Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложителстраница11/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Забележка: Попълва се само частта за обособената позиция, за която се участва – останалите се премахват изцяло от образеца. За всяка обособена позиция се представя отделно предложение за изпълнение на поръчката.
В колона „Предложени от участника технически характеристики“ участникът описва техническите характеристики на предлагания от него артикул по начин, от който е видно, че отговаря на минималните технически изисквания, посочени от възложителя. Като доказателство участникът посочва съответния каталожен номер на артикула/когато е приложимо/, като за целта към техническата оферта се добавя извадка от съответния каталог.

Дата ___________2017 г.ПОДПИС:

__________________________ (име и фамилия)

_____________________________ (длъжност на

лицето, което подписва офертата)Приложение № 9 към Обява с изх. № 12-00-81/23.03.2017 г.
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният /-ната/ ....................................... /три имена/, в качеството ми на представляващ ……………………………… /управител, член на управителен орган, упълномощено лице с пълномощно № … от дата …. – посочва се/ на ......................................................... / наименование на участника / - участник в обявена обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ”,

Представям настоящото ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № ………….., като предлагаме за посочената обособена позиция обща цена в размер на ............................. /словом............../ лева без ДДС, включваща абсолютно всички разходи за изпълнение и формирана от единични цени, при които са спазени всички приложими нормативни изисквания, както следва:


Обособена позиция/АртикулМинимални технически изисквания


мерна единицаразфасовка

брой

опаковки

общо

количество

прогнозна

единична

цена за

опаковка в лева без ДДС

прогнозна обща цена в лева без ДДС /брой опаковки х единична цена/
I.Референтни материали – буферни разтвори


1

Буферен разтвор рН 7.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

12

Буферен разтвор рН 9.21

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

13

Буферен разтвор рН 10.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

14

Буферен разтвор рН 4.00

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

1


ІІ. Референтни материали за мътност


1

Комплект стандарти за мътност, включващ разтвори с концентрации <0.1 NTU, 20 NTU, 200 NTU, 800 NTU

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

бр.

1

1

1

ІІІ. Референтни материали - Разтвори за титруване


1

Натриев тиосулфат - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

1

12

Натриева основа - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

4

43

Солна киселина - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

5

54

Сярна киселина - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.2N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

2

25

Сребърен нитрат - готов стандартен разтвор 0.1 M (0.1N)

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

3

36

Динатриева сол на етилендиаминотетраоцетна киселина дихидрат (ЕДТА – Na2) - готов стандартен разтвор 0.1 М

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

L

1

8

8


ІV. Референтни материали за високоефективна течна хроматография


1

Т2-токсин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

12

НТ-2 токсин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

13

Патулин 100 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

14

Микотоксини - смес

ФУМОНИЗИНИ В1 и В2 - всеки микотксин по 50 μg/ml Матрица: Ацетонитрил/Водаосигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1


5


Микотоксини - смес

АФЛАТОКСИНИ В1, В2, G1, G2 - всеки микотксин по 0.25 μg/ml, total 1 μg/ml Матрица: Ацетонитрилосигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

6

1

66

Афлатоксин М1 0.5 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

17

Охратоксин А 10 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

осигурена проследимост до сертифициран референтен материал
ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1


V. Референтни материали за газова хроматография


1

2,2',3,3',4,5,5',6- Октахлоробифенил

(PCB 198), 100 μg/ml Матрица: Изооктаносигурена проследимост до сертифициран референтен материал

ISO/IEC 17025:2006 или еквивалент и/или ISO GUIDE 34 или еквивалентml

2

1

2


VІ. Сертифицирани референтни материали за мътност


1

Стандарт за мътност 0.5 NTU

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

1002

Стандарт за мътност 10 NTU

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

100


VІІ. Сертифицирани референтни материали за атомна абсорбция


1

Хром 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

2502

Калций 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

2503

Бор 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

2504

Никел 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

2505

Калай 1000 mg/l Матрица: 10 % HCL

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

2506

Манган 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

2507

Сребро 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

2508

Кобалт 1000 mg/l Матрица: 2% HNO3

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

250

1

250


VІII. Сертифицирани референтни материали за йонна хроматография


1

Нитрати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

1002

Бромати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

100

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница