Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложителстраница1/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Приложение № 1 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.

Обща информация

  1. Възложител – възложител на обществената поръчка е директорът на Столична регионална здравна инспекция – публичен възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.13 от Закона за обществените поръчки с адрес: гр. София, ул. ,,Враня‘‘ № 20.

  2. Предмет на поръчката: ,,Доставка на референтни материали, сертифицирани референтни материали, лабораторни реактиви за генетично модифицирани организми (ГМО), индикаторни тръбички, химически реактиви и консумативи‘‘ по тридесет и две обособени позиции

Подробно описание на доставките е представено в техническата спецификация.

  1. Правно основание за публикуване на обявата – чл. 186 във вр. с чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки и Глава девета от ППЗОП.

  2. Прогнозна стойност – общата прогнозна стойност на поръчката е около 65 155,33 лв. без ДДС.

Прогнозната стойност е изчислена съобразно метода на чл.21, ал.8, т.1 от ЗОП като възложителят не се обвързва с посоченото количество за доставки, което е ориентировъчно, а ще поръчва съобразно нуждите и финансовите си възможности и в рамките на стойността, съответстваща на реда за възлагане на обществената поръчка.

  1. Критерий за възлагане – Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на критерия за възлагане „най–ниска цена” (чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП).


Подготовка и подаване на офертата

При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към условията, посочени в документацията, Закона за обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/ и съответната приложима нормативна уредба. Всеки участник има право да представи само една оферта. Всеки участник по собствена преценка може да подаде оферта за участие за една или повече от обособените позиции в техническата спецификация. Касирането е по позиции.

Всяка оферта следва да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях, освен ако изрично не е посочено обратното, касае се за чисто технически изменения или измененията са обективно необходими. При наличие на промени съдържанието има предимство пред формата.

Всички копия на документи в офертата се заверяват с гриф “Вярно с оригинала” и подпис от лицето/ лицата, които представляват участника, освен ако изрично не е посочено друго в закон или настоящата документация. Подписи върху документи, които видимо са копия, ще се считат за заверка „Вярно с оригинала“ дори и да няма изричен гриф.

Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. В този случай участниците са длъжни само да посочат своя ЕИК в офертата.

Документите в офертата се подписват само от лицето/лицата, което/които имат/има право да представляват/представлява участника, съгласно неговия правен статут и съгласно представените в офертата информация или документи – напр. удостоверението за актуално състояние или според справка по ЕИК в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

В случай, че документи са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на пълномощно с нотариална заверка на подписите/подписа от лицето/лицата, което/които имат/има право да представляват/представлява участника, съгласно неговия правен статут и съгласно представените в офертата информация или документи.

Всички официални документи, които имат срок на валидност, трябва да са в рамките на този срок. Всички преводи на документи следва да са придружени от съответните оригинали. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текстът на български език се ползва с приоритет.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за сметка на самия участник. В този случай той следва да ги изпрати по такъв начин, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаването им. Рискът от забава или загубване на офертата е за сметка на участника.

До изтичане валидността на офертите, се считат за валидни данните за контакт, посочени в офертата на всеки участник. В случай, че има промяна и възложителят не е уведомен за това, кореспонденцията ще се смята за връчена, ако е направена съгласно наличните данни.

Всяка оферта следва да бъде валидна за срок от минимум 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на изтичане на срока за подаване на офертите.

Оферти се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който са посочени наименование и адрес участника и предмета на обществената поръчка.


Приложение № 2 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предметът на поръчката е: „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА Генетично модифицирани организми (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ” по тридесет и две обособени позиции.Обособените позиции са обозначени с римски цифри в долната таблица:

І. Референтни материали - буферни разтвори
по ред

РМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Буферен разтвор рН 7.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

1

2

Буферен разтвор рН 9.21

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

1

3

Буферен разтвор рН 10.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

1

4

Буферен разтвор рН 4.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

1


ІІ. Референтни материали за мътност

по ред

РМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Комплект стандарти за мътност, включващ разтвори с концентрации <0.1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 800 NTU

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

бр.

1

1

1
ІІІ. Референтни материали - Разтвори за титруване

по ред

РМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Натриев тиосулфат - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

1

2

Натриева основа - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

4

4

3

Солна киселина - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

5

5

4

Сярна киселина - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.2N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

2

2

5

Сребърен нитрат - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

3

3

6

Динатриева сол на етилендиаминотетраоцетна киселина дихидрат (ЕДТА – Na2) - готов стандартен разтвор 0.1 М

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

8

8ІV. Референтни материали за високоефективна течна хроматография
по ред

РМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Т2-токсин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1

2

НТ-2 токсин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1

3

Патулин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1

4

Микотоксини - смес ФУМОНИЗИНИ В1 и В2 - всеки микотксин по 50 μg/ml Матрица: Ацетонитрил/Вода

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1

5


Микотоксини - смес АФЛАТОКСИНИ В1, В2, G1, G2 - всеки микотксин по 0.25 μg/ml, total 1 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

6

1

6

6

Афлатоксин М1 0.5 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1

7

Охратоксин А 10 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1V. Референтни материали за газова хроматографияпо ред

РМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

2,2',3,3',4,5,5',6- Октахлоробифенил

(PCB 198), 100 μg/ml Матрица: Изооктаносигурена проследимост до сертифициран референтен материал

ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалентml

2

1

2VІ. Сертифицирани референтни материали за мътност


по ред

СРМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Стандарт за мътност 0.5 NTU

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

100

2

Стандарт за мътност 10 NTU

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

100VІІ. Сертифицирани референтни материали за атомна абсорбция
по ред

СРМ

минимални технически изисквания

мерна единица

разфасовка

брой опаковки

общо количество

1

Хром 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250

2

Калций 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250

3

Бор 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250

4

Никел 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250

5

Калай 1000 mg/l Матрица: 10 % HCL

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250

6

Манган 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250

7

Сребро 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250

8

Кобалт 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница