Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложителстраница12/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

3

Сулфати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

1004

Фосфати 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

1005

Амониев стандарт 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

1006

Нитрити 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

1007

Флуориди 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

2

2008

Цианиди 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

1009

Кадмий 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

10010

Мед 1000 mg/l Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

100


IX. Сертифицирани референтни материали за газова хроматография


1

Епихлорхидрин 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

12

Азинфосметил 1000 µg/ml Матрица: Ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

13

Метанол 1000 μg/ml Матрица: Вода

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

14

Толуен 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

2

25

Фенол 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

16

Бензен 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

17

Бромоформ 1000 μg/ml Матрица: Метанол

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

2

2


X. Сертифицирани референтни материали за полициклични ароматни въглеводороди


1

Бензо (а) пирен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

12

Бензо (g. h. I ) перилен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

13

Бензо (к) флуорантен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

14

Бензо (b) флуорантен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

15

Индено ( 1,2,3-c.d ) пирен 1000 μg/ml Матрица: Метиленхлорид

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1


XІ. Сертифицирани референтни материали за подсладители и консерванти


1

Ацесулфам К ≥99,96 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.5

1

0.52

Захарин ≥99,6 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

13

Бензоена киселина ≥99,9 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

14

Калиев сорбат ≥99,99 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

1


XІІ. Сертифицирани референтни материали за оцветители


1

Азорубин ≥85,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.1

1

0.12

Амарант ≥93,2 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.25

1

0.253

Брилянт синьо ≥67,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.25

1

0.254

Еритрозин ≥91,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.25

1

0.255

Индиготин (Индигокармин) ≥92,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.25

1

0.256

Патент Блу ≥88,5 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.25

1

0.257

Тартразин ≥90,0 %

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

0.25

1

0.25


XІII. Сертифицирани референтни материали за микотоксини


1

Дезоксиниваленол 25 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2

1

22

Зеараленон 10 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

2

1

2


ХIV. Сертифицирани референтни материали - мултикомпонентни смеси за газова хроматография и масспектрометрия


1

Трихалометани и етени (смес от 7 броя) Хлороформ 1000 µg/ml

Бромодихлорметан 1000 µg/ml Дибромохлорметан 1000 µg/ml

Бромоформ 1000 µg/ml Дихлоретан 100 µg/ml

Трихлоретен 100 µg/ml

Тетрахлоретен 100 µg/ml

Матрица: МетанолISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

5

2

102

Стандарт за хлорорганични пестициди

(смес от 13 броя) Алдрин - 50 mg/l


α -HCH – 25 mg/l
Β- HCH – 100 mg/l
γ – ВНС - 25 mg/l
Диелдрин -120 mg/l
Ендрин – 200 mg/l
Хептахлор - 25 mg/l
Хептахлор епоксид - 80 mg/l
2.4' DDD - 200 mg/l
4.4' DDD - 190 mg/l
2.4' DDТ - 225 mg/l
4.4' DDТ - 260 mg/l
4.4' DDЕ – 100 mg/l

Матрица: Изооктан/ацетонISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

13

Стандарт за фосфороорганични пестициди (смес от 9 броя ) Дихлорвос - 1000 mg/l
Диметоат - 1000 mg/l
Диазинон - 1000 mg/l
Хлорпирифос – 1000 mg/l
Фенитротион – 1000 mg/l
Малатион - 1000 mg/l
Паратион – 1000 mg/l
Триадимефон – 1000 mg/l
Фозалон - 1000 mg/l

Матрица: Ацетонитрил/ацетон
ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

2

24

Стандрат за пестициди (смес от 22 броя) Хлорпрофам - 1000 mg/l
Гама HCH /линдан/ - 1000 mg/l
Винклозолин - 1000 mg/l
Хлорпирифосметил - 1000 mg/l
Толклофос-метил - 1000 mg/l
Фенитротион - 1000 mg/l
Дихлофлуанид - 1000 mg/l
Малатион - 1000 mg/l
Триадимефон - 1000 mg/l
Каптан – 1000 mg/l
Фолпет – 1000 mg/l
Процимидон -1000 mg/l
Метидатион - 1000 mg/l
Диелдрин - 1000 mg/l
Ендрин – 1000 mg/l
4.4` DDD - 1000 mg/l
4.4` DDT -1000 mg/l
Бромопропилат – 1000 mg/l
Бифентрин – 1000 mg/l
Фозалон – 1000 mg/l
Фенаримол – 1000 mg/l
Делтаметрин – 1000 mg/l Матрица: Ацетонитрил/ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

15

Стандарт за пестициди (смес от 20 броя) Дихлорвос - 1000 mg/l
Диметоат – 1000 mg/l
Диазинон - 1000 mg/l
Паратион – метил – 1000 mg/l
Хептахлор – 1000 mg/l
Металаксил – 1000 mg/l
Пиримифос-метил - 1000 mg/l
Алдрин - 1000 mg/l
Хлорпирифос -1000 mg/l
Паратион - 1000 mg/l
Хептахлор - епоксид -1000 mg/l
Толифлуанид – 1000 mg/l
Ендослфан – 1000 mg/l
Профенофос – 1000 mg/l
Бупиримат - 1000 mg/l
Ипродион – 1000 mg/l
Дикофол – 1000 mg/l
Азинфосметил - 1000 mg/l
Ламбда – цихалотрин – 1000 mg/l
Циперметрин - 1000 mg/l Матрица: Ацетонитрил/ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

16

Стандарт за пестициди (смес от 24 броя ) Дифениламин – 1000 mg/l
Пириметанил -1000 mg/l
Хлоротолонил – 1000 mg/l
Ципродинил -1000 mg/l
Пенконазол – 1000 mg/l
Хлорфенвинфос -1000 mg/l
Хексаконазол – 1000 mg/l
Миклобутанил – 1000 mg/l
Бупрофезин – 1000 mg/l
Крезоксим- метил -1000 mg/l
Етион -1000 mg/l
Триазофос - 1000 mg/l
Тебуконазол – 1000 mg/l
Пропаржит -1000 mg/l
Фосмет – 1000 mg/l
Тебуфенпирад – 1000 mg/l
Тетрадифон – 1000 mg/l
Пирипроксифен -1000 mg/l
Прохлораз – 1000 mg/l
Цифлутрин - 1000 mg/l
Дифеноконазол - 1000 mg/l
Азоксиструбин - 1000 mg/l
Дииметоморф – 1000 mg/l Пиримикарб - 1000 mg/l Матрица: Ацетонитрил/ацетон

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

17

Мултиелементен разтвор за ICP/MS

(смес от 17 броя) Алуминий - 100 mg/l Хром - 10 mg/l Манган - 10 mg/l Желязо - 100 mg/l Никел - 10 mg/l Мед - 10 mg/l Цинк - 100 mg/l Арсен - 5 mg/l Селен - 5 mg/l Кадмий - 5 mg/l Олово - 5 mg/l Барий - 100 mg/l Берилий - 5 mg/l Ванадий - 100 mg/l Кобалт 100 mg/l Антимон - 5 mg/l Бор - 10 mg/l Матрица: 10 % HNO3ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

100

1

100
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница