Приложение № Икономическа обосновка на инвестиционен проектстраница1/10
Дата18.06.2018
Размер1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Приложение № 2.4.

Икономическа обосновка

на

инвестиционен проект


За: ……………………………............................................................................……………………..………………………………………………

……………………………..............................................................................……………….…………………………………………………………(име на кандидата)

Сума на инвестицията….........………………................лв.
Запознат съм, че нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от НК за представени от мен неверни данни.

Подпис/печат: …………......…....................…..

Преди попълване на Таблиците в бизнес плана, прочетете приложените инструкции!

Забележка: Кандидатът номерира, подписва собственоръчно и подпечатва (само за юридически лица и еднолични търговци) всяка страница от бизнес плана!
Обща информация

А

Б

Име на кандидата (физическото лице, юридическото лице , ЕТ)

(съгласно съдебното решение)
Седалище и адрес на управление

(съгласно съдебното решение)
Място на извършване на инвестицията
Съдебна регистрация


Фирмено дело № ………………........Дата.........................

По описа на ….....………………………………………...съд,

Том……, регистър……, страница……,партида ……

Телефон за контакти:

Факс:

E-mail:
Регистрация по БУЛСТАТ/ЕИК
Предмет на дейност
Собственик/управител на фирмата

I. ВЪВЕДЕНИЕ.
1. Кратко описание на проекта.

2. Очакван резултат след завършване на проекта.

II.ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА И ОСЪЩЕСТВЯВАНАТА ОТ НЕГО ДЕЙНОСТ
1. Кратка информация за дейността на кандидата.
2. Правен статут.

Регистриран капитал;

 Съдружници

- кратка информация

- брой дялове
3. Организация, структура и управление.

 Информация за управляващия фирмата

- длъжност

- образование, квалификация и професионален опит

- възраст и семейно положение

 Информация за персонала

- брой и квалификация

- организационна схема


4. Конкуренция.

 Брой на конкурентите, произвеждащи такава продукция (предлагащи такива услуги). Източници, на които се базира информацията на кандидата;

Основни местни конкуренти;

 Преимущества на кандидата пред конкурентите. Предимства на предлаганите продукти/ услуги;

 Сравнение с цените на конкурентите. Източници, на които се базира информацията на кандидата;

 Начини за повишаване на конкурентноспособността.


5. Пазарна среда.

Пазар и размер на пазарния дял, който заема кандидата. Източници, на които се базира тази информация.

 Пазарен сектор, в който кандидатът развива дейността си. Как очаквате да се развие пазара в бъдеще и под влияние на кои фактори:

- увеличаване на конкуренцията на местно ниво

- промени в потребителското търсене

- чуждестранна конкуренцияIII. ОБЕКТ И ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА. ДОСТАВЧИЦИ И КЛИЕНТИ. ДЪЛЖИМИ КРЕДИТИ КЪМ ДФ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ТЪРГОВСКИ БАНКИ.
1. Обект на проекта.

Таблица 1 Предмет на инвестицията(лева)

Инвестиция

Единична цена

Стойност*

Включително
Собствени средства (%)

Кредит (%)

Други (%)

Вид

Модел, порода, тип, сорт, други

К-во

Мярка

A

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И


Общо
2. Етапи при изпълнение на инвестиционния проект.

Таблица 2 Етапи при изпълнение на инвестиционния проект(лева)

Дейност/ Активи

Дата на реализация/ Придобиване

Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо


3. Етапи за реализация на проекта при усвояване на кредита на траншове

Таблица 3 Етапи за реализация на проекта при усвояване на кредита на траншове(лева)

Дейности/Активи

Начална дата/Дата на придобиване

Крайна дата/Дата на въвеждане в експлоатация

Стойност

А

Б

В

Г

Общо


4. Описание на настоящото състояние на обекта (инвестицията), в случай че към момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на инвестиционния проект.

Таблица 4(лева)

Дейности

Вложени средства

Източник

А

Б

В


5. Доставчици

Таблица 5 Настоящи доставчици(лева)

Доставчици

Вид на доставките

% от доставките

Неплатени задължения

Падеж

А

Б

В

Г

Д


ОбщоТаблица 6 Бъдещи доставчициДоставчици

Вид на доставките

% от доставките

Условия на плащане

A

Б

В

Г
 Мотиви за избор на посочените доставчици пред други такива.


6.Клиенти.

Таблица 7 Настоящи клиенти(лева)

Клиенти

Вид на продукцията/услугите

% на продажби

Годишни продажби

Условия на плащане

Падеж

А

Б

В

Г

Д

Е
Таблица 8 Бъдещи клиенти(лева)

Клиенти

Вид на продукцията/ услугите

% на продажби

Годишни продажби

Условия на плащане

А

Б

В

Г

Д
Таблица 9 Продукция за износ(лева)

Клиенти

Вид на продукцията/ услугите

% на продажби

Годишни продажби

(в лева)

Условия на плащане

А

Б

В

Г

Д

НастоящиБъдещи
7. Дължими кредити

7.1. Дължими кредити към ДФ”Земеделие”

Таблица 10Кредит/гаранция

Дата на разрешаване

Договорен размер

Срок за издължаване

Лихвен процент

А

Б

В

Г

Д

1.

2.

3.

4.
Вид на обезпечението по дължимите кредити

Стойност на обезпечението

Собственик

Местоположение

Е

Ж

З

И

1.


2.


3.


4.


Обща сума:


Покрит размер на кредита в %:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница