, че на мястото има автомобил, който не е в движение и е на трупчета, като същият е собственост на лице, което не бе открито в момента на проверката. На 21.0202014 г. е извършена проверка по документи г , на лицето собственик на ИУМПС за което е съставен КП № ЮИ-08/21.02.2014. Дадено е предписание за предаване на ИУМПС на лице притежаващо документ за дейности с отпадъци по чл.35 от ЗУО. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършените проверки.

6.

13.02.2014

18- С/13.02.2014

Замърсяване със строителни отпадъци имот №466, намиращ се в с. Панайот Волов

РИОСВ-Шумен

Изпратено писмо изх. № 18-С/19.01.2014 г. за предприемане на действия по почистване на замърсяванията до ОД Земеделие гр. Шумен

7.

14.02.2014г.

19-С/ 14.02.2014 г.

Намерен лебед на брега на яз. Шумен

РИОСВ- гр. Шумен

Извършена проверка на място с КП № 04-ДС/14.02.2014 г., при която се установи, че става дума за млад екземпляр от вида Ням лебед, който няма видими външни наранявания, но е физически слаб и не може да лети. Във връзка с това птицата е изпратена за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката.

8.

17.02.2014г.

20-С/17.02.2014 г.

Формирано нерегламентирано сметище на ул. “Калоян” № 11 в с. Радко Димитриево

Община Шумен

Изпратено писмо изх. № 20-С/19.02.2014 г. за решаване по компетентност до Община Шумен.

9.

24.02.2014г.

22-С/24.02.2014 г.

Автомивка в гр. Търговище, работи без да е заустена в канализация.

РИОСВ – Шумен

Извършена е проверка на място. Няма констатирано изтичане на отпадъчни води, както и заустване на битово- фекални отпадъчни води от тоалетна на гърба на автосервиза. Представиха се договор за заустване на отпадъчни води в канализационната мрежа на гр. Търговище от 2012 г., както и протоколи от извършен мониторинг на “В и К” ООД- гр. Търговище. Дадено е предписание за класифициране на утайката от пречистване на отпадъчни води.

10.

27.02.2014

24-С/27.02.2014

В района на летището, гр. Шумен, изгаряне на пластмаса

РИОСВ – Шумен

Извършена е проверка на място, при която се констатира горене на кабели и извличане на цветни метали.

11.

28.02.2014

25-С/28.02.2014

Изхвърляне на медицински отпадъци в контейнери за ТБО в района на МБАЛ - Шумен

РИОСВ – Шумен

Извършена е проверка на място при която е констатирано наличието на медицински отпадъци смесени с други битови отпадъци в контейнери за ТБО – найлонови подложки за болнични легла, части от системи за вливане, игли, различни по обем спринцовки, опаковки и ампули от лекарства. Част от констатираните отпадъци управлението на МБАЛ определя че са образувани от дейността на МБАЛ Шумен, а част не се определят като техни. По време на проверката, се установи, че отпадъците са извозени с автомобил собственост на МБАЛ Шумен. Дадено е 1 бр. предписание да се предадат наличните отпадъци на фирма имаща документ по чл. 35 от ЗУО за дейност с такива отпадъци със срок на изпълнение до 04.03.2014г.

12.

28.02.2014

26-С/28.02.2014

Замърсяване с отпадъчни води в язовир “Фисек”,. Предполагаемия източник на отпадъчни води е вероятно от с.Макариополско

РИОСВ-Шумен

Извършена незабавна проверка на место в “Хадат” ООД – млекопреработвателно предприятие с.Макариополско. Установено е запушване на последна ревизионна шахта на канализационната мрежа на производственото предприятие. Вследствие отпадъчни води преливат извън шахтата, стичат се по земна площ и се заустват в в местно дере, приток на язовир Фисек.

Дадено е предписание до Управителя на Дружеството за прекратяване замърсяването на водния обект.Каталог: items -> documents
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> 2009г. През 2009 г. „Зелена генерация”
documents -> Наредба №2 от 22 януари 2013 Г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
documents -> Директива на съвета 96/61/ес от 24 септември 1996 година
documents -> Програма за установяване на дългосрочни цели за качеството на въздуха
documents -> Закон за биологичното разнообразие
documents -> Закон за рибарството и аквакултурите
documents -> Закон за лечебните растения


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница