Приложение №1 към Обява с изх. №12-00-81/23. 03. 2017 г. Обща информация Възложител


ЗА ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗАстраница16/16
Дата07.08.2018
Размер2.93 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ЗА ДОСТАВКА НА РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, СЕРТИФИЦИРАНИ РЕФЕРЕНТНИ МАТЕРИАЛИ, ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ ЗА Генетично модифицирани организми (ГМО), ИНДИКАТОРНИ ТРЪБИЧКИ, ХИМИЧЕСКИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ –

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ….

Днес, ______ 2017 г. между:

Столична регионална здравна инспекция, с адрес гр. София 1233, ул. “Враня” № 20, БУЛСТАТ 176034554, представлявана от д-р Данчо Иванов Пенчев – директор и Мария Георгиева Ненова – гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и от друга страна

____________________________________________________, с адрес: гр.____________, ж.к.______________, ул.___________, № ___, ЕИК _______________, , факс № _______________, представлявано от ____________________________, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА


 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка по предварителна заявка на следния/ните артикул/и при следните цени: (посочва се обособената позиция съгласно проведената обществена поръчка)

Общата прогнозна стойност на договора за дванадесет месеца е …………………… /словом …………………………………../ лева без ДДС. 1. Единичната цена е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.

 2. Посочените в документацията за обществената поръчка количества не обвързват по никакъв начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а отразяват прогнозите му за потребление на съответните артикули – т.е. допустимо е да бъдат закупени количества за по-малки или по-големи суми, в зависимост от конкретните нужди.


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

 1. Настоящият договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписването му.


III. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

 1. Заплащането за всяка извършена доставка се извършва след приемане на изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписване на двустранен приемно-предавателен протокол и издаване на данъчна фактура. Заплаща се само заявено и доставено количество (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави по-голямо количество – напр. заради опаковка/разфасовка, то надхвърлящото количество не се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ),

 2. Заплащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ дни, по банков път, по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN .........................................................................................ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да извърши всяка доставка в срок до 15 /петнадесет/ дни след получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката може да бъде направена по телефон, по електронна поща или по факс и съдържа задължително предмета на доставката, количеството, ден и час за доставка. При обективна невъзможност за доставка или поради естеството на процеса на производство на конкретен артикул, двете страни при взаимно съгласие могат да договорят и различни срокове за доставка.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури електронна поща, номер на факс и телефонен номер за получаване на заявки 24-часа в денонощието всеки работен ден. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да ги съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ непосредствено след сключване на настоящия договор. Промяна се прави единствено чрез съобщение в писмена форма.

 3. Мястото за доставка е по местонахождението на лабораторията на възложителя – гр. София, ул. „Цар Симеон” № 169А.

 4. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемане на доставката в мястото на доставяне.

 5. При предаване/приемане на доставката всички артикули трябва да са опаковани по начин, който гарантира тяхното съхранение и транспорт. Опаковката на стоките трябва да ги запазва от всички повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт, да бъде с ненарушена цялост и да не е мокра.

 6. Доставяните стоки трябва да са с остатъчен срок на годност минимум 75 % от общия срок на годност (артикули с по-кратък срок на годност са допустими само при обективна невъзможност да се спази това изискване или изричното писмено съгласие на възложителя).

 7. При приемането на стоките се подписва приемно-предавателен протокол, който удостоверява кога и какви артикули са получени, както и дали са придружени с всички изискуеми документи (съгласно настоящия договор и документацията от проведената обществена поръчка).

 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички други изисквания към съответната обособена позиция, посочени в документацията по обществената поръчка (включително от описанието на предмета и техническите спецификации).


V. РЕКЛАМАЦИИ

 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: явни недостатъци (напр. грешно количество, некомплектованост на артикулите, липса на изискуемата документация и др.) и скрити недостатъци (доставка на артикули от вид, различен от заявения, неспазено техническо изискване, негодна документация, констатирани дефекти при използване на стоките и др.)

 2. Рекламации за явни недостатъци се правят в 7-дневен срок от датата на доставяне. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три дни от получаване на рекламацията да отстрани констатираните недостатъци или да замени безвъзмездно съответните артикули на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

 3. Рекламации за скрити недостатъци се правят в рамките на срока на годност на артикула, но не по-късно от един месец след откриването им. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три дни от получаване на рекламацията да замени безвъзмездно съответните артикули като предостави нови без констатираните недостатъци. В този случай вместо нови артикули ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска връщане на заплатената цена.

 4. Всички рекламации се предявяват в писмен вид.


VI. НЕУСТОЙКИ

 1. При просрочие на изпълнение на свое задължение, за което няма предвидена друга неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5% от стойността на доставката за всеки ден забава, но не повече 15%. Дължимата по реда и при условията на тази разпоредба неустойка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прихване от задължението си за заплащане на възнаграждение за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, свързани с изпълнението на договора или да иска нейното заплащане.

 2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от цената на артикулите, за които са направени рекламациите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да удържи тази сума от предстоящо плащане или да иска нейното заплащане.

 3. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава върху неизплатения размер на дължимото възнаграждение в размер на законната лихва.

 4. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.


VII. ФОРСМАЖОР

 1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

 2. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

 3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 14 (четиринадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

 4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

 5. Не представлява непреодолима сила събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


VIIІ. СПОРОВЕ

 1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.


IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT е длъжен да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

 3. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен при законово предвидените случаи. За неуредените въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 4. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на изпълнителя или възложителя.

За дата на съобщението се смята:

датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

датата на получаването на обратната разписка – при изпращане по пощата;

датата на приемането – при изпращане по факс.

Адресите на страните за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор, са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Гр. София 1233, ул. ,,Враня‘‘ № 20, ел.поща: director@srzi.bg, тел.: ............................., факс:...............................

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

......................................................., ел. поща:............................тел.: ............................., факс:...............................
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и се прекратява:

 1. с изтичане на срока на действието му;

 2. по взаимно съгласие на страните;

 3. с едномесечно писмено предизвестие отправено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 4. с едномесечно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна в случай на неизпълнение за повече от 1 /един/ месец;

 5. на основанията, посочени в чл.118, ал.1 от ЗОП;

 6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които същият не е могъл да предвиди към датата на подписване на договора - с писмено уведомление без срок, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 7. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започне процедура по ликвидация или бъде обявен в несъстоятелност – с писмено уведомление без срок от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 8. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава, представи некачествени стоки или не удовлетвори основателна рекламация – с едномесечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 9. Възложителят има право да прекрати едностранно и без предизвестие настоящия договор в случай на предявени три и повече от три рекламации;

 10. ако предмет на настоящия договор е референтен материал - ако се появи доставчик, който има възможност да доставя сходен сравнителен референтен материал, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие;

 1. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на български език, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
1 Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

2 Декларацията се подписва от лицето, което може да представлява участника самостоятелно.

3 § 1, т. 1 от ДР на ТЗ "Свързани лица" по смисъла на този закон са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

4 § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий

5 § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

6 § 1, т. 1 от ДР на ТЗ "Свързани лица" по смисъла на този закон са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

7 § 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий

8 § 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница