Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложител


ХV. Сертифицирани референтни материали за спектрофотометриястраница13/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ХV. Сертифицирани референтни материали за спектрофотометрия


1

Кофеин 100%

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

12

Беномил 1000 μg/ml Матрица: Ацетонитрил

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

ml

1

1

1


ХVІ. Сертифицирани референтни материали за генетично-модифицирани организми


1

Материал за соя, съдържащ генетичнта модификация 0% ERM-BF 425 a

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

12

Материал за царевица, съдържащ генетичнта модификация 0% ERM-BF 412 a

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

13

Материал за царевица, съдържащ генетичнта модификация 2% ERM-BF 412 e

ISO/IEC 17 025 или еквивалент и ISO GUIDE 34 или еквивалент

g

1

1

1


XVІI. Химически реактиви


1

Азометин Н-натриева сол хидрат

ч.з.а.

g

5

2

102

Азотна киселина

65 %, ч.з.а

L

2.5

14

353

4-Аминоантипирин

≥99 %, ч.з.а.

g

25

1

254

Амониев ацетат

≥99 %, ч.з.а.

kg

1

4

45

Амониев хептамолибдат тетрахидрат

≥99 %, ч.з.а.

g

500

1

5006

Амониев хлорид

99.5-100.5 %, ч.з.а.

kg

1

1

17

Амоняк

25%, ч.з.а

L

2.5

3

7.58

L- Аскорбинова киселина

≥99 %, ч.з.а

g

100

2

2009

Ацетон

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.5

5

12.510

Ацетонитрил

≥99.9 %, за HPLC

L

2.5

20

5011

Барбитурова киселина

≥99.5 %, ч.з.а.

g

25

1

2512

Бариев хлорид дихидрат

≥99 %, ч.з.а.

g

250

2

50013

Бензидин дихидрохлорид

≥99 %, ч.з.а.

g

1

3

314

Борна киселина

99.5 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

1

2

215

Бруцин

≥98 %, ч.з.а.

g

25

1

2516

1-бутанол

≥99.8 %, ч.з.а.

L

1

1

117

Винена киселина

≥99.8 %, ч.з.а.

g

250

1

25018

Водороден пероксид

34.5 - 36.5 %, ч.з.а

L

1

3

319

Диетилов етер

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.5

5

12.520

N, N - Диметилформамид

≥99.5 %, ч.з.а.

L

2.5

2

521

Динатриева сол на етилендиаминотетраоцетна киселина дихидрат

99 - 101 %, ч.з.а.

kg

1

1

122

Дихлорметан

99.8 % за HPLC

L

2.5

15

37.523

Ериохромчерно Т

индикатор

g

25

1

2524

Етиленгликол

≥99.0 %, ч.з.а

ml

50

1

5025

Етилов алкохол - абсолютен

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.5

11

27.526

Живачен дихлорид

≥99.5 %, ч.з.а

g

500

1

50027

Захароза

100 %, ч.з.а

g

50

1

5028

Изоамилов алкохол

≥99.5 %, ч.з.а

ml

250

1

25029

Изооктан

≥99.0 %, ч.з.а

L

2.5

2

530

Имидазол

≥99.5 %, ч.з.а

g

100

1

10031

Йод

≥99.8 %, ч.з.а

kg

1

1

132

Калиев бромат

≥99.8 %, ч.з.а

g

50

1

5033

Калиев бромид

≥99.8 %, ч.з.а

g

100

1

10034

Калиев дихромат

≥99.5 %, ч.з.а

g

100

1

10035

Калиев йодид

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

4

436

Калиев перманганат

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

10037

Калиев сулфат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

2

238

Калиев тиоцианат

99.9%, ч.з.а

g

250

1

25039

Калиев ферицианид

≥99.2 %, ч.з.а

g

100

1

10040

Калиев фосфат – монобазичен

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

1

141

Калиев хексахлорат платинат

≥98 %, ч.з.а

g

1

3

342

Калиев хексацианоферат /ІІІ/

≥99.7 %, ч.з.а

g

100

1

10043

Калиев хидрооксид

≥86 %, ч.з.а

kg

1

1

144

Калиев хлорид

≥99.8 %, ч.з.а

kg

1

1

145

Калиев хромат

≥99.9 %, ч.з.а

g

250

1

25046

Калиево-алуминиев сулфат 12-хидрат

99.5%, ч.з.а

g

100

1

10047

Калиево - натриев тартрат тетрахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

2

1

248

Калконкарбоксилова киселина

иникатор

g

1

1

149

Калциев сулфат (гипс)

≥97.0 %, ч.з.а

kg

2

3

650

Катализаторни Келдал таблетки

без живак, селен, антимон, платина, титан

бр.

250

1

25051

Кварцов пясък

за лабораторни цели

kg

1

4

452

Лимонена киселина монохидрат

99.5 -100.5%, ч.з.а

g

500

1

50053

Магнезиев нитрат хексахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

154

Магнезиев сулфат хептахидрат

≥99.6 %, ч.з.а

g

100

1

10055

Магнезиев хлорид хексахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

156

Меден сулфат пентахидрат

≥99.8 %, ч.з.а

g

250

4

100057

Метил ред

индикатор

g

25

1

2558

Метиленово синьо

за електрофореза

g

25

1

2559

Метилов алкохол

≥99.9 % за HPLC

L

2.5

11

27.560

Метилоранж

индикатор

g

25

1

2561

2-Меркаптоетанол

≥99.0 %, ч.з.а

ml

250

1

25062

Натриев азид

99.99 %, ч.з.а

g

5

1

563

Натриев волфрамат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

164

Натриев карбонат

99.5 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

1

1

165

Натриев молибдат дихидрат

99 - 100.5 %, ч.з.а.

kg

1

1

166

Натриев нитрит

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

2

20067

Натриев нитропрусид дихидрат

≥99.0 %, ч.з.а

g

25

1

2568

Натриева основа - пелети

98.0 - 100.5 %, ч.з.а

kg

1

7

769

Натриев сулфат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

16

1670

Натриев сулфит

≥99.0 %, ч.з.а

g

500

2

100071

Натриев тиосулфат пентахидрат

≥99.5 %, ч.з.а

g

500

1

50072

Натриев хидроген карбонат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

173

Натриев хидроген фосфат дихидрат

99.9 %, ч.з.а

kg

1

1

174

Натриев хипохлорит

с активен хлор ≥9.4, ч.з.а.

ml

500

2

100075

Натриев борхидрид- гранули

≥98.0 %, ч.з.а

g

100

3

30076

Натриев салицилат

≥99.8 %, ч.з.а

g

250

4

100077

Натриев хлорид

≥99.8 %, ч.з.а

kg

1

8

878

N-(1-Нафтил) етилендиамин дихидрохлорид

≥98.0 %, ч.з.а

g

25

1

2579

1-Нафтол

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

10080

Неслеров реагент

за спектрофотометрично определяне

ml

500

1

50081

Нишесте от пшеница

за лабораторни цели

g

250

2

50082

Оксалова киселина

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

2

283

Ортофосфорна киселина

≥85.4 %, ч.з.а.

L

2.5

2

584

Орто–толидин

≥98.0 %, ч.з.а

g

25

1

2585

Основен оловен ацетат

≥75 %, ч.з.а

g

500

1

50086

Оцетна киселина

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.5

2

587

Пемза - гранули

за лабораторни цели

g

250

2

50088

Перхлорна киселина

70 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.589

Петролеев етер

40-70 %, ч.з.а.

L

1

1

190

Пиридин

≥99.0 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.591

Поливинилалкохол 6-98 Mw

≥98.0 %, ч.з.а

g

250

1

25092

2-Пропанол

≥99.8 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.593

Силикагел за ексикатори

за лабораторни цели

kg

1

2

294

Солна киселина

37 %, ч.з.а

l

2.5

5

12.595

Сребърен нитрат

≥99.5 %, ч.з.а

g

50

1

5096

Сулфаниламид

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

2

20097

Сулфанилова киселина

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

10098

Сребърен сулфат

≥99.5 %, ч.з.а

g

250

1

25099

Сяра

99.9 %, ч.з.а

g

500

1

500100

Сярна киселина

97.0 %, ч.з.а

L

2.5

3

7.5101

Трихлорметан

≥99.9 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.5102

9-Фенил-2,3,7-трихидрокси-6-флуорон

≥98.0 %, ч.з.а

g

5

1

5103

Фенолфталеин

реагент

g

50

1

50104

 Формалдехид

≥37.0 %, ч.з.а

L

2.5

1

2.5105

Хексаметилен тетраамин

99.0 - 100.5 %, ч.з.а

kg

1

1

1106

Хексан

≥95.0 %, за GC

L

2.5

25

62.5107

Хидроксиламин хидрохлорид

≥99.0 %, ч.з.а

g

100

1

100108

5-Хидроксиметил-2-фуралдехид

≥99.0 %, ч.з.а

mg

250

1

250109

Хинолин

≥99.0 %, ч.з.а

L

1

1

1110

Хлорбутанол(1,1,1-трихлоро-2- метил-2-пропанол)

≥98.0 %, ч.з.а

g

50

1

50111

Хлороформ

≥99.0 %, ч.з.а, за GC

L

2.5

4

10112

Хлортриетилсилан

≥99.0 %, ч.з.а

g

5

1

5113

Цинков ацетат дихидрат

≥99.5 %, ч.з.а

kg

1

1

1114

Цинков сулфат хептахидрат

≥99.0 %, ч.з.а

kg

1

1

1115

Циркониев хлорид октахидрат

≥98.0 %, ч.з.а

g

5

2

10
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница